Summary Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

-
ISBN-10 9043024694 ISBN-13 9789043024693
399 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)". The author(s) of the book is/are Henry Mintzberg Nederlandstalige het Engels John Goedee. The ISBN of the book is 9789043024693 or 9043024694. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

 • 7 Ontwerp als configuratie

 • Congruentiehypothese
  > Stelt dat effectieve organisaties de keuze van hun ontwerpparameters afstemmen op de situatie. 

  Configuratiehypothese
  > Effectieve organisaties streven naar interne consistentie tussen hun ontwerpparameters, evenals naar compatibiliteit met situationele factoren. 
  - Intern sluit aan op de externe omgeving
  - Bouwstenen intern op elkaar aansluiten 
  - Intern op de omgeving
 • Tabel 7.1 Verbanden tussen de vijf elementen. 

  Structurele configuratie

  Primair coördinatie-mechanisme

  Voornaamste deel van de organisatie

  Type decentralisatie

  Eenvoudige structuur

  Direct toezicht

  Strategische top

  Verticale en Horizontale decentralisatie

  Machinebureaucratie

  Standaardisatie van werkprocessen

  Techno structuur

  Beperkte horizontale decentralisatie

  Professionele bureaucratie

  Standaardisatie van vaardigheden

  Uitvoerende Kern

  Verticale en Horizontale decentralisatie

  Divisiestructuur

  Standaardisatie van output

  Middenkader

  Beperkte verticale decentralisatie

  Adhocratie

  Onderlinge aanpassing

  Ondersteunende diensten

  Selectieve decentralisatie


 • 8 De eenvoudige structuur

 • Primair coördinatiemechanisme

  Direct toezicht

  Voornaamste deel van de organisatie:

  Strategische top

  Belangrijkste ontwerpparameters

  Centralisatie, Organische structuur

  Situationele factoren

  Jong, klein

  Niet-hoogwaardig technisch systeem

  Eenvoudige, dynamische omgeving

  Hevige turbulentie

  Sterke behoefte aan macht bij de top

  Niet onderhevig aan mode


 • Eenvoudige structuur = 
  Weinig of geen technostructuur, weinig ondersteunend personeel, een losse arbeidsverdeling, een minimale differentiatie tussen de eenheden en een manager die weinig hiërarchische lagen onder zich heeft. De structuur kent weinig geformaliseerd gedrag en maakt slechts minimaal gebruik van planning, training en verbindingsmiddelen. Het is een organische structuur.
 • Een eenvoudige structuur is in feite een verlengstuk van de persoonlijkheid van de topmanager.
 • De omgeving van de eenvoudige structuur is meestal tegelijkertijd eenvoudig en dynamisch. 
 • Een eenvoudige omgeving is door 1 persoon te overzien, waardoor deze in zijn eentje alle beslissingen kan nemen.
 • Een dynamische omgeving heeft een organische structuur tot gevolg: de organisatie kan geen coördinatie tot stand brengen met behulp van standaardisatie, omdat onbekend is hoe de omgeving er in de toekomst uit zal zien.
 • De meeste organisaties zullen in hun beginjaren de fase van de eenvoudige structuur doormaken.

  Veel kleine organisaties kunnen na de beginjaren ook de eenvoudige structuur handhaven.
 • Crisisorganisatie =
  Ontstaat wanneer een organisatie dor een zeker vijandige omgeving gedwongen wordt te centraliseren, ongeacht de oorspronkelijke structuur.
 • Autocratische organisatie =
  Een topmanager die alle macht naar zich toe trekt en normalisatie van gedrag uit de weg gaat, omdat hij die beschouwt als een inbreuk op zijn recht om per decreet te regeren.
 • Charismatische organisatie =
  Waar de leider de macht niet verkrijgt, omdat hij die naar zich toe trekt, maar omdat zijn volgelingen hem er in ruime mate mee bedelen.
 • Entrepreneursorganisatie = 
  Vormt de beste en de meest volledige illustratie van de eenvoudige structuur. Die verenigt namelijk bijna alle karakteristieken daarvan - zowel qua structuur als situatie - in een duidelijke gestalte.
 • Van alle configuraties brengt de eenvoudige structuur ook het grootste risico met zich mee, omdat alles afhangt van de gezondheid en de grillen van één persoon.
 • Een groot voordeel van de eenvoudige structuur is de gedrevenheid.
 • Een nadeel is dat de eenvoudige structuur zeer veel beperkingen oplegt aangezien 1 persoon de bevelen uitdeelt. 
 • 8.1 Beschrijving van de basisstructuur

 • Eenvoudige structuur
  > Niet ingewikkeld
  - Organische structuur
  - Gebruikt geen formele middelen om te structureren en de organisatie is nauwelijks afhankelijk van stafspecialisten

  De coördinatie vindt vooral plaats via direct toezicht. 
  - beslissingen worden centraal genomen
  - Strategische top is het voornaamste onderdeel
  - Zeer grote span of control
  - Structuur is informeel
  - Besluitvormingsproces is flexibel

  Eenvoudige structuur met behulp van ons basisdiagram; een grote span of control aan de strategische top, geen stafeenheden en nauwelijks enig middenkader. Figuur 8.1, blz 165
 • 8.2 Omstandigheden van de eenvoudige structuur

 • Belangrijkste punt;
  > De omgeving van de eenvoudige structuur meestal tegelijkertijd eenvoudig en dynamisch

  Eenvoudige omgeving; 1 persoon te overzien
  Dynamische omgeving: Een organische structuur
  > De organisatie kan geen coördinatie tot stand brengen met behulp van standaardisatie. 

  Eenvoudig structuur = nieuwe organisatie
  > De meeste organisaties in hun beginjaren de fase van de eenvoudige structuur doormaken. 
 • Crisisorganisatie
  > Die ontstaat wanneer een organisatie oor een zeer vijandige omgeving gedwongen wordt te centraliseren, ongeacht de oorspronkelijke structuur. 

  Synthetische organisatie: Tijdelijke regeling om bijvoorbeeld een natuurramp het hoofd te kunnen bieden. 
  Autocratische organisatie: Top manager die alle macht naar zich toe trekt en formalisatie van gedrag uit de weg gaat omdat hij die beschouwt als een inbreuk op zijn recht om per decreet te regeren, ontwerpt in feite een eenvoudige structuur voor zijn organisatie. 
  Charismatische organisatie: De leider de macht niet verkrijgt omdat hij die naar zich toe trekt, maar omdat zijn volgelingen hem er in ruime mate meebedelen. 
  Entrepreneurs-organisatie: Eigenaar tevens de manager is, omdat dit controle van buitenaf uitsluit en zo bureaucratisering aanmoedigt. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de voor en nadelen van een adhocratie?
voordeel: 
- meer democratie en minder bureaucratie
Nadeel:
- Verwarring, dubbelzinnige situaties
- Efficiencyproblemen
Er zijn twee soorten adhocratie. Welke zijn dat?
- De operationele adhocrotie: wordt gekenmerkt in opdrachten van klanten. Vaak is deze klant een professionele bureacratie. Voor de planning en het uitvoeren van de taken is een hoge mate van specialisatie en kennis nodig.

- De bestuurlijke adhocratie: werkt niet in opdracht van klanten.. In een adhoccratie zijn de lijn- en stafdiensten nauw met elkaar verbonden. De manager is zelf ook bezig met de inhoud van het werk, Hier is ook te zien dat de ondersteuenende diensten een opvallend grote rol hebben. Bij de adhocratie is geen sprake van een strategie die van tevoren wordt bepaald. De strategie krijgt langzaam vorm tijdens het verrichten van de werkzaamheden. De belangrijkste taak van de strategische top in een adhocratie is het onderhouden van externe relaties.
Wat zijn de nadelen van een divisestructuur?
- Nadruk op kwantiatieve prestatiecrietria 
- Machtscocentratie
Wat zijn de voordelen van een divisiestructuur?
- Stimuleert efficiëntie verdeling kapitaal 
- Helpt managers te trainen
- Spreidt risico over verschillende markten
- Flexibel in strategisch opzicht
Wat zijn de omstandigheden van een divisiestructuur?
Omdat een divisiestrctuur meestal actief is op verschillende markten moet deze rekening houden met verschillende klanten met verschillende behoeften. De divisiestrcutuur komt het best tot haar recht om een stabiele en simpele omgeving. Het is niet de moeite om voor elke divisie een nieuwe technostructuur te ontwikkelen. Deze moet dus voor elke divisie teogangelijk zijn. 

Soms wordt er bij de oprichting van een bedrijf al gekozen voor de divisiestrcutuur maar meestal komt deze toch naarmate het bedrijf ouder en groter wordt. De reden hiervan is dat een oud bedrijf vaak op zoek haat naar nieuwe markten (uitdagingen) en een groot bedrijf de capaciteit heeft zich op meerdere markten te richten. De managers van de verschillende divisies zien elkaar vaak als concurrenten: ze willen allemaal het hoogste resultaat halen en de grootste divisiestructuur zijn. Eigenlijk heeft dit vooral een positieve uitwerking, ze gaan er allemaal harder van werken
Noem verschillende varianten van een professionele bureaucratie
- Verspreide professionele bureaucratie: 
wanneer de markten van de professionele bureaucratie geografisch gediversifeerd zijn.
- Adhocratie:
Hoogwaardig technologie is aanwezig. technisch systeem daarin tegen niet hoogwaardig
- Eenvoudige p.b.:
Hooggeschoolde professinals boefenen standaarvaardigehden maar laten zich niet leiden door een sterke, soms zelf autocratischer leider, zoals beschreven in de eenvoudige structuur. (Symfonieorkest. de okrestleden zijn hooggeschoolde musici die een standaarrepertoire spelen. Dat is wel eens beschreven als de dicatuur van een dirigent)
Wat zijn de omstandigheden van een professionele bureaucratie?
De omgeving van de prof. bureacratie is complex maar stabiel. Complex zijn de kennis en vaardigheden die een professional moet beheersen, stabiel zijn de omschrijvingen van deze vaardigheden (vooral organisaties als scholen, accountantskantoren en ziekenhuizen)
Wat zijn de omstandigheden van een machinebureaucratie?
Opereren meestal in een eenvoudige stabiele omgeving. Anders kan de organisatie oook niet succesvol zijn; de omgeving moet te voorspellen en te overzien zijn om de werkprocessen zoveel mogelijk te standaardiseren. Een machinebureaucratie is vaak een groot en oud bedrijf waar een duidelijk eigen cultuur is ontwikkeld.
Wat zijn de nadelen van machinebureaucratie?
- Geen ruimte voor initiatief medewerkers
- Communicatie- en coördinatieproblemen leidinggevenden
- Aanpassingsproblemen strategische top
Wat zijn de voordelen van een machinebureaucratie?
- Betrouwbaar 
- Efficiënt