Summary Orientatie Cultuurwetenschappen Deel 1

-
ISBN-13 9789035816527
154 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Orientatie Cultuurwetenschappen Deel 1". The author(s) of the book is/are Drs W Steffelaar, Dr P R D Stokvis. The ISBN of the book is 9789035816527. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Orientatie Cultuurwetenschappen Deel 1

 • 1 Geschiedenis als wetenschap

 • In welke opzichten heeft de historicus Von Ranke vernieuwend gewerkt in de geschiedwetenschap?
  hij gaf prioriteit aan het gebruik van oorspronkelijke bronnen, boven gegevens uit de tweede hand.
 • Wat is het verschil tussen natuurwetenschappen en geschiedenis? 
  Een belangrijk verschil tussen geschiedenis en natuurwetenschappen is dat men bij natuurwetenschappen een experiment kan opzetten en herhalen en bij geschiedenis niet
 • Wat zijn de verschillen tussen geschiedenis en de sociale wetenschappen?
  Als eerste belangrijk verschil tussen geschiedenis en sociale wetenschappen is genoemd dat een historicus geïnteresseerd is in de verandering door de tijd, terwijl een sociale wetenschapper meer geboeid is door wetmatigheden en patronen. Het tweede verschil is dat een historicus meer vanuit het bijzondere het algemene probeert te onderdekken. 
 • Met deze inleidende leereenheid proberen we enkele algemene begrippen uit het vakgebied geschiedenis te verduidelijken. We willen laten zien dat het relevant is voor het heden om het verleden te bestuderen en dat de discipline bepaalde methoden van onderzoek kent.
 • 1.1 Geschiedwetenschap

 • Wat zijn de twee betekenissen van "geschiedenis"?
  1ste: geschiedenis = het verleden. Geschiedenis is afgeleid van het woord "geschieden", dat gebeuren, voorgevallen betekend. Geschiedenis is dus dat wat voorgevallen, gebeurd is. 2de: geschiedenis = de beschrijving van wat gebeurd of voorgevallen is.  
 • 1.1.1 Geschiedenis als verleden werkelijkheid en als (wetenschappelijk) verhaal

 • Wat betekent geschiedenis
  De eerste betekenis van geschiedenis is 'het verleden'. Geschiedenis is afgeleid van het woord geschieden = voorvallen. De tweede betekenis van geschiedenis is de beschrijving van wat is voorgevallen. Voor geschiedenis wordt ook het woord historie gebruikt, dit betekent : navorsen, onderzoek
 • Wanneer ontstaat er een nieuw soort geschiedschrijving en door wie?
  Een nieuw soort geschiedschrijving ontstaat in de 19e eeuw door Leopold Von Ranke (1795-1886)
 • In welk opzicht hebben de inzichten van Von Ranke vernieuwend gewerkt?
  De vernieuwing door de inzichten van Von Ranke komen tot uiting in de nieuwe vorm van geschiedschrijving.
  - in de nieuwe vorm van Von Ranke ging men uit van een objectieve
     geschiedschrijving door gebruik te maken van het oorspronkelijke
     archiefmateriaal
  - Von Ranke ontwikkelde een methode van historische bronnenkritiek om
     vast te stellen of iets vals of echt was. Hij wilde dat de historici gebruik
     zouden gaan maken van de oorspronkelijke bronnen waardoor de feiten
     duidelijke zouden worden weergegeven.
  - Doel van deze benadering was te komen tot een objectieve
     geschiedschrijving en de subjectieve waarden buiten beeld te laten.
     Zijn uitgangspunt was: de geschiedschrijving zelf, niet om er morele
      lessen uit te trekken of te oordelen over dingen of personen.
 • Wat is historische bronnenkritiek
  Historische bronnenkritiek is een methode waarbij de bronnen worden
  beoordeeld door toepassingen van historische hulpwetenschappen.
  Hij beoordeelde de inhoud alsmede het uitwendige aspect van het
  document
 • Noem historische hulpwetenschappen voor het beoordelen van bronnen
 • Wat is een belangrijke uitspraak van Von Ranke?
  Bloz zeigen wie et eigentlich gewesen
 • Is subjectiviteit te vermijden in de geschiedwetenschap
  Subjectiviteit is niet te vermijden. Persoonlijke elementen kunnen niet uitgeschakeld worden. Daarbij komt dat een oordeel of feiten niet per se subjectief zijn en aan de andere kant objectieve geschiedschrijving niet per se onpartijdig.
 • Wa is bronnenmateriaal uit de tweede hand
  Bronnenmateriaal uit de tweede hand is materiaal dat door anderen is geschreven.
 • 1.1.2 Rechtvaardiging van het vak geschiedenis

 • Is bestudering van de geschiedenis noodzakelijk? Kunnen we ons niet beter bezig houden met de problemen van deze tijd?
  Bestudering van geschiedenis is noodzakelijk:
  - om te leren hoe de dingen tot stand zijn gekomen en waarom.
     De bestudering van natuurwetenschappen levert natuurlijk meer
     praktische toepassingen op maar niet het inzicht in puur menselijke
     zaken.
     Van geschiedenis kunnen we leren, door de dingen die
     verkeerd gaan anders aan te pakken
     b.v. Voor inzicht van de problemen van de multiculturele samenleving
     is bestudering van het migratieproces en de integratie van migranten in
     het verleden noodzakelijk.
  -door het historisch besef wordt iedereen geconfronteerd met het
    verleden ; ons dagelijks leven wordt door het verleden beïnvloed ; zelf
    gedachten ondergaan invloed van het verleden. Een maatschappij zonder
    historisch besef kun je vergelijken met iemand die zijn geheugen
    verloren is, gedesoriënteerd, hulpeloos.
  -
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe noemt men het streven naar behoud van oude rechten en privileges tegen de centraliserende overheid?
Dit noemt men particularisme, een vorm van nationaal besef
Wat verstond Romein onder integrale geschiedschrijving?
Romein verstond onder integrale geschiedschrijving een geschiedschrijving die een samenvattend = synthetiserend beeld zou geven van de onderbouw en de bovenbouw en de wisselwerking tussen economische, sociale, culturele en politieke factoren.
Beschrijf de fasen/genre indeling van de historische beeldvorming  van Jan Romein
)1. beeld van de tijdgenoot. Bronnen die de belevingsgeschiedenis
    weergeven. Deze zijn te vinden in pamfletten, nieuwsbrieven, verslagen
2. De kroniek : een retrospectieve opsomming of inventarisatie van
    gebeurtenissen in chronologische volgorde
3. De epische voorstelling (verhalende literatuur) in vorm van een
    doorlopend en beargumenteerd verhaal ( Denk aan Van Meteren en Bor -
    ZIE NOTITIES.
4. Het zinvolle drama dat geschreven is vanuit partijdige betrokkenheid
    denk aan : De Groot en Hooft die de Opstand als vrijheidsstrijd
    verdedigen en de geschiedschrijving van Jan Wagenaar in deze.
5. De beeldvormende synthese die op grond van niet al te kritische
    bronnenonderzoek een aansprekend beeld construeert van de Opstand
    als nationale vrijheidsstrijd b.v. door Motley, protestantse
    bevrijdingsoorlog zoals beschreven door Groen of de liberale burgerlijke
    vrij heidsstrijd (Bakhuizen)
6. De wetenschappelijke analyse op grond van kritisch en onpartijdig
    bronnenonderzoek
    b.v. zoals Fruin (Robert Jacobus Fruin (Rotterdam, 14 november 1823 -
    Leiden, 29 januari 1899) de Opstand  interpreteert als een
    particularistische (het leggen van nadruk op eng plaatselijke of
    gewestelijke belangen
)  reactie op centralisme
    In de 20ste eeuw krijgt de geschiedschrijving hierdoor een  ideologische
    (partijdige) lading. Door de verzuiling raakt het beeld vergruisd door
    specialistische studies.
7. het door ideologie en detail studies vergruisde beeld zou op te heffen
    zijn in een synthetiserende (samenvattende) , 'integrale'
    geschiedschrijving zoals beoogd in oude Algemene Geschiedenis der
    Nederlanden.
Waaruit bestaat het theoretische model van 'integrale geschiedschrijving' zoals Jan Romein dit heeft ingedeeld?
Het theoretische model voor de integrale geschiedschrijving volgens de indeling van Jan Romein bestaat uit een indeling in fasen, deze fasen zijn tevens een genre indeling van de geschiedschrijving waarbij hij zowel inhoudelijk als literaire criteria hanteert. Hij lette dus op de verantwoording van de inhoud en de vormgeving van het verhaal.
De geschiedschrijving die men 'historisch materialistisch' noemt werd gebruikt door Jan Romein. Leg uit wat daarmee wordt bedoeld.
Jan Romein (1893-1962) was net als Karl Marx (1818-1883) er van overtuigd van de economische (materiële) onderbouw of wel de productieverhoudingen bepalend waren voor de ideële bovenbouw en dat de klassenstrijd  de motor van de geschiedenis was. Zijn verhandelingen bracht hij samen onder de noemer 'theoretische geschiedenis'.
Wat betekent de afkorting RGP en wat is dit?
RGP = Rijks Geschiedkundige Pulbicatiën . De RGP is een reeks  van 450 delen met documenten over de geschiedenis van Nederland. Waarin een grote hoeveelheid primaire bonnen is uitgegeven.
Welke routinevragen moet een historicus stellen zodra hij een bron voor ogen krijgt?
a. is de bron authentiek
b. wat voor een soort bron is het
c. door wie geschreven, aan wie, wanneer en waar
d. is de schrijver ooggetuige geweest of niet
e. meet welke bedoeling is het stuk geschreven
f. begrijpen we het stuk, zoals een tijdgenoot het begrepen zou hebben
g. hoe betrouwbaar is de informatie in het stuk.
Welke kritische vragen kunnen we nog meer aan bronnen stellen?
Kritische vragen die we aan bronnen kunnen stellen zijn :
a. is het een officieel stuk of is het een notitie voor eigen gebruik
b. wie schreef het stuk en aan wie gericht
c. wanneer en op welke plaats is het geschreven
d. wat is de positie van de schrijver t.o.v.  het gebeuren, was hij ooggetuige
    of heeft hij het uit tweede hand.
e. kunnen we het goed lezen, begrijpen we de taal, toespelingen, zijn de
    technische termen duidelijk
f. wat zouden devooroordelen of belangen van de schrijver geweest
   kunnen zijn.
Op welke niveaus vinden er interpretatie en selectie plaats?
Interpretaties en selectie vinden plaats
1. interpretatie en selectie vindt plaats door degene die de primaire bron
    heeft vervaardigd
2. door degene die de bron bewaart en bewerkt
3. door de historicus die van de bronnen gebruik maakt.
Hoe stel je de betrouwbaarheid va een bron vast?