Summary Orientatie op geschiedenis

-
ISBN-10 9023247698 ISBN-13 9789023247692
190 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Orientatie op geschiedenis". The author(s) of the book is/are Marcel van Riessen. The ISBN of the book is 9789023247692 or 9023247698. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Orientatie op geschiedenis

 • 1.3 De eerste stedelijke culturen

 • Wat was de oorzaak van de ondergang van het West Romeinse Rijk in de 3e eeuw?

  De druk van de Germanen aan de grenzen (Varus 9 Teutoburgerwoud)Augustus

  Imperial overstretch: het rijk was te groot om effectief te besturen (300 opdeling in Oost en West)

  Uitholling van binnenuit door Christendom: verdraagzaamheid, gelijkheid en leven in hiernamaals

  onmacht onwil elite om verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur

  corrupte ambtenarenapparaat en algehele verarming agv toenemende belastingdruk: uitdijende bureaucratie en leger

  Slechtere klimaat, pest en loodvergiftiging

  gezagscrisis, keizers marionetten van generaals

  volkdverhuizing, 476 einde W-Romeinse Rijk Germaan Odoaker zette Romulus, Augustulus af.

   

   

   

 • Wanneer had het Romeinse Rijk zijn grootste omvang bereikt?

  43 keizer Claudius viel Brittanië binnen, Trajanus in 101 Dacië

  68 zelfmoord Nero: opvolgingsstrijd, pretendent was Vitellius, comandant Rijnlegioenen, hij dwong de Bataven met hem naar Rome te vertrekken, aantasting van de vrijheid van de Bataven,Julius Civiles limesforten aangevallen, Ceriales veroverde Trier, Keulen, Xanen en Nijmegen

 • Tacitus was geïnteresseerd in hoe de macht was verdeeld bij de Germanen en hoe de rechtspraak was georganiseerd, leg uit

  koningen en krijgsheren deelden de macht, advies van priesters bij belangrijke beslissingen. Krijgers: absolute trouw. Koningen en krijgers constant op zoek naar oorlog: status, volgelingen belonen met geschenken,, leider moest bezit constant vergroten met buit en land.

  Rechtspraak: eindeloze reeks vetes, familie moest onrecht wreken

  dobbelzucht en drankzucht/ gastvrijheid en zedigheid

 • Wat wordt verstaan onder Romanisering?
  De Germaanse stammen namen geleidelijk de dominante Romeinse cultuur over, hierbij was veel ruimte voor eigenheid, complex van verleiden en opleggen. Talloze slaven hadden waren werkzaam op landerijen, Germanen deden dienst in het leger, en kregen Romeins burgerrecht, vriendschapsverdragen met Germanen, afkoopsommen om Germanen van t plunderen af te houden, anders verdeel- en heerspolitiek
 • 2.1 De Griekse polis

 • Hoe was Griekenland georganiseerd rond de 8ste eeuw voor Christus
  In stadstaten = Polis
 • Wat zijn aristocraten
  De besten, mensen van vooraanstaande families die meer grond bezaten en daardoor meer inkomsten hadden.
 • 8ste eeuw v. Chr. griekenland bestond uit verschillende stadstaten = polis
 • Wie hadden macht in 8ste v.C
  De aristocraten
 • Polis bepaald territorium aantal dorpen stedelijk centrum  vaak aan de voet van een akropolis = burcht Kenmerken 
  - gevoel van saamhorigheid onder de bewoners in het streven naar autonomie t.o.v. Griekenland. 
  - Wel bewust van gedeelde gewoonte, godsdienst , taal. 
  - Dit gevoel kwam tot uiting  tijdens Olympia ter ere van Zeus.
 • Waarom hadden aristocraten de macht?
  Ze konden volk beschermen. Het beschermen van de Polis was hoofdzaak
 • Hoe vergroot je als aristocraat je rol?
  slagveld, ambten, olympische spelen, schoonheidswedstrijden
 • Macht tijdens 8ste eeuw - Aristocratie

  • Vooraanstaande families die meer grond bezaten en daardoor meer inkomsten.
  • Ze hadden tijd om te bemoeien met dagelijkse gang van zaken polis.
  • Verdediging van polis is hoofdzaak , zij waren enige die wapenuitrusting konen betalen.
 • Wat gebeurde er in 7 V.C
  Er was overbevolking en droogte (honger) daardoor gingen mensen weg uit stad
 • Aristocratie - Aristoi

  • Aristoi = de besten
  • Aristocraten waren besten,vanwege afstamming, opvoeding, betere kwaliteiten. 

  Vergroten van je prestige en superioriteit.

  - overwinningen op slagveld bewees superioriteit.

  - prestigieuze ambten  

  - opvallende rol in openbare leven

  - winnen van onderdeel olympische spelen

  - winnen van georganiseerde schoonheidswedstrijden

  - Liefdesleven met jonge schone.

 • 7de eeuw v. Cr. - aristocratie in verval

   

  • Overbevolking en droogte zorgde dat bewoners polis verlieten voor nederzettingen aan de kust. Hierdoor ontstond stimulans voor handel en specialisatie.
 • Wat is een oligarchie
  Een regering van weinigen rond de 6de eeuw v.C dit waren aristocraten, rijke ondernemers
 • Nieuwe bevolkingsgroep ontstond

  - Burgerij; kooplieden, ondernemers, ambachtslieden.

   

  • Deze groep werd rijk. en kon zich wapenuitrusting veroorloven.
  • Hierdoor waren aristocraten niet de enige die bevolking kon verdedigen
  • Burgerij eiste meer macht in openbaar bstuur
 • ^6de eeuw v. Chr.- Regering van weinigen.

  - oligarchie

  • aristocratische families
  • Nieuwe rijke ondernemers
  • Hadden touwtjes stevig in handen.
 • Leger technieken

  • Falanx = gesloten formatie van achter elkaar opgestelde rijen soldaten (hoplieten) voorzien van groot schild (hoplon), helm, borst en scheenplaten, zwaar en lans. 
  • In formatie liepen ze vijand on de voet.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.