Summary Orthopedagogiek

-
ISBN-10 9044128957 ISBN-13 9789044128956
117 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Orthopedagogiek". The author(s) of the book is/are A J J M Ruijssenaars, P M van den Bergh & J M L van Drenth. The ISBN of the book is 9789044128956 or 9044128957. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Orthopedagogiek

 • 1.1 Orthopedagogiek als discipline

 • Wat is het normatieve element binnen de orthopedagogiek?
  Visie of idee over wat wenselijk en haalbaar is in de opvoeding
 • Het proberen op te lossen van praktijkproblemen vindt bij voorkeur plaats binnen geaccepteerde theoretische kaders en modelprocedures die als richtlijn voor het juiste handelen kunnen dienen.
 • Hoe noem je een wetenschappelijk gevormde beroepsoefenaar?
  Scientist practitioner
 • Hoe noem je het professioneel handelen dat steunt op de best mogelijke kennis die in de discipline aantoonbaar voor handen is?
  Evidence based
 • 1.2 Theoretische reflectie op praktische problemen: enkele voorbeelden

 • Welke theorie bood vroeger als eerst een nieuwe wetenschappelijke fundering?
  Behavioristische theorie
 • Waar had de maatschappijkritische stroming kritiek op?
  Kinderen zouden niet uitgedaagd worden om hun capaciteiten tot ontwikkeling te brengen en werden buiten de maatschappij gehouden.
 • Het beleid dat gericht is op de zorg voor kinderen met problemen en beperkingen wordt beïnvloed door op de op dat moment heersende wetenschappelijke inzichten en andersom; beleid beïnvloed de context waarbinnen orthopedagogiek actief is (wat mag er wel en niet, wat is er beschikbaar).
 • Volgens Levering en Smeyers (1999) is het in de pedagogiek gebruikelijk dat denkbeelden naast elkaar blijven bestaan en elkaar aanvullen.
 • Wat is één van de kenmerken van de orthopedagogiek als wetenschappelijke discipline?
  Er is een voortdurende wisselwerking tussen theorievorming/onderzoek en de praktijk (het in kaart brengen van problemen en knelpunten in de opvoeding).
 • 1.3 Orthopedagogiek: definities

 • Wat staat er in de klassieke benadering centraal?
  Het opvallende/afwijkende kind.
 • Wat staat er in de moderne benadering centraal?
  De problematische opvoedingssituatie.
 • Wat is de definitie van het doel van de orthopedagogiek (van Nakken)?
  De orthopedagogiek richt zich op de beschrijving van de aard en de achtergronden van problemen bij het opvoeden met het oog op onderkenning, behandeling en preventie.
 • Waar ligt de nadruk op bij de orthopedagogische diagnosticus?
  Het beantwoorden van pedagogische vraagstellingen waarbij wetenschappelijk onderzoek zowel de interventie als de controle op de effecten daarvan kan omvatten.
 • 1.4 Kennis, kunde en hulp bij keuzen ter ondersteuning van het opvoedingsproces

 • Orthopedagogiek heeft twee uiteenlopende profielen: beschrijving en verklaring versus professionele hulpverlening bij problematische opvoedingssituaties.
 • Wat is de technisch-instrumentele opvatting van opvoeding en de betrokkenen?
  Binnen (door de aanleg bepaalde) grenzen kan een opvoeder van alles aan een kind leren, mits daarbij empirisch effectief gebleken methoden worden toegepast (gedragswetenschap).
 • Wat wordt er bedoeld met niet-objectief meetbare factoren die een orthopedagoog dient mee te nemen bij het hulpverlenen binnen een problematische opvoedingssituatie?
  De emotionele aspecten van het handelen en de normen en waarden binnen een gezin.
 • Van Strien schreef een methedologie van het sociaalwetenschappelijk handelen en stelt dat de praktijkgerichte wetenschap steeds te maken heeft met: kennis-, kunde- en keuzefactoren.
 • 1.5 Theorie en metatheorie in de orthopedagogiek

 • Er zijn drie typen theorievorming te omschrijven:
  1. Specifieke theorieën
  2. Algemeen orthopedagogische theorieën
  3. Metatheorieën 
 • Wat houdt de (probleem)specifieke theorie in?
  Theorieën die gebruikt worden in een specifiek werkveld. Kunnen dus niet universeel gebruikt worden.
 • Wat houdt de algemeen orthopedagogische (basis) theorie in?
  Bevatten theorieën over zowel de hulpvraag als de hulpverlening. Het zijn omvattende stelsels die een basis bieden waarbinnen meer specifieke problemen binnen een theoretisch kader kunnen worden geplaatst.
 • Wat houdt de metatheorie in?
  Het nadenken over of een theorie of deze van kwaliteit, geldigheid en bruikbaar is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.