Summary Orthopedagogiek

-
255 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Orthopedagogiek". The author(s) of the book is/are Grietens. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Orthopedagogiek

 • 1 Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking

 • Indeling verstandelijke beperkingen        IQ-score                Ondersteuningsbehoefte

  Zwakbegaafd                                                        71-84                      nauwelijks

  licht                                                                          50/55-70             zo nu en dan

  matig                                                                        40-55                     beperkt

  ernstig                                                                      25-40                     uitgebreid

  zeer ernstig                                                             <25                         op alle gebieden en altijd

   

 • Noem de 4 visies op verstandelijke beperking van Rioux

  * Biomedisch: stoornis, defect - afwezigheid van structuur of functie

  * Functioneel: training, ontwikkeling - nadruk op beperkingen tgv de stoornis, defect

  * Omgevingsbenadering: participatie ICF, AAIDD - probleem in de interactie persoon-omgeving en door het    

                                                                                                            ervaren van beperkingen

  * Mensenrechtbenadering (sociaal-politiek): volwaardige inclusie, 'handicap' als gevolg van maatschappelijke

                                                                                              systemen

   

  1&2 = individuele problematiek

  3&4 = sociale problematiek

   

 • Huidige visie verstandelijke beperking (AAIDD)

   

  Verstandelijke beperking

  Een 'verstandelijke beperking/handicap' verwijst naar functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag zoals dat tot uitdrukking komt in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. De functioneringsproblemen ontstaan voor de leeftijd van 18 jaar.

 • Noem de 5 uitgangspunten bij de definitie: verstandelijke beperking

  1. Het functioneren met beperkingen is cultuur en contextafhankelijk (ecologisch perspectief)

  2. Er zijn grote (individuele) verschillen

  3. Er zijn niet alleen beperkingen, maar ook sterke kanten (mogelijkheden)

  4. Bij beperkingen hoort een profiel van ondersteuningsbehoeften

  5. Gepaste ondersteuning verbetert de kwaliteit van leven

 • Definitie adaptieve vaardigheden

  Adaptief gedrag verwijst naar de effectiviteit en de mate waarin mensen beantwoorden aan de eisen van persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid, rekening houdend met hun leeftijd en cultuur.

 • Noem de 3 vaardigheden die onder adaptieve vaardigheden vallen.

  1. Conceptuele vaardigheden: taal, lezen, schrijven, geldbegrip, zelfbepaling

  2. Sociale vaardigheden: interpersoonlijk contact, verantwoordelijkheidsbesef, kunnen inschatten van en weerstand bieden aan negatieve beïnvloeding, zich houden aan geldende regels en wetten, vermijden om terecht te komen in een slachtofferrol

  3. Praktische vaardigheden: activiteiten van het dagelijkse leven (ADL), zoals eten, aankleden, lichaamsverzorging etc.

 • Hoe wordt een verstandelijke beperking beschouwd volgens de DSM-IV?

  Ontwikkelingsstoornis

 • Wat valt er onder een ontwikkelingsstoornis?

  Verstandelijke beperking

  Autisme

  Leerstoornissen

  Specifieke ontwikkelingsstoornissen bijv. in de motoriek of communicatie

 • Welke factoren kunnen tot beperkingen in het intellectueel functioneren en adaptieve gedrag leiden?

  Op basis van aard: biologische factoren, sociale factoren, gedragsfactoren, opvoedingsfactoren

  Op basis van het moment waarop een factor invloed heeft: prenatale, perinatale en postnatale factoren

 • Welke preventie degradaties zijn er?

  Primaire preventie

  Secundaire preventie

  Tertiaire preventie

 • Wat wordt bedoelt met primaire preventie?

  Maatregelen die erop gericht zijn de functiebeperkingen (die er nog niet zijn) te voorkomen

 • Wat wordt bedoelt met secundaire preventie?

  Het vroegtijdig onderkennen van functiebeperkingen zodat die nog hersteld kunnen worden

 • Wat wordt bedoelt met tertiaire preventie?

  Gericht op de negatieve effecten van functiebeperkingen te verminderen of het optreden van bijkomende problemen te voorkomen

 • Welke 3 soorten diagnostiek zijn er?

  * Onderkennende of classificerende diagnostiek

  * Verklaringsgerichte diagnostiek

  * Handelingsgerichte of indicerende diagnostiek

 • Welke 3 criteria worden getoetst om tot de onderkennende diagnostiek van verstandelijke beperking te komen?

  * Intellectueel functioneren

  * Adaptieve vaardigheden

  * Aanvangsleeftijd

 • Verklaringsgerichte diagnostiek (verstandelijke beperkingen)

  Op het eerste gezicht niet voor de hand liggend, aangezien de opbrengst voor de behandeling gericht lijkt. De beperking is onomkeerbaar, biologisch gezien. Toch is onderzoek naar condities die (bijkomende) problemen instandhouden of versterken zeer relevant vanuit orthopedagogisch perspectief.

 • Handelingsgerichte of indicerende diagnostiek (verstandelijke beperking)

  Men beoogt een brede beeldvorming van de mogelijkheden en de beperkingen van het kind en zijn omgeving om zo aanwijzingen te verkrijgen over de behoeften aan opvoeding, begeleiding, behandeling en ondersteuning.

 • Noem de 3 stappen van het diagnostische kader van Luckasson ea?

  1. de onderkenning en classificatie van de verstandelijke beperking

  2. een brede analyse van het functioneren van de persoon met een beperking en zijn omgeving

  3. het opstellen van een profiel van ondersteuningsbehoeften

 • Noem de 5 dimensies van het AAIDD-framework

  * verstandelijke mogelijkheden

  * adaptief gedrag

  * gezondheid

  * participatie (interactie en sociale rollen)

  * context

 • Wat is het AAIDD-framework? (verstandelijke beperking)

  Een functioneel, interactioneel en ondersteuningsmodel

 • De 5 dimensies van het AAIDD framework

  Elke van deze dimensies beïnvloedt het individueel functioneren, waarbij de invloed gemedieerd wordt door de ondersteuning die de persoon krijgt. De dimensies staan niet los van elkaar. Beperkingen in de ene dimensie moeten altijd in samenhang met andere dimensies gezien worden.

 • Diagnostisch kader Luckasson: Stap 2

  Stap 2: Een brede analyse van het functioneren van de persoon met een beperking en zijn omgeving

   

  Belangrijk bij de beeldvorming is dat men niet enkel de beperkingen, maar ook de mogelijkheden en sterke punten van zowel het individu als zijn omgeving inventariseert

 • Diagnostisch kader Luckasson: Stap 3

  Stap 3: Het opstellen van een profiel van ondersteuningsbehoeften

   

  Op elke dimensie wordt nagegaan welke ondersteuning het kind met een verstandelijke beperking nodig heeft

 • Noem de definitie van ondersteuning (verstandelijke beperking)

  Het geheel van hulpmiddelen en strategieën om de ontwikkeling, de opvoeding, de belangen en het persoonlijk welbevinden van een persoon met een handicap te bevorderen

 • Opvoeding, begeleiding en ondersteuning (verstandelijke beperking)

  Naarmate opvoeders hun handelen beter afstemmen op de vraag van het kind, verhoogt de kans dat de opvoeding en de opvoeding van de ontwikkeling optimaal zullen verlopen. Orthopedagogisch handelen betekent dan inspelen op de vraag naar een specifieke aanpak van het kind in kwestie.

 • Wat zijn de moeilijkheden bij het proces van leren en ontwikkelen? (verstandelijke beperking)

  * Moeilijkheden bij belangrijke leer en ontwikkelingsdomeinen

  * Gebrek aan intrinsieke motivatie en eigen initiatief

  * Belangrijke rol voor omgevinsfactoren

 • Moeilijkheden bij het proces van leren en ontwikkelen (verstandelijke beperking)

  Kinderen met een verstandelijke beperking worden nog te weinig uitgedaagd om prestaties te leveren die binnen hun mogelijkheden liggen, omdat men te lage of negatieve verwachtingen heeft.

 • Wat zijn de 3 verschillende benaderingen  die het proces van leren en ontwikkelen op een systematische wijze ondersteunen?

  * Ontwikkelingspsychologische benadering

  * Leerpsychologische benadering

  * Cognitieve informatieverwerkingsbenadering

 • Ontwikkelingspsychologische benadering (verstandelijke beperking)

  - thema`s die passen bij de (ontwikkelings)leeftijd van het kind den die aansluiten bij zijn ervaringswereld

  - in grote lijnen zijn de verschillende stadia, waarin de ontwikkeling op een bepaald domein verloopt en de volgorde waarin de vaardigheden binnen dat domein verworven worden, hetzelfde voor kinderen met en zonder beperking

  - harmonische ontwikkeling: als het bereikte ontwikkelingsniveau op verschillende domeinen in dezelfde lijn ligt

 • Leerpsychologische benadering (verstandelijke beperking)

  - nadruk ligt op basale leerprocessen zoals associatief leren, operant leren en sociaal leren

  - belangrijk principe: het opsplitsen van complexe vaardigheden in kleine deelstappen die stapsgewijs worden aangeleerd

  - nadruk op directe instructiestategieën

  - nadruk op het leren van functionele vaardigheden in dagelijkse situaties

 • Cognitieve informatiebewerkingsbenadering (verstandelijke beperking)

  - nadruk op het verwerven van (mega) cognitieve vaardigheden en attitudes die nodig zijn om problemen zelfstandig aan te pakken en om adequaat te reageren op nieuwe probleemsituaties

 • Participatie; interactie en sociale rollen (verstandelijke beperking)

  Kinderen met een verstandelijke beperking moeten kunnen participeren in contexten en situaties die typisch zijn voor hun leeftijd en cultuur waarin leeftijdgenoten zonder beperking betrokken zijn. Communicatie speelt een cruciale rol bij participatie net als sociale interacties.

  Bij kinderen met een verstandelijke beperking is het inlevingsvermogen in andermans gevoelens, gedachten en intenties en hun inzicht in sociale situaties vaak minder sterk ontwikkeld. Ook wordt er belang gehecht aan het ingebed zijn in sociale netwerken of steungroepen. Sociale relaties en vriendschapsbanden maken het mogelijk dat kinderen erbij horen en zich verbonden en betrokken voelen. Het is tevens van belang dat kinderen de kans krijgen om te groeien in zelfbepaling (autonoom handelen, zelfregulatief gedrag, psychologische empowerment, zelfrealisatie)

 • Gezondheid (verstandelijke beperking)

  Met gezondheid wordt zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid bedoelt. Kinderen met een verstandelijke beperking lopen een hoger risico op lichamelijke problemen dan kinderen zonder beperking. Daarnaast komen bij kinderen met verstandelijke beperking meer gezondheidsproblemen voor. Ook op socio-emotioneel vlak kennen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking een verhoogde kwetsbaarheid. De beperkingen en de herhaalde faalervaringen van kinderen met een verstandelijke beperking kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, een gebrek aan zelfvertrouwen en ambivalente gevoelens van het 'anders-zijn'. Veel voorkomende problemen zijn sociale problemen, aandachtsproblemen en agressief gedrag. In veel gevallen wordt probleemgedrag instandgehouden door een leerproces van positieve of negatieve bekrachtiging.

 • Welke factoren hebben invloed op het gezinsfunctioneren? (verstandelijke beperking)

  * Ouders komen op emotioneel gebied voor uitdagingen te staan

  * Ouders voelen zich onzeker of onvoldoende competent om de specifieke opvoeding van hun kind op zich te nemen

  * Ouders hebben veel vragen en grote behoefte aan informatie

  * Ouders moeten leren hun weg te vinden in de hulpverleningsland

 • Gezin (verstandelijke beperking)

  Kenmerken van het kind, van de ouders en van het gezin kunnen zowel risicovol als protectief zijn ten aanzien van het gezinsfunctioneren. De kwaliteit van de gezinsinteracties is onder meer afhankelijk van de mate waarin ouders de gezinsroutines en dagelijkse opvoedingssituatie kunnen afstemmen op de specifieke behoeften van het kind en in evenwicht kunnen brengen met de behoeften van de andere gezinsleden. Van ouders wordt een grote sensitieve responsiviteit verwacht om in te spelen op de behoeften en de initiatieven van het kind.

 • Bredere omgeving (verstandelijke beperking)

  Het is belangrijk om op het niveau van de bredere omgeving op zoek te gaan naar factoren die de persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke participatie van kinderen met een verstandelijke beperking belemmeren dan wel bevorderen. De gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de bredere samenleving wordt mogelijk door het wegnemen van structurele barrieres, maar tevens door het bevorderen van een cultuur waarin de diversiteit en het anders zijn van mensen meer geaccepteerd en gewaardeerd worden.

   

 • Persoonsgerichte ondersteuning en kwaliteit van het leven (verstandelijke beperking)

  Een kind met een verstandelijke beperking moet een levenstraject kunnen volgen en persoonlijke doelen bereiken die zijn levenskwaliteit ten goede komen. Uiteindelijk wil men bereiken dat kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin een goede kwaliteit van leven ervaren. Er is spraken van een goede levenskwaliteit wanneer tegemoetgekomen wordt aan individuele ondersteuningsnoden en wanneer men de kans heeft om betekenisvolle en verrijkende levenservaringen op te doen in verschillende contexten. Enerzijds hangt kwaliteit van leven nauw samen met individuele behoeften, keuzes en controle. Anderzijds gaat het ook om de mate waarin mensen betekenisvolle relaties hebben in hun dagelijkse leefomgeving.

 • Besluit verstandelijke beperking

  Een verstandelijke beperking wordt niet langer gezien als een defect van de persoon, maar als een bepaalde manier van functioneren die zowel door individuele als door omgevingsfactoren wordt bepaald.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke varianten zijn er betreft straffen en opvoeden? (delinquent gedrag)  

* strafmodel (gevangenis, kampementen)

* beschermingsmodel (opvoeden, behandelen)

* herstelrechtmodel (aanspreken eigen verantwoordelijkheid, Family Group Conferencing)

Noem de 3 bronnen voor epidemiologie (delinquent gedrag)

- officiële statistieken --> onderschatting/bias

- zelfrapportage onderzoek --> overschatting (?)

- slachtoffer enquetes --> moeilijk controleerbaar

Welke 3 typen delinquent gedrag zijn er? (delinquent gedrag)

* Geweldsdelicten - aanranding

* Vermogensdelicten - diefstal, vandalisme

* Statusdelicten - weglopen, overmatig drankgebruik

 

Let op variatie in ernst en in groepen of individueel

Wat is jeugddelinquentie? (delinquent gedrag)

* Grietens: Delinquent gedrag betreft een contnuüm van gedragingen waarbij inbreuk wordt gepleegd op regels, normen en en wetten en/of schade wordt berokken aan individuen of aan de maatschappij

* Gedrag wordt delinquent of crimineel wanneer het niet (meer) wordt gesteund door brede lagen van de groep waarn het plaats vindt, en wanneer deze collectieve afkeuring vertaald wordt in wetgeving of juridische praxis

 

NB. tijdscontext speelt rol, bijv. computercriminaliteit als nieuw fenomeen

Noem 2 disfunctionele gezinsinteractiepatronen (psychosociale problemen)

* Kluwengezin: gezinsleden zitten boven op elkaar, weinig bewegingsruimte, verstikkende manier van omgang

* Loszandgezin  (tegenovergestelde)

Noem kenmerken van het (dis) functioneren op gezinsinteractie (psychosociale problemen)

- geen structuur en regels (onvoorspelbaarheid)

- gericht op hiërarchie

- negatieve communicatie heerst

Noem kenmerken van het (dis)functioneren op socio-economisch niveau (psychosociale problemen)

- laag opleidingsniveau

- laag beroepsniveau

- huisvestingsproblemen

- armoedecultuur

Noem kenmerken van het (dis)functioneren van de persoon ouders (psychosociale problemen)

- slechtere gezondheid

- lagere intelligentie

- persoonlijkheidsstoornissen (sociaal onrijp, emotioneel geretardeerd, sociaal afwijkend - antisociaal, apathy-futility syndrome)

Wat wordt bedoelt met multiproblem gezin? (psychosociale problemen)

- Gezinnen die kampen met een chronische en complex geheel van socio-economische en psychosociale problemen

- Gezinnen die op alle domeinen lager scoren dan gezinnen die bij de hulpverlening terecht komen

- Gezinnen met een falende hulpverleningsrelatie

Welke 3 soorten hulpverlening heb je? (psychosociale problemen)

* Primaire preventie - universal prevention --> voorlichtingscampagnes

* Secundaire preventie - selected prevention --> screening jeugdgezondheidszorg

      vals negatieven: op basis van screeningsinstrument wordt geconcludeerd dat er  geen sprake is van

                                         kindermishandeling, terwijl dat in werkelijkheid wel zo is

       vals positieven: op basis van screeningsinstrument wordt geconcludeerd dat er sprake is van kinder-

                                         mishandeling, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is

Instrumenten: CAPI (Child Abuse Potential Inventory)

                               SPORK (Screening van Problematische Opvoedingssituaties met Risico op Kindermishandeling)

* Tertiaire preventie - indicated prevention --> hulp ter vermijding van kindermishandeling (= behandeling)