Summary Over de grenzen van disciplines

-
258 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Over de grenzen van disciplines". The author(s) of the book is/are Ruud Abma. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Over de grenzen van disciplines

 • 5 Sociale interventies

 • Taylor: scientific management --> hoe je een productieproces zo efficiënt mogelijk inricht
  1. Social engineering (testen en technieken)
  2. Interpretatiekaders (SW hebben een maatschappelijke bijdrage)
  Het heeft een intellectuele functie naar het publiek.
 • Wat is evidence-based practice?

  Het volgens de standaardrichtlijnen uitvoeren van in experimenteel onderzoek bevestigde technieken
  • De relatie tussen wetenschap en praktijk wordt gezien als eenrichtingsverkeer. 
  • De wetenschap dient als bron van het rationele handelen. 
  • De praktijk zorgt slechts voor de overdracht van wetenschappelijke bevindingen. 
  • De praktijk is in principe een black box, het blijft buiten beeld hoe de kennis in de praktijk wordt ontvangen.
 • Wat is practice-based evidence?

  Het gebruikt van praktijkgerichte kennis
  • In de praktijk liggen de resultaten bijna nooit op het niveau van die uit het experimentele onderzoek. 
  • Ook is de effectiviteit van een interventie bijna altijd minder dan wanneer de interventie onder ideale omstandigheden wordt uitgevoerd. 
 • Wat is het verschil tussen evidence-based practice en practice-based evidence?
  Evidence-based practice (EBP) zijn de standaardrichtlijnen uitvoeren van in een experimenteel onderzoek bevestigde technieken. Practice-based evidence zijn praktijk ontwikkelde kennis in de richtlijnen, hoe mensen beslissingen nemen in complexe, natuurlijk situaties (natural decision making).
 • Wat zijn Randomized Controlled Trials?
  Hierin worden patiënten willekeurig toegewezen aan een experimentele conditie en aan een controleconditie in een experiment.
 • Hoe kan het probleem mbt evidence-based practice en practice-based evidence worden opgelost?
  Een samenvoeging van wetenschappelijke kennis en
  praktijkgerichte kennis.
  • De vraag waar men dan van uit zou gaan, is hoe mensen een beslissing nemen in complexe situaties.
  • In dit geval zijn er praktijkwerkers én experts nodig.
 • Hoe wordt je een expert (eminence-based) volgens Dreyfus?
  Dreyfus heeft een model van menselijk leren in ongestructureerde situaties gemaakt, er zijn vijf niveaus:
  1. Novice (regels leren, contextvrij)
  2. Gevorderde beginner (concrete situates bevatten betekenisvolle elementen)
  3. Competente actor (belangrijke zaken uit vissen)
  4. Bedreven actor (nu laat je de regels los; bewuste afweging)
  5. Virtuoos (één met de situatie)
  Interpretatie, oordeelvorming en patroonherkenning zijn belangrijke elementen.
  - Interventies vereisen ervaringskennis (situationele kennis)
  - Handelen van experts berust op een sociale patroonherkenning
 • Rol van de SW is:
  - Causale ketens opsporen en testen
  - Inuïties gebruiken
  - Dicht bij de praktijk
 • Welke 2 dingen kunnen gesteld worden op grond van het werk van Dreyfus?
  • Interventies vereisen ervaringskennis (situationele kennis)
   • Ervaringskennis vraagt om regelvolgend gedrag
   • Ervaringskennis is risicovol om te gebruiken, omdat er snel fouten gemaakt kunnen worden als de situatie net iets anders is dan de regels veronderstellen
   • Het kost veel tijd om alles via de regels te doen
  • Handelen van experts berust op een sociale patroonherkenning
   • Ook wel intuïtie genoemd
 • Wat is eminence-based practice?
  • Eminence = autoriteit
  • Jouw oordeel als gezagsdrager of op basis van ervaring  
 • Ghost Map --> gelijktijdig gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden, waarbij praktijkkennis een leidende rol speelt. Causaliteit in de praktijk --> complexe causale ketens. Ketens van contingente gebeurtenissen; combineren. Rivaliserende paradigma's --> retoriek.
 • Dehue: conventionalisme --> overdreven hangen aan gewoontes. Vooronderstellingen
  --> probleem classificeren, label = negatief, gaan zich daarnaar gedragen.
  Effectief ingrijpen? Oorzaken kennen, motivatie voor gedrag uitzoeken.
 • Hutschemaekers: EST (losstaande, discrete interventie).
  Evidence based practice.
  Scientist practioner --> wetenschapper en praktiserend psycholoog.
  Efficacy --> werkzaamheid interventie onder ideale omstandigheden.
  Effectiveness --> doelmatigheid en de resultaten van een interventie in de zorgpraktijk.
  Richtlijn --> aantal samenhangende interventies (meer een programma).
 • Acceptatietheorie is van belang (door betrokken partijen): vergelijk alliantie in boundary work.
 • 5.1 Interventielogica

 • Welke 4 partijen zijn betrokken bij een interventie?
  1. Maatschappelijke autoriteiten
  2. onderzoekers
  3. interventiespecialisten
  4. object van interventie
 • Uit welke 4 aspecten bestaat een interventielogica?
  1. Object
  2. Oorzaak
  3. Doel
  4. Middelen
 • Wat wordt bedoeld met het object van een interventielogica?
  Ongewenst verschijnsel waartegen moet worden opgetreden.
  Om van een probleemobject te kunnen spreken moet een theoretisch beeld worden geschetst
 • Wat wordt bedoeld met de oorzaak van een interventielogica?
  Je moet het probleem bij de wortel aanpakken.
  Sociale wetenschappers zijn belangrijker voor het formuleren van de oorzaak
 • Hoe noem je het object en de oorzaak bij elkaar?
  Definitie
 • Wat wordt bedoeld met het doel van een interventielogica?
  Wat je wil bereiken met de interventie.
  Ideale eindtoestand formuleren
 • Wat wordt bedoeld met de middelen van een interventielogica?
  Hoe je het opgestelde doel gaat bereiken.
  Taak van de sociale wetenschapper om deze te ontwerpen
 • Hoe noem je het doel en de middelen samen?
  Interventie
 • Wat is het interventieperspectief?
  Combinatie van interventiedoelen en een modelpraktijk
 • Wat wordt bedoeld met een rationele fictie?
  • Interventieperspectieven met hun vier bouwstenen hebben een rationele structuur, die wordt ingevuld met redenaties die de betrokkenen als 'waar' beschouwen (fictie).
  • Het perspectief moet passen bij de heersende tijd en cultuur, en het moet een doelmatigheid in zich hebben.
  • Er zit een langzame vooruitgang in bij de opeenvolging van interventieperspectieven.
  • Kennis die is overgehouden aan voorgaande successen en mislukkingen houdt de wetenschappers kritisch over hun interventies.
 • Tussen welke 2 partijen vindt een strijd plaats mbt de interventielogica's?
  • Triomfalisten: een strijd tussen oude en nieuwe denkbeelden.
  • Constructivisten: hier is sprake van een wisselend waarheidsregime zonder dat er sprake is van groei van kennis. Er is geen waarheid, alleen strijd om waarheid. 
 • Wie is de grote naam achter de interventielogica?
  Van Wel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is intellectueel isolationisme?
Jezelf opsluiten in je eigen paradigma
Wat is eminence-based practice?
 • Eminence = autoriteit
 • Jouw oordeel als gezagsdrager of op basis van ervaring  
Welke 2 dingen kunnen niet worden opgelost door ethiek?
 • Waar eindigt mijn persoonlijke verantwoordelijkheid en waar begint die van mijn instelling?
 • Hoe ontwikkel ik een verantwoordelijkheidsgevoel?
Wat zijn de 3 belangrijkste theorieën mbt wetenschapsethiek?
 • Consequentionalisme
  • Acties beoordelen op basis van de gevolgen
  • je kan niet precies bepalen welke gevolgen de voorkeur verdienen
 • Deontologie
  • fundamentele, onvervreemdbare rechten en plichten
  • wordt rekening gehouden met intenties
  • geen directe toegang tot intenties, dus moeilijk toepasbaar
 • Sociale contracttheorie
  • morele verplichtingen zijn afhankelijk van een contract
Wat is moraliteit?
 • Definiëren van morele normen over wat goed en slecht is
 • benadrukken van verantwoordelijkheid 
Wat wordt bedoeld met ethos?
Morele houding
Wat is onderzoeksethiek?
 • Ethiek in de wetenschap is een complexe en veelzijdige kwestie
 • normen en waarden verschillen
 • het is niet één ethiek, maar meerdere
 • niet alleen een individuele kwestie, maar ook een collectieve zorg
Welke 5 aanbevelingen worden gedaan door Resnik & Elliott?
 • Ten eerste kan samenwerking met wetenschappers met enige ervaring en expertise op het gebied van ethiek, politiek of overheidsbeleid wetenschappers helpen bij het omgaan met de waardevolle implicaties van hun werk.
 • Ten tweede kunnen wetenschappers vaak de kosten van hun werk verlichten of ontkrachten door hun waarde veronderstellingen en verplichtingen bekend te maken en te bespreken wanneer zij beleidsimplicaties uit hun onderzoek trekken.
 • Ten derde moet de opleiding in verantwoord onderzoek ruimschoots de tijd krijgen om ethische kwesties in verband met de uitoefening van maatschappelijke verantwoordelijkheid te bespreken.
 • Ten vierde, de wetenschappelijke samenlevingen kunnen gedragscodes opstellen en de universiteiten kunnen een beleid ontwikkelen dat basisrichtlijnen voor sociaal verantwoordelijke praktijken geeft.
 • Ten vijfde, kunnen de wetenschappelijke organisaties, de overheidsagentschappen, en de beleid-georiënteerde instellingen het waardevol vinden om adviesorganismen tot stand te brengen die op moeilijke ethische kwesties met betrekking tot de praktijk van sociaal verantwoordelijke wetenschap kunnen nadenken.     
Waarom hebben wetenschappers een sociale verantwoordelijkheid?
1. Ten eerste hebben alle mensen de morele plicht om te voorkomen dat anderen schade wordt berokkend.
2. Ten tweede hebben alle mensen verplichtingen om anderen te helpen.
3. Ten derde hebben wetenschappers verplichtingen tegenover de maatschappij omdat zij, direct of indirect, hebben geprofiteerd van overheidssteun voor hun onderwijs en onderzoek
Wat zijn argumenten voor waarde-neutraliteit?
 • Het eerste argument is dat waarde-neutraliteit een essentieel kenmerk is van de wetenschappelijke methodologie en ethiek. 
 • Het tweede argument is dat het publiek terecht vertrouwt op de wetenschap om feiten en meningen van deskundigen te leveren die als basis dienen voor een eerlijk en effectief beleid.