Summary Over recht gesproken een inleiding tot het recht

-
ISBN-10 9069168057 ISBN-13 9789069168050
731 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Over recht gesproken een inleiding tot het recht". The author(s) of the book is/are Arend Soeteman. The ISBN of the book is 9789069168050 or 9069168057. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Over recht gesproken een inleiding tot het recht

 • 2 Wat is recht?

 • Wat is objectief recht?
  Het geheel van regels en beginselen waarin vastgelegd is wat we moeten doen, welke rechten we hebben en wat de inhoud is van die rechten
 • wat is objectief recht
  het geheel van rechten en beginselen,waarin is vastgelegd wat we moeten doen,welke rechten we hebben en wat de inhoud van die rechten is
 • De regels en beginselen van het objectieve recht zijn van algemene aard
 • wat is subjectief recht
  het gaat om de rechten die wij hebben. Wanneer je eigenaar bent van bepaalde zaken mogen we zelf bepalen wat we met die zaken willen doen (eigendomsrecht)
 • Wat is subjectief recht?
  Een subjectief recht is in wezen de institutie die zich heeft losgeweekt uit de rechtsregels (objectieve recht) die aan haar (de institutie) ten grondslag liggen. De rechten die voortvloeien uit objectief recht
 • wat is een rechtssubject
  de dragers van het subjectieve recht. Het gaat hier om natuurlijke personen
 • Wat zijn rechtssubjecten?
  De dragers van subjectief recht
 • wat zijn rechtspersonen
  organisaties zoals; verenigingen, naamloze vennootschappen, stichtingen die eveneens rechten en plichten hebben
 • Enerzijds legt het (objectieve) recht ons allerlei plichten op, maar anderzijds bestempelt het ons tot vrije dragers van rechten
 • wat is positief recht
  recht wat gemaakt is door mensen. Het recht bevat zelf ook voorschriften over hoe wetten gemaakt moeten worden en wie hiertoe bevoegd zijn. Positief recht is niet altijd wenselijk recht.
 • Wanneer spreekt men van 'natuurlijke personen'?
  ieder menselijke individu ( rechtsobject)
 • op welke twee manieren heeft recht te maken met macht
  1. recht normeert macht 
  2. het is algemeen dwingend. Het gaat hier om collectieve macht van de samenleving 
 • Wat zijn rechtspersonen?
  Organisaties zoals verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen
 • Macht hanteert recht (recht kan niet zonder macht) -Recht normeert de macht (willekeur te voorkomen). Zorgt voor evenwicht.
 • wat is een descriptieve rechtsnorm
  ze beschrijven hoe de werkelijkheid in elkaar zit (strafvordering)
 • Wat is positief recht?
  Het door een menselijk overheid gemaakte ('geponeerde') recht
 • Wat betekent descriptief?
  Het beschrijven van hoe de werkelijkheid feitelijk in elkaar zit ( vanuit sociologische wetmatigheden bijvoorbeeld)
  Descriptief, description, beschrijving
 • wat is een prescriptieve rechtsnorm
  normen die zeggen hoe het hoort te gebeuren
 • Het (objectieve) recht heeft op verschillende manieren te maken met macht. Het gaat hier om collectieve macht niet om individuele macht.
 • waaruit bestaan primaire normen
  menselijke handelingen, gedragsregels
 • -Macht hanteert recht ( recht kan niet zonder macht) -Recht normeert de macht ( willekeur te voorkomen). Zorgt voor evenwicht.
 • wat zijn normsubjecten
  degene tot wie de norm zich richt
 • wat betekent descriptief?
  Het beschrijven van hoe de werkelijkheid feitelijk in elkaar zit ( vanuit sociologische wetmatigheden bijvoorbeeld)
 • Wat zijn 'secundaire' normen?
  Aanduiding van de persoon of instantie die de bevoegdheid heeft normen te maken, toe te passen of te sanctioneren
 • wat is een normatieve operator
  een normatieve operator staat iets toe (verlof), verplicht iets (gebod), verbied iets (verbod)
 • Wat is prescriptief?
  Normen, die zeggen niet wat is of wat gebeurd, maar wat hoort te gebeuren
 • wat zijn de bestanddelen van de juridische gedragsnormen
  1. voorwaarden
  2. plaats en tijd
  3. handeling
  4. normatieve operator
  5. normsubject
 • Wat zijn primaire normen?
  Gedragsregels
 • wat zijn de functies van het recht
  1. precisering van het maatschappelijke moraal
  vaststellen van bepaalde morele zaken
  2. realiseren van collectieve doeleinden
  bepaalde zaken zouden er niet zijn zonder bepaalde verplichtingen. Denk aan: lantaarnpalen
  3. coördinatie van maatschappelijk handelen
  bijvoorbeeld verkeersregels 
 • Rechtsnormen zijn nooit absoluut
 • wat zijn primaire regels
  gedragsregels,
 • Juridische gedragsnormen:

  - Handeling
  -Normsubject
  -Normatieve operator 
  -voorwaarde
  -tijd en plaats
 • wat zijn secundaire regels
  hoe je primaire regels kunt vaststellen en veranderen
 • 'secundaire' normen?
  Aanduiding van de persoon of instantie die de bevoegdheid heeft normen te maken, toe te passen of te sanctioneren
 • Wat is een algemeen kenmerk van rechtsbeginselen?
  Zij geven uitdrukking aan een bepaalde, min of centrale waarden die in het recht geconcretiseerd worden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een redenering a contrario?
p heeft q tot gevolg. p2 lijkt niet op p. p2 heeft q niet tot gevolg
wat is een analogische redenering
als p het geval is heeft dat q tot gevolg. P2 lijkt op p dus heeft ook q tot gevolg
Welke vijf interpretatie methoden zijn er?
1. grammatical interpretatie
nauwkeurige kennisneming van de woorden uit de wet. Vaak gaat het over rechtvaardigheid enzo in normale spreektaal
2. wetshistorische interpretatie  
Hiermee wordt besproken wat de wetgever precies voor ogen had op het moment dat de wet werd afgesproken. 
3. rechtshistorische interpretatie 
hierbij gaat het erom waar de wet vandaan komt, van eerdere wetgeving en hoe die veranderd is enzo
4. systematische interpretatie 
het recht dient met 1 mond te spreken. Meestal staat er letterlijk systematische in de tekst
5. Teleogische interpretatie 
Gaat over het rechtvaardigingsidee wat in de wet is neergelegd. Er wordt op zoek gegaan naar de strekking. 
wat zijn rechtsbeginselen
algemene waarden, die aan ons recht ten grondslag liggen en die we zelf ook juist vinden. rechtsbeginselen maken deel uit van het geldend recht doordat het geldend recht uit rechtsbeginselen voortkomt.
wat houdt het subsumptiemodel in?
via een juridisch syllogisme genomen conclusie. Als p gebeurd dan hoort q te gebeuren.
wat is retorica?
de kunst van het goed en overtuigend kunnen spreken en argumenteren.
Wat bepaald het internationaal privaatrecht?
Het gaat erover welk recht de rechter inpassen wanneer het om een internationaal iets gaat. Het is wel gewoon Nederlands recht.
Wat is het burgerlijk procesrecht?
Het bepaald welke rechter voor welke zaak geschikt is, hoe het zit met hoger beroep en cassatie, hoe de burgers hun zaak naar de rechter kunnen brengen en hoe dit proces dan verloopt.
wat gebeurt er wanneer iemand door een rechter, schuldeisers, eigen aangifte,  failliet wordt verklaard
Je verliest het beheer over je vermogen. er wordt een curator, meestal een advocaat die zich bezig houdt met de vereffening van de inboedel, aangesteld.  Hij verkoopt de goederen en betaald hiermee de schuldeisers naar rato. Wanneer dit bij een rechtspersoon gebeurd. De schuldeisers kunnen hun geld als niet meer inbaar afschrijven.
welke systemen van erfopvolging kent ons recht
- bij versterf
- bij testament 
Wanneer er geen testament is wordt het via versterf gedaan. Kinderen en vrouw krijgen een gelijk aandeel. Je kan behalve bezittingen ook schulden erven.