Summary Over recht gesproken een inleiding tot het recht

-
ISBN-10 9069168057 ISBN-13 9789069168050
731 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Over recht gesproken een inleiding tot het recht". The author(s) of the book is/are Arend Soeteman. The ISBN of the book is 9789069168050 or 9069168057. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Over recht gesproken een inleiding tot het recht

 • 2 Wat is recht?

 • Wat is objectief recht?
  Het geheel van regels en beginselen waarin vastgelegd is wat we moeten doen, welke rechten we hebben en wat de inhoud is van die rechten
 • De regels en beginselen van het objectieve recht zijn van algemene aard
 • Wat is subjectief recht?
  Een subjectief recht is in wezen de institutie die zich heeft losgeweekt uit de rechtsregels (objectieve recht) die aan haar (de institutie) ten grondslag liggen. De rechten die voortvloeien uit objectief recht
 • Wat zijn rechtssubjecten?
  De dragers van subjectief recht
 • Enerzijds legt het (objectieve) recht ons allerlei plichten op, maar anderzijds bestempelt het ons tot vrije dragers van rechten
 • Wanneer spreekt men van 'natuurlijke personen'?
  ieder menselijke individu ( rechtsobject)
 • Wat zijn rechtspersonen?
  Organisaties zoals verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen
 • Wat is positief recht?
  Het door een menselijk overheid gemaakte ('geponeerde') recht
 • Het (objectieve) recht heeft op verschillende manieren te maken met macht. Het gaat hier om collectieve macht niet om individuele macht.
 • -Macht hanteert recht ( recht kan niet zonder macht) -Recht normeert de macht ( willekeur te voorkomen). Zorgt voor evenwicht.
 • wat betekent descriptief?
  Het beschrijven van hoe de werkelijkheid feitelijk in elkaar zit ( vanuit sociologische wetmatigheden bijvoorbeeld)
 • Wat is prescriptief?
  Normen, die zeggen niet wat is of wat gebeurd, maar wat hoort te gebeuren
 • Wat zijn primaire normen?
  Gedragsregels
 • Rechtsnormen zijn nooit absoluut
 • Juridische gedragsnormen:

  - Handeling
  -Normsubject
  -Normatieve operator 
  -voorwaarde
  -tijd en plaats
 • 'secundaire' normen?
  Aanduiding van de persoon of instantie die de bevoegdheid heeft normen te maken, toe te passen of te sanctioneren
 • Wat is een algemeen kenmerk van rechtsbeginselen?
  Zij geven uitdrukking aan een bepaalde, min of centrale waarden die in het recht geconcretiseerd worden
 • 3 Waarom is er recht?

 • Wie was Thomas Hobbs en wat was zijn theorie ( 1588-1679)?
  een filosoof die liefde ten tijde van de Engelse burgeroorlog. Hij ging uit van een natuurtoestand waar iedereen vrij is. Er ontstaat dan een dan oorlog:"allen tegen allen" uit egotistische angst dat anderen jou kunnen overheersen of onderdrukken. Er is dan overdracht van een sociaal contract aan een soevereine macht nodig ( die macht staat boven de wet). Dit is ter bescherming van de burgers.
 • Wat was de theorie van Rouseau? ( 1712-1778)? 
  Ziet de natuurtoestand als iets positiefs. Mensen moet samenwerken om te overleven en er moeten afspraken worden gemaakt om een staat te vormen. Het probleem is dat machtigen over de onmachtige gaan overheersen. Er is hier een sociaal contract voor nodig die voor het algemeen staat. 
 • Wat was de theorie van Locke ( 1632-1704)?
  Volgens Locke was de natuurtoestand geen negatieve situatie. Wel moet men zich onderwerpen aan een centrale macht. Want de handhaving en interpretatie van onze rechten in de natuurtoestand zijn problematisch. Maar niet zoals Hobbs die een soevereine macht wou, vond Locke de scheiding van machten belangrijk ( montesqieu).
 • Wat zijn de drie redenen voor het bestaan van recht volgens Soeteman?
  - Coordinatie van maatschappelijk handelen
  -precisering van maatschappelijk moraal
  - Realiseren van collectieve doeleinden
 • Coordinatie van maatschappelijk handelen:

  Dit zijn bijvoorbeeld verkeersregels
 • Precisering van maatschappelijk moraal:

  We zijn het over dingen eens wat wel en niet kan ( zoals doden). Maar als het op eeen concreet geval aankomt kan er nog veel discussie ontstaan. 
  Het is handig om regels hebben in hebben die onze morele eenstemmigheid preciseren. 
 • Realiseren van collectieve doeleinden:

  Hier vallen de vele belangen onder die niet de individuele maat te boven gaan zoals dijken en lantaarnpalen. Deze zaken zijn alleen collectief te realiseren. Om liftersgedrag te voorkomen moeten er dwingende voorschriften zijn. Hoe was ons bijvoorbeeld tegenover milieu moeten gedragen en wat wij aan de overheid moeten betalen. 
 • Primaire regels: Zijn de gedragsregels en secundaire regels: de regels die vastellen hoe we primaire regels kunnen waarmaken en veranderen. 
 • Rechtsbeginselen voorbeelden:
  - doelmatigheid
  - rechtvaardigheid
  - rechtszekerheid 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een redenering a contrario?
p heeft q tot gevolg. p2 lijkt niet op p. p2 heeft q niet tot gevolg
wat is een analogische redenering
als p het geval is heeft dat q tot gevolg. P2 lijkt op p dus heeft ook q tot gevolg
Welke vijf interpretatie methoden zijn er?
1. grammatical interpretatie
nauwkeurige kennisneming van de woorden uit de wet. Vaak gaat het over rechtvaardigheid enzo in normale spreektaal
2. wetshistorische interpretatie  
Hiermee wordt besproken wat de wetgever precies voor ogen had op het moment dat de wet werd afgesproken. 
3. rechtshistorische interpretatie 
hierbij gaat het erom waar de wet vandaan komt, van eerdere wetgeving en hoe die veranderd is enzo
4. systematische interpretatie 
het recht dient met 1 mond te spreken. Meestal staat er letterlijk systematische in de tekst
5. Teleogische interpretatie 
Gaat over het rechtvaardigingsidee wat in de wet is neergelegd. Er wordt op zoek gegaan naar de strekking. 
wat zijn rechtsbeginselen
algemene waarden, die aan ons recht ten grondslag liggen en die we zelf ook juist vinden. rechtsbeginselen maken deel uit van het geldend recht doordat het geldend recht uit rechtsbeginselen voortkomt.
wat houdt het subsumptiemodel in?
via een juridisch syllogisme genomen conclusie. Als p gebeurd dan hoort q te gebeuren.
wat is retorica?
de kunst van het goed en overtuigend kunnen spreken en argumenteren.
Wat bepaald het internationaal privaatrecht?
Het gaat erover welk recht de rechter inpassen wanneer het om een internationaal iets gaat. Het is wel gewoon Nederlands recht.
Wat is het burgerlijk procesrecht?
Het bepaald welke rechter voor welke zaak geschikt is, hoe het zit met hoger beroep en cassatie, hoe de burgers hun zaak naar de rechter kunnen brengen en hoe dit proces dan verloopt.
wat gebeurt er wanneer iemand door een rechter, schuldeisers, eigen aangifte,  failliet wordt verklaard
Je verliest het beheer over je vermogen. er wordt een curator, meestal een advocaat die zich bezig houdt met de vereffening van de inboedel, aangesteld.  Hij verkoopt de goederen en betaald hiermee de schuldeisers naar rato. Wanneer dit bij een rechtspersoon gebeurd. De schuldeisers kunnen hun geld als niet meer inbaar afschrijven.
welke systemen van erfopvolging kent ons recht
- bij versterf
- bij testament 
Wanneer er geen testament is wordt het via versterf gedaan. Kinderen en vrouw krijgen een gelijk aandeel. Je kan behalve bezittingen ook schulden erven.