Summary Overheidsbeleid : een inleiding in de beleidswetenschap

-
ISBN-10 9013051928 ISBN-13 9789013051926
316 Flashcards & Notes
51 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Overheidsbeleid : een inleiding in de beleidswetenschap". The author(s) of the book is/are onder van A Hoogerwerf, M Herweijer. The ISBN of the book is 9789013051926 or 9013051928. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Overheidsbeleid : een inleiding in de beleidswetenschap

 • 1.1 Beleid en beleidswetenschap

 • In dit wordt uitgegaan van een empirisch-analytische benadering --> systematisch inzicht in de werkelijkheid van het beleid. 
 • 1.2 De beleidsinhoud

 • Beleid
  Het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes. 
 • Sommigen definiëren beleid als een plan, anderen als een handelen. In dit boek gaan we ervan uit dat beleid beiden is. Finaal denken is belangrijk: doelen en middelen. 
 • 1.2.1 Gezichten van beleid

 • Beleid is niet alleen een samenstel van doeleinden, middelen en tijdskeuzes. Het is ook een antwoord op een probleem. 
 • Wat is een probleem?
  Een verschil tussen de maatstaf (beginsel, norm) en een voorstelling van een bestaande of verwachte situatie. 
 • Een probleem wordt pas een beleidsprobleem als het opgenomen wordt in de beleidsagenda van de overheid. Een beleid betreft dus niet alleen de oplossingen, maar ook de problemen --> met welke problemen houden we ons bezig? Kennis van de praktijk waar het beleid zich afspeelt (deel van de maatschappij) is van belang --> beleidsveld. 
 • Beleidsveld
  Het deel van de samenleving waarop het beleid van toepassing is.
 • Beleidstheorie
  Het geheel van veronderstelling waarop het beleid gebaseerd is. 
 • De veronderstelling van een beleidstheorie zijn gebaseerd op drie soorten relaties: 
  - finaal --> middelen en doelen
  - causaal --> oorzaken en gevolgen
  - normatief --> normen en waarden
 • 1.3 Het beleidsproces

 • Beleid staat in verband met maatschappelijke krachten --> stabiele verhoudingen (structuren) en tijdelijke verhoudingen (processen). 
 • Beleidsproces
  Het dynamisch verloop van gebeurtenissen rond het beleid
 • Vier belangrijke kenmerken van een proces:
  - een proces is dynamisch  
  - in een proces is wederzijdse beinvloeding --> interactie tussen factoren, maar ook actoren. Beleid is een multi-actor proces
  - er is een verloop, een opeenvolging van gebeurtenissen. 
  - er is sprake van een patroon --> fase/stadia
 • 1.3.1 De politieke kringloop

 • Politieke systeem
  Het geheel van opvattingen, gedragingen en posities voorzover die tot doel hebben de inhoud, processen en effecten van overheidsbeleid te beïnvloeden. 
 • Politieke actoren
  Politiek actieve personen en groepen, binnen het politieke systeem. 
 • Omgeving van het politieke systeem:
  - de samenleving
  - de natuurlijke omgeving
  - sociale omgeving
  Deze omgeving zorgt voor input/aanvoer voor het politieke systeem:
  - eisen: door aanpassing of voortzetting van een beleid een beter resultaat bereikt zal worden. Komen voort uit behoeften, gatekeepers (bijv media, adviesorganen)  bepalen of de behoeften omgezet worden in (politieke) eisen. 
  - steun
 • De eisen en steun die samen de aanvoer (input) voor het politieke systeem vormen, kunnen binnen het systeem worden omgezet in overheidbeleid. De gekozen maatregelen zijn dan te beschouwen als de beleidsprestaties (output) van het politieke systeem. Het proces van het al dan niet omzetten van eisen en steun in een overheidsbeleid noemen we het beleidsproces. 
 • Wat is het politieke beleidsproces?
  Het al dan niet omzetten van eisen en steun in overheidsbleid
 • 1.3.2 Deelprocesen

 • Deelprocessen van een beleidsproces
  - agendavorming
  - beleidsvoorbereiding
  - beleidsbepaling
  - beleidsinvoering en uitvoering
  - naleving van het beleid en de beleidshandhaving
  - beleidsevaulatie
  --> terugkoppeling: aanpassen, beeindigen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt verstaan onder een beleidsinstrument?
alles wat een actor gebruikt of kan gebruiken om het bereiken van een of meerdere doeleinden te bevorderen
Wat is het beleidsveld?
het deel van de maatschappij waarop het beleid zich richt
Wat is een probleem?
een verschil tussen een maatstaf en een voorstelling van een bestaande of verwachte situatie
Wat is beleid?
het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes
Wat is de microbenadering, mesobenadering en macrobenadering van beleid?
Micro: stelt de individuele beleidsvoerder en kleine groep beleidsvoerders centraal
Meso: concentreert zich op het beleid van een organisatie of groepering 
Macro: beschouwt het beleid voor een samenleving als geheel in relatie tot het politieke stelsel
Wat is de benadering van het boek?
empirisch-analytisch: het is de bedoeling een systematisch inzicht in de werkelijkheid van het boek te krijgen. deze werkelijkheid wordt benaderd met een logisch samenhangend begrippenapparaat en met toetsbare veronderstellingen over de relaties tussen de gedefinieerde begrippen.
Wat houdt beleidswetenschap in?
Het houdt zich bezig met de studie van de inhoud, processen en effecten van beleid in hun politieke en maatschappelijke omgeving.
Wat is beleidswetenschap?
de wetenschap die van het beleid zelf de studie maakt
Wat is beleid?
Het behandelen of de wijze van behandelen van een zaak. 
Overleg, bedachtzaamheid en omzichtigheid.
Aan de ene kant is er een besef van wenselijkheden, aan de andere kant ook een besef van mogelijkheden en onmogelijkheden.
wat is een beleidstheorie uit de beleidspraktijk?
dit is het geheel van veronderstelling waarop het beleid rust. (Finaal, Causaal, Normatief)