Summary Overheidsfinancien

-
ISBN-10 9001889638 ISBN-13 9789001889630
354 Flashcards & Notes
13 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Overheidsfinancien
 • C A de Kam L Koopmans A H E M Wellink
 • 9789001889630 or 9001889638
 • 2018

Summary - Overheidsfinancien

 • 1 Overheidsfinanciën

 • Hoe wordt de De omvang van de publiek sector wordt gemeten ?
  Met de collectieve uitgavenquote
 • Wat omvat de publieke sector?
  Alle instanties waarvan de activiteiten grotendeels uit de opbrengst van belastingen en sociale premies worden gefinancierd
 • Wat betekent het budgetmechanisme?
  Het besluitvormingsproces waarbij wordt vastgesteld welke taken de overheid zal uitvoeren en hoeveel er mag worden uitgegeven.
 • Welke drie functies van overheidsbemoeienis zijn er?
  - Stabilisatiefunctie
  - Allocatiefunctie
  - Verdelingsfunctie
 • Wat houdt de stabilisatiefunctie in?
  Om de schommelingen van een hoog- en laag conjunctuur te dempen voert de overheid een anticyclisch beleid. 
 • Wat is een anticyclisch begrotingsbeleid?
  Laag conjunctuur = verhogen uitgaves overheid
  Hoog conjunctuur = verlagen uitgaves overheid
 • Wat is een procyclisch begrotingsbeleid?
  Wanneer de overheid maatregelen neemt die de conjunctuurgolf versterken
 • Wat is een recessie?
  Als de groei van het bruto nationaal product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is
 • Wat is een indicator vorr de conjunctuur ?
  de outputgap
 • Hoe berekent men de outputgap?
  Feitelijke bbp – structurele bbp = outputgap 
 • Wat is een Pareto efficiëntie?
  hierbij is de allocatie van middelen die dusdanig is dat niemand in een groep er op vooruit kan gaan zonder dat iemand anders er op achteruit gaat.
 • Wat is de definitie van het structurele bbp?
  De omvang van de economie, waarbij zowel de bezettingsgraad van de productiecapaciteit als het werkloosheidspercentage gelijk zijn aan evenwichtswaarden
 • Hoe kan de overheid het binnenlands product stimuleren tijdens een laagconjunctuur?
  Door zijn uitgaven op te hogen, zodat er meer geld in omloop is
 • Wat is de definitie van het overheidssaldo?
  het verschil tussen overheidsinkomsten en overheidsuitgaven.
 • Wat zijn discretionaire maatregelen?
  Maatregelen die de de vrijheid om zelfstandig te oordelen of te acteren beperken. 
 • Wat is de oplossing om discretionaire maatregelen in te perken?
  Automatische stabilisatoren
 • Wat zijn automatische stabilisatoren?
  Deze stabilisatoren werken, zonder nieuw overheidsbeleid, automatisch anti-cyclisch
 • Wat zijn voorbeelden van automatische stabilisatoren?
  Uitkering en belastingverlaging
 • Welke afspraken heeft de EU over het maximale tekort op het bbp?
  Niet groter dan 3%
 • Hoeveel procent van het begrotingsbeleid is procyclisch vanaf de jaren 70?
  50%
 • Hoeveel procent is anticyclisch bij tegenspoed vanaf de jaren 70?
  25%
 • Hoeveel procent is anticyclisch bij voorspoed vanaf de jaren 70?
  15%
 • Wat houdt de allocatiefunctie in?
  De overheid neemt maatregelen met gevolgen op de samenstelling van de nationale productie en de manier waarop die tot stand komt
 • Hoe reageren markten zonder overheidsingrijpen?
  Op het prijsmechanisme
 • Welke marktimperfecties zijn er?
  - Collectieve goederen worden niet geproduceerd
  - Machtsposities
  - Asymmetrische informatie
  - Externe effecten
  - Schaalvoordelen
  - Tekortkomingen van de verzekeringsmarkt 
 • Waarom is een collectief goed een marktimperfectie?
  Omdat het een goed is met non-exclusiviteit en non-rivaliteit. Het is geen individueel goed en dus kan er geen duidelijke prijs/aanbod op gebaseerd worden
 • Wat is een marktimperfectie?
  het tekortschieten van de werking tussen vraag en aanbod.
 • Waarom is een markmacht een marktimperfectie?
  Als iemand marktmacht heeft, dan zal de producten een veel hoger prijs vragen dan de marginale kosten.
 • Waarom is asymmetrische informatie een marktimperfectie?
  Een consument kan de waarde van bepaalde producten slecht beoordelen bij bepaalde producten
 • Wat is een oplossing om de marktimperfectie asymmetrische informatie op te lossen
  Producenten wettelijk verplichten om productinformatie op de verpakking te zetten.
 • Waarom zijn onevenredige hoge kosten een marktimperfectie?
  Bij bepaalde beleidsvoorstellen zullen er onverwachte kosten meegebracht worden.  bv tol wegen omdat er veel op- en afritten zijn.
 • Waarom zijn externe effecten een markt imperfectie?
  Omdat ze extra kosten of baten met zich meebrengen die niet bij de kostprijs in zitten
 • Wat is een voorbeeld van een positief extern effect
  Bij onderwijs wordt men opgeleid voor een baan. Dit heeft een positief effect op de samenleving
 • wat is een voorbeeld van een negatief extern effect?
  Het lozen van afval in het oppervlaktewater levert stank en overlast aan derde
 • Wat kan de overheid doen bij een positief extern effect?
  Het een subsidie geven
 • Wat kan de overheid doen bij een negatief extern effect?
  Een heffing of een verbod opleggen
 • Waarom is een schaalvoordeel een marktimperfectie?
  Omdat het voordeliger is om iets in een grote schaal in te kopen. Het bij verschillende bedrijven inkopen levert extra kosten op
 • Wat kan de overheid doen aan de marktimperfectie schaalvoordelen?
  Hij kan 1 bedrijf een concessie geven, waarbij zij de gehele opdracht uitvoeren
 • Waar zijn tekortkomingen op de verzekeringsmarkt een marktimperfectie?
  Omdat consumenten de waarde van de vergoeding van deze schade niet goed in kunnen schatten en daarnaast kan er sprake zijn van risicoselectie indien de overheid niet ingrijpt
 • Hoe kan de overheid risicoselectie oplossen?
  De zorgverzekeraars verplichten om iedereen accepteren voor de basisverzekering
 • Wat houdt de verdelingsfunctie in?
  Dat de overheid invloed wil uitoefenen op de verdeling van inkomens en vermogen
 • Wat is de definitie van sociale zekerheid
  een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en-of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen
 • Wat is een progressief belastingsstelsel?
  hoe hoger het inkomen, hoe meer men procentueel (of relatief) aan belasting betaalt.
 • Wat is het minimumloon?
  het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen
 • Wat is paternalisme?
  iemands vrijheid beperkt, omdat je vindt dat dat in het belang is van die persoon
 • Wat is een voorbeeld van paternalisme?
  Het heffen van accijns op sigaretten en leerplicht
 • Welke grenzen kent de overheidsmacht?
  Beginselen van behoorlijk bestuur en de EU wetgeving
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Overheidsfinancien
 • C A De Kam, L Koopmans & A H E M Wellink
 • 9789001802479
 • 2011

Summary - Overheidsfinancien

 • 1 Overheidsfinancien

 • Wat zijn de drie doelstellingen van de overheid?

  Stabilisatie, inkomensherverdeling en allocatie.

 • Wat is een kenmerk van de overheid?
  Haar bevoegdheid dwingend bijdragen van gezinnen en bedrijven te vorderen, los van de mate waarin zij profijt hebben van door haar tot stand gebrachte voorzieningen.
 • Er zijn een achttal market failures.  

 • 1.1 Overheidsfinanci.n een vak apart

 • Wat is de achtergrond van veel overheidsbemoeienissen?

  De achtergrond van veel overheidsbemoeienissen is dat beleidsmakers bepaalde tekortkomingen van het prijsmechanisme - de werking van vraag en aanbod op markten - willen corrigeren. 

 • Wat is het budgetmechanisme?
  Het besluitvormingsproces waarbij wordt vastgesteld welke taken de overheid zal uitvoeren en hoeveel daarvoor mag worden uitgegeven.
 • Noem nog een ander reden voor overheidsbemoeienis

  Een ander reden voor overheidsbemoeienis is de ongelijke inkomensverdeling. 

 • Wat houdt proces van stemmen in?
  Eenvoudige meerderheidsbeslissing
  Beslissing volgens gekwalificeerde meerderheid
  Unanimiteitsregel
  Stemmen volgens rangorde
  Stemmen volgens puntenstelsel
 • Wat verklaart een deel van de verschillen in de collectieve - lastenpeil?

  De uiteenlopende mate waarin landen onderwijs en gezondheidszorg collectief financieren verklaart een deel van de verschillen in hun collectieve - lastenpeil. 

 • Welke dingen vergroten de koopkracht?

   

  Netto inkomen (na belastingheffing) geeft koopkracht. Ook door de overheid beneden de kostprijs ter beschikking gestelde goederen en sociale uitkeringen vergroten de koopkracht. 

 • Wie maken beslissingen over de verhoudingen tussen koopkracht?

  In een democratie beslissen gekozen politici over de verhouding tussen particuliere koopkracht en collectief verschafte koopkracht. 

 • Regering en parlement stellen regels vast waaraan iedereen wordt geacht zich te houden. Die regels zijn nodig voor een geordende samenleving. 

 • Noem nog een ander reden voor overheidsbemoeienis
  Een ander reden voor overheidsbemoeienis is de ongelijke inkomensverdeling. 
 • Waarmee kan de overheid de meeste van haar uitgaven financieren?

  Dankzij de belastinginkomsten kan de overheid veruit de meeste van haar uitgaven financieren. 

 • Overheden moeten soms tekorten die door te hoge uitgaven ontstaan, dekken door voor een korte periode te lenen op de geldmarkt of lang te lenen op de kapitaalmarkt -> dus door een beroep te doen op besparingen van gezinnen, bedrijven of buitenlandse beleggers. 

 • Door haar omvangrijke uitgaven en door op talloze terreinen regels te stellen, oefent de overheid enorme invloed uit op de samenstelling van de nationale productie en op de verdeling van het nationale inkomen. 

 • Waar gaat het bij het vak openbare financien voornamelijk om?

  Bij het vak openbare financien draait het om de uitgaven, de inkomsten en de schuldpolitiek van de overheid. 

 • Welke dingen vergroten de koopkracht?
  Netto inkomen (na belastingheffing) geeft koopkracht. Ook door de overheid beneden de kostprijs ter beschikking gestelde goederen en sociale uitkeringen vergroten de koopkracht. 
 • Wat houdt de term 'overheid' precies in?

   

  Het verzamelbegrip 'overheid' bestrijkt talrijke instanties, zoals de Haagse ministeries en het apparaat van gemeenten, provincies en waterschappen. 

   

 • Hoe komt de overheid NIET aan haar geld?

  De overheid komt NIET aan haar geld door goederen of diensten tegen een ten minste kostendekkende prijs te verkopen. Ook krijgt de overheid geen geld door vrijwillige bijdragen (keren en particuliere instellingen). 

 • Hoe komt de overheid WEL aan haar geld?

  De overheid heeft de bevoegdheid DWINGEND bijdragen van gezinnen en bedrijven te vorderen, los van de mate waarin zij profijt hebben van door haar tot stand gebrachte voorzieningen. 

 • Democratie 

   

  In een democratie ligt de uiteindelijke beslissingsmacht over uitgaven en belastingen bij de volksvertegenwoordigers, dus bij de leden van het parlement, de gemeenteraad, de Provinciale Staten of het bestuur van het waterschap. 

 • Wat houdt 'budgetmechanisme' precies in?

  Het 'budgetmechanisme' is het besluitvormingsproces waarbij wordt vastgesteld WELKE taken de overheid zal uitvoeren en HOEVEEL daarvoor mag worden uitgegeven. 

   

  Bij het budgetmechanisme beslist de volksvertegenwoordiging hoe goedgekeurde uitgaven zullen worden gefinancierd: uit belastingen, niet - belastingontvangsten of door leningen aan te gaan. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Overheidsfinanciën
 • C A de Kam, L Koopmans, A H E M Wellink
 • 9789001709808 or 900170980X

Summary - Overheidsfinanciën

 • 1 Overheidsfinanciën

 • Individueel goed:
  - prijs bepaald - uitsluiten mogelijk
 • De 3 hoofddoelstellingen van overheidsingrijpen?
  - Stabilisatiefunctie (evenwichtige macro-economische ontwikkeling)
  - Allocatiefunctie (beïnvloeding samenstelling productie)
  - Verdelingsfunctie (inkomensverdeling)
 • De Afsluitdijk is een voorbeeld van een collectief goed (a/b)
  De bewering is juist: als waterkering is de Afsluitdijk een collectief goed, want het gebruik is niet-rivaliserend en niemand kan van het gebruik worden uitgesloten.
 • welke bestuurslagen bestaan er in Nederland?
  centrale overheid (het Rijk)
  Decentrale overheid bestaande uit:
  provincies
  gemeenten
  waterschappen
 • Redenen overheid bemoeien individueel goed:
  - onevenredig hoge kosten - paternalisme - externe effecten - onverzekerbare risico's - verdelingseffecten - schaaleffecten van monopolies
 • Doelstellingen bij de stabilisatiefunctie?
  - Evenwicht op de arbeidsmarkt (voorkomen van hoge werkloosheid)
  - Stabiel prijspeil (voorkomen van te hoge prijzen)
  - Een evenwichtige betalingsbalans (niet een te hoog te kort of overschot)
  - Duurzame economische groei (economie die ook voor volgende generaties hanteerbaar is
  - Rechtvaardige inkomensverdeling (bij inkomensverschillen stabiliseren)
 • De Afsluitdijk is een voorbeeld van een individueel goed (a/b)
  Deze bewering is ook juist: als verkeersverbinding vormt de Afsluitdijk een individueel goed, omdat gebruikers kunnen worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer zij niet bereid zijn tol te betalen, en bij grote drukte het gebruik rivaliserend is.
 • wat zijn gemeenschappelijke regelingen?
  samenwerkingsverbanden tussen overheden
 • Wat zijn de 3 motieven voor overheidsingrijpen:
  - onvrede uitkomst prijsmechanisme - verschaffen individuele goederen - verschaffen collectieve goederen
 • Wat wordt verstaan onder conjucturele werkloosheid?
  Werkloosheid die ontstaat door tekortschietende bestedingen 
 • In de Nationale rekeningen vormt de Sociale Verzekeringsbank een onderdeel van de sector overheid (a/b)
  De bewering is juist: instanties die de verplichte sociale verzekeringen uitvoeren vormen onderdeel van de sector overheid.
 • Hoe financieren overheden hun activiteiten?
  de overheid kan burgers en bedrijven dwingend bijdragen vorderen, onafhankelijk van de mate waarin deze burgers of bedrijven profijt hebben van de overheidsmaatregelen
 • Overheid:
  - het rijk - decentrale overheden - instellingen sociale verzekering - overheid gefinancieerde en gecontroleerde instellingen (jeugdzorg)
 • Wat is refirente?
  De officiële rente die de Centrale Bank geeft. Bij een lage refirente kunnen kredietinstellingen (banken) makkelijker geld lenen waardoor dit doorberekend wordt aan de klanten zoals bedrijven. Dit stimuleert investeringen. Nu instrument van Europese Centrale Bank
 • In de Nationale rekeningen maken verzorgingshuizen geen onderdeel uit van de sector overheid (a/b)
  De bewering is juist: Verzorgingshuizen horen tot de gepremieerde en gesubsidieerde sector, maar niet tot de sector overheid.
 • wat is het budgetmechanisme?
  het besluitvormingproces waarin wordt vastgesteld welke taken de overheid zal uitvoeren en hoeveel hieraan mag worden uitgegeven. Ook de besluitvorming hoe de uitgaven worden gefinancierd: belastingen, leningen of andere niet-belasting middelen.
 • Wat zijn 3 doelstellingen voor sturen economie van de overheid:
  - beïnvloeden allocatie productiefactoren - inkomensverdeling - stabilisatie macro-economie (werkgelegenheid, stabiele prijs, evenwichtige betalingsbalans)
 • Wat heeft een devaluatie van de munt tot gevolg?
  Hierdoor wordt de nationale munt minder waard waardoor het voor andere landen goedkoper wordt om goederen in te kopen in het betreffende land. Export stijgt. Nu een Europees instrument (euro)
 • Heeft de overheid alle aandelen van een onderneming in handen (nutsbedrijf, Schiphol), dan hoort zo’n onderneming tot de sector overheid (a/b).
  De bewering is onjuist: ook al houdt een overheidsinstantie alle aandelen van een onderneming, dan blijft die onderneming onderdeel van de sector bedrijven.
 •   wat is de collectieve sector?
  overheden en instellingen waarvan de activiteiten collectief gefinancierd worden via belastingen, sociale premies of leningen van de overheid.
 • Quartaire sector:
  - Collectieve sector - Door overheid gefinancierd, maar niet gecontroleerde instellingen
 • Gevolg van prijsinflatie?
  Producten worden duurder --> export daalt --> productie krimpt --> vraag naar productiefactoren daalt --> werkloosheid
 • De salarissen van politiepersoneel en die van het verplegend personeel in algemene ziekenhuizen vormen een onderdeel van de loonsom van de overheid (a/b)
  De bewering is onjuist. Politiesalarissen vormen wél onderdeel van de salarissom van het overheidspersoneel, maar het verplegend personeel van de algemene ziekenhuizen is werkzaam in de gepremieerde en gesubsidieerde sector, die geen onderdeel van de sector overheid vormt.
 • wat is de collectieve uitgavenquote?
  de som van het totaal van de collectieve uitgaven gedeeld door BBP.
 • Structurele oorzaken werkloosheid:
  - hoge loonkosten - vraag en aanbod niet passend - sociale zekerheid te gul
 • Wat wordt bedoeld met duurzame economische groei?
  Dat de volgende generaties niet de dupe zijn van de vele vervuiling en aantasting van natuurlijke bronnen door de vorige generatie. Duurzame economische groei is dus een verantwoorde groei waarbij vervuiling zoveel mogelijk wordt beperkt
 • Wat is koopkracht?
  Koopkracht is de beschikkingsmacht over goederen (en diensten).
 • wat is de quartaire sector?
  de collectieve sector en instellingen die niet collectief of uit marktprijzen worden betaald.
 • Eigenschappen collectieve goederen:
  - non-rivaliteit (gebruik niet ten koste van gebruik ander) - non-exclusiviteit (niemand uitsluiten)
 • Wat wordt verstaan onder allocatiefunctie?
  De overheid kan de verdeling van arbeid en kapitaal bewerkstelligen d.m.v. geboden en verboden, heffingen en subsidies.
 • Wat is het wezenlijke verschil tussen de twee soorten koopkracht?
  Het wezenlijke verschil tussen beide soorten koopkracht is de individuele bestedingsvrijheid. Individuen beslissen zelf of en voor welke goederen zij hun vrij besteedbaar inkomen zullen uitgeven, terwijl in een democratie gekozen volksvertegenwoordigers beslissen over de besteding van via belastingheffing afgeroomd particulier inkomen.
 • welke functies kunnen onderscheiden worden in de overheidsbemoeienis met de economie?
  • stabilisatiefunctie
  • allocatiefunctie
  • verdelingsfunctie
 • Noem 3 ongewenste neveneffecten van beleidsinstrumenten
  1. beleid inconsistenties (hoge uitkering ontmoedigt werken)
  2. Informatietekorten (uitvretersgedrag, prenderen collectief goed niet nodig te hebben om er vervolgens kosteloos van te profiteren) 
  3. Overheidsmonopolie (afstoten taken naar marktsector + deregulering)

 • Marktimperfecties?
  - Externe effecten
  - Economische macht (kartels, monopolie)
  - Verdelingseffecten
  - Informatie asymmetrie
  - Collectieve goederen
 • Welke drie doelstellingen hebben beleidsmakers voor ogen bij hun streven de economische bedrijvigheid bij te sturen?
  Allocatie, stabilisatie en verdeling zijn de drie doelstellingen van het overheidsoptreden.
 • Gemengde goederen?
  Goederen waar collectieve kanten aan zitten (onderwijs, afsluitdijk  (tol))
 • Noem vier doelstellingen van het stabilisatiebeleid.
  Vier doelstellingen van het stabilisatiebeleid zijn: (1) volledige werkgelegenheid, (2) een stabiel prijspeil, (3) een evenwichtige betalingsbalans en (4) een evenwichtige groei van de nationale productie.
 • wat is de output gap?
  de output gap is een indicator voor de stand van de conjunctuur: de afwijking in procenten tussen de feitelijke en structurele BBP.
 • Prijsmechanisme?
  De automatische stabilisatoren op de vraag en aanbod markt met betrekking tot de prijzen
 • Noem drie instrumenten om de nationale concurrentiepositie van een land te versterken. Over welke instrumenten beschikt de Nederlandse overheid niet langer sinds ons land deel uitmaakt van de eurozone?
  De bedoelde drie instrumenten die de nationale concurrentiepositie van een land kunnen versterken, zijn: (1) (loon)kostenmatiging, (2) devaluatie van de nationale munt, en (3) renteverlaging (doet de koers van de munt in beginsel dalen, omdat beleggingen daarin voor buitenlandse beleggers minder renderen en kan de bestedingen stimuleren omdat investeren en consumeren op krediet goedkoper worden). Na toetreding tot de eurozone beschikt Nederland niet langer over het tweede en het derde instrument.
 • een negatieve output gap houdt in dat de bezettingsgraad productiecapaciteit lager is dan de evenwichtswaarde en het werkloosheidspercentage hoger is dan de evenwichtswaarde.
 • 6 redenen voor ingrijpen bij allocatie?
  - onevenredig hoge kosten
  - Paternalisme (bemoei-goederen --> onderwijs, zorg sigaretten, alcohol)
  - externe effecten
  - Monopolies en schaaleffecten
  - Tekortkomingen verzekeringsmarkt
  - inkomenspolitieke motieven
 • Hoe kunnen fiscale en sociale regelingen bijdragen aan het bestaan van structurele werkloosheid?
  Fiscale maatregelen kunnen bijdragen aan het bestaan van structurele werkloosheid, doordat hoge tarieven het onaantrekkelijk maken toe te treden tot de arbeidsmarkt (de participatiebeslissing) dan wel om meer uren arbeid aan te bieden (de urenbeslissing). Sociale maatregelen dragen bij aan structurele werkloosheid bij een relatief hoog niveau van de uitkeringen (maakt het aanvaarden van werk financieel in verhouding minder aantrekkelijk) en bij het bestaan van inkomensafhankelijke toeslagen en subsidies (maken dat van een inkomensverbetering na het aanvaarden van werk netto minder overblijft).
 • een positieve output gap houdt in dat de bezettingsgraad productiecapaciteit hoger is de werkloosheid geringer is.
 • Zwakke kanten overheidsingrijpen in de markt?
  - Verschillende politieke opvattingen
  - Selectie van beleidsinstrumenten
  - Doelambiguïteit
  - Tegenstrijdigheden in beleid
  - Tekort aan informatie
  - Free riders
  - Overheidsmonopolie (effectiviteit en efficiëntie aangetast, geen prikkel tot laagst mogelijke kosten werken)
 • Licht toe waarom de overheid bepaalde collectieve goederen moet aanbieden om te bereiken dat het prijsmechanisme goed kan functioneren.
  Wanneer de overheid de rechtsorde niet handhaaft (via politie en justitie) kan het prijsmechanisme niet functioneren, omdat de eigendom onvoldoende wordt beschermd en nakoming van contracten niet of alleen tegen hoge kosten kan worden afgedwongen.
 • waar komt de vraag van goederen en diensten vandaan?
  • gezinnen (consumptie)
  • ondernemingen (investeringen)
  • overheid (aankopen/diensten van ambtenaren)
  • buitenland (export)
 • Een belangrijk deel van de overheidsuitgaven heeft betrekking op de verschaffing van individuele goederen. Noem hiervan enkele voorbeelden
  Voorbeelden van door de overheid verstrekte of gefinancierde individuele goederen zijn collectief gefinancierd onderwijs, collectief gefinancierde gezondheidszorg, wonen (huurtoeslag), wegen.
 • wat is de evenwichtswaarde van werkloosheid?
  de structurele of natuurlijke werkloosheid (natural rate of unemployment). mensen die niet aan de slag komen als gevolg van gebrek aan vaardigheden. mensen die aan de kant staan ondanks een evenwichtige economie.

 • Rijksmusea vervullen twee hoofdfuncties
  • het aanleggen en beheren van collecties
  • het toegankelijk maken van deze collecties voor het publiek.

  Gaat het bij deze functies om een individueel goed of om een collectief goed? Motiveer uw antwoord en verwijs daarbij naar de onderscheidende kenmerken van een individueel goed en een collectief goed.
  Het aanleggen en beheer van museale collecties is een collectief goed, want niet exclusief (niemand kan worden uitgesloten) en niet-rivaliserend. Het bezoek aan een museale collectie is een individueel goed, want niet-betalers kunnen van gebruik worden uitgesloten en gebruik door de een gaat in principe ten koste van gebruik door de ander (althans bij populaire tentoonstellingen).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom zijn overheidsbedrijven een beperking voor de collectief-uitgavenquote?
Overheidsbedrijven maken geen deel uit van de collectief-uitgavenquote. -----> AFMAKEN
Welke beperkingen heeft de collectieve-uitgavenquote?
De overheidsuitgaven worden, zowel nationaal als internationaal, gebruikt als maatstaf voor de omvang van de publieke sector.

Toch geeft deze grootheid een onvolledig beeld van de rol die de overheid in de nationale economie vervuld.

Beperkingen:
 • Overheidsbedrijven
 • Fiscale regelingen (vroege: 'belastinguitgaven')
 • Regelgeving
 • Risicoregelingen
 • Instituties
Begrotingstekort
De Europese begrotingsrebels bepalen dat het begrotingstekort van de overheid (EMU-tekort) niet groter mag zijn dan 3% bbp.
Wat is het gedrag van politici tijdens een conjucturele verandering?
Als de conjuctuur tegenzit zullen politici de conjuctuur stimuleren.
Als de conjunctuur meezit wordt en niet of nauwelijks ingegrepen. 

Hogere belastingen en minder werkloosheid wordt gezien om meer geld naar het collectief te trekken.
Hoogconjuctuur
Tijdens een hoogconjuctuur worden maatregelen achterwegen gelaten om de conjucturele stijging in te perken. --> Bezuinigingrn en belastingen worden verhoogd.
Laag/neergaande conjunctuur
Bij een laagconjuctuur staat de collectieve-uitgavensquote niet alleen door het noemereffect en de stijging van de werkloosheidsuitgaven onder druk, maar ook door de druk om actief overheidsingrijpen te blijven doen.
Wat gebeurd er bij een economische crisis als het gaat om de collectief-uitgavensquote?
Bij een economische crisis gaan de overheidsuitgaven omhoog en het bbp omlaag. 

Dit heeft als gevolg het noemereffect:
Het collectief-uitgavensquote (teller) groeit, omdat het bbp (noemer) daalt
Waar leidt een economische crisis toe?
Een economische crisis -->
Verhoging van de collectief-uitgavensquote -->
Begrotingstekort.
Sociale zekerheid
De overheid verstrekt relatief hoge uitkeringen om de inkomensverschillen te verkleinen.
Blz 35 alinea 2 BEKIJKEN EN VRAGEN!!!!!
Vergroot uitgaven van de overheid op tal van terreinen???? <-- samenvatting H2