Summary Parlementaire democratie Duitsland

-
192 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Parlementaire democratie Duitsland

 • 1 Het Duitse Keizerrijk 1871-1918

 • Voor 1871
  Voor 1871 leefden de Duitsers verspreid over onafhankelijke stadstaatjes en vorstendommen
 • In 1871
  In 1871 kregen de Duitsers een nationale staat. De Duitse eenheid kwam tot stand onder leiding van het Pruisische koninkrijk
 • Waarom was het Pruisische rijk zo krachtig?
  De kracht van het Pruisische rijk zit hem in het sterke leger en ambtenarenapparaat. Hierdoor kon de macht van het Pruisische rijk enorm uitbreiden
 • In 1866
  Pruisen verslaat het Oostenrijk in een oorlog om de leidende positie in Noord- en Midden-Duitsland
 • In 1870
  Pruisen verslaat het Franse leger in een oorlog om de leidende positie in Zuid-Duitsland
 • Wat waren de gevolgen van de oorlogen in 1866 en 1870?
  Het Pruisische grondgebied werd uitgebreid en de Duitse vorsten plaatsten zich onder het gezag van de Pruisische koning. Zo werd Duitsland een politieke eenheid
 • In 1871 werd het keizerrijk gesticht..
  ... De Pruisische koning werd de keizer. Duitsland werd een bondstaat, waarvan Pruisen een van de leden was
 • 1.1 Tegen de democratie

 • Wie was Bismarck en waarom was hij zo machtig?
  In de periode van 1871 tot 1890 was Bismarck de rijkskanselier van Duitsland. Hij was zo machtig doordat hij uit de oorlogen was gekomen als een grote overwinnaar en omdat hij de schepper was van de Duitse eenheid
 • Vertel wat over de Rijksdag
  Bismarck gaf het keizerrijk een federaal parlement, de Rijksdag. De Rijksdag heeft 2 rechten: Recht van Budget en recht van afkeuren en goedkeuren van wetsvoorstellen
 • Waarom werd Duitsland ondanks de Rijksdag geen parlementaire democratie?
  De Rijksdag had te weinig rechten. De rijkskanseliers en ministers konden alleen benoemd en ontslagen worden door de keizer. De ministers waren alleen verantwoording schuldig aan de rijkskanseliers
 • Waarom was Bismarck tegen de parlementaire democratie?
  Bismarck was lid van de Pruisische adel, die de regering, het leger en ambtenarenapparaat beheerste en wilde dit graag zo houden. Maar concessies aan de liberalen waren onvermijdelijk, omdat hij hun steun nodig had bij de politieke eenwording van Duitsland. Maar verder deed hij er alles aan om zijn positie van adel te behouden.
 • Waarom voerde Bismarck het algemeen mannenkiesrecht in? 
  Hij hoopte de liberalen te verzwakken door ook de arme bevolking stemrecht te geven. De arme bevolking stond onder het gezag van de adel en zouden dus sowieso stemmen op de adel
 • 1.2 Industrialisatie

 • Duitsland was eerst een pre-industriële samenleving. Landbouw was het belangrijkste middel van bestaan
 • In 1914
  Duitsland werd een industriële samenleving. De industriële ontwikkeling verliep in 2 fases
 • Noem de 2 fases van de industriële ontwikkeling
  Fase 1: Duitsland wilde de tot 1896 opgelopen achterstand op de andere landen in Europa inhalen. De productie richtte zich op producten zoals locomotieven, bruggen en steenkool (niet voor particuliere consument). Deze periode was voor een groot deel van de bevolking erg moeilijk. Groeiende perioden werden onderbroken door serieuze crises.
  Fase 2: Periode van groei. Industrie ontwikkelde en welvaart steeg. Duitsland wordt de koploper van nieuwe sectoren in Europa
 • Wat gebeurde er door het nationalisme?
  De successen stimuleerden het nationalisme. Door dit gevoel wilde Duitsland meedoen aan de imperialistische wedloop (de strijd van Europese landen om overzeese gebieden aan het land te voegen). Duitsland wilde aan deze wedloop meedoen om de industrie te verzekeren van grondstoffen en een afzetmarkt
 • Waar vond de industriële plaats?
  In het Ruhrgebied vond de groei vooral plaats. Een groot deel van Duitsland bleef agrarisch. In deze agrarische gebieden woonden de Junkers. Dit waren Pruisische adellijke heren die grote landgoederen bezaten
 • Voordeel industrialisatie voor boeren
  Veel boeren konden profiteren van de economische groei. Door de stijgende welvaart en groei kon er meer voedsel verkocht worden. Door gebruik van kunstmest wordt het werk efficiënter
 • Nadelen industrialisatie voor boeren
  Niet alle boeren profiteerden van de economische groei. De keuterbroertjes (boeren met weinig grond) werkten nog op de traditionele wijze. Ze gebruikten geen kunstmest, waardoor concurreren met grote boeren bijna onmogelijk was. Dit zorgde voor armoede op het platteland
 • Waarom zagen de boeren de industrialisatie als een bedreiging?
  Bijna alles veranderde voor de boeren door de industrialisatie
 • De pre-industriële samenleving in steden werd beheerst door het ambachtelijk bedrijf en detailhandel
 • Waarom voelden de ambachtslieden zich bedreigd door de industrie?
  Door de industrialisatie gingen veel traditionele ambachten verloren. De industrialisatie zorgde wel voor welvaart, waardoor de zelfstandigen meer konden verdienen dan eerst
 • Wanneer eindigde de welvaartstijging?
  In WOI. De industrialisatie versnelt maar is gericht op oorlogvoering. Er worden onderzeeboten en vliegtuigen etc. In kleine ambachtelijke nam de productie af
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Voor 1871
1
In 1871
1
Waarom was het Pruisische rijk zo krachtig?
1
In 1866
1
Page 1 of 39