Summary Pathologie

-
223 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pathologie". The author(s) of the book is/are y. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pathologie

 • 8.1 Inleiding

 • Voor hoeveel % bestaat de mens uit water?
  • Gemiddeld voor 60%;
  • Bij de man is dit iets meer (63%), bij de vrouw iets minder (52%).
  • Verder zijn er tussen individuen onderling nog grote verschillen mogelijk. Deze zijn in hoofdzaak afhankelijk van het al of niet aanwezig zijn van zeer waterarm weefsel zoals vetweefsel.
 • De hoeveelheid water in ons lichaam is verdeeld over vier afdelingen. Welke en in hoeveel %?
  • 65% intracellulair;
  • 27 % interstitieel;
  • 5% intravasculair (in bloed- en lymfevaten);
  • 3 % in de lichaamsholten.
 • In het lichaamswater zijn vele belangrijke stoffen opgelost, zoals?
  • elektrolyten. Dit zijn zouten die, in water opgelost, in ionen (deeltjes met een elektrische lading) worden gesplitst en dan elektrolyten worden genoemd. De drie belangrijkste zijn natrium, chloride en bicarbonaat.
  • moleculair opgeloste stoffen. Hiermee wordt bedoeld stoffen als aminozuren, glucose, vetzuren en dergelijke, maar ook hormonen, vitaminen, zuurstof en koolzuur.
 • Het uitwisselen van vocht tussen de verschillende compartimenten (inwendige vochtbalans) gebeurt door middel van ...?
  Osmose. Hierbij treedt waterverplaatsing op als er een concentratieverschil bestaat tussen twee ruimten die gescheiden zijn door een semipermeabele wand (voor bepaalde stoffen wel, voor andere niet doorgankelijk).
 • Wat regelen de nieren?
  • De totale hoeveelheid vocht (uitwendige vochtbalans), met enkele hormoonklieren. 
  • De nieren hebben, behalve andere functies, ook de opdracht om bij een overmaat aan vocht en zout deze stoffen uit te scheiden en ze bij een tekort vast te houden.
  • De bijnieren en de hypofyse (hersenaanhangsel) zijn de hormoonklieren die bij deze functie van de nier betrokken zijn.
 • Wat voor hormoon produceert het bijnierschors o.a.? Wanneer + effect?
  • Aldosteron.
  • Als het natriumgehalte in het bloed en weefselvocht daalt, wordt dit hormoon extra geproduceerd en zullen de nieren onder invloed daarvan dus natrium (eigenlijk zout) vasthouden.
  • Zout is aan water gekoppeld, dus water wordt mede vastgehouden. De productie van aldosteron geschiedt ook onder invloed van het RAAS.
 • 8.2 Verschijnselen wijzend op een ziek hart

 • Wanneer ontstaat decompensatio cordis?
  Door ziekten aan het hart of overbelasting ervan. Hierdoor kan het gebeuren dat de hartspier niet meer in staat is om het bloed goed door te pompen. Dit zal in het gehele lichaam merkbaar worden en een scala aan verschijnselen opleveren, waaraan te herkennen is dat het hart niet goed werkt.
 • 8.2.1 Decompensatio cordis

 • De pompfunctie van het hart wordt door vier factoren beinvloed. Deze zijn ..?
  • het aantal malen per minuut dat het hart samentrekt (frequentie);
  • de kracht waarmee wordt samengetrokken (contractiliteit);
  • de preload (voorbelasting);
  • de afterload (nabelasting).
 • Wat wordt onder preload verstaan?
  De rekkingstoestand van de hartspiervezels vlak voordat met de contractie wordt begonnen.
 • Wanneer treedt de wet van Frank-Starling in werking + gevolg?
  • Is er een sterkere rekking van de vezels (grotere preload) door een grotere vulling van het hart, dan treedt deze wet in werking.
  • Hierdoor zal de eerstvolgende samentrekking krachtiger plaatsvinden.
 • Wat wordt bedoeld met afterload?
  Dit is de spanning in de hartspier die tijdens de contractie moet worden ontwikkeld om het bloed te kunnen wegpompen.
 • Wanneer is er een normaal hartminuutvolume?
  Onder normale omstandigheden, bij een gezond hart. De vier factoren (frequentie, contractiliteit, voor- en nabelasting) zijn dan met elkaar in balans. Het levert dan een normaal hartminuutvolume, aangepast aan de behoefte van het lichaam.
 • Wat is het gevolg van een zieke hartspier op de circulatie?
  Het hart zal dan onvoldoende doorpompen omdat het er eenvoudigerweg geen kracht voor heeft. Er treedt decompensatio cordis op.
 • Wat gebeurt er bij decompensatio cordis?
  • Het onvoldoende doorpompen van het bloed leidt ertoe dat zich bloed ophoopt voor het hart en dat de druk in de aders dus toeneemt.
  • Deze druk zet zich door tot in de capillairen. Anderzijds zal in deze situatie veel te weinig bloed in de aorta worden gepompt, waardoor het lichaam slecht wordt doorbloed.
 • Decompensatio cordis ontstaat niet alleen bij een zieke hartspier, maar ook als het hart te zwaar belast wordt. Hoe ontstaat dit, wat is het gevolg?
  • Deze situatie kan optreden als jarenlang hoge hypertensie (bloeddruk) bestaat.
  • De afterload neemt toe, want de hoge bloeddruk in de aorta vormt steeds een tegenwerkende kracht waar tegenin moet worden gepompt (drukbelasting). (Het hart moet dus altijd tegen een hoge druk inpompen).
 • Decompensatio cordis kan ook ontstaan doordat het hart extra veel bloed moet doorpompen en daardoor wordt overbelast (volumebelasting). Wanneer treedt dit op + gevolg?
  • Dit kan ontstaan als het bloedvatenstelsel overvuld. Of wanneer het bloed nog eens het hart passeert terwijl het er net is geweest. Dit is bij een aangeboren hartafwijking mogelijk.
  • Hierdoor neemt vooral de preload toe.
 • Gedurende een bepaalde periode zal het tekortschieten in de hartfunctie nog worden gecompenseerd, hoe?
  • Daarbij speelt niet alleen de wet van Frank-Starling een rol, maar ook het vrijkomen van adrenaline in het lichaam. Dit hormoon bevordert de contractiekracht van de hartspier.
  • Ook kan ter aanpassing de hartspier in dikte toenemen (hypertrofie), waardoor de contractiekracht wordt ondersteund.
  • Er zijn echter grenzen aan dit alles. Als die grenzen worden overschreden, dan treedt decompensatio cordis op.
 • Wat zijn, volgens dictaat, oorzaken voor decompensatio cordis?
  • coronaire hartziekten (hartinfarct): meest voorkomende
  • hypertensie
  • ritmestoornissen (atriumfibrilleren, bradycardie)
  • klepgebreken
  • aangeboren afwijkingen
  • ontsteking aan het hart (myocarditis, pericarditis)
  • anemie
  • hyperthyreoidie
  • COPD -> kunnen leiden tot overbelasting van het rechter ventrikel (cor pulmonale)
  • longembolie
 • De functie van het hart is rondpompen van het bloed door het lichaam. Als het hart minder goed pompt, tracht het lichaam dit eerst te compenseren door: ..?
  • vergroting van het circulerend volume door Na en vochtretentie in de nier
  • toename van de contractiekracht van het hart door hypertrofie van de spier
  • activering van de sympaticus: verhoging hartfrequentie en slagvolume
  • activering van de renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS)

  Wanneer, ondanks deze compensatiemechanismen, het hart nog steeds onvoldoende kan pompen spreekt men van decompensatio cordis.
 • Wat is backward failure?
  Symptomen door stuwing in het veneuze systeem.
 • Forward failure?
  Symptomen door onvoldoende doorbloeding van het lichaam (onvoldoende hartminuutvolume om aan de behoefte van het lichaam te voldoen).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Verklaar het verschil in Hb-gehalte tussen mannen en vrouwen.
Bij mannen wordt door het aanwezige geslachtshormoon testosteron de aanmaak van rode bloedcellen iets sterker gestimuleerd dan bij vrouwen.
Wat voor functie heeft ijzer op de erytrocyten aanmaak?
IJzer is nodig voor de inbouw in het hemoglobinemolecuul.
Wat voor functie hebben vitamine B12 en foliumzuur bij de erytrocyten aanmaak? Wat gebeurt er bij een tekort hiervan?
 • Beide zijn nodig voor de celdeling.
 • Indien deze stoffen in onvoldoende mate aanwezig zijn, zal de vorming van DNA gebrekkig verlopen. Er is van deze stoffen een kleine buffervoorraad in het lichaam aanwezig, maar dit moet wel dagelijks worden aangevuld via de voeding.
Wanneer wordt erytropoetine gestimuleerd?
Wordt gevormd in de nier, vooral als er sprake is van zuurstoftekort in de weefsels (hypoxie).
Waardoor wordt de zuurstofafgifte in de capillairen vergemakkelijkt?
 • Erytrocyten kunnen alleen de voor hen eigenlijk iets te nauwe capillairen passeren doordat ze vervormd raken.
 • Bij het passeren worden ze dan ook tegen de wand aangedrukt waardoor de zuurstofafgifte nog eens vergemakkelijkt wordt.
Behandeling longembolie?
Bedrust en geven van heparine in hogere doseringen, zoals bij trombose.
Hoe wordt de diagnose longembolie gesteld?
 • Meestal wordt een thoraxfoto gemaakt, waarop in eerste instantie vaak niet is te zien.
 • Na 24 tot 48 uur kan een schaduw verschijnen berustend op infiltraatvorming, optreden als reactie op weefselbeschadiging.
Symptomen middelgrote longembolie?
 • de patient voelt zich plotseling onwel. Hij is onrustig en angstig, zeker op het moment van ontstaan.
 • pijn aan de aangedane zijde, erger bij de adembewegingen;
 • soms ophoesten van wat bloed;
 • vaak een relatieve tachycardie, met weinig duidelijke oorzaak.
Welke klachten treden op bij een longembolie?
 • Hangt sterk af van de grootte van de embolus.
 • Als de hoofdtak van de longslagader wordt afgesloten ontstaat een levensbedreigende situatie, terwijl een afgesloten kleine tak maar nauwelijks aanleiding tot klachten geeft.
Namen van enkele belangrijke bloedingen?
 • haemoptoe: ophoesten van helderrood bloed. Dit bloed is afkomstig van een ziekteproces (arteriele bloeding) in de longen of luchtwegen;
 • haematemesis: braken van bloed dat uit ziekteprocessen in de maag of slokdarm afkomstig is. Ook hier is het meestal een arteriele bloeding. Als bloed gebraakt wordt heeft dit meestal een koffiekleur. Dit is een gevolg van het contact van het hemoglobine met zoutzuur, waarbij hematine is ontstaan.
 • hematurie: bloedverlies in de urine;
 • heamarthros: bloeding in het gewricht;
 • haematothorax: bloeding in de pleuraholte;
 • epistaxis: neusbloeding;
 • menorragie: te groot bloedverlies bij de menstruatie;
 • hematoom: bloeding in de weefsels.