Summary Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen : de stappen naar zelfmanagement

-
ISBN-10 9035231910 ISBN-13 9789035231917
219 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen : de stappen naar zelfmanagement". The author(s) of the book is/are Berty Terra, Els van Mechelen Gevers, Marieke van den i e der Burgt. The ISBN of the book is 9789035231917 or 9035231910. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen : de stappen naar zelfmanagement

 • 1 Voorlichting en begeleiding in de verpleegkundige zorg

 • Wat zijn de drie verpleegdoelen van voorlichting?

  Kennisvermeedering, angstreductie en vaardigheden

 • Voorlichting en begeleiding maken een aanzienlijk deel uit van het verpleegkundig handelen. Voorlichting en begeleiding dragen bij aan het bereiken van verpleegdoelen zoals kennisvermeerdering, angstreductie en vaardigheden. Ze ondersteunen het zelfmanagement van patienten en helpen hen om greep te krijgen op hun gezondheidsproblemen. 

 • Voorlichten, motiveren en begeleiden zijn onderdeel van patientencommunicatie.

 • Voorlichting is een intensief communicatieproces, dat methodisch en gedragsgericht wordt gehanteerd om zelfmangement te ondersteunen. 

 • Waarom is voorlichting een essentieel onderdeel van het verpleegkundig handelen?

  Om samen met de patient een samenwerkingsrelatie op te bouwen, emotionele ondersteuning te kunnen geven en om het zelfmanagement te kunnen vergroten zoals zelfzorgtekorten.

 • Soms worden de mogelijkheden van voorlichting als effectieve interventie door verpleegkundigen niet voldoende herkend of benut. 

 • Bij gezondheidsvaardigheden gaat het om het beschikken over informatie, kunnen begrijen en toepassen van deze informatie, opvattingen en vaardigheden om weloverwogen keuzes te kunnen maken rondom gezondheid en ziekte. 

 • Er worden drie gezondheidsniveau's gesteld:

  1. Basale of functionele gezondheidsvaardigheden

  2. Communicatieve of interactieve gezondheidsvaardigheden

  3. Kritisch gezondheidsvaardigheden

 • Beschrijf gezondheidsvaardigheid niveau 1

  Basale of functionele gezondheidsvaardigheden: Iemand heeft voldoende begrip van lichaam en psyche tot gezondheid om te kunnen functioneren in het dagelijks leven

 • Beschrijf gezondheidsvaardigheid niveau 2

  Communicatieve of interactieve vaardigheden: Iemand kan informatie vinden voor bestaande en nieuwe vragen over zijn gezondheid(sproblemen). Met deze vaardigheden kan hij adequaat met hulpverleners communiceren

 • Beschrijf gezondheidsvaardigheid niveau 3

  Kritische gezondheidsvaardigheden: Iemand kan informatie beoordelen, kan deze toetsen aan andere informatie en weloverwogen en onderbouwd kiezen uit verschillende mogelijkheden. Deze persoon wordt beschouwd als een kritische consument.

 • Wat is de ervaring van patiënten naar aanleiding van informatieverstekking door verpleegkundigen

  Patiënten krijgen veel informatie via verpleegkundigen en ervaren dat als positief. Bovendien vinden patiënten het belangrijker dat zij informatie herhalen of nader toelichten. Ze laten daarbij aan de verpleegkundige vaak meer merken van hun angst en onzekerheid dan aan de dokter. 

 • Benoem knelpunten in patientenvoorlichting

  De Samenwerkingsrelatie, geen onderlinge afstemming over de inhoud voorlichtingsgesprek, voorlichting wordt niet altijd systematisch toegepast. 

 • In de verpleegkundige zorg heeft voorlichting tot doel de patiënt die dingen aan te reiken die hem in staat stellen om beter om te gaan met ziekte en beperkingen. Patiënten moeten met de informatie iets kunnen doen: hun gezondheidssituatie en mogelijke oplossingen beter begrijpen, afwegingen maken en beslissingen nemen, zich vaardigheden eigen maken.Uiteindelijk moeten zij hun leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht en wens kunnen leiden, met kortdurende of langdurige beperkingen ten gevolge van ziekte. 

 • Benoem enkele punten waar de patiënt mee te maken kan hebben bij zijn ziekte

  De gezondheidssituatie en mogelijke oplossingen beter begrijpen, afwegingen maken en beslissingen nenemn, zich vaardigheden eigen maken. 

 • Benoem voor voorlichting voor de patiënt de belangrijkste aspecten

  Individuele diversiteit, autonomie en kwaliteit van zorg. 

 • Benoem de belangrijkste pijlers van de WGBO

  Informed consent, dossierplicht en recht tot inzage in het dossier

 • Wat zijn de de doelen van het wettelijk vastleggen ?

  Taakafbakening, kwalitatief verbeteren van voorlichting en het controleerbaar maken van de gegeven voorlichting

 • In de verpleegkundige literatuur zijn de begrippen voorlichting en begeleding beide gangbaar. Wanneer het gaat om gedraggerichte voorlichting en begeleiden van gedragsverandering, komen daarnaast begrippen zoals motivatie en motiveren, therapietrouw(compliance en adherence) en zelfmanagement

 • Waar gaat het bij gedragsgerichte voorlichting om?

  motivatie, motiveren, therapietrouw(compilance and adherence) en zelfmanagement

 • Vaak ligt het accent bij voorlichting op informatieoverdracht, zowel op kennis- en vaardigheidsniveau(instructie)

 • Bij begeleiding ligt vaak een accent op langdurige ondersteuning, met aandacht voor emotionele verwerking en voor het leren leven met een ziekte en beperkingen

 • Met therapietrouw werd oorspronkelijk bedoeld hoe trouw de patient is aan de voorgeschreven therapie(medicatie, oefeningen, dieet). Tegenwoordig wordt er ook mee bedoeld in hoeverre iemand zijn nieuwe (gezonde) gedrag volhoudt. Compliance geeft de therapietrouw op korte termijn aan, adherence op lange termijn

 • Wat wordt met therapietrouw bedoeld?

  Hoe de patiënt trouw is aan de voorgeschreven therapie en in hoeverre diegene het op korte (compliance) en lange(adherence) volhoudt. 

 • Waar lopen de meeste patiënten tegen aan bij het inpassen van de voorgeschreven therapie in hun leven?

  De medische taken, de veranderende of nieuwe rollen en het omgaan met emoties

 • Wat voor gesprekstechniek is counseling?

  Een niet-directieve aanpak

 • Waar dient counseling voor?

  Het geven van gezondheidsadviezen en het begeleiden bij het opvolgen van adviezen

 • Wat voor gesprekstechniek is motiverende gespreksvoering?

  Een directieve aanpak

 • Waar dient motiverende gespreksvoering voor?

  Helpen veranderen van gewoontegedrag

 • Motiverende gespreksvoering is gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van de patient en de vrijheid om eigen gedragskeuze te make. De realite met de patient is een gelijkwaardige relatie, maar de zijde van de therapeut is directief. Uitgangspunt is dat de motivatie tot verandering uit de patient zelf komt. 

 • Benoem de stappen volgens het model van gedragsverandering

  Openstaan, begrijpen willen, kunnen, doen, blijven doen

 • Wat is het doel van patientenvoorlichting?

  Het doel dat de patiënt zijn leven kan leiden en problemen het hoofd kan bieden. 

 • Gedragsgerichte voorlichting en begeleiding betekenen dan ook: ondersteuning van de patiënt om de achtereenvolgende stappen te zetten. Voorlichting en begeleiding worden ingezet om gedrag te beïnvloeden  om tot zelfmanagement te komen. 

 • Zorgverlening, voorlichting en begeleiding zijn gebaseerd op waarden die in de verpleegkundige beroepsuitoefening van belang worden geacht: Relatie en samenwerking, patiëntgericht werken, reflectie op eigen waarden. 

 • Patientgericht en doelgericht voorlichten vraagt om oog voor de patient, samenwerking en shared decision making. Voorlichting vraagt dus om oog voor de relatie. De stappenreeks is een hulpmiddel voor de verpleegkundige om haar aandacht te blijven richten op de patiënt en hun gezamelijk doel. Daarbij zet zij haar gespreksvaardigheden in om twee voorwaarden te realiseren: een samenwerkingsrelatie in combinatie met leidinggeven aan het gesprek. 

 • De verpleegkundige kan door haar manier van communiceren en haar gespreksaanpak aandacht geven, onzekerheid reduceren en veiligheid en duidelijkheid bieden. 

 • Hoe kan een gesprek er structureel uitzien?

  Agenda vaststellen en bijstellen, tussentijds ordenen van informatie, exploreren, hardop denken, leidinggeven aan het gesprek.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat vaardigheden passen bij de stap Willen?
 • opvattingen en gevoelens erkennen
 • stimuleren om na te denken
 • Aansluiten bij overwegingen
 • Reflecteren op emoties
 • Doorvragen naar wat de patiënt belangrijk vindt
Wat speelt in de stap willen een rol?  

Gevoelens

overwegingen

voorkeuren

--> de beleving van het probleem en mogelijke oplossingen staan centraal

Wat is procedureinformatie?

Procedureinformatie is informatie over het reilen en zeilen ( van de behandeling, het onderzoek, de operatie)

Wat is  belevingsinformatie?

belevingsinformatie is informatie die de patiënt een beeld geeft van wat hij kan zien, horen, voelen, proeven of ruiken. 

Wat is technische informatie?

Technische informatie gaat om het beschrijven van gegevens, hoe iets in feite werkt. 

Wat vaardigheden passen bij de stap begrijpen?

Informatie afstemmen op de behoefte, kennis en de mogelijkheden(voorkennis, behoefte, mogelijkheden: doofheid, IQ, )

Interactie --> patiënt aan het woorden laten . Stiltes laten vallen om ruimte te geven aan de patiënt

Juiste hoeveelheid en soort informatie geven

Aanvullende informatie in de vorm van folders, filmpjes, etc. 

Samenvatten --> bevorderen van het onthouden

Wat gebeurt er in de stap begrijpen?

De patiënt ontwikkelt inzicht in het gezondheidsprobleem en de aanpak daarvan. De verpleegkundige helpt de patiënt helder te krijgen hoe hij zijn situatie ziet, hoe hij ertegenaan kijkt. 

Waar verwijst de stap begrijpen naar?

De stap begrijpen omvat het opnemen, verwerken en onthouden van informatie. 

Welke vaardigheden passen bij de stap openstaan?

Respectvolle benadering

Oprechte belangstelling

Empathie

Aansluiten bij behoeftes 

Aansluiten bij de partner of familie

Ruimte bieden voor emoties --> stiltes, open houding

Verwachten duidelijk krijgen --> doorvragen/samen agenda opstellen

Samenwerkingsrelatie creëren 

Waar verwijst de stap openstaan naar?

de stap openstaan verwijst naar het vermogen van de patiënt of mantelzorger om aandacht te hebben voor informatie, om aandacht te richten op het bespreken van gezondheidsproblemen of op het zoeken van een oplossing.