Summary PDB Financiering met resultaat

-
ISBN-13 9789463170345
104 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "PDB Financiering met resultaat". The author(s) of the book is/are Henny Krom. The ISBN of the book is 9789463170345. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - PDB Financiering met resultaat

 • 1 Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

 • Wat begrijp je over ondernemingsvorm?
  Ondernemingsvormen zijn rechten die een onderneming heeft.
 • 1.1 Ondernemingsvormen

 • Kun je ondernemingsvormen onderverdelen?Zo ja, noteer ze.
  Ja, het zijn er twee.
  1. Persoonlijk ondernemingsvormen
  2.Onpersoonlijk ondernemingsvormen
 • Wat weet jij over persoonlijke ondernemingsvormen ZONDER rechtspersoonlijkheid?
  Het zijn er 4 :
  1. eensmanzaak
  2.vennootschap onder firma
  3.maatschap
  4.commanditaire vennootschap
 • 1.2 Eenmanszaak

 • Wat begrijp je over eenmanszaak?
  -de onderneming is doorgebracht bij 1 persoon
  - kan een personeel in dienst nemen
  -winst wordt tot het persoonlijk inkomen gerekend en ondernemer betaalt InkomstenBelasting
 • De voordelen van Eenmanszaak
   - de ordernemer is volledig de baas
  -beslissingen kunnen snel worden genomen
  -volledige winst is voor de eigenaar

  De nadelen
  -     de ondernemer is hoofdzakelijk aansprakelijk, geldt ook voor alle schulden
  -grote vermogensbehoefte tot problemen brengen
  -kredietmogelijkheiden is beperkt
  -ondernemer moet overal verstand van hebben
  -continuiteit is onvoldoende gewaaarborgd, alles staat met de gezondheid en daadkracht van de eigenaar
 • 1.3 Vennootschap onder firma

 • Wat begrijp je over Vennootschap onder firma of VOF?
  - 2 of meer personen die een bedrijf voeren onder een gemeenschappelijke naam
  -vennoten brengen geld,goederen en/ of arbeid in de vof
  -winstverdeling kan worden geregeld in de oprichtingsakte of bij het ontbreken ervan naar verhouding van ieders vermogensinbreng. Een vennoot die uitsluitend arbeid inbrengt evenveel krijgt als de vennoot met de kleinste vermogensinbreng
  -winst wordt tot het persoonlijk inkomen gerekend en ondernemer betaalt Inkomsten Belasting
 • Kun je de voordelen van VOF benoemen?
  -weinig formaliteiten.Een oprichtingsakte is geen eis, maar in verband met de bewijskracht is het wel praktisch om akte op te stellen.Vennoten mogen ook zelf de akte opstellen. Er is dan een sprake van onderhandse akte.
  -meerdere vennoten, een groter eigen vermogen bijeen worden gebracht
  -risicospreiding is groter dan eenmanszaak.
  -de leiding is mogelijk te splitsen naar deskundigheid van de vennoten
  -bij moeilijke beslissingen is het mogelijk te overleggen
 • 1.4 Maatschap

 • Wat begrijp je over Maatschap?
  Bij een maatschap is er en sprake van een overeenkomst waarbij twee of meer personen iets in de "gemeenschap" inbrengen.
 • Wat is het doel van de gemeenschap inbrengen van de onderneming maatschap?
  Om voordelen die hieruit voortvloeien samen te delen
 • Kun je een voorbeeld geven van de onderneming maatschap?
  Een gezamenlijk praktijk  van artsen en advocaten maar wel ieder onder eigen naam.
 • De voordelen en nadelen zijn hetzelfde als VOF.
  Onderwerpen die geregeld moet worden onder maatschap
  1. winst of verlies verdelen- niets geregeld?, dan verdelen ze het in de verhouding van de kapitaaldeelname.
  2. de beheersbevoegheid- alle hebben recht hiervoor.Als de volmacht ontbreekt,kan de schuldeiser de vordering alleen verhalen op de maat waarmee de overeenkomst is gesloten.
 • 1.5 Commanditaire vennootschap

 • Wat is commanditaire vennootschap (CV)?
  Het is een vennootschap van 1 of meer hoofdelijk aansprakelijke personen en 1 of meer personen die uitsluitend optreden als geldschieter.
 • Beherende vennoten zijn de hoofdelijke aansprakelijke personen.
   Commanditaire vennoten of stille vennoten zijn die personen die uitsluiten optreden als geldschieter.
 • 2.1 Rechtspersonen

 • Wat zijn rechtspersonen?
  -Organisaties die zelfstandig kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer.
  -Ze worden ook onpersoonlijke ondernemingen genoemd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.