Summary PE Plus 2020 Basis

-
158 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - PE Plus 2020 Basis

 • 28 Implementatie 4e anti-witwasrichtlijn


 • olgens de Wwft moet een financieel dienstverlener in een aantal situaties een klantonderzoek uitvoeren.

  Wanneer is een verscherpt clientenonderzoek vereist? 
  Een verscherpt cliëntenonderzoek is vereist als:
  • de cliënt niet fysiek aanwezig is voor de identificatie;
  • de cliënt een PEP is (een “Politically Exposed Person” ofwel een politiek prominent persoon); of
  • als er aanwijzingen zijn voor een hoger risico op terrorismefinanciering of witwassen.


  Feedback
  Voorbeelden van PEP’s zijn staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden of ambassadeurs en hoge legerofficieren.

 • Volgens de Wwft moet een financieel dienstverlener in een aantal situaties een klantonderzoek uitvoeren.

  Bij welke transactie moet de financieel dienstverlener een klantonderzoek uitvoeren?
  Bij een transactie met een contant bedrag van € 10.000 of hoger

  Feedback
  Volgens de Wwft moet een financieel dienstverlener onder andere een klantonderzoek uitvoeren:
  • voor het aangaan van een zakelijke relatie; of
  • bij een transactie met een contant bedrag van € 10.000 of hoger. Het kan hier ook gaan om twee of meerdere transacties waartussen een verband bestaat en met een gezamenlijk contant bedrag van € 10.000 of hoger; of
  • bij een contante storting van € 10.000 of meer ten gunste van een creditcard of een prepaidkaart;
  • bij een indicatie dat de klant betrokken is bij witwassen of het financieren van terrorisme; of
  • als de dienstverlener twijfelt aan de betrouwbaarheid van eerder verstrekte gegevens.

 • Bij een cliënt met een laag risico kan worden volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek.

  Noem een paar onderdelen van het vereenvoudigd clientenonderzoek
  Vragen naar de identiteit van de UBO
  Het laten ondertekenen van een UBO-verklaring 

  Feedback
  Bij een cliënt met een laag risico kan worden volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door te vragen naar de identiteit van de UBO en het laten ondertekenen van een zogenoemde UBO-verklaring, waarop de cliënt de gegevens van de UBO(‘s) noteert. Omdat transacties met crypto’s naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengen, moet een instelling altijd een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren bij die transacties.

 • Door de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn er wijzigingen in de sanctiemogelijkheden van de toezichthouders doorgevoerd. 

  Wat zijn de wijzigingen? 
  De toezichthouders hebben door de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn extra sanctiemogelijkheden gekregen:
  • de maximale boete bij reguliere overtredingen is gestegen van € 4 miljoen naar € 5 miljoen;
  • omzetgerelateerde boetes zijn mogelijk voor ernstige overtredingen;
  • opgelegde sanctiemaatregelen moeten worden gepubliceerd.

 • Volgens de Wwft moet een financieel dienstverlener in een aantal situaties een klantonderzoek uitvoeren.

  Welke globale stappen horen oa bij het cliëntenonderzoek?
  De identiteit achterhalen
  Het risico bepalen

  Feedback
  Onderstaand staan de globale stappen die bij het cliëntenonderzoek, waaronder de UBO, horen:
  De identiteit achterhalen
  Dit onderzoek mag risicogebaseerd plaatsvinden: de medewerker mag zelf een inschatting maken van de risico’s van een zakelijke relatie of transactie op witwassen en/of het financieren van terrorisme.


  Een compliance check uitvoeren
  Als de identiteit van een cliënt is achterhaald, moet de UBO worden gescreend om het risico te kunnen inschatten. Bijvoorbeeld: staat de UBO op PEP-lijsten, controlelijsten, sanctielijsten, de AFM-waarschuwingslijst of is er andere negatieve publiciteit?

  Het risico bepalen
  Als de dienstverlener onder de Wwft valt, moet deze zijn cliënten op basis van objectieve indicatoren indelen in de risicocategorieën laag tot hoog.

 • Een bank heeft het tegoed van een klant bevroren, omdat de bank aanwijzingen heeft dat het betreffende bedrijf ongeoorloofde transacties verricht.

  Waar moet de bank een melding maken van het bevriezen van de tegoeden?
  DNB

  Feedback
  De financiële instelling moet DNB onmiddellijk informeren over bijvoorbeeld een bevriezing van een tegoed.
 • 29 Klachten en begeleiding in financiele dienstverlening


 • Een klant heeft drie maanden geleden een klacht bij zijn financiële dienstverlener ingediend over de manier waarop hij behandeld was door zijn dienstverlener. Hij vraagt zich af of zijn klacht in aanmerking komt voor behandeling bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  Welke klachten kunnen worden voorgelegd aan het Kifid?
  Klachten waarbij de klager schade heeft geleden en klachten over de bejegening door een financieel dienstverlener

  Feedback
  De klager heeft regelmatig aangegeven weinig inlevingsvermogen te ervaren bij het Kifid. Het Kifid heeft daarom besloten om hun activiteiten uit te breiden door:
  • Extra medewerkers aan te nemen, zodat de klagers beter begeleid kunnen worden.
  • De klachtdefinitie is uitgebreid. Als iemand nu een klacht heeft over de manier waarop hij is bejegend door de financieel dienstverlener, dan kan hij ook een klacht indienen bij het Kifid.     

 • Vanaf 1 juli 2018 kunnen MKB-ondernemers en Zzp’ers ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid neemt voor deze doelgroep uitsluitend klachten in behandeling over zakelijke financieringen.

  Waar moeten deze financieringen zijn afgesloten, zodat het Kifid een klacht hierover in behandeling neemt?
  Het Kifd neemt voor deze doelgroep uitsluitend klachten in behandeling over zakelijke financieringen, die zijn afgesloten bij een bank of een andere financier.

 • Vanaf 1 juli 2018 kunnen MKB-ondernemers en Zzp’ers ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid neemt voor deze doelgroep uitsluitend klachten in behandeling over zakelijke financieringen, die zijn afgesloten bij een bank of een andere financier. Daarnaast gelden nog een aantal andere voorwaarden.

  Welke gedragscode moet door de bank of de financier zijn onderschreven?
  De klacht moet gericht zijn tegen een bank of financier die de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering heeft onderschreven.

 • Een Zzp’er heeft een zakelijk krediet aangevraagd bij de bank voor een bedrag van € 15.000. De aanvraag wordt afgewezen en de Zzp’er is het hier niet mee eens. De Zzp’er heeft een omzet van € 250.000 per jaar. De Zzp’er wil in verband met de afwijzing een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  Neemt het Kifid deze klacht in behandeling?
  Klachten over een afwijzing van een kredietaanvraag worden nadrukkelijk niet in behandeling genomen, omdat het de geldverstrekker vrij staat om een kredietverzoek af te wijzen.
 • Volgens de wet moet een finnacieel dienstverlener over een IKP (interne klachten procedure) beschikken. Wat houdt deze wet in?
  en financieel dienstverlener moet een interne klachtenprocedure hebben. De doelstelling van de procedure is dat de dienstverlener klachten juist en op tijd afhandelt. De dienstverlener moet de klachtenprocedure schriftelijk vastleggen. Ook moet de dienstverlener zijn klanten informeren over het bestaan van de klachtenprocedure.

 • Met ingang van 1 juli 2018 is de doelgroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uitgebreid.

  Welke groep is vanaf die datum toegevoegd aan de doelgroep?
  Vanaf 1 juli 2018 kunnen MKB-ondernemers en Zzp’ers ook terecht bij het Kifid.

 • Voor afhandeling van klachten schrijft de wet eisen voor.

  Welke klachteninstituten zijn erkend door de minister van Financiën?
  Kifid en SKGZ

  Feedback
  Een financieel dienstverlener moet zijn aangesloten bij een erkend klachteninstituut. De minister van Financiën moet een klachteninstituut erkennen. Tot nu toe zijn er twee klachteninstituten erkend. Dit zijn het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). 

 • Een klant heeft een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid heeft doorgevraagd en de klant geadviseerd om de klacht anders te formuleren.

  Wie zal het Kifid informeren over het herformuleren van de klacht?
  Zowel de consument als de financieel dienstverlener

  Feedback
  Kifid wil consumenten helpen om hun klacht en vordering zo duidelijk mogelijk te verwoorden en zal daarover transparant zijn naar zowel de betrokken consument als naar de financiële dienstverlener.
 • Vanaf 1 juli 2018 kunnen MKB-ondernemers en Zzp’ers ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid neemt voor deze doelgroep uitsluitend klachten in behandeling over zakelijke financieringen, die zijn afgesloten bij een bank of een andere financier. Daarnaast gelden nog een aantal andere voorwaarden. Noem de voorwaarden.
  • Het bedrijf moet een omzet/balanstotaal hebben van minder dan €5.000.000;
  • De klacht moet betrekking hebben op een financiering die op of na 1 juli 2018 is aangevraagd;
  • De hoofdsom van de vordering van de ondernemer, exclusief vertragingsrente en kosten, mag op het moment van het indienen van de klacht niet hoger zijn dan €1.000.000;
  • De klacht moet gericht zijn tegen een bank of financier die de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering heeft onderschreven.

 • Voor afhandeling van klachten schrijft de wet eisen voor.

  Waar kan een klant, die ontevreden is over een financieel product en die een klacht heeft, zich als eerste melden? 
  Direct bij de financiële dienstverlener.

  Feedback
  De eerste stap is altijd de interne klachtenprocedure (IKP) bij de financiële dienstverlener. Dit houdt in dat de klant de klacht indient bij, en bespreekt met, de financieel dienstverlener. Pas wanneer de klant en de financieel dienstverlener er niet uitkomen, kan de klant een klacht indienen bij het Kifid of wanneer het een zorgverzekering betreft bij de SKGZ.

 • Als een klant er bij een klachtenbehandeling niet uitkomt met zijn financiële dienstverlener kan hij (zij) zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  Wat is de reactietermijn voor het Kifid om een eerste reactie te geven op een ingediende klacht van een klant?
  Na het indienen van de klacht bij het Kifid krijgt de klant binnen 1 week te horen of de klacht inhoudelijk in behandeling wordt genomen of niet-behandelbaar is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.