Summary PE Plus 2020 Particulier

-
108 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - PE Plus 2020 Particulier

 • 9 Verbetering regeling wanbetalers


 • Als de verzekeringnemer de premie van zijn zorgverzekering niet betaalt, krijgt hij meerdere waarschuwingsbrieven van zijn zorgverzekeraar.

  Na hoeveel maanden premieachterstand wordt de verzekeringnemer aangemeld bij het CAK?
  Na minimaal 6 maanden.

  Feedback
  Als de verzekeringnemer de premie niet betaalt, krijgt hij bij 2 en 4 maanden premieschuld een waarschuwingsbrief van zijn zorgverzekeraar. Hierin wordt een betalingsregeling aangeboden. Als de premieschuld bestaat uit minstens 6 volledige maandpremies en er nog steeds niet is betaald, dan wordt de verzekeringnemer door de zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK. Eventuele aanvullende verzekeringen zullen bij wanbetaling door de zorgverzekeraar worden opgezegd. 

 • Door de verbetering van de wanbetalersregeling is naast de Zorgverzekeringswet ook de Regeling Zorgverzekering aangepast. In het nieuw ingevoegde hoofdstuk 7B wordt aangegeven dat bepaalde gegevens moeten worden uitgewisseld tussen de gemeente en zorgverzekeraars. Het gaat dan om gegevens in verband met werkzaamheden die gericht zijn op vroegpreventie en uitstroombevordering.

  Welke gegevens mogen onderling niet worden uitgewisseld?
  De gegevens met betrekking tot de, tijdens de wanbetalersperiode, verleende zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt

  Feedback
  De regeling vermeldt dat de gemeente en de zorgverzekeraar bij de genoemde werkzaamheden de volgende gegevens moeten uitwisselen:
  • naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer (bsn);
  • het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer van de zorgverzekeraar, de zorgpolis en of de betreffende persoon deelneemt aan een collectieve zorgverzekering;
  • de verschuldigde bedragen met betrekking tot de premie, het verplicht eigen risico, het vrijwillig eigen risico, de eigen bijdragen, de eigen betalingen, de rente, de incasso- en deurwaarderskosten;
  • gegevens over de toepassing van de wanbetalersregeling door de zorgverzekeraar ten aanzien van de betreffende persoon;
  • de bedragen die op de bijstandsuitkering van de betreffende persoon worden ingehouden en doorbetaald aan de zorgverzekeraar.

 • Wanbetalers dragen, nadat zij weg zijn bij hun zorgverzekeraar, een andere premie, de bestuursrechtelijke premie, dan de nomuinale premien die zij verschuldigd waren bij hun zorgverzekeraar. 

  Hoe wordt de bestuursrechtelijke premie geïncasseerd?
  Via de werkgever of uitkerende instantie.
  Via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). 

  Feedback
  De werkgever of uitkeringsinstantie houdt de premie in op het inkomen van de wanbetaler en draagt die af aan het CAK (de zogenaamde 'broninhouding') of
  De wanbetaler ontvangt iedere maand een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), als hij geen (regelmatig) of onvoldoende inkomen heeft. De wanbetaler moet zelf het geld overmaken.

 • De regeling zorgt ervoor dat wanbetalers verzekerd kunnen blijven voor de zorgverzekering (basisverzekering), ook al kunnen zij niet aan hun financiële verplichtingen voldoen.

  Hoe heet de premie die door de verzekeringnemer betaald moet worden aan het CAK en hoe hoog is deze premie?
  Bestuursrechtelijke premie en deze bedraagt tussen de 110% en 130% van de standaardpremie.

   Feedback
  Na de overdracht is er geen premie meer verschuldigd aan de zorgverzekeraar, maar moet de wanbetaler een hogere premie betalen aan het CAK. Dit wordt de bestuursrechtelijke premie genoemd. De Minister kan de bestuursrechtelijke premie vaststellen op minstens 110% en maximaal 130% van de gemiddelde premie (standaardpremie). 

 • Zodra een wanbetaler onder de regeling Wanbetalers valt ontvangt de wanbetaler de zorgtoeslag dan niet meer zelf.

  Vanaf welke moment kan de zorgtoeslag worden omgeleid naar de zorgverzekeraar?
  Bij een betalingsachterstand van 3 maanden

  Feedback
  Door de Wet Verbetering Wanbetalersmaatregelen is artikel 18aa toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet. Hierin staat aangegeven dat de zorgtoeslag kan worden ‘omgeleid’ naar de zorgverzekeraar bij een betalingsachterstand van drie maanden.

 • De wet “Verbetering Wanbetalersmaatregelen” moet ertoe leiden dat de wanbetalersmaatregelen betere resultaten opleveren. 

  Welke maatregelen kan de minister op basis van de wet nemen?
  De minister heeft de mogelijkheid de bestuursrechtelijke premie te verlagen. De jaarlijkse hoogte mag worden vastgesteld binnen een bandbreedte liggend tussen de 110% en 130% van de standaardpremie

  Feedback
  Een van de belangrijkste nieuwe maatregelen uit de wet is de mogelijkheid voor de minister om de bestuursrechtelijke premie te verlagen. De minister mag zelf jaarlijks de hoogte vaststellen tussen de 110% en 130% van de gemiddelde nominale premie (= standaardpremie).

 • Bij een premieschuld aan een zorgverzekeraar wordt de verzekeringnemer na een achterstand van 6 maandpremies aangemeld bij het CAK als de verzekeraar is aangesloten bij de wanbetalersregeling. De premie voor de basisverzekering bedraagt bij de zorgverzekeraar € 100 per maand per verzekerde.

  Welke premie moet de wanbetaler aan het CAK betalen?
  De bestuursrechtelijke premie

  Feedback
  De wanbetaler betaalt aan het CAK de bestuursrechtelijke premie. De Minister kan de bestuursrechtelijke premie nu vaststellen op minstens 110% en maximaal 130% van de gemiddelde premie van alle zorgverzekeraars in Nederland. Dat gemiddelde is de standaardpremie. Sinds 1 januari 2019 bedraagt de bestuursrechtelijke premie € 138,50 per maand. 

 • Sinds 2009 kennen we in Nederland de Regeling Wanbetalers. 

  Waar zorgt de regeling wanbetalers voor? 
  Wanbetalers verzekerd kunnen blijven voor de basisverzekering.

  Feedback
  De Regeling Wanbetalers zorgt ervoor dat wanbetalers verzekerd kunnen blijven voor de basisverzekering, ook al kunnen zij niet aan hun financiële verplichtingen voldoen.

 • In Nederland kennen wij sinds 2009 de Regeling Wanbetalers.

  Waar worden wanbetalers aangemeld?
  Wanbetalers worden sinds 1 januari 2017 niet meer aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZiN), maar bij het CAK. Het CAK is verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van de zogenaamde burgerregelingen.

 • Een wanbetaler is aangemeld bij het CAK.

  Wanneer mag de wanbetaler worden afgemeld bij het CAK?
  De wanbetaler heeft met zijn zorgverzekeraar een betalingsregeling getroffen

  Feedback
  Om afgemeld te worden, moet er voldaan zijn aan één van de volgende voorwaarden:
  • De wanbetaler heeft zijn totale schuld bij de zorgverzekeraar afgelost
  • De wanbetaler heeft schuldhulp geregeld met instemming van zijn zorgverzekeraar
  • De wanbetaler is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP)
  • De wanbetaler heeft met zijn zorgverzekeraar een betalingsregeling afgesproken

 • De regeling zorgt ervoor dat wanbetalers verzekerd kunnen blijven voor de zorgverzekering (basisverzekering), ook al kunnen zij niet aan hun financiële verplichtingen voldoen.

  Hoe heet de premie die door de verzekeringnemer betaald moet worden aan het CAK en hoe hoog is deze premie?
  Bestuursrechtelijke premie en deze bedraagt tussen de 110% en 130% van de standaardpremie.

  Feedback
  Na de overdracht is er geen premie meer verschuldigd aan de zorgverzekeraar, maar moet de wanbetaler een hogere premie betalen aan het CAK. Dit wordt de bestuursrechtelijke premie genoemd. De Minister kan de bestuursrechtelijke premie vaststellen op minstens 110% en maximaal 130% van de gemiddelde premie (standaardpremie). 

 • Zorgverzekeraars moeten zich extra gaan inspannen in het kader van de schuldhulpverlening richting de wanbetaler.

  Hoe tracht men zorgverzekeraars daarin extra te stimuleren?
  Door differentiatie van de wanbetalersbijdrage

  Feedback  
  Zorgverzekeraars moeten zich extra gaan inspannen in het kader van de schuldhulpverlening richting de wanbetaler. De mate van inspanningen van de zorgverzekeraar kan ertoe leiden dat deze zorgverzekeraar een hogere wanbetalersbijdrage ontvangt van het CAK. De wanbetalersbijdrage is bedoeld om de kosten (deels) te compenseren, die zorgverzekeraars hebben als gevolg van de wanbetalers.

 • Iemand komt niet in aanmerking voor een zorgverzekering of een wanbetalersregeling als hij niet is opgenomen in de BRP of als het adres in de BRP afwijkt van het adres zoals dat bekend is bij de verzekeraar.

  Wanneer is een positieve BRP-check niet noodzakelijk?
  Als de aanvrager/wanbetaler een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank kan overleggen, waaruit blijkt dat de aanvrager/wanbetaler verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Feedback
  In de volgende gevallen is een positieve BRP-check niet nodig en wordt de zorgverzekering alsnog afgesloten of wordt de wanbetaler alsnog toegelaten tot de wanbetalersregeling:
  • Als de aanvrager/wanbetaler een werkgeversverklaring of loonstrook (niet ouder dan één maand) van zijn werkgever kan overleggen, waaruit blijkt dat de aanvrager/wanbetaler Nederlands loonbelastingplichtig is;
  • Als de aanvrager/wanbetaler een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank kan overleggen, waaruit blijkt dat de aanvrager/wanbetaler verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Als de aanvrager/wanbetaler redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

 • Bij een premieschuld aan een zorgverzekeraar wordt de verzekeringnemer bij een premieachterstand van 6 maanden aangemeld bij het CAK als de verzekeraar is aangesloten bij de wanbetalersregeling.

  Op welke wijze kan de bestuursrechtelijke premie door het CAK geïnd worden?
  Het innen van de bestuursrechtelijke premie kan op verschillende manieren plaatsvinden:
  • De werkgever of uitkeringsinstantie houdt de premie in op het inkomen van de wanbetaler en draagt die af aan het CAK (de zogenaamde 'broninhouding'). Bij deze inhouding wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet.
  • De wanbetaler ontvangt iedere maand een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als hij geen (regelmatig) of onvoldoende inkomen heeft. De wanbetaler moet zelf het geld overmaken. Als dit niet gebeurt, dan schakelt het CJIB uiteindelijk een deurwaarder in. Als de wanbetaler recht heeft op zorgtoeslag, dan wordt de toeslag omgeleid naar het CJIB en verrekend met de premie.

 • Een verzekerde is bij het CAK aangemeld als wanbetaler.

  Wie kan zorgdragen voor de afmelding bij het CAK?
  De verzekeraar

  Feedback
  De wanbetaler kan alleen bij het CAK worden afgemeld door de zorgverzekeraar.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.