Summary PE Plus Adviseur Inkomen

-
321 Flashcards & Notes
5 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Voor welke hypotheekvormen geldt dat de hypotheekrente aftrekbaar is?
Sinds 1 januari 2013 is uitsluitend de hypotheekrente van nieuwe hypotheken aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als deze minimaal annuïtair in maximaal 360 maanden worden ingelost. Dit betekent dat de rente van nieuwe leningen alleen nog aftrekbaar is als er gekozen wordt voor een annuïteitenlening of lineaire lening. Voor leningen die al bestonden voor 1 januari 2013 geldt overgangsrecht. Dit betekent dat de rente over deze leningen wel nog aftrekbaar is voor een maximale periode van 30 jaar ook al wordt er tussentijds niets ingelost
Waarvan is de hoogte van de arbeidskorting vanaf 2014 afhankelijk?
De hoogte de arbeidskorting hangt vanaf 2014 af van de leeftijd en van de hoogte van het arbeidsinkomen van de belastingplichtige.
De arbeidskorting voor de lagere inkomens neemt toe en voor de hogere inkomens neemt deze af. De maximaal te ontvangen arbeidskorting zal de komende jaren nog verder toenemen, maar voor de hogere inkomens zal een sterkere afbouw plaatsvinden.
De arbeidskorting wordt ontvangen door mensen die werken. De arbeidskorting wordt berekend over het arbeidsinkomen, waaronder:
  • Winst uit onderneming;
  • Loon, ziektewetuitkeringen en andere inkomsten uit loondienst waarop de werkgever loonheffing moet inhouden;
  • Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten waarop de werkgever geen loonheffing hoeft in te houden;
  • Resultaat uit overig werk.
Een heffingskorting is een korting op de te betalen belasting. Voor de inkomstenbelasting gelden er een aantal kortingen.De algemene heffingskorting is daar één van. Hoe wordt de hoogte van deze heffingskorting bepaald?
Tot 2014 was de algemene heffingskorting een vast bedrag voor iedere belastingplichtige. Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. De afbouw van de heffingskorting is een percentage van het belastbaar inkomen uit werk en woning. De afbouw begint bij de 2e schijf en eindigt bij de 4e schijf. Bij een inkomen tot de 2e schijf en bij een inkomen vanaf de 4e schijf is de algemene heffingskorting een vast bedrag.
In welk uitzonderlijk geval mag een belastingschuld in mindering worden gebracht op de aangifte inkomstenbelasting?
Belastingschulden mogen normaliter niet op het vermogen in mindering worden gebracht als er aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Een uitzondering hierop is een schuld van te betalen erfbelasting. Deze mag wel als schuld in box 3 worden opgevoerd.
Welke mogelijkheid bestaat er als iemand een woning erft, maar het niet lukt om deze te verkopen?
Als iemand een woning erft, dan kan het zo zijn dat het (nog) niet lukt om deze woning te verkopen, terwijl er wel al erfbelasting betaald moet worden. Er kan dan uitstel van betaling worden aangevraagd aan de belastingdienst. Doorgaans wordt er een vrijstelling voor de duur van 1 jaar verleend. Deze termijn kan na afloop weer verlengd worden.
Hoe wordt de hoogte van de erfbelasting bepaald?
De aangifte erfbelasting moet in beginsel binnen acht maanden na het overlijden worden ingediend. Daarna zal de belastingdienst een aanslag opleggen.
Wanneer moeten de erfgenamen belasting betalen over een erfenis?
Als iemand overlijdt dan gaat de erfenis naar de erfgenamen. Het gaat hierbij om zowel de bezittingen als de schulden. Bezittingen kunnen bestaan uit geld, maar ook uit goederen. De erfgenamen moeten vervolgens erfbelasting betalen over deze erfenis als ze meer ontvangen (bezittingen minus de schulden) dan de vrijstelling die op hun van toepassing is. De vrijstelling is afhankelijk van de relatie die de erfgenaam heeft met de overledene (erflater).
Als er een schade wordt geclaimd op een AOV, dan komen er verschillende personen in beeld, waaronder de technisch en medisch schadebehandelaar.Wat is het verschil tussen deze twee schadebehandelaars?A De technisch schadebehandelaar richt zich op de materiële oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, terwijl de medische behandelaar het gezondheidskundige deel voor zijn rekening neemt.B De technisch schadebehandelaar houdt zich met name bezig met de medische techniek van de behandeling, terwijl de medisch behandelaar het geestelijk welzijn van de arbeidsongeschikte persoon bewaakt.C De technisch behandelaar is de vraagbaak voor de arbeidsongeschikte persoon en heeft contact met de diverse deskundigen, terwijl de medisch behandelaar puur op medisch gebied de situatie van de arbeidsongeschikte persoon inventariseert en analyseert.
Antwoord C

De technisch behandelaar is eigenlijk de contactpersoon van de arbeidsongeschikte persoon. Zodra het medische aspect aan de orde komt, zal de medisch behandelaar vragen gaan stellen, om het dossier voor de medisch adviseur voor te bereiden. De medisch adviseur beoordeelt uiteindelijk de gezondheidstoestand.
Als een verzekeringnemer kiest voor een combinatietarief bij een traditionele AOV, hoe uit zich dat dan in de premie?A Gedurende de eerste periode van de verzekering stijgt de premie naarmate de leeftijd van de verzekerde stijgt. Op een gegeven moment wordt de premie vastgezet.B Bij aanvang van de verzekering wordt op basis van de leeftijd van de verzekerde de premie vastgesteld. Deze premie blijft gelijk, zolang de verzekering niet wijzigt.C De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. De premie stijft naarmate de leeftijd van de verzekerde stijgt.
Antwoord A

Het combinatietarief is een combinatie van het vast tarief (antwoord b) en het variabele tarief (antwoord c). Voordeel hiervan is een relatief lage premie bij aanvang en geen sterke stijging van de premie op latere leeftijd.