Summary Pe plus inkomen

-
327 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pe plus inkomen

 • 1 Inleiding

 • wanneer is iemand ziekt
  De eerste 104 weken dat iemand niet kan werken is wettelijk gezien sprake van ziekte.
 • wanneer is iemand arbeidsongeschikt
  Wettelijk is iemand ao als nog niet(volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken.
 • Wanneer is iemand ziek?
  Als iemand de eerste 104 weken niet kan werken.
 • Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?
  Als nog niet(volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken.
 • Werkloosheid: een persoon die geen werk heeft, maar wel beschikbaar is om betaald werk te doen.
 • Ziekte: de eerste 104 weken dat iemand niet kan werken.
 • Arbeidsongeschiktheid: Als nog niet (volledig) gewerkt kan worden na deze 104 weken.
 • Hoelang en hoeveel moet een werkgever de werknemer bij ziekte betalen.
  104 weken, 70% van het loon.
 • Wie vallen onder de ziektewet?
  zieke werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling, vb. met ww uitkering, bep. uitzendkrachten, bij wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte. zgn vangnetters.
 • WIA: regelt een uitkering na 104 weken. sinds 29 dec. 2005. Opvolger WAO.
 • Wanneer valt een werknemer onder de WIA.
  na 104 weken.
 • Inkomensverzekeringen ondernemers:
  1. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Sociale zekerheid algemeen: Niet iedereen heeft recht op een socialezekerheidsuitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
  Inkomensadviseur dient de sociale regelgeving te kennen.
 • Iedere natuurlijke personen die legaal ingezetene van Nederland is verzekerd voor de volksverzekeringen.
 • Wie heeft recht op de volksverzekeringen?
  natuurlijke personen die legaal ingezetene van Nederland zijn. Ook niet-ingezetene die in Nederland loonbelasting afdraagt.
 • Gelijkgesteld aan een werknemer:
  - op basis van aanneming van werk, niet als thuiswerker en niet als zelfstandige
  - degene die op provisiebasis werkt
  -uitzendkrachten
  -musici, artiesten, prof. sporters
  - tegen beloning persoonlijk arbeid verricht
 • Afdracht premie werknemersverzekeringen: Werkgever.
  voorheen UWV, sinds 1 jan. 2006 de belastingdienst
 • Premiewerknemersverzekeringen: deel premie ingehouden van loon, zgn werknemersdeel
  WW, geheel voor werkgever sinds 1 jan. 2010
  werkgever betaald ook premie WAO, groot deel Wia. sinds 1 jan. 2006 max. de helft van de gedifferentieerde premie WGA op eigen risicodragers verzekering  te verhalen op netto loon.
  Werknemer betaald volledig premie AOW, anw en Wlz-premie.
 • Wet uniformering loonbegrip: per 1 jan. 2013, regelt inkomensafhankelijk bijdrage. De zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen hebben sinds dien dezelfde heffingsgrondslag. Minder adm. lasten werkgevers en beter leesbaar.
 • Ziektewet: Uitkering 70% van het oude loon (dagloon), max. 104 weken.
  max. dagloon, 2015, dagloon 199,95 euro, (52186,95 euro/jr.)
 • Werking van WIA:
  Bij ziekte of bij het eind van een ziektewetuitkering informeert het UWV de arbeidsongeschikte over het aanvragen van een WIA uitkering.
  De aanvraag vindt plaats rond de 90e week van ziekte.
  Op basis van re-integratieverslag , ect. voert het UWV een poortwachtertoets uit.  Het UWV kan (poortwachtersanctie) de werkgever verplichten het loon een jaar langer door te betalen niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
  Als wel word voldaan, volgt er een oproep voor een WIA keuring.
  Deze zal bepalen voor welk WIA uitkering de o.a. werknemer in aanmerking komt.
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage:
  Eerst word gekeken wat op basis van gangbare arbeid  zou kunnen verdienen als hij/zij niet AO was. Dit is de verdiencapaciteit of het maatmanloon genoemd.
  Vervolgens word gekeken wat de AO op dit moment zou kunnen verdienen.
  Dit is de restverdiencapaciteit. Dan word gekeken naar 3 functies (meest betalende) waar de arbeidsongeschikte  in aanmerking komt. De middelste word dan rekening mee gehouden door het UWV.
  Percentage word dan:
  verdiencapaciteit - restverdiencapaciteit : verdiencapaciteit x 100% ofwel
  oud loon - restverdiencapaciteit : oud loon x 100%

  vb. Timmerman verliest 1 arm.
  drie functies:
  - adm. medewerker ( 2000 euro per mnd)
  - technische verkoper ( 1800 euro per mnd)
  - toezichthouder ( 1500 euro per mnd)

  Normaal kan hij 2500 euro verdienen. ( verdiencapaciteit)

  uitkering: 2500 - 1800: 2500 x 100% = 28%
 • Minder dan 35% AO:
  De bedoeling is dat werkgever en werknemer tot een oplossing binnen de gegeven mogelijkheden. Als dit niet mogelijke is ontbinding van de arbeidsovk met toestemming UWV.
  Een gedeeltelijke WW-uitkering is evt. ook mogelijk.
  Dit zijn de zgn. 35-minner.
 • Herplaatsing andere werkgever: Recht op de no-riskpolis ziektewet. De eerste 5 jaar van het dienstverband kan de loonschade verhaald worden op de ziektewet.
  Herplaatsing eigen werkgever: ziekteverzuimverzekering hoeft niet uit te keren.  Werkgever kan een nieuw contract aan gaan en de passende arbeid als nieuw bedongen arbeid vast leggen. Dan is er wel dekking. (loonbetaling bij ziekte)
 • Wia heeft 2 regelingen:
  1. Regeling Inkomensverziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten IVA
  2. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten, WGA
 • WGA heeft drie soorten uitkeringen:
  1. WGA-loongerelateerde uitkering
  2. WGA-loonaanvullingsuitkering
  3. WGA-vervolguitkering
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage:
  1. < 35 %, geen voorziening, evt. WW
  2. 35-80% & 80-100%, niet duurzaam, WGA, loongerelateerde uitkering daarna evt. loonaanvullingsuitkering en/of vervolguitkering
  3. 80-100% duurzaam, IVA uitkering
 • 1. IVA uitkering: 75% x WIA-maandloon.( bruto per maand)
  WIA maandloon is wat werknemer verdiende voordat hij/zij arbeidsongeschikt werd, gemaximeerd max. dagloon v.a. 1 juli 2015, 199,95 euro per dag, 52186,95 per jaar., 4348,91 per maand.
  IVA is 100% van het dagloon als er dagelijks en blijven hulp of verzorging thuis noodzakelijk is. Is er dagelijks thuishulp nodig maar kan men zicht deels redden. Dan wordt de uitkering verhoogd naar 85%.
  Normaal na 104 weken ziekte, Tussen de 3e en 68 week van ziekte kan het ook ingaan.
 • IVA uitkering zal nauwelijks veranderen en loopt door tot AOW leeftijd. Als men herstelt tussen de 80% en 35% AO, dan wijzigt de IVA uitkering na 2 maand in een WGA uitkering. Onder 35 %, na 2 maand beeindigd.
 • Na een WGA-loongerelateerde uitkering ontvangt men een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.
 • Hoogte WGA loongerelateerde uitkering:
  eerste 2 maanden: 75% WIA maandloon
  daarna: 70% van het WIA maandloon
  Het inkomen dat verdiend word door arbeidsongeschikt moet van het WIA loon worden afgehaald.
  75%of 70% x ( WIA loon - inkomen) = uitkering.
 • Voorbeeld hoogte WGA loongerelateerde uitkering:
  Trus heeft WIA-maandloon 2500 euro.
  Zonder inkomsten: eerste 2 maanden, 75% x 2500 = 1875 euro.
  daarna: 70% x 2500 = 1750 euro.

  Met inkomsten 1100 euro.

  Eerste 2 maanden 75% x (2500-1100) = 1050 euro.
  Totale inkomsten 1050 + 1100 = 2150 euro.
  Na 2 maanden 70% x (2500-1100) = 980 euro
  Totale inkomsten: 1100 + 980 = 2080 euro.
 • Hoe hoog is het WGA loongerelateerde uitkering + inkomen?
  gegevens: Wia inkomen 3000 euro. 1200 euro word erbij verdiend.
  eerste 2 mnd: 75% x (3000-1200) = 1350 euro.
  totaal: 1200 + 1350 = 2550 euro.
  Na 2 mnd: 70% x (3000-1200) = 1250 euro.
  totaal: 1200 + 1250 = 2450 euro.
 • WGA-loonaanvullingsuitkering:
  Werknemer die gedeeltelijk AO is en min. 50% van zijn verdiencapaciteit benut,
  heeft recht op een loonaanvullingsuitkering na afloop van loongerelateerde uitkering.
  Verdiend hij/zij minder dan 50% van zijn verdien capaciteit, dan volgt een WGA vervolguitkering.
  Hoogte uitkering = 70% x (WIA maandloon - restverdiencapaciteit)
 • Voorbeeld: Wia maandloon 3000 euro. arbeidsongeschiktheidspercentage 60%. Loon dat hij bijverdiend 1200 euro/ mnd. (verdiend zijn volledige restverdiencapaciteit, 3000 x 40 % = 1200 euro)

  na 2 jaar ziekte: loongerelateerde WGA uitkering:
  eerste 2 mnd: 75% x (3000 - 1200) = 1350 euro.
  totale inkomen: 1350 + 1200 + 2550 euro.
  na 2 mnd: 70% x (3000 - 1200) = 1260 euro.
  totale inkomen: 1260 + 1200 = 2460 euro.

  Na loongerelateerde WGA uitkering - WGA loonaanvullingsuitkering omdat meer dan 50% van de verdiencapaciteit  benut.

  De uitkering is gelijk aan de loongerelateerde uitkering!
  70% x (3000 - 1200) = 1260 euro.
  totale inkomen 1260 + 1200 = 2460 euro, per mnd.

  Stel: loon dat hij bijverdiend 600 euro.
  Loongerelateerde inkomen:
  eerste 2 mnd:75% x (3000- 600) = 1800 euro.
  Totale inkomen= 1800 + 600 = 2400 euro.
   na 2 mnd: 70% x (3000-600) = 1680 euro.
  totale inkomen = 1680 + 600 = 2280 euro.

  Na afloop loongerelateerde inkomen:
  Restverdiencapaciteit is 40% x 3000 = 1200 euro.
  50% is 600 euro. Dit verdien hij nog net, dus heeft hij recht op een loonaanvullingsuitkering.
  loonaanvullingsuitkering= 70% x ( WIA loon - restverdiencap.)
  = 70% x ( 3000 -1200) = 1260 euro.
  Totale inkomen = 1260 + 600 = 1860 euro.
 • WGA vervolguitkering:
  Als hij niet werkt of minder verdient dan 50% van wat hij/zij met werken nog zou kunnen verdienen.
 • WGA vervolguitkering bedraagt:
  tussen 35 en 45% is de uitkering 28%
  tussen 45 en 55% is de uitkering 35%
  tussen 55 en 65% is de uitkering 42%
  tussen de 65 en 80% is de uitkering 50,75%
 • Het percentage wordt berekend door het gemiddelde getal te nemen van linker kolom x 70%
 • Wijziging in WGA-loonaanvulling- of WGA vervolguitkering vinden plaats 2 maanden na de wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 • Reductiefactor:
  Sinds 1 januari 2007 is de WGA aangepast voor werknemers die meer verdienen van het max. dagloon (afgerond max. 52000 per jr.)
  Dit is het verschil tussen dagloon(DL) en laatst verdien loon.(LVL)
  Dit geld voor de WGA uitkeringen met uitzondering van WGA-vervolguitkering. Heeft ook invloed op de IVA uitkering.
 • Wajong: De wet werk en arbeidsondersteuning jonggehadicapten is voor jongeren met een beperking die moeilijk aan het werk komen. Met invoering van de participatiewet per 1 januari 2015 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden:
  - oude wajong geldt voor mensen die voor 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd hebben. Ze dienen tenminste 25% arbeidsongeschikt te zijn voor het verrichten van gangbare arbeid. De uitkering bedraagt max. 75% van het min. loon.
  - nieuwe wajong die op of na 1 januari 2010 en voor 10 september 2014 eerste keer Wajong hebben aangevraagd. Als UWV bij de herbeoordeling van mening is dat de Wajonger nog(gedeeltelijk) kan werken, maar de Wajonger werkt niet, dan word de uitkering vanaf 2018 lager, nl 70% ipv 75% min. loon.
  Vanaf 2015 kan er alleen wajong aangevraagd worden als er nu en in de toekomst geen mogelijkheden meer zijn om te werken.
 • situatie Wajonger va. 2015:
  - op de 18e verjaardag is sprake van een langdurige ziekte of handicap
  - na de 18e vejaardag en voor de 30e verjaardag is er sprake van een langdurige ziekte of handicap.  In het jaar voor de ziekte of handicap werd geduurde min. 6 maanden onderwijs genoten.
  Daarnaast:
  -aanvrager moet woonachtig in Nederland zijn
  - mogelijkheid om te werken verbeteren waarschijnlijk niet binnen een jaar.
  - Er wordt op dit moment geen opleiding gevolgd.
 • Werkloosheid en sociale zekerheid.
  Werknemer is via de Werkloosheidswet(WW) verzekerd tegen de financiele  gevolgen van werkloosheid. Werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos
  worden kunnen bij het UWV een uitkering aanvragen. Het is een tijdelijke uitkering en er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
 • Duur WW = WGA duur loongerelateerde uitkering.
  Een jaar telt mee als min. 52 dagen of na 1 jan. 2013 over min. 208 uren SV-loon heeft ontvangen.
 • voorbeeld 2 WW:
  Piet krijgt ontslag. heeft ruim 10 jaar. gewerkt bij werkgever. Hij is 28 jaar.
  Heeft nog geen fictieve jaren. In 1997 was hij nog geen 18 jr. Totaal arbeidsverleden is dan 10 jr. WW uitkering 10 maanden.
 • Hoogte ww uitkering:
  eerste twee maand 75% van het oude loon(het jaar voordat hij werkloos werd)
  daarna 70%  van het loon gemaximeerd tot dagloon 52186,95 per juli 2015.
 • CAO-aanvulling:
  Aanvulling op max. 2 jaar WW kan door cao aanvulling mogelijk aangevuld.
 • Passende arbeid en inkomstenverrekening:
  Na een half jaar word alles passend. Nieuwe inkomsten worden verrekend met de ww uitkering. 30% van het bruto inkomen mag zelf worden gehouden vanaf 1 juli 2015.
 • Stijging AOW uitkering:
  Voor alle ingezetenen van Nederland. Vanaf 2013 wordt de aow-leeftijd verhoogd stapsgewijs van 65 jaar naar 67 jaar in 2021. Daarna neemt de AOW-leeftijd toe, naarmate de levensverwachting toeneemt.
 • Uitkeringsduur:
  Uitkeringsduur van de WIA, Wajong en WW is aangepast aan de AOW-leeftijd.
  De verzekeringen via Werkgever zijn naar AOW-leeftijd aangepast.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat moet verzekerde doen bij schade? (3)
alles om zsm arb geschikt te worden en meewerken aan re integratie+meewerken aan onderzoek voor vaststellen oorzaak ao

Opgave doen als hij weer wat verdiend met het nieuwe beroep of dat hij in loondienst heeft. Bij ao percentage word rekening gehouden met zijn oude beroep. Hij krijgt aanvulling op zijn inkomen tot max. verzekerde som.
Welke standaarduitsluitingen zijn er? (7)
bij complete ao verz in de regel geen uitkering als ao ontstaat/bevorderd/verergerd is door;
-opzet/grove schuld verzekerde of belanghebbende
-ongeval door verz veroorzaakt indien >0,8 0/00 of adem alcohol gehalte >350 microgram, of als verzekeraar kan bewijzen/aannemelijk maken dat ongeval gevolg was van overmatig drankgebruik
-gebruik geneesmiddelen/bedwelmende/verdovende/opwekkende middelen
-ongeval verz <23 jr met motorrijtuig .50cc (=evt mee te verzekeren) 
-gewapend conflict/burgeroorlog/opstand/binnenl onlusten/oproer/muiterij (molest)
-door atoomkernreacties
-gevaarlijke sporten (elke mij eigen omschrijving)
Wat is het doel van een aov?
Periodieke uitkering bij derving inkomen agv arb ong. (Indemniteitsbeginsel).
Bij sommenverzekering hoeft er alleen sprake te zijn van arb ong, dus geen indemniteitsbeginsel. Jaarrente (verz rente) is meestal minder of gelijk aan 80% gemiddeld inkomen.
Wanneer (meestal) geen uitk zw erd Verz? (10)
1 recht op loondoorbet werkg
2 al ao was voor verzekering in ging
3 ao na uit dienst tenzij binnen 28 dgn
4 nawerking zw van toepassing
5 uit dienst ivm conflict werkg
6 zw uitk UWV
7 uitk no riskpolis
8 verlof vlgs wet arbeid en zorg
9 niet meewerken aan re integratie en werkg neemt geen maatregelen
10 bedr waar werkn werkte is later overgenomen door werkg
Wanneer betaald UWV zw uitkering (ook al is werkg zw-erd)? (3)
1 ziek door zw schap/orgaandonatie/bevalling
2 geboren voor 8-7-1954 en voormalig werkloos en  recht op compensatie vlgs compensatieregelingen oudere werkn
3 langdurig ziek of handicap (werkn met een no risk polis met bewijs dat die polis voor hen geldt)
Welke soorten verzuimverzekering zijn er? (2)
Conventioneel (daggeld) en stop-loss  verz (uitk op jaarbasis)
Wat zijn verplichtingen werkg vlgs verzekeraar bij verzuimbegeleiding? (7)
1 voeren adequate controle en verzuimbegeleiding (arbo gecert of bedr arts)
2 ziekmelding binnen 48 uur aan arbo of reintegratie dienst
3 herstel melding zsm
4 binnen 3 wkn huisbezoek of persoonlijk spreekuur (= onderdeel verzuimbegeleiding )
5 wettelijke verplichting werkg en werkn wet verbetering poortwachter. Regeling procesgang 1e en 2e jaar
6 maandelijks ontvangt verzekeraar overzicht ziekmeldingen+ loonschade
7 voor naverr en vervolgpremie: verzamelloonstaat+ per werkn verzuimoverzicht+ bijbehorende loonschade
Voor wie is poortwachterstoets? (3)
Voor werkn met loondoorbet bij ziekte + werkn met recht op zw wegens zw schap/ bevalling of orgaandonatie + werkn waarop no riskpolis zw van toepassing is
Wanneer geen recht op loondoorbetaling ziekte? (7)
1 opzet
2 valse info bij aanstelling en ziekte komt daaruit voort
3 werkn belemmert of vertraagt genezing
4 weigert zonder deugdelijke grondslag passende arbeid
5  ".              ".              "                   ".          Mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen om hem passende arbeid te laten doen
6 weigert mee te werken aan opstellen/evalueren/bijstellen plan van aanpak
7 geeft geen info die nodig is recht op loondoorbetaling vast te stellen-> zodra wel dan met terugwerkende kracht uitk.
Wat is passiva? (4)
Ev
Reserves
Vreemd lang vermogen (>1 jaar)
Vreemd kort vermogen (<1 jaar waaronder crediteuren)