Summary Pedagogiek in de onderwijspraktijk een geintegreerde benadering

-
ISBN-10 904690251X ISBN-13 9789046902516
446 Flashcards & Notes
17 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pedagogiek in de onderwijspraktijk een geintegreerde benadering". The author(s) of the book is/are Jeroen Hendrik Arnold Maria Onstenk. The ISBN of the book is 9789046902516 or 904690251X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe wordt het reageren op gedrag in de vorm van een vraag ook wel genoemd?
responsief reageren
De drie uitgangspunten van de ideale taal van de leraar

1. ondersteunend: gericht op het helpen in plaats van corrigeren
2. sensitief en responsief: gericht op wat het kind zou kunnen bedoelen;

3. postief: gericht op het gewenste gedrag
Vijf elementen van interacties in de klas

1. contactinitiatief: aanzet tot contact of interactie met de ander (aankijken, vragen, laten zien, naam noemen)
2. ontvangsbevestiging: je laat de ander merken dat je hem hebt gevolgd (non-verbaal: knikken, terugkijken, glimlachten, aanraken of verbaal: ja zeggen, hmmm benoemen, samenvatten etc).

3. Instemmend benoemen: verwoorden wat men zelf doet, denkt of voelt bij het eigen handelen van dat van een ander.

4 Beurtverdeling: elk contact heeft een structuur van drie fasen: de opening, de uitwisseling en de afronding.

5. Leiding geven: het bewust hanteren van de opeenvolgin gvan bovenstaande interactiestappen.
Twee soorten relaties in een klas (Alkemade)

1. relaties rond het leren, het werk, de te behalen doelen en het uiteindelijke resultaat.
2. Sociaal- emotionele relatiesL het veilige gevoel bij deze leraar, in deze groep.
De drie aspecten van het handelen van een leraar

1. interactie
2. didactiek

3. les- en klassenmanagement.
Welke drie basisbehoeften zijn belangrijk om zich vrij te kunnen ontwikkelen?

1. behoefte aan relaties: het gevoel dat je welkom bent en dat de leraar en leerlingen in de klas je waarderen en graag met je willen omgaan.
2. Behoefte aan autonomie: het gevoel dat je zelfstandig bent, dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.
3. Behoefte aan competentie: het geloof en plezier in je eigen kunnen. Het bewustzijn en ervaren van je talenten en de ontwikkeling daarvan.
Het pedagogisch klimaat volgens Alkema e.a. (2006)
Het totaal aan bewust gecreëerde en aanwezige omgevingsfactoren die inspelen op het welbevinden van het kind, waardoor het zich in meer of mindere mate kan ontwikkelen.
Wat zijn de drie domeinen van burgeerschapsvorming?

1. Democratie: het gaat om kennis van hoe democratie werkt, maar vooral ook om houdingen en sociale vaardigheden die nodig zijn om actief betrokken te (willen) zijn bij de samenleving
2. Participatie: het gaat om houdingen en vaardigheden om actief mee te doen in sociale verbanden
3. Identiteit: het gaat om kennis, houdingen en vaardigheden die van belang zijn bij de identiteitsontwikkeling in een pluriforme samenleving die zich kenmerkt door verschillende, soms ook tegenstrijdige waarden en normen.
Welke waarden zijn gewaarborgd in een democratische rechtstaat in de grondwet?

- gelijkwaardigheid leidend tot gelijke behandeling/discriminatieverbod;

-vrijheid van belijdenis van godsdienst en levensbeschouwing;
- vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van vereniging, vergadering en betoging
- eerbiediding van de persoonlijke levenssfeer
- onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
Op welke 4 steunpilaren rust een open democratische samenleving? (Schuyt)

- rechtszekerheid en een onafhankelijk strafproces;
- academische vrijheid en het recht op een eigen waarheid;
- religieuze, politieke en sociale tolerantie;
- geweldloze politieke actie en conflicthantering.