Summary Pedagogisch medewerker jeugdzorg : SAW 4

-
ISBN-10 9085241456 ISBN-13 9789085241454
456 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Pedagogisch medewerker jeugdzorg : SAW 4". The author(s) of the book is/are San Aben. The ISBN of the book is 9789085241454 or 9085241456. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Pedagogisch medewerker jeugdzorg : SAW 4

 • 1.2 Wat is zorg

 • Zorg voor gezondheid en welzijn is op te delen in 3 groepen. Welke zijn dat?
  • Reguliere gezondheidszorg
  Huisartsen, consultatiebureaus en ziekenhuizen
  • Gespecialiseerde gezondheidszorg
  Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen     voor verstandelijk gehandicapten, verzorgings en verpleegtehuizen of revalidatiecentra
  • Welzijn
  Maatschappelijk werk, opbouwwerk en jongerenwerk
 • 1.3.1 Een andere kijk op de wereld

 • Welke twee perioden in de geschiedenis zijn belangrijk geweest voor het veranderen van denkbeelden?
  - De verlichting
  • Duurde van midden 17e eeuw tot einde 18e eeuw.
  • Rationeel denken nam de plaats in van het religieuze denken.
  • De wetenschappelijke kijk op de wereld en op de dingen die gebeuren kwam steeds meer in de plaats in van geloof en bijgeloof.
  • Moderne beschaving ontwikkelde zich


  - De industrialisatie

  • Overheidsbemoeienis werd groter 
  • Andere sociale verhoudingen door industrialisatie leidde tot het besef dat meer bemoeienis vanuit de overheid noodzakelijk was.
  • Kiesrecht (in 1917 oor alle mannen en in 1919 voor alle vrouwen)
  • De sociale wetgeving (aangenomen in 1913, uitgevoerd in 1930)
 • Hoe werd voor de verlichting de zorg geregeld?
  Er was nog geen sprake van georganiseerde zorg. Overheid zag dit niet als zijn taak.
  Voor armen waren er:
  • Particuliere liefdadigheid instellingen (rijkeren voelden zich moreel verplicht)
  • Kerken (bijbel schrijf voor on voor armen te zorgen)
 • 1.3.2 Een andere kijk op zorg

 • Hoe werd voor de verlichting de zorg geregeld?
  Er was nog geen sprake van georganiseerde zorg. Overheid zag dit niet als zijn taak.
  Voor armen waren er:
  • Particuliere liefdadigheid instellingen (rijkeren voelden zich moreel verplicht)
  • Kerken (bijbel schrijf voor on voor armen te zorgen)
 • Wanneer werd het eerste weeshuis opgericht in nederland, en wanneer volgen er meer?
  in 1491 in Utrecht.
  na 1850 volgden er meer
 • Wat gebeurde er rond 1850 met kinderen in pleeggezinnen?
  Pleeggezinnen waren vaak boeren en mensen met een bedrijf.
  De kinderen werden daar al op vroege leeftijd aan het werkgezet
 • Wat deed rond 1870 de kerk met pleegkinderen?
  Mensen konden kinderen bij de kerk kopen die ingezet konden worden in het arbeidsproces.
 • Hoe lang konden kinderen in de 18e eeuw in een weeshuis blijven?
  totdat ze in hun eigen onderhoud konden voorzien door te gaan werken.
 • Wat hield de andere kijk op zorg in?
  - Zorg werd steeds meer een taak van de overheid.
  • in 1656 eerste ziekenhuis in Parijs. Daarna volgden er meer in Europa
  - Moderne gezondheidszorg
  • gezondheidszorg voor iedereen (basisverzekering)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Hoe zagen de eerste ziekenhuizen er uit?
  • Iedereen die zorg nodig had werd hier opgevangen
  • Lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patienten armen en weeskinderen zaten bij elkaar.
  • Er was geen geld om verschillende soorten ziekenhuizen te betalen. ook was de kennis er niet om onderscheid te maken.
 • Wanneer werd de ziektekostenpremie door werknemers ingevoerd? Wat hield dit in, en wat voor voordeel had dit mbt de zorg?
  • In de tweede wereldoorlog dit nieuwe verzekeringsstelsel ingevoerd door de Duitsers.
  • Alle werknemers gingen nu een ziektekostenpremie betalen en kregen dus ook gebruik maken van goede gezondheidszorg.
  • Er kwam meer geld beschikbaar voor de overheid om gezondheidszorg te regelen. Er kwamen meer huisartsen, ziekenhuizen en specialisten.
 • Als gevolg van het nieuwe verzekeringsstelsel dat was ingevoerd door de Duitsers groeide de gezondheidszorg enorm. Dit had een nadeel. Welk nadeel, en wanneer kwam men hier achter?
  • Door de snelle groei ging men steeds meer uitgeven in de gezondheidszorg
  • In de jaren 70 kwam men er achter dat de kosten   van de gezondheidszorg veel te hard groeide. 
  • Er moest bezuinigd worden in de zorg
 • De hoge kosten in de gezondheidszorg resulteerde in een nieuw ziektekosten stelsel. Wanneer is dit ingevoerd, en wat hield dit in?
  • In 2006
  • De basisverzekering voor een basispakket aan zorgvoorzieningen
  • . Iedereen betaald nu dezelfde premie, en kan zelf aanvullen met extra premies voor meer zorg.
  • Doel is kostenbeheersing in de gezondheidszorg en solidariteit bevorderen in de samenleving.
 • Wat houd de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in?
  Meer verantwoordelijkheden voor het goed besturen van Nederland komen bij de gemeenten te liggen. Hiervoor lagen die bij de landelijke overheid.
 • Waarvoor is is de WMO in het leven geroepen? 
  De WMO is de Wet Maatschappelijke Zorg
  Het was een manier om de uitgaven voor de gezondheidszorg te beperken en de solidariteit in de samenleving te bevorderen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke specifieke behandelfuncties zijn er op het MKD?
- Logopedie
- Fysiotherapie
- Ergotherapie
- Speltherapie
-  Sociale Vaardigheden
- Sensorische integratie
Op welke gebieden vinden onderzoeken plaats op het MKD?
- grove en fijne motoriek
- sensorische ontwikkeling
- spraak-taal ontwikkeling
-sociaal-emotionele ontwikkeling
Waar staat ZMLK voor?
School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
Waar staat ZMOK voor?
School voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
Wat is het MKD?
Medisch Kleuterdagverblijf voor kinderen tot 7 jaar met verschillende soorten problemen.

- organische problemen: ass  of adhd
- emotionele problemen
- hechtingsproblematiek
Welke overige functies zijn er nog meer in de jeugdhulpverlening?
- Manager
- behandelcoördinator
- ambulant hulpverlener B
- begeleider pleegzorg
Waaruit bestaat et Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind?
Het verdrag bestaat uit 54 artikelen die het belang van het kind beschermen en voorop stellen. 

Artikel 3 is voor professionals erg duidelijk.
Wat is het 'zo-zo-zo-beleid'?
Jeugdhulp moest:
- zo snel mogelijk verleend worden
- zo dicht mogelijk bij huis verleend worden
- zo kort mogelijk duren
Wat houdt de Wet op de jeugdverlening in?
Verantwoordelijkheid van de overheid is naar de provincie gegaan met het doel de versnippering en verkokering tegen te gaan.
Wat zijn opnemende voorzieningen?
Internaten, residentiële voorzieningen en dagcentra.