Summary Personeelsmanagement nader becijferd

-
ISBN-10 9046901882 ISBN-13 9789046901885
263 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Personeelsmanagement nader becijferd". The author(s) of the book is/are Karin Potting. The ISBN of the book is 9789046901885 or 9046901882. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Personeelsmanagement nader becijferd

 • 1 Inleiding

 • waar moet de hr-functionaris aan bijdragen?
  doelstelling van organisatie en verbetering bedrijfsresultaten
 • waar houdt bedrijfseconomie zich mee bezig?
  op welke manier organisatie beschikbare middelen effecient en effectief kan inzetten
 • wat betekent een middel effeciënt inzetten?
  tegen zo laag mogelijke kosten
 • wat betekent een middel effectief gebruiken?
  op zo'n wijze inzetten dat gestelde doelen worden gehaald
 • hoe kun je een gedegen hrm-visie ontwikkelen?
  als je weet wat strategie van organisatie is en hoe de hr hierin een bijdrage kan leveren
 • wat is van groot belang bij een hrm-visie?
  dat hr-activiteit aantoonbaar hebben bijgedragen aan realisatie van strategische doelstelling
 • wat wordt er mee bedoeld dat er systematisch een significant verband is tussen personeelsmanagement en de prestaties van een organisatie?
  dat het personeelsmanagement daadwerkelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie
 • welke twee soorten doelstellingen zijn er bij de mate van succes van de organisatie?
  harde financiële prestaties
  sociale maatstaven
 • wat is belangrijke bagage bij het vormgeven van een hrm-beleid?
  belangrijke toekomstige ontwikkeling die invloed hebben op de organisatie
 • welke fases voor effectief en efficiënt personeelsmanagementplan?
  1. prestaties van organisatie in kaart brengen
  2. hr en het streven de financiële prestaties van de organisatie te verbeteren
  3. kosten van hr-beleid nader becijferd
  4. de effecten van personeelsbeleid nader becijferd
  5. de financiële consequenties van de personeelsfunctie in kaart gebracht
 • wanneer is een organisatie succesvol?
  als ze haar doelstellingen weet te bereiken
 • bedrijfsmissie?
  functie in de maatschappij
 • 1.1 Intro strategie

 • Wat zijn de criteria voor een succesvol HRM-beleid?
  - Een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen
  - Een bijdrage leveren aan het verhogen van de (sociale en financiële doelstellingen) waarde van de organisatie
 • wat houdt value based management in?
  ondernemingsbeleid en daarbij hoorende KPI'S afstemmen behoefte aandeelhouder
 • Wat is een succes van een organisatie?
  Het behalen van de doelstellingen (afgeleid van het strategisch beleid)
  Welke functie wil de organisatie vervullen in de maatschappij : Missie
  Missie is het uitgangspunt bij het opstellen van het strategisch beleid
 • wat is solvabiliteit?
  vermogen organisatie om schulden betalen uit eigen bezittingen = ook wel weerstandsvermogen genoemd
 • Omschrijf het begrip de missie
  Definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: ‘waar zijn we mee bezig en waar gaan we naartoe?’
 • wat is liquiditeit?
  organisatie op korte termijn in staat om aan verplichtingen te voldoen
 • Wat staat er in het strategische plan?
  Worden de doelstellingen op langer termijn uitgewerkt
  Haalbaar plan gemaakt m.b.h van de interne en externe analyse(SWOT) 
 • hoe bereken je solvabiliteit?
  (eigenvermogen: vreemd vermogen) x 100%
 • Wat is het doel van de SWOT
  De situatie in kaart brengen
 • hoe bereken je liquiditeit?
  vlottende activa: kort lopende schulden
 • Noem de punten op van de interne analyse (beheersbaar voor een organisatie)
  ·Opleidingsniveau
  ·Ervaring
  ·Knowhow
  ·Innovatie
  ·Marketingstrategie
  ·Interne organisatie
  ·Goodwill
  ·Omzet/kostenstructuur/winstmarge
 • hoe hoger de waarde liquiditeitsratio des te gunstiger liquiditeit beoordeeld
 • Wat zijn sterkten?
  ·Middelen, kennis en vaardigheden die betere zijn dan gemiddeld
  ·Groot marktaandeel
  ·Goed imago of grote naamsbekendheid 
 • niet verstandig om alleen op de financiële KPI'S te sturen
 • Wat zijn zwaktes?
  ·Middelen, kennis en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld
  ·Slecht of beschadigd imago
  ·Te hoge kosten en daardoor en lage marge
 • Noem de punten van een externe analyse (buiten beïnvloedingssfeer organisatie)
  - Afnemers: op de hoogste zijn van de behoefde, motivatie en koopgedrag
  - Concurrenten: Wat doen zij, welke keuzes maken ze wel/niet, kosten?
  - Distributie: Hoe ziet de machtsverhouding eruit? Is het mogelijk om toe te treden tot deze markt?
  - Overig: Bevolkingsopbouw (vergrijzing, immigratie), overheidsmaatregelen, arbeidsmarkt etc. 
 • Noem de kansen punten
  ·Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten
  ·Problemen bij de concurrentie
  ·Verplaatsten van productie naar een laag-loonland
  ·Nieuwe markten door internationale verdragen of landen die toetreden in de EU
 • Noem de bedreigingspunten
  ·Nieuwe concurrenten, nieuwe producten van concurrenten, nieuwe substituten.
  ·Veroudering van het product door technische, economische of  maatschappelijke ontwikkelingen.
  ·Economische recessie
  ·Nadelige veranderingen in wet- en regelgeving
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.