Summary Personeelsmanagement xtra toegangscode

-
ISBN-10 9043095168 ISBN-13 9789043095167
629 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Personeelsmanagement xtra toegangscode". The author(s) of the book is/are Luis R Gómez Mejía, David B Balkin, Robert L Cardy Nederlandse Danny Brouwer ( ) het Engels Tijmen Roozenboom. The ISBN of the book is 9789043095167 or 9043095168. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Personeelsmanagement xtra toegangscode

 • 1 Oude en nieuwe uitdagingen in personeelsmanagement

 • HR-Tactiek
  Een bepaald beleid/programma waarmee een bedrijf op zijn strategische doel afgaat
 • HR-Strategie
  Het bewust gebruiken maken van HR, zodat een bedrijf op de markt een voorsprong op de concurrent krijgt
 • TQM
  Total Quality Management, Organisatiebrede programma's om de kwaliteit van alle processen die tot het eindproduct leiden te verbeteren
 • Decentralisatie
  Verplaatsing van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid van het hoofdkantoor naar de locaties dichter bij de situatie die aandacht nodig heeft
 • Organisatiecultuur
  De uitgangspunten en overtuigingen van de leden van de organisatie
 • Empowerment
  Werknemers die vaardigheden en het gezag geven om beslissingen te nemen die traditioneel door maners werden genomen
 • 1.1 HRM: de uitdagingen

 • De belangrijkste uitdagingen vanuit de omgeving zijn:


  Snelle veranderingen
  * werk beheerst het leven (langer harder en sneller werken)
  * Omgaan met stress

   Internet revolutie
  * Betere schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn vereist
  * Omgaan met een overdaad aan informatie
  * Social media
  * Online leren
  * HR in staat stellen zich te richten op management

  Diversiteit van het personeel 

  Globalisering

  * mondiale bedrijfscultuur - verschillen tussen thuisland en internationale vestigingen verkleinen
  * Mondiale werving - de juiste persoon vinden
  * Industriële metamorfose - werknemers in productiesector gedaald
  * Mondiale allianties - bondgenootschappen met buitenlandse bedrijven
  * Virtueel personeel - werken, zonder dat personeel naar het land toe hoeft te komen. 

  Wetgeving 
  effectief omgaan met regelgeving van de overheid 

  Werk en gezin 
  gezinsvriendelijke programma's (concurrentievoordeel) 

  Tekort aan geschoolde werknemers & opkomst dienstensector 
  (verandering in de smaak en voorkeur van de consument.)
 • 1.1.1 Uitdagingen vanuit de omgeving

 • De belangrijkste uitdagingen vanuit de omgeving zijn:

  Snelle veranderingen
  * werk beheerst het leven (langer harder en sneller werken)
  * Omgaan met stress

  Internet revolutie
  * Betere schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn vereist
  * Omgaan met een overdaad aan informatie
  * Social media
  * Online leren
  * HR in staat stellen zich te richten op management

  Diversiteit van het personeel 

  Globalisering

  * mondiale bedrijfscultuur - verschillen tussen thuisland en internationale vestigingen verkleinen
  * Mondiale werving - de juiste persoon vinden
  * Industriële metamorfose - werknemers in productiesector gedaald
  * Mondiale allianties - bondgenootschappen met buitenlandse bedrijven
  * Virtueel personeel - werken, zonder dat personeel naar het land toe hoeft te komen. 

  Wetgeving 
  effectief omgaan met regelgeving van de overheid 

  Werk en gezin 
  gezinsvriendelijke programma's (concurrentievoordeel) 

  Tekort aan geschoolde werknemers & opkomst dienstensector 
  (verandering in de smaak en voorkeur van de consument.)
 • 1.1.2 Interne uitdagingen

 • De belangrijkste interne uitdagingen zijn:

  Concurrentiepositie: kosten, kwaliteit en onderscheidende capaciteiten
  * kosten beheersen 
  * kwaliteit verbeteren (TQM - total quality management) 
  * onderscheidende capaciteiten creeren 

  Decentralisatie 
  De verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid wordt verplaatst van het hoofdkantoor naar locaties dichterbij de situatie die aandacht nodig heeft 

  Inkrimpingen 
  Periodieke verkleining van het personeelsbestand (Downsizing) 
  Kostenbesparen door afvloeiing etc. 

  Herstructurering 
  Organisaties met veel managementlagen worden steeds platter. 

  Zelfsturende werkteams 
  Groepen collega's die zelf verantwoordelijk zijn voor bepaald onderdeel/taak

  Organisatiecultuur 
  De uitgangspunten en overtuigingen van de leden van de organisatie. 

  Technologie 
  Technische vernieuwingen worden geïntroduceerd. veranderd snel 
  * opkomst van telewerken - thuis werken 
  * ethiek van juist gebruik van gegevens 
  * Medische tests (hulpmiddel werving en selectie) 
  * Toenemend egalitarisme - macht en gezag worden evenredig verdeeld over alle werknemers 
  * Privacy van medewerkers en sollicitanten 
  * Gegevensbeveiliging 

  Het nieuwe werken 
  Voortschrijdende technologische ontwikkelingen, meer tweeverdieners en hoger geschoold personeel. 
  - medewerker moet toegang hebben tot gegevens die hij nodig heeft
  - flexibiliteit naar werknemers 
  - in dienst van medewerker als manager. 

  Outsourcing
  activiteiten die niet tot kerntak behoren worden uitbesteed. geldbesparing etc. 

  Productveiligheid en deugdelijkheid 
  veiligheid en deugdelijkheid van producten die in het buitenland worden geproduceerd 
 • 1.1.3 Individuele uitdagingen

 • De belangrijkste individuele uitdagingen zijn:

  Passende combi van mensen en organisaties
  De strategieën toepassen bij het trekken van werknemers, die het beste passen bij de cultuur en doelstellingen van de organisatie.

  Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  ehtische code met normen gericht op het persoonlijk gedrag voor leden.
  Streven naar winst (profit), rekening houden met het milieu (planet)  en oog hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

  Productiviteit
  maatstaf van de waarde die individuele medewerkers toevoegen aan goederen of diensten die het bedrijf produceert.
  Combinatie van capaciteiten en motivatie

  Empowerment
  werknemers vaardigheden en gezag geven om beslissingen te nemen die normaal door managers werden genomen.

  Vertrek van waardevolle mensen
  braindrain - verlies van intellectueel eigendom als belangrijke werknemers weg gaan.

  Arbeidsonzekerheid
  afvloeingen
  chronische arbeidsonzekerheid (kan stress veroorzaken)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Loopbaanontwikkeling
Een voortdurend, geformaliseerd proces met als doel het ontwikkelen van competente medewerkers
Voordelen van ontslag
- Lagere arbeidskosten
- Vervanging van slecht presterende werknemers
- Meer innovatie
- Mogelijkheden tot diverser personeelsbestand
Diversiteitsbeleid
Het vermogen van organisaties om de talenten van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en opvattingen effectief te benutten om een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken
Diversiteit
Menselijke kenmerken die maken dat mensen van elkaar verschillen
Freelancecontract
Een overeenkomst waarin de ene partij, de freelancer, zich verplicht om voor de andere partij, de opdrachtgever, tegen betaling en met behoud van vrijheid en zelfstandigheid bepaalde werkzaamheden te verrichten
Verschil arbeidsovereenkomst en overeenkomst in opdracht
OVO hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen op de vergoeding in te houden. Bij een AOK moet wel de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen worden betaald
Arbeidsovereenkomst, 4 criteria
1. Arbeid
2. Loon
3. Gedurende zekere tijd
4. Gezagsverhouding
4 Methoden om info over functie te verzamelen
- Interviews
- Observatie
- Logboeken
- Vragenlijsten
Functieanalyse
Het systematisch verzamelen en groeperen van informatie over functies
5 Methoden voor functieontwerp
1. Werkvereenvoudiging, opdelen van werk
2. Taakverbreding, meer werk
3. Taakroulatie, afwisseling
4. Taakverrijking, specialistische taken worden bij elkaar gevoegd
5. Op teamwerk gebaseerd functieontwerp