Summary Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

-
ISBN-10 9013062016 ISBN-13 9789013062014
124 Flashcards & Notes
54 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht". The author(s) of the book is/are M J A van Mourik, A J M Nuytinck. The ISBN of the book is 9789013062014 or 9013062016. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat is de plaats van het personen- en familierecht binnen het BW?
  Belangrijkste wet boek 1 en via schakelbepalingen andere boeken van toepassing.
 • Formele wet

  Wet vastgesteld door regering (Koning en ministers) plus Staten Generaal (eerste en tweede kamer)


 • Materiele wet

  Algemeen verbindende voorschriften
 • Formele wetten die GEEN materiele wetten zijn

  Toestemmingswet voor een huwelijk van een lid van het koningshuis.

  Goedkeuring van verdragen bij formele wet.

  Begrotingswet.


 • Materiele wetten die GEEN formele wetten zijn

  Algemene maatregelen van bestuur

  Ministeriële regelingen

  Provinciale verordeningen

  Waterschap verordeningen

  Gemeentelijke verordeningen

  Eiland verordeningen

 • Arrest Ermes / Havillex 13-03-1981

  Bij een overeenkomst dien niet alleen naar de taalkundige tekst van de overeenkomst gekeken te worden, maar er moet ook gekeken worden naar de betekenis die partijen aan de tekst geven en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten
 • De Jure (iure)

  In juridische zin
 • De Facto

  Feitelijk
 • EVRM

  Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ook wel verdrag van Rome genoemd.
 • Art.8 EVRM

  lid 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privéleven (private life), zijn familie- en gezinsleven (family life), zijn woning en zijn correspondentie.

  lid2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratisch samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 • Art 14 EVRM

  Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
 • IVBRP

  Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ook wel het VN-erdrag van New York of BUPO-Verdrag genoemd.
 • Art 12. EVRM

  Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht hebben om te kunnen huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen
 • Welk argument gebruikt een rechter die volgens lid 2 Art 8 afwijkt van EVRM Art 8:1

  Dat de kwestie de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaat.
 • Art.1:1 lid 1 bepaalt dat allen die zich in Nederland bevinden, vrij zijn en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten, wat betekent dit?

  Dit betekent dat iedereen in Nederland rechtsbevoegd is, dus bevoegd is om rechtssubject te zijn
 • Subject-objectscheiding
  Een algemene aanvaarde scheiding tussen enerzijds de mens als kennend en onderzoekend subject en het te herkennen object, dat buiten de mens gelegen is.
 • a contrario

  Argumenterende vorm door een stelling te verdedigen door hem om te keren (er de negatie van te poneren). Bij a contrario altijd nadenken, een implicatie omdraaien is niet altijd juist. Bij replicatie en equivalentie ligt dit anders
 • Uitvoerbaar bij voorraad

  Voorlopig uitvoerbaar, ook al wordt hoger beroep ingesteld. De veroordeelde moet het in vonnis opgelegde uitvoeren
 • In kracht van gewijsde

  Iedere rechtelijke beslissing die niet meer in hoger beroep kan worden bestreden
 • Ne bis in idem

  Niet twee keer voor hetzelfde
 • In gezag van gewijsde

  Gerechtelijke beslissing is bindend voor partijen. Om een beroep te kunnen doen op gezag van gewijsde, moet de beslissing wel in kracht van gewijsde zijn gegaan
 • Minuut akte
  Is een authentieke akte. de minuut wordt in protocal van de notaris opgenomen
 • Originali - brevet akte

  Worden uitgereikt aan partijen
 • Verlijden

  Rechtsgeldigverklaring door Notaris
 • Bekrachtigen

  Passeren bij de Notaris, daarna door Notaris inschrijven in repertorium
 • Authentieke afschrift

  Door een Notaris gewaarmerkte kopie
 • Grosse van de minuutakte

  levert een executoriale titel op en heeft hetzelfde hoofd en slot als de vonnissen van Rechtbanken
 • Mutatis mutandis

  nadat veranderd is wat veranderd moet worden
 • Attestatie de vita

  Bewijs van in leven zijn
 • Discretionaire bevoegdheid

  Beoordeling
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.