Summary Personen- en familierecht werkboek

-
ISBN-10 9035808622 ISBN-13 9789035808621
331 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Personen- en familierecht werkboek". The author(s) of the book is/are Open Universiteit M Baks R A M Quanjel Schreurs Wilhelmina Riemelia Meijer. The ISBN of the book is 9789035808621 or 9035808622. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Personen- en familierecht werkboek

 • 2 Algemene bepalingen

 • Welke bepalingen uit het EVRM zijn van belang voor het P en F recht?
  Art. 8, 12 en 14 EVRM
 • Wat is het verschil tussen handelingsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid?
  Handelingsbevoegdheid: De bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van rechtshandelingen 
  Handelingsbekwaamheid: De mogelijkheid tot het zelfstandig verrichten van rechtshandelingen
 • Welke 2 groepen handelingsonbekwamen kent men?
  * Minderjarigen die zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger handelen (1:234)
  * Onder curatele gestelden (1:381, lid 2)
 • Is een dood geboren kind een rechtssubject?
  Nee, een dood geboren kind wordt geacht nooit te hebben bestaan. (art. 1:2 BW)
 • Waarvoor is bloed- en aanverwantschap van belang?
  Erfrecht (boek 4)
  Alimentatie (1:392 BW)
  Curatele (1:379 BW)
  Verschoningsrecht (165 en 177 Rv en 290 SV bijvoorbeeld)
 • Noem een voorbeeld dat juridische bloedverwantschap niet samenvalt met biologische bloedverwantschap.
  Adoptie
 • Hoe bereken je de graad van verwantschap?
  Dit wordt bepaald door het getal der geboorten die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Een erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of adoptie geldt als een geboorte.
 • Wat zijn ascendenten?
  Bloedverwanten in de recht opgaande lijn
 • Wat zijn descendenten?
  Bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn
 • Hoe ontstaat aanverwantschap?
  Door huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Wordt de verwantschap opgeheven door ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap?
  Nee, zie art. 1:3 BW
 • Wat is de kern van het Marckx-België arrest?
  Belgische wetgeving m.b.t. afstammingsrecht bij ongehuwde moeders was in strijd met het recht op family life (art. 8 EVRM) en discriminatoir (art. 14 EVRM)
 • 3 Naam en woonplaats

 • Welke 2 beperkingen zijn gesteld aan het geven van voornamen?
  1. De ABS weigert in de geboorteakte voornamen die ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen (art. 1:4,lid 2)
  2. Ambsthalve geven van voornamen door ABS als de aangever geen voornamen geeft of deze worden geweigerd. (art. 1:4, lid 3)
 • Hoe kan men een voornaam wijzigen?
  Dit kan op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger bij de Rechtbank. Art. 1:4, lid 4
 • Waar is de regeling met betrekking tot geslachtsnaam geregeld?
  Artikel 1:5 BW
 • Wat is de uitgangsregeling m.b.t. geslachtsnamen?
  Staat kind in familierechtelijke betrekking tot beide ouders dan de geslachtsnaam van de vader.
  Staat het kind alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder dan de geslachtsnaam van de moeder.
 • Hoe heet de verklaring waarbij de ouder(s) kiezen voor een geslachtsnaam voor het kind?
  Akte van naamskeuze
 • Waar heeft een natuurlijk persoon zijn woonplaats?
  Art. 1:10: Te zijner woonstede. Normaal gesproken is dat waar hij regelmatig de nacht doorbrengt.
 • Waar heeft een rechtspersoon zijn woonplaats?
  Waar hij volgens wettelijk voorschrift of volgens zijn statuten of reglementen zijn zetel heeft.
 • Wie hebben er een afgeleide woonplaats?
  Onder curatele gestelden
  Handelingsonbekwamen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Moet een legaat worden aanvaard?
Nee, vereist geen aanvaarding, maar kan wel worden verworpen zolang het niet is aanvaard. 4:120, lid 1
Kan men een nalatenschap ook gedeeltelijk aanvaarden?
Nee, ofwel aanvaarden ofwel verwerpen.
4:190, lid 3
Eenmaal gekozen is deze keuze onherroepelijk en heeft terugwerkende kracht tot het tijdstip van het openvallen van de nalatenschap. Een aanvaarding of verwerping kan niet op grond van dwaling, of op grond van benadeling van schuldeisers worden vernietigd. 4:190, lid 4
Wat betekent dat de nalatenschap een afgescheiden vermogen is?
Dat de schuldeisers  van de nalatenschap een exclusief verhaalsrecht hebben op de tot de nalatenschap behorende goederen. 4:184, lid 1
Wordt er ingekort bij het bestaan van stiefkinderen?
Ja, dat kan. 4:91 handelt daar over. Dit bepaalt dat er niet wordt ingekort.
De erflater kan ook bepalen dat lid 1 van dit artikel buiten toepassing wordt verklaard, zodat er wel ingekort mag worden.
Welke gift wordt als eerste ingekort indien de nalatenschap niet toereikend is de vordering van de legitimaris te voldoen?
De jongste gift wordt als eerste ingekort.
Geldt er nog een rentebeding voor de legitieme portie?
Ja, deze is gelijk aan die van de wettelijke verdeling
Vanaf de dag dat er aanspraak wordt gemaakt op de leg. portie is deze gelijk aan de wettelijke rente, voor zover deze hoger is dan 6 procent.
Wanneer vervalt de aanspraak op de legitieme portie?
5 jaren na het overlijden van de erflater.
Iedere belanghebbende kan een redelijke termijn stellen waardoor de termijn van 5 jaren wordt verkort.
Wanneer is de legitieme portie opeisbaar?
6 maanden na het overlijden van de erflater

Daarna is de vordering ook nog niet altijd opeisbaar. 
* indien de wettelijke verdeling van toepassing is, is de leg. portie opeisbaar nadat de echtgenoot in schuldsanering zit of failliet is verklaard.
* zolang de goederen uit nalatenschap kunnen worden belast met een vruchtgebruik ogv. 4:29 of 30. 
* zolang het voorgaande vruchtgebruik bestaat, is de vordering niet opeisbaar voor zover de echtgenoot daarvoor is verbonden.
* bij uiterste wilsbeschikking kan erflater in bepaalde gevallen onaantastbaar bepalen dat de vordering niet opeisbaar is 
 Wat betekent inkorting?
Dat houdt in dat als een nalatenschap niet toereikend is om de vordering van de legitimaris te voldoen, als gevolg van de door de erflater gedane giften, de legitimaris de vordering geldend moet maken jegens de begiftigden.
Welke giften hebben invloed op de legitieme portie?
Niet alle giften worden meegerekend.
Art. 4:67 noemt 5 soorten giften die in aanmerking genomen moeten worden