Summary Pioneers of Psychology

-
ISBN-10 0393283542 ISBN-13 9780393283549
289 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Pioneers of Psychology
 • Raymond E Fancher Alexandra Rutherford
 • 9780393283549 or 0393283542
 • 2016

Summary - Pioneers of Psychology

 • 1 Foundational Ideas from Antiquity

 • Welke unieke wijze van onderwijzen hanteerde Socrates (470 - 399 bc)?
  Hij ging met zijn studenten dialogen aan waarin hij zijn studenten aanmoedigde hun eigen aangeboren kennis aan te wenden in plaats van het opleggen van ideeën.
 • Wat is nativisme?
  Nativisme verwijst naar het idee dat kennis aangeboren is, in plaats van verkregen na geboorte.
 • 1.1 The Greek Miracle and the Presocratic Philosophers

 • De vroege Grieken hanteerde 2 belangrijke begrippen om verschillende studierichtingen aan te duiden. Welke zijn dit?
  1. Logos (woord of reden) waarmee wetenschappen als geologie, geneeskunde, natuurkunde en psychologie werden aangeduid. 

  2. Philosophia (liefde voor wijsheid), duidend op de discussies omtrent waarheid en ultieme fundamenten van de wereld.
 • Wie was Thales (624 - 546 bc) ?
  Thales werd bekend door zijn accurate astronomische en metrologische observaties, alsmede zijn opvatting dat water het belangrijkste element is waaruit het universum bestaat.
 • 1.1.1 The Concept of Psyche

 • Wat is het verschil in betekenis tussen de klassieke betekenis van het woord ''psyche'' en de hedendaagse betekenis?
  Oorspronkelijk verwees het woord psyche naar adem, als in datgene wat aanwezig is bij leven en afwezig bij dood, waarna het een steeds bredere metafysische betekenis kreeg als zijnde een algemeen levensprincipe. 

  In de hedendaagse betekenis heeft het een meer beperkte betekenis verwijzend naar ''mind'' zoals gebruikt in de psychologie.
 • 1.1.2 Pythagorean Mathematics and Philosophical Paracdoxes

 • Wie was Pythagoras (570 - 495 bc)?
  Pythagoras ontdekte en benadrukte de regelmatigheden in de wiskunde en hun relatie tot de fysieke wereld, waaronder de invloed van de lengte van snaren op toonhoogte (octaven) en zijn stelling mbt de hoeken van de driehoek.

  Pythagoras kende een religieuze significantie toe aan de correspondentie tussen wiskunde en realiteit.  
 • Wie was Heraclitus (535 - 470 bc)?
  Heraclitus benadrukte de relatie tussen stabiliteit en verandering, alsmede zijn vereniging van tegengestelde (bv boven en onder) afhankelijk van het perspectief van de waarnemer.
 • Wie was Zeno (490 - 430 bc)?
  Zeno opperde het idee van oneindigheid (Achilles paradox).
 • Wie was Protagoras (490 - 420)?
  Protagoras ageerde tegen het speculeren over grote vragen als de aard van het universum en hypothetische paradoxen en voor de focus op de menselijke ervaring (de mens is het meetpunt van alle zaken). Deze visie inspireerde de sofisten die kennis aanleerde voor persoonlijk gewin.
 • 1.1.3 The Hippocratics

 • Wie was Hippocrates en wat liet hij na?
  Hippocrates was een arts die tezamen met zijn studenten een collectie van medische geschriften achterliet genaamd het Hippocratische corpus, kenmerkend in hun beschouwing van ziekte als een natuurlijk fenomeen ipv een bovennatuurlijke.
 • Hippocrates kwam met een humorale theorie over ziekte. Wat houdt deze theorie in?
  Volgens de humorale theorie bestaat het lichaam uit 4 vloeistoffen (humoren), namelijk bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. Gezondheid is afhankelijk van een goede balans tussen deze vloeistoffen.
 • 1.2 The Life and though of Socrates

 • Wie waren de 2 belangrijkste studenten van Socrates?
  Plato en Xenophon (eerste grote geschiedkundige).
 • 1.3 Plato's life and Philosophy

 • Plato heeft zich toegelegd op het Socratische vraagstuk. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Het Socratische vraagstuk verwijst naar de kwestie van aangeboren kennis, waaraan Plato zelf het vraagstuk aan toevoegde over de relatie tussen aangeboren vaardigheden en sensorische ervaringen vanuit de externe wereld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Pioneers of psychology
 • Raymond E Fancher
 • 9780393969948 or 0393969940
 • 3. ed.

Summary - Pioneers of psychology

 • 1 René Descartes and the foundations of Modern Psychology

 • Descartes was erg op zichzelf
 • 10/11/1619: Hertogdom Beieren vierde Sint-Maartens-avond. Terwijl de soldaten zich met feesten en frivoliteiten bezigde, had de Franse bezoekende soldaat René Descartes een obsessionele droom (meditatie) in z'n verhitte kamer. In deze droom verschenen hem steeds nieuwe verrassende ideeën, die hem nog jaren zouden kwellen.
  Op het einde van z'n droom was hij gevallen op straat net naast z'n oud school. Daarna viel Descartes opnieuw in slaap. Droomde hij nu of was het echt? In die droom verscheen een poëzie boek, Welke levensweg zal ik volgen en er kwam een vreemdeling, die sprak over een gedicht die begon met de woorden "Ja en Nee", waarna het boek en de man verdwenen, dan verscheen het boek opnieuw, gedecoreerd met gravures.
  Daarna werd Descartes wakker en interpreteerde zijn droom als het einde van zijn lange crisis.
  Hij concludeerde dat zijn oude leven, vertrouwend op autoriteiten een fout was.
  Deze droom was een keerpunt in zijn leven, de verlegen, gesloten en persoonlijk gekwelde jonge man, had nu plotseling een missie, wat hem één van de invloedrijkste filosofen van zijn tijd zou maken en een promotor van de theorie van lichaam en geest, die de weg zou banen voor de moderne psychologie.
 • Welke boeken van Descartes worden genoemd?
  • Le Monde / The world (1633)
  • Discourse on Method (1637)
  • Meditiations on First Philosophy (1641)
  • Principles of Philosophy (1644)
  • Treatise on the Passions of the Soul (1649)
 • welke 3 soorten anima onderscheid Decartes?
  vegative soul: stelt in staat te voeden en te reproduceren(voornamelijk planten)

  animale soul: voorziet in meer complexere functies zoals beweging, sensatie, geheugen en verbeelding(voornamelijk dieren)

  rationele soul: stelt in staat om bewust te redeneren en morele waarden aan te nemen(de mens)
 • wat voor belangrijk wiskundig begrip heeft Decartes uitgevonden?
  Analytische geometrie.
 • hoe noemen we de meest elementaire onderdelen van een onderwerp en wat moeten zij zijn?
  simple natures/axioma's.
  ze moeten clear en distinct zijn.  Motion en extension zijn de enigste 2 eigenschappen die dit zijn.
 • hoe noemen we de meest elementaire onderdelen van een onderwerp en wat moeten zij zijn?
  simple natures/axioma's.
  ze moeten clear en distinct zijn.  Motion en extension zijn de enigste 2 eigenschappen die dit zijn.
 • hoe komt aldus Decartes licht tot het oog?
  Decartes gelooft dat niks op de aarde uit lege deeltjes bestaat. de hele aarde is gevuld met vuur, licht en aardedeeltjes. De lichtdeeltjes die bevinden zich in kolommen tussen de objecten in. De objecten komen tot stand door de aardedeeltjes. deze deeltjes die vibreren in constante beweging naar de lichtdeeltjes toe en zo komt het object tot het oog. 
 • hoe zag Decartes het lichaam?
  als een mechanisch systeem
 • hoe werkte het geheugen en leerde de mens aldus Decartes?
  dit trad op door herhaaldelijke acties in het brein zodat bepaalde porien onder bepaalde omstanidhgeden meer open en ontvankelijk voor animale spirits zouden zijn. het openen zou gereguleerd worden door externe druk op gevoelsonderdelen. 
 • hoe kwam een reflex aldus Decartes tot stand?
  ???
 • 1.1 Descarte's Early Life and the Development of His Method

 • ik zie zelf dus ik besta
 • Axioma van Descarte
  Ik denk dus ik besta / 
 • Wanneer leefde René Descartes?
  Geboren: 31-3-1596 opgevoed in La Haye.
  Gestorven: 11-2-1650 aan long ontsteking aan het Zweedse hof in Stockholm.
 • start van individualisme
 • Eigenschappen van de materie/  res extensa
  1.  uitgestrektheid
  2. beweging
 • Waar studeerde Descartes en gebaseerd op welke visie?
  In Frankrijk aan het college van La Flèche. 
  Gebaseerd op de visie van Aristoteles (384-322 B.C.) dat de aarde het centrum van het universum is. Aristoteles idee dat er een ziel is in elk levend wezen van plant tot mens.
 • Eigenschappen van de geest/ res cogitans 

  - perfectie
  - eenheid
  - oneindigheid
 • Wie geloofde in de tijd van Descartes niet dat de aarde het centrum van het universum was?
  De Poolse astronoom Nicholas Copernicus (1473-1543) hij geloofde dat de zon het centrum van het universum was.
 • Interactionistische dualisme: 

  Het lichaam heeft invloed op de geest en vice versa
 • Noem de verschillende zielen volgens de visie van Aristoteles?
  - Vegetatieve zielen (planten)
  - dierlijke zielen/gevoelige zielen (dieren)
  - rationele zielen (mensen).
 • wat is belangrijker: de geest of het lichaam?
  Zonder lichaam blijft de geest volgens Descartes bestaan. De onstoffelijke wereld (geest) is belangrijker
 • Wat is volgens de visie van Aristoteles het verschil tussen de rationele ziel en de vegetatieve en dierlijke zielen anderzijds?
  Alleen de rationele ziel wordt gezien als onsterfelijk en in staat om buiten het lichaam om te blijven bestaan.
 • waar wordt Descartes onder geschaard?
  Rationalisten: hij gaat uit van de bewuste geest die onafhankelijk is van sensorische invloeden
  Nativist: hij gaat er vanuit dat aangeboren ideeën bestaan voor opgedane ervaringen
  Dualist: gaat uit van een scherpe scheiding tussen lichaam en geest/  interactieve dualist: er zijn wel mogelijk interacties tussen lichaam en geest
 • Wie was Descartes mentor na zijn schooltijd?
  De franciscaner monnik Marin Mersenne (1588- 1648).
 • Waarom de pijnappelklier als verbindingscentrum tussen geest en lichaam?
  Pijnappelklier ligt centraal in de hersenen en is de enige enkelvoudige structuur die hij kon vinden. Ook ligt het dichtbij de grootste ventrikel met 'dierlijk vocht'
 • Wie werd Descartes tweede mentor?
  Isaac Beekman (1588- 1637) een arts en wiskundige 
 • Wat behoort tot de vegetatieve en dierlijke ziel?

  - spijsvertering
  - bloedsomloop
  - groei lichaam
  - ademhaling
  - slapen en waken (en dromen)
  - zintuiglijke waarneming
  - verbeelding
  - geheugen
  - passies (emoties)
  - motorische functies (beweging)
 • Aan welke zijde sloot Descartes zich aan bij het leger?
  Het protestantse leger van prins Maurits van Nassau, hoewel hijzelf katholiek was.
 • Wat behoort tot de rationele ziel?
  - rede (ratio)
  - bewustzijn
  - vrije wil

 • Wat houdt de methode van Descartes in?
  Dat de weg naar zekerheid gaat door alles te betwijfelen. 

  Ten eerste moest de meest elementaire onderdelen van een onderwerp bepaald worden. Hij noemde deze de simple natures.

  Deze moesten meteen clear (meaning that is was given immediately in experience) en distinct (meaning that it was incapable  of further analysis or doubt) zijn.

  Er waren slechts twee eigenschappen die dat waren nl:
  extension (de spatiale dimensies ingenomen door een lichaam)
  motion.

  Descartes vond ook dat lichamen gezien konden worden als mechanische toestellen die volgens dezelfde principes uitgelegd konden worden

 • Door zijn uitgangspunt dat functies mechanisch te verklaren zijn, is Descarte van invloed op het onderzoek naar:
  Vanuit experimentele psychologie en neuropsychologie onderzoek naar: slapen en waken, zintuiglijke waarneming, verbeelding, geheugen, emoties en motorische functies. 

 • Wie publiceerde werk soortgelijk aan dat van Descartes methode?
  De italiaanse wetenschapper Galileo Galilei (1564- 1642) met zijn werk genaamd de The Assayer over de primaire en secundaire kwaliteiten van fysisch materiaal.
 • Descarte is 'loodgieter' van de geest vanwege:
  Het reduceren van dierlijke en vegetatieve ziel met zijn mechanistische verklaring tot een soort buizenstelsel met kleppen waar de vloeibare 'spirits' door de holle zenuwbanen gepompt werden.

 • waarom was volgens Descarte de menselijke ziel perfect?
  Vrije wil en bewustzijn kunnen niet gereduceerd worden tot hydraulische processen. De menselijke geest is onstoffelijk waardoor mechanische verklaringen niet mogelijk zijn.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Ondanks het succes van de psychofysica geloofde Wund niet dat deze alomvattende verklaringen voor de psychologie kon geven. Welke nieuwe stroming heeft Wund hierop gecreëerd?
Wund geloofde niet dat de psychofysica verklaringen kon geven voor mentale processen die sociaal of collectief van aard zijn. Om deze rede creëerde hij de völkerpsychologie waarvan de primaire focus licht op spraak en hogere verwante processen zoals redeneren.
Stemmen de ideeën van Wund meer overeen met die van Locke of die van Leibniz?
De bevindingen van Wund stemmen meer overeen met die van Leibniz, aangezien hij meer nadruk legt op de ontvangende en creatieve eigenschappen van de geest zelf i.p.v automatische associaties van externe stimuli.
Het bekende experiment gedachte-meter experiment van Wund werd reeds eerder onderzocht in een ander wetenschapsveld. Welk veld is dit en waar heeft het betrekking op?
Het gedachtemeter experiment vind haar oorsprong in de astronomie, waarbij Maskelyne opmerkte dat zijn assistent het passeren van sterren voorbij de grid-lijn in de telescoop pas een halve seconde later waarnam dan hijzelf. 

Friedrich Wilhelm Bessel kwam 20 jaar later met persoonlijke vergelijkingen om zo uit individuele tijden tot een algehele tijd te komen. 
Onder welke toonaangevende wetenschapper werkte Wund aan het begin van zijn carrière?
Wund werkte als assistent professor van Helmholtz, waar hij naast onderzoek ook moest lesgeven.
Wie was de supervisor van Wund zijn eerste experiment?
Robert Bunsen, de bekende chemicus en uitvinder van de laboratoriumbrander genaamd de bunsen burner.
Welk familielid van Wund was een belangrijke inspiratie voor hem?
Zijn oom van moeders kant Phillip Friedrich Arnold was een arts en professor in anatomie aan de universiteit Tübingen waar Wund studeerde.
Waarop lag de focus in Welhelm Wund zijn onderzoek?
Wund focuste zich op de verwerkingstijd van centrale processen in neurologische activiteit ter verwerking van psychologische processen.

Hij kwam tot dit idee door het besef dat twee gelijktijdige stimuli niet gelijktijdig worden waargenomen.  
Kurt Lewin trok de ideeën van de gestaltpsychologie door naar het menselijk gedrag. Welke theorie had hij?
Lewin sprak over het psychologisch veld (life space), waarin het de individuele psychologische situatie en het gedrag een resultaat zijn van een optelsom van alle psychologische ervaringen.
Köhler opperde het idee van psychofysical ismorphism. Wat houdt in?
Psychologische feiten en onderliggende gebeurtenissen in het brein hebben overeenkomsten in hun structurele karakteristieken, waarbij het brein moet worden bestudeerd als een compleet systeem in plaats van in individuele componenten.

Een sterke promotor van dit idee was Kurt Goldstein, een neuroloog gespecialiseerd in hersenschade. 
Wat is het fundamentele verschil in onderzoeksmethode tussen gestaltpsychologen en andere wetenschappers?
Gestaltpsychologen starten vanuit het geheel en proberen elk individueel element in het geheel te beschrijven in dit geheel. Hierin onderscheiden zijn het figuur en de ondergrond.