Summary Plancyclus in het sociaal agogisch werk

-
ISBN-10 9031377759 ISBN-13 9789031377756
274 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Plancyclus in het sociaal agogisch werk". The author(s) of the book is/are Britt Fontaine. The ISBN of the book is 9789031377756 or 9031377759. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Plancyclus in het sociaal agogisch werk

 • 1 Plancyclus als model

 • wat voor werk doet een sph er
  die werkt met mensen met problemen
 • Wat voor doel heeft een sph er?
  Jij gaat semen met de client en diens omgeving op zoek naar een oplossing of aanpak om mensen volwaardig en menswaardig te laten functioneren in hun leefsituatie en sociale omgeving
 • Wat is de plancyclus?
  Het werk en denkmodel van de hulpverlener
 • Met wie werkt een sph er samen in zijn zoektocht
  met cliënt, collega's en andere professionele werkers oa verzorgenden hulpverleners maatschappelijk werkers verpleegkundigen artsen psychiaters gedragsdeskundigen psychologen pedagogen en orhtopedagogen
 • Wat is een generalist?

  iemand die veelzijdig is in zijn vakgebied.
 • Wat is de start van de plancyclus?

  het onderzoeksproces
 • Heeft de plancyclus meerdere benamingen?
  In verschillende theorieën opleidingen en werksoorten kunnen verschillende termen gebruikt worden voor ditzelfde denkproces bv diagnostische cyclus, methodische cyclus, regulatieve cyclus, schijf van 5 of plancyclus 
 • Wat zijn de fases in de plancyclus?
  1. oriënteren
  2. onderzoeken
  3. plannen
  4 uitvoeren
  5 evalueren


 • Is de werkelijke cyclus simpel en geordend?

  Nee ingewikkeld en ongeordend. Fases lopen door elkaar
 • Kan een sph er een diagnose stellen?
  Nee zij heeft geen kennis of bevoegdheid hiervoor.
 • Wat mag een sph er dan wel?

  cliënten indelen in een categorie of groep
 • Wat betekend classificatie?
  indeling in klassen of categorieën
 • Hoe word binnen de psychologie en hulpverlening de term diagnostiek gebruikt?

  als een inzichtgevende verklaring voor probleemgedrag
 • 1.4 De plancyclus als denkmodel

 •  Waarop is het denkmodel gebaseerd?
  Op de manier waarop de menselijke geest werkt en is een model van de werkelijkheid
 • Wat schrijft het planmodel voor?
  Het schrijft de stappen voor die je moet nemen in je eigen handelen.
  Je kunt je handelen hierdoor sturen aan de hand van fasen.
 • Het werken met de plancyclus is voor een ervaren sph er een tweede natuur. Wat betekend dat?
  Het werken hiermee gaat na een tijdrovend en ingewikkels proces op den duur automatisch
 • 1.5 De opzet van dit boek

 • Wat is de opzet?
  Het stap voor stap bespreken van de plancyclus
 • 2 Zorggeschiedenis

 • Wat zijn grote verschillen tussen vroeger en nu qua zorg?
  - Nu bejaardetehuizen
  - Niet meer gek maar ziek
  - Vroeger werden mensen weggestopt. Nu voor 'belang burgerij' weer in de stad.
  - Toenemende professionalisering
  - Gedragregulatie door medicatie (nu)
 • Werken met de plan cyclus is tijd en plaatsgebonden. Waarom?
  Omdat cultuur en tijd waarin we leven steeds veranderd. Verschillende culturele opvattingen
 • Wat is aanbodgerichte zorg?
  Zorg die veel aanbied. Niet alleen zorg maar veel aanbied wat ten goede komt van de cliënt
 • Wat is mortificatie?
  Het langzaam doodgaan in een instelling. Afgesneden van de buitenwereld. Geen identiteit meer, persoonlijke bezittingen enzovoorts. Later veranderd. Meer burgerij in.
 • Waarom is verlenen van zorg een momentopname?
  Alle randvoorwaarden in vraag en aanbod veranderen constant.
 • Wat hebben verschillen in culturele opvattingen te maken met de hulpverlening?
  Opvattingen van mensen zijn cultureel bepaald. Bewustwording van deze verschillen kan leiden tot wederzijds begrip.
 • Denkt men overal in de wereld hetzelfde over de ontwikkeling van kinderen?
  Nee er zijn verschillende theorieën van ontwikkeling en rijping. 
 • Wat is mantelzorg?
  Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
 • Professionals
  beroepskrachten
 • Waarom koos men in de middeleeuwen voor een humane manier van straffen?
  Omdat er een probleem in de grote steden ontstond door de criminaliteit. Als oplossing hiervoor ontstonden de werkhuizen om de armen op het rechte pad te zetten en houden. Economische motieven liggen aan de basis van de oprichting van tehuizen.
 • Waarom veranderde men van instelling naar opvang in een gezin?
  Kosten reductie
 • Hoe zag de zorg er in Nederland uit?
  tot in de 19e eeuw: psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking opgevangen bij familie
  In de hogere klassen in een gesticht
  in de jaren 20 van de vorige eeuw: psychiatrische patiënten niet meer gek maar ziek switch van gesticht naar ziekenhuis
  2e helft van de 20ste eeuw ontstaat er professionalisering en differentiatie in de zorg
  jaren 50 gedragsregulering door medicatie
  naoorlogse periode: gezin en kwaliteit van het gezinsleven centraal

 • Wanneer ontstaat de verzorgingsstaat?
  Na de 2e wereld oorlog, door de groeiende nadruk op de gezinsideologie.
 • Waardoor ontstaat de aanbodgerichte zorg?
  Doordat de patiënten in instellingen werden opgevangen. De instellingen verleenden niet alleen zorg maar moesten ook expertise en kennis vergaren over handicaps en stoornissen en de aanpak daarvan
 • Wat betekend mortificatie?
  Het afsterven van lichaamsdelen
 • Wat is een totale institutie en geef voorbeelden
  een instelling waar een groot aantal mensen in dezelfde situatie verkeren en min of meer afgesneden zijn van de buitenwereld samen leven
  bv psychiatrisch ziekenhuis, gevangenissen, kloosters kazernes en kostscholen
 • Wat is een instituut?
  een leefgemeenschap met een doel en een rationeel plan dat richting geeft aan de manier van leven binnen het instituut.
 • Wat is hospitalisatie?

  verschijnselen die ontstaan door opname in een inrichting.
 • Wat betekend een overlevingsstrategie?
  manier van gedragen die men toepast om de kans op overleven zo groot mogelijk te maken
 • Wat betekend reanimatie?
  proces van terugkeer van oude identiteit.
 • Welke veranderingen vonden plaats binnen de instellingen?
  tirannieke en wrede straf veranderde naar gelijkheid en gelijkwaardigheid
  deskundigheid werd minder belangrijk, normalisatie ontstond, oorzaken van gedrag beter onderzocht,  centraal staan van de agogische omgang met persoon en niet de beheersing van de situatie
 • Waarop moest de zorg nu op zijn afgestemd?
  op de individuele cliënt, de vraag naar zorg van de individuele cliënt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekend verzorgingsstaat en wat zijn de gevolgen van de verzorgingsstaat?
Verzorgingsstaat: de staat neemt de verantwoordelijkheid voor het economische welzijn van mensen tot op zekere hoogte over.  
Hierdoor kwam er een groeiende nadruk op de gezinsideologie en werd de verantwoordelijkheid van de ouders groter.  Het ging niet meer om armoede, maar om sociaal milieu. (bijv: kind heeft autisme, door de koude opvoeding van moeder)
Wat veranderde er in de loop van de jaren 50 in de zorg?
Het denken over de oorzaak van ziekte of gebrek veranderde. vroeger werden sociale factoren gezocht om te verklaren waarom mensen aan een gebrek leden (armoede, staf van god). In de jaren 50 werden op medisch en genetisch gebied ontdekkingen gedaan die de aandacht meer op biologische factoren vestigde. door de ontdekking van medicijnen en medische ingrepen kreeg men in de psychiatrie meer aandacht boor genezing. door medicatie werd het voor het eerst mogelijk om gedrag beter te reguleren, waardoor de mogelijkheid tot behandelen groter werd.
Hoe ziet de zorg eruit in de tweede helft van de 20ste eeuw?
- toenemende professionalisering en differentiatie in de zorg.
gekte werd gezien als een probleem van de .....klasse
lage klassen.
Gekte werd gezien als een probleem van de lagere klassen en de hogere klassen wilden zichzelf beschermen tegen overlast en het gevaar van de lagere klassen.
In de 19e eeuw werden patiënten 'gek' en 'krankzinnig genoemd. in de jaren 20 veranderde dit naar 'ziek' leg dit verschil uit.
mensen die gek waren moesten worden verzorgd en vooral bewaakt, want ze vormden een bedreiging van de maatschappelijke orde.
In de jaren 20 van de vorige eeuw werd men 'ziek' genoemd. zieken mensen moeten worden behandeld met als doel te genezen (gezond worden).
Hoe zag de zorg eruit na de Tweede Wereldoorlog?
- nog steeds grootschalige instellingen.
- belang van de maatschappij stond voorop, er moesten zo min mogelijke risico's zijn. de 'normale maatschappij' wilde niet geconfronteerd worden met ziekte, gebrek of onaangepast gedrag. 
(de mishandeling als zodanig werd minder al probleem gezien dan 'de verwaarlozing van de opvoeding tot eerzame burger'.
Hoe zag de zorg eruit in de jaren 20?
Psychiatrische patiënten werden niet langer 'gek' of 'krankzinnig' genoemd, maar 'ziek'.
Deze mensen moesten worden behandeld om weer gezond te worden.
Wat is de geschiedenis van de zorg in Nederland tot de 19e eeuw?
tot 19e eeuw: 
- psychiatrische patiënten bij familie ondergebracht, als dit niet kon --> grootschalige instellingen. In de instellingen werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende problematieken van de mensen. 
- de mensen in deze grote instellingen waren veelal arm. In een dergelijke instelling moesten ze om economische redenen naar vermogen werken.
Waarvoor moet er oog zijn in het werkveld?
maatschappelijkecontext en diversiteit
Waarom is zorg tijds- en cultuur afhankelijk?
De wijze van hulpverlening houdt altijd verband mer normen en waarden in de samenleving over goede zorg. die normen en waarden kunnen in de loop van de tijd veranderen en per samenleving verschillen.