Summary plannen van de zorg

-
ISBN-13 9789001822774
282 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "plannen van de zorg". The author(s) of the book is/are Anneke Ormel, Ank van de Wiel. The ISBN of the book is 9789001822774. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - plannen van de zorg

 • 1.1 opvattingen over zorg verlenen

 • korte geschiedenis van zorg
  • vroeger zorg verbonden aan geloof en bijgeloof. men had een roeping, geen opleiding, werd niet betaald voor werk. Behandeling bestond uit kwade geesten verbannen door vb schedel lichten enz... mensen met aandoeningen werden ten toon gesteld op kermissen
  • 1860 Florence Nightingale startte een opleiding voor verpleegkundige met toelatingseisen en men kreeg een salaris. motto patiënt helpen te leven
  • jaren 60 mensen gezond in rusthuis (genieten van oude dag na hard werken) en op woonoorden (makkelijker verplegen) gevolg mensen vervreemden van maatschappij en worden afhankelijk van zorgverleners
  • vanaf jaren 70; zorg veel duurder nieuw motto, mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven en zo lang mogelijk alles zelf blijven doen. (motto is nog steeds hetzelfde)
  • vanaf de jaren 90; zorg veel flexibeler, zorg op maat is nu het mottowensen van de zorgvrager staan centraal, niet het aanbod.

 • Wat is vraaggerichte zorg?
  een gezamelijke inspanning van de zorgvrager en zorgverlener die er toe leidt dat de zorgvrager zorg en hulp ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die tevens voldoet aan de professionel standaarden
 • Wat is vraaggestuurde zorg
  de zorgvrager geeft niet alleen richting aan de zorg, maar bepaalt ook direct het zorgaanbod (PGB)
 • wat is belevingsgerichte zorg?
  De zorgvrager en zorgverlener bepalen samen de inhoud van de zorg. de beleving van de ziekte van de zorgvrager staat centraal in het zorgverlenen. 
  er zijn 3 soorten problemen;
  • gezondheidsproblemen
  • bestaansproblemen
  • interactieproblemen
 • noem de stappen van het 13 stappenplan voor het methodisch werken bij belevingsgerichte zorg.
  1. ga na wat de hulpvraag van de zorgvrager is in zijn eigen woorden
  2. bespreek met de zorgvrager hoe hij de situatie ziet en hoe hij er mee omgaat. wat is zijn gebruikelijke manier van omgaan met problemen
  3. welke bestaans- en gezondheidsproblemen  zijn, en interactie problemen zijn er te verwachten zijn
  4. welke factoren zijn beïnvloedbaar, betreffen ze de persoon, of het systeem, is het een actueel of potentieel probleem
  5. stel prioriteiten
  6. welke rol heeft mantelzorger of vrijwilligerszorg
  7. stel op basis van de prioriteiten met zorgvrager en mantelzorger vast wat de doelen zijn
  8. vergelijk wat nodig is met wat is toegestaan
  9. stel activiteiten vast
  10. maak een plan van aanpak
  11. bepaal en leg vast wie coördineert en waar de verpleegregie uit bestaat
  12. voer uit en evalueer regelmatig (tussen evaluaties)
  13. beoordeel gezamenlijk of de doelen zijn behaald en hoe ze zijn behaald (proces en product evaluatie)
 • 1.2 zelf zorg mantelzorg en professionele zorg

 • wat is het zelfzorgvermogen?
  vermogen verantwoordelijk te zijn voor eigen zelfzorgbehoeften en activiteiten en die zelfstandig uit te voeren
  bestaat uit;
  1. zorg voor jezelf
  2. zorg voor je omgeving
  3. zorg voor anderen die bij jou horen
 • noem de verschillende soorten zorgbehoeften
  • psychisch 
  • lichamelijk
  • sociaal
  een sociopsychosomatische eenheid.
 • Wat zijn zelfzorg gebieden?
  aantal zelfzorggebieden wordt verschillend gedacht, maar valt vaak samen met basisbehoeften. eten en drinken, ademhalen ,temp. regulatie enz...
 • wat zijn zelfzorg activiteiten?
  richten zich vaak op een combinatie van zelfzorggebieden
 • Wat zijn zelfzorg patronen?
  de manier waarop zorgbehoeften worden bevredigd verschilt, daarom noem je het patronen
 • welke eisen worden er gesteld om zelfredzaam te kunnen zijn?
  • kennis (vb; handen wassen voor eten is hygiënisch)
  • vaardigheden (vb; gesprek aan kunnen knopen, keuzes maken)
 • wat zijn de kenmerken van mantelzorg?
  • het gaat om algemene zorg
  • zorg wordt gegeven op verzoek van de zorgvrager, of als de situatie dat vereist
  • respect voor zorgvrager is erg belangrijk
  • vaak sprake van wederkerigheid
  • geen betaling
  • geen speciale deskundigheid nodig
  • vaak voor lange duur
 • wat zijn de kenmerken van professionele zorg?
  • het gaat om specifieke zorg
  • er is geen sprake van wederkerigheid
  • de zorg is incidenteel
  • professionele zorgvragers kunnen altijd terugvallen op anderen
 • 1.3 hulp vraag en zorg behoefte

 • wat zijn de kenmerken van een hulpvraag?
  • vraagt om hulp
  • neemt initiatief om hulp te vragen
  • blijft verantwoordelijk voor wat jij voor hem doet
  • kan precies aangeven wat hij wil dat jij voor hem doet
 • wat zijn de kenmerken van een zorgbehoefte?
  • de behoefte wordt gesignaleerd door een zorgverlener
  • er wordt niet om hulp gevraagd
  • het initiatief ligt bij de zorgverlener
 • welke reacties kun je waarnemen bij afhankelijkheid ?
  • ontkenning
  • opstandigheid
  • depressiviteit
  • acceptatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

empowerment
versterken van de kracht van de persoon, zodat deze zelf (met behulp van anderen),het leven zo zelfstandig mogelijk aan kan
ZZP
zorg zwaarte pakket, hoeveel uur zorg je krijgt als je niet meer zelstandig kunt wonen
AWBZ
algemene wet bijzondere ziektekosten (PGB, natura, thuispakket)
CIZ
centrum indicatiestelling zorg, aanvraag van (verpleegkundige)hulp
Wmo
Wet maatschappelijk ondersteuning, valt onder gemeenten
wat probleemgestuurde rapportage inhoudt.
Manier om het zorgproces schriftelijk vast te leggen, waarbij in principe geen onderscheid wordt gemaakt tussen het medisch dossier en het verpleegdossier, daarom ook wel multidisciplinair genoemd.
·Lijst met basisgegevens (tijdens anamnese en gehele opname)
·Probleemlijst (verpleegproblemen)
·Plan voor begeleiding en behandeling (verpleegplan)
·Voortgangsaantekeningen (SOAP)
- waarover je inhoudelijk moet rapporteren bij dag-, avond- en nachtrapportage.
·De objectieve en subjectieve observaties bij de zorgvrager, die bepalend zijn voor de verpleegproblemen en acties
·De verpleegdoelen, verpleegkundige interventies en instructies vanuit andere disciplines
Het verloop van het verpleegproces en de resultaten van het verpleegkundig handelen
voordelen automatisering in gezondheidszorg
·Het invoeren van gegevens is eenvoudig door de standaarden
·Gegevens zijn snel op te zoeken
·Gegevens zijn snel te wijzigen
·Er ontstaat een compleet overzicht, doordat gegevens gekoppeld kunnen worden
·Gegevens kunnen verwerkt worden in een andere rapportage, zoals een overdrachtsrapportage bij ontslag
nadelen van automatisering in de gezondheidszorg
·Bij het automatiseren wordt vaak gebruik gemaakt van vastgelegde mogelijkheden (standaarden). Een zorgvrager is uniek en past niet altijd binnen een standaard.
·Door een technische storing kan het hele systeem platgelegd worden
·In principe is het systeem voor iedereen toegankelijk, er kunnen oneigenlijke gegevens ingevoerd worden
·Door het kraken van de toegangscodes kan de privacy van de zorgvrager geschaad worden
nadelen mondelinge rapportage
·Het is moeilijk om achteraf de inhoud van de mondelinge rapportage te controleren. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van mondelinge rapportage de zorg te evalueren.
·Bij mondelinge rapportage spelen non-verbale signalen een rol. Er moet extra aandacht worden besteed aan de objectiviteit van de rapportage