Summary PMVP

-
560 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - PMVP

 • 1 Inleiding

 • Wat is dit?
  Een vuistbijl
 • In welk tijdvak werden vuistbijlen gebruikt?
  Vroeg Paleolithicum (Archeuléen)
  Midden Paleolithicum (Moustérien)
 • Wanneer komen vuistbijlen in Nederland?
  Midden Paleolithicum (Moustérien)
  Neanderthalers
 • Hoe werden vuistbijlen gebruikt?
  Snijwerktuig (mes)
 • Wat is een vuistbijl?
  Kerngereedschap van vuursteen uit het Vroege en Midden Paleolithicum
 • Wat zijn kenmerken van een vuistbijl?
  -Afgeplatte vorm
  -Scherpe rand rondom en deze is altijd aan twee zijden bewerkt.
  -Top is spits, het andere uiteinde rond
 • Waarvoor werden vuistbijlen gebruikt?
  -Slachten van dieren
  -Hakken of snijden van hout
 • Eerste beschrijving van een vuistbijl
  John Frere
  (1797: Hoxne)
 • Christian Jürgensen Thomsen beroep
  Deens archeoloog
 • Jacques Boucher de Perthes beroep
  Douane-Inspecteur en amateur-archeoloog
 • 1847: Antiquités celtiques et antédiluviennes
  -Geologische context: vondsten uit lagen
  -De oudste mens leefde in het Pleistoceen – Kwartair
  -Antédiluviennes: van voor de Zondvloed (Genesis)
  (Ouderdom blijkt nu: 500.000 BP)
 • Vondsten tot 1858
  Vondsten staan ter discussie tot 1858 door slechte afbeeldingen en ontbreken van gedetailleerde beschrijvingen
 • Vondst 1863
  Vondst van fragment van een menselijke kaak en bewerkt vuursteen in een grintput Moulin-Quignon -> vervalsing door een van de arbeiders die er 200 Franse francs voor kon krijgen
 • Opkomst culturele antropologie 19e eeuw
  -Kolonisatiedrift westerse landen in Afrika en Australië
  -Interesse in primitieve culturen
  -Speciale aandacht voor “steentijdmensen” 
 • Culturele atropologie 19e eeuw
  -Beschrijvend
  -Sterk evolutionistisch
  -Classificatie naar beschavingspeil
  -Etnocentrisch
  -Rasgebonden verstandelijke beperkingen
  -Lage technologische ontwikkeling
 • 1800-1860
  -Begin professionele archeologie
  -Drieperiodensysteem
  -Geologie als kader voor dateringen
  -Classificatie als onderzoeksdoel
  -Etnocentrisch denken vanuit de antropologie
  -Veel weerstand vanuit de kerk
 • 1860-1920
  -Eerste professionele opgravers
  -Evolutietheorie (Darwin)
  -Typologische methode
 • Generaal A. Pitt-Rivers beroep
  Voormalig militair
 • Cultuurhistoriche benadering/traditionele archeologie WERKTUIGEN
  Werktuigen hebben een primaire functie, maar veranderingen in vorm in tijd worden bepaald door culturele overdracht.
 • Cultuurhistorische benadering kenmerken
  -Nadruk op vergaren van gegevens
  -Nadruk op narratief en het maken van mooie verhalen
  -De reputatie van beoefenaars was belangrijk
 • Bekendste vertegenwoordiger cultuurhistorische benadering
  Vere Gordon Childe
 • Ecologische benadering WERKTUIGEN
  Werktuigen hebben een primaire functie, maar de vorm wordt bepaald door de natuurlijke omstandigheden
 • Ecologische benadering kenmerken
  Benadrukken van de (natuurlijke) omgeving waarin de mens in het verleden opereerde
 • Julian Steward beroep
  Amerikaanse antropoloog
 • Graham Clark beroep
  Britse archeoloog
 • New Archaeology WERKTUIGEN
  Werktuigen hebben een primaire functie (levensonderhoud), maar de vorm waarin is afhankelijk van “systeembeperkingen”.
 • New Archaeology kenmerken
  -Bouwt voort op eerdere ecologische benaderingen
  -Natuurwettenschappelijk
  -Specialismen
  -Modellen
  -Bestudering van processen op lange termijn
 • Lewis Binford beroep
  Amerikaanse archeoloog
 • Kritiek op New Archaeology
  -Gebruik van ideeën en concepten uit andere disciplines soms bekritiseerd als ‘jargon’
  -Ecologisch-determinisme: menselijk gedrag wordt bepaald door beperkingen in het leefmilieu -> de mens wordt niet meer gezien als sociaal wezen, maar als een adaptief dier
 • Etnografische parallellen
  19e eeuw
 • Typologische studies
  19e-begin 20e eeuw
 • Technologische studies
  Vanaf 50er jaren
 • Experimenteel onderzoek
  Vanaf 70er jaren
 • Gebruikssporenanalyse
  Vanaf jaren 90
 • Cognitief-processuele archeologie WERKTUIGEN
  -Jaren 70-90
  Werktuigen hebben niet alleen functie, maar spelen ook een rol binnen
  sociale groepen: opvoeding en educatie, uitwisseling, etc.
 • Cognitief-processuele archeologie kenmerken
  -Hangtconcepten van de New Archaeology aan, maar benadrukt belang van sociale en ideologische factoren in menselijk handelen uit het verleden.
  -Menselijk gedragwordt niet gedetermineerd door de natuur, maar is vooral groepsgebonden
 • Colin Renfrew beroep
  -Engels archeoloog en van adel (Baron Renfrew of Kaimsthorn)
 • Post-processuele archeologieën WERKTUIGEN
  -Jaren 80-90
  Werktuigen hebben niet alleen functie, maar hebben ook betekenis
  Afhankelijk van vondstcontext
 • Ian Hodder (1948)
  Contextualisme
  -Post-processuele archeologie
  -Benadrukt de context, maar ook de natuurlijke omgeving van uitwisselingsnetwerken
  -Benadrukt het unieke karakter van afzonderlijke culturen 
  -De werkelijkheid van het verleden is benaderbaar en de nauwkeurige reconstructie is de primaire taak van de archeoloog
 • Interpretative archaeology
  Michael Shanks,Chris Tilley en Peter Ucko (1939-2007)
  -Sterk cultuur-relativisme
  -Elke claim moet worden gezien als een elitaire poging om het verleden te controleren
  -Neo-marxistisch getint
  -Phenomenologie:  intuïtieve studie naar archeologische resten in hun context van het landschap en hun betekenis die deze kunnen hebben gehad in het verleden
 • Gender Archaeology
  Jaren 80-90
 • Gender Archaeology
  -Studie van het verleden richt zich vaak op mannen
  -Rol van vrouwen ook belangrijk
  -Aandacht ook voor kinderen in de archeologie
  -Aandacht voor rolverdeling man en vrouw
  -Discussie: de gebruik(st)er van werktuigen is de maker (maakster) ervan: is dat zo?
  -Heftige reacties van voornamelijk mannelijke archeologen
 • Drieperiodensysteem
  Christian Jürgensen Thomsen
  1820
 • Ontdekkingen grintgroeve van Saint-Acheul
  1859
  Jacques Boucher de Perthes
  Stenen artefacten (vuistbijlen) en de botten van uitgestorven dieren
 • De eerste mensen leefden in het stenen tijdperk
  Jacques Boucher de Perthes
 • Antiquités celtiques et antédiluviennes
  Jacques Boucher de Perthes
 • Opgravingen in Engeland
  Generaal A. Pitt-Rivers
 • Registreren van alle vondsten
  Generaal A. Pitt-Rivers
 • Ontwikkelde artefact typologieën
  Generaal A. Pitt-Rivers
 • Publiceerde complete verslagen
  Generaal A. Pitt-Rivers
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Federmesser percussie
Harde percussie
Federmesser werktuigen
-Schrabbers
-Gravette- en Federmesser/Tjongerspitsen
-Lokale vuursteen
-Stekers
-Spitsen voor pijl en boog
Federmessercultuur vuursteen technologie
-ad hoc-klingtechnologie met afslagen
Hamburg percussie
-Zachte percussie
Hamburg werktuigen
-Klingwerktuigen (Stekers, Schrabbers)
-Kerfspitsen
-Stekers / Krombekstekers
Hamburgcultuur vuursteen technologie

-Klingtechnologie
Noord-Nederland dieren Midden-Paleo
Dieren uit Zuid-Europa trekken naar het noorden
Grote grazers: oeros, edelhert, bosolifant, wolharige neushoorn
Al eerder en in grotere getale: de mammoet
Noord-Nederland landschap Midden-Paleo
Parkachtig met bossen en open vlakten. 
Open vlaktes: in de stroomgebieden en delta’s van oude smeltrivieren
Bossen: op de hoger gelegen delen
Zuid-Nederland landschap Midden-Paleo
Geen invloed van Saale-landijs
Rivierengebied: veel sediment
Brabantse en Limburgse zandgronden: zeer diep
Limburgse löss: goede conservering en bereikbaarheid
Warme perioden dieren Midden-Paleo
Standwild:
Eland
Ree
Oeros
Wild zwijn
Ook nijlpaarden