Summary Politiek 8-14

-
305 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Politiek 8-14

 • 1 Lessen

 • Hoe heet de eerste president van Europa?
  Herman van Rompuy 
 • Welke lidstaat telt de meeste inwoners?
  Duitsland 
 • Uit welk land komt de nieuwe voorzitter van de ECB?
  Italië 
 • Hoe heette het verdrag dat de basis vormde van de Europese samenwerking? 
  EGKS 
 • Hoe heet het beginsel dat zoveel mogelijk zaken door de lidstaten zelf geregeld moet worden?
  Subsidiariteit 
 • Welke Europese financiële instelling is gevestigd in Frankfurt A.M.?
  Europese Centrale bank 
 • Hoe heet de Nederlandse eurocommissaris? 
  Nely Kroes 
 • Welk beleidsterrein pakt ongunstig uit voor boeren buiten de EU?
  Landbouwbeleid 
 • In welk overlegorgaan komen Europese ministers regelmatig samen?
  Raad van ministers 
 • Het referendum over de EU-grondwet was een vorm van deze democratie 
  Directe democratie 
 • In welke plaats werd een verdrag overeengekomen dat is gaan dienen als vervanging van de EU-grondwet?
  Lissabon 
 • Hoe heet de Europese politiedienst? 
  Europol. 
 • Welke landen waren de eerste leden van de EEG?
  België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië 
 • Wat houdt het ‘subsidiariteitsbeginsel’, dat aan het Verdrag van Maastricht ten grondslag ligt in? 
  Dat een hoger bestuursorgaan zich niet moet bezighouden met wat lagere overheden zelf kunnen regelen 
 • Waarop heeft het ‘recht van benoeming’ van het Europees Parlement betrekking? 
  Het recht een nieuw aantredende Europese Commissie tegen te houden  
 • Het beginsel van de ‘superioriteit van het internationale recht’ leidt tot aantasting waarvan? 
  De soevereiniteit van staten 
 • Met welke sector kreeg de Europese Economische Gemeenschap de meest verregaande bemoeienis? 
  Landbouw 
 • Waarvan is de Raad van Europa een voorbeeld? 
  Een intergouvernementele organisatie 
 • EEG, EG en EGKS. Wat is de juiste chronologisch volgorde?
  EGKS, EEG en EG 
 • Welke organisatie werd op initiatief van de Amerikaanse president Wilson opgericht? 
  Volkenbond 
 • Welk probleem wilde Robert Schuman hoofdzakelijk aanpakken met de EGKS? 
  Het vraagstuk van een toekomstige Duitse herbewapening
 • Wat was voor belangrijke Europese staatslieden als Kohl en Mitterand de belangrijkste motivering in de jaren negentig om de EU naar het Oosten te willen uitbreiden? 
  Een einde maken aan de deling van Europa, dat werd beschouwd als een historisch onrecht 
 • Op basis waarvan vindt besluitvorming over het buitenlandse beleid in de Raad van Ministers plaats? 
  Unanimiteit 
 • Het besluitvormingsproces in de EU verloopt verschillend voor de drie zogenoemde ‘pijlers’. In welke pijler kan het Europees Parlement de meeste invloed uitoefenen? 
  In pijler 1: sociaal en economisch terrein 
 • Wat kenmerkt intergouvernementele organisaties? 
  De vrijwilligheid van de samenwerking tussen staten 
 • Op welk terrein gelden de afspraken uit het akkoord van Schengen (1985)? 
  Grenscontroles 
 • Wat is de belangrijkst besluitvormende instelling binnen de Europese Unie? 
  Raad van Ministers 
 • Welke van onderstaande beweringen is waar? 
  Snelle Europese eenwording werd na de Tweede Wereldoorlog gestimuleerd door de Amerikanen 
 • Welk effect heeft het steeds uitbreidende ‘Acquis Communautaire’ voor de Europese Unie? 
  Dat de Europese bestuurslaag steeds belangrijker wordt 
 • Waarmee houdt de West-Europese Unie (WEU) zich bezig? 
  Veiligheidsvraagstukken 
 • Was is de oorzaak van het legitimiteitsprobleem in Europa? 
  De kloof tussen burger en Europa 
 • Wat is in het Europese jargon een richtlijn? 
  Een opdracht aan nationale regeringen om hun nationale wetgeving aan te passen 
 • Waarmee houdt het Europese Hof van Justitie zich bezig? 
  Toezien op interpretatie en naleving van de Europese verdragen 
 • Op welke wijze groeperen Europese parlementsleden zich binnen het parlement
  Volgens lijnen van verwante ideologieën  
 • Welke gebeurtenis veranderde de rol van de NAVO?
  Einde van de Koude Oorlog 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op het gebied van gezamenlijk defensiebeleid zijn de EU lidstaten verdeeld. Tot welke groep behoort Nederland?
De Atlantici 
Van de hoge ambities van een 600.000 man tellende Rapid Reaction Force kwam niet zoveel terecht. Wat kwam er voor in de plaats? 
Battle groups 
De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken vroeg wie hij moest bellen als hij Europa wilde spreken. Voor welk terrein gold dat?
Defensie 
Wat is de grootste inkomstenbron van de EU?
Directe bijdragen van de lidstaten 
Wat is op dit moment de hoogste uitgavenpost op de EU-begroting?
Structuur en cohesiefondsen 
Wat was de ingebouwde zwakte bij de start van de Economische en Monetaire Unie? 
Het ontbreken van een economisch bestuur naast monetaire coördinatie 
Welk euroland kreeg recent financiële steun van andere Eurolanden? 
Griekenland 
Waarin onderscheidt het Rijnland-model zich van het Angelsaksische model?
Herverdeling van welvaart en meer overheidsingrijpen 
Hoe heet de president van de Europese Raad?
Herman van Rompuy 
Welk fonds is bedoeld om sociale verschillen in de Europese Unie te verminderen? 
Het cohesiefonds