Summary Politiek

-
ISBN-10 9086740804 ISBN-13 9789086740802
441 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Politiek". The author(s) of the book is/are Janine Middelkoop. The ISBN of the book is 9789086740802 or 9086740804. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Politiek

 • 1 De maatschappij en de politiek

 • Wat is politiek?
  Het maken van regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met het besturen van een land/provincie of gemeente
 • Wat zijn politici?
  zij hebben van politiek hun werk gemaakt en vertegenwoordigen de bevolking bij het nemen van besluiten
 • Geef een ander woord voor politici
  Bestuurders, zij besturen het land/gemeente en krijgen hulp van ambtenaren
 • Wat zijn ambtenaren?
  zij hebben veel verstand van kwesties waarover de bestuurders moeten beslissen, zoals onderwijs, verkeer. Voorbeelden van ambtenaren: leraren, politieagenten
 • Waar bestaat de overheid uit?
  * politici
  * ambtenaren
 • In Nederland hebben wij 3 politieke niveaus:
  1. het land (nationaal bestuur)
  2. de provincie
  3. de gemeente (lokaal bestuur)
 • Politici hebben politieke macht, wat zegt dat?
  zij  nemen vaak belangrijke besluiten waar iedereen de gevolgen van merkt
 • kan de politici zomaar van alles besluiten?
  Nee, de bevolking moet er ook in meerderheid achter staan
 • Hoe heeft de bevolking invloed op de politiek (het beleid)?
  wij brengen tijdens verkiezingen onze stem uit en kiezen zo zelf onze volksvertegenwoordigers (bv de 2de kamer, gemeenteraad)
 • Wat is politieke besluitvorming?
  de manier waarop politici besluiten nemen
 • hoe noemen wij het geheel van regels en afspraken
  overheidsbeleid
 • Wat is een belangrijke taak van de overheid?
  het garanderen van een minimumniveau van bestaandszekerheid voor alle burgers. Bv: onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting
 • Wat verstaan wij onder verzorgingsstaat?
  een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is. In Nederland is dat heel belangrijk en is ook vastgelegd in de grondwet
 • De overheid houdt zich alleen bezig met zaken die van algemeen belang zijn:
  zaken die voor heel veel mensen belangrijk zijn omdat ze er voordeel van hebben of er gebruik van maken. Bv asfalteren van wegen, zorgen voor voldoende scholen, ziekenhuizen
 • Wat is de politieke agenda?
  daarop staan onderwerpen waarover politici met elkaar praten. Bv: werkloosheid, discriminatie
 • Noem de kenmerken van maatschappelijke problemen (4)
  1. het is een sociaal probleem (een situatie/gebeurtenis die veel mensen afkeuren, omdat          zij het bijvoorbeeld niet bij hun waarden en normen vinden passen)
  2. er zijn veel verschillende meningen voer de oorzaken van het probleem en hoe het opge-
        lost moet worden  
  3. er is veel aandacht van de media 
  4. de overheid kan het probleem het beste oplossen
 • Belangrijk bij het oplossen van maatschappelijke problemen:
  Waarden:  principes of uitgangspunten die je belangrijk vindt in het leven (bv vrijheid, ge-
                       lijkheid, eerlijkheid)
  Normen:  regels die bepalen hoe jij en anderen zich moeten gedragen (zijn gebaseerd op
                       waarden)
 • Wat is een belang?
  het voor- of nadeel wat je ergens van hebt.
 • Wat bedoelen wij met belangentegenstelling?
  het belang van de één botst met het belang van een ander
 • Wat is macht?
  de mogelijkheid om het gedrag van anderen te beïnvloeden, daarbij maak je gebruik van machtsmiddelen
 • Wat zijn machtsmiddelen?
  middelen waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden
 • Voorbeelden van machtsmiddelen:
  * geld
  * functie of beroep
  * kennis
  * overtuigingskracht
  * aanzien
  * vaardigheden ( machtsmiddelen zoals goed kunnen spreken in het openbaar(
  * charisma ( een goede uitstraling)
  * macht van het getal (met veel mensen kun je meer bereiken)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waar bestaat de Europese Raad uit?
uit de regeringsleiders van de lidstaten. De leiders overleggen bij problemen van de EU en nemen besluiten over belangrijke zaken
Het bestuur van de EU ziet er als volgt uit:
* Europese Commissie: dagelijks bestuur, kan je vergelijken met ons kabinet. komt met voorstellen voor nieuwe wetten en maatregelen en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

* Europees Parlement: leden worden elke 5 jaar gekozen door de inwoners van alle lidstaten. Het vertegenwoordigt de burgers en je kan het vergelijken met onze Tweede Kamer  

* Raad van Ministers: hierin zijn de regeringen van alle 28 EU-landen vertegenwoordigd. Het is het hoogste orgaan dat besluiten mag nemen. De belangrijkste taak is het goed- of afkeuren van de nieuwe wetsvoorstellen die door de Europese Commissie zijn gemaakt.
Wat zijn de nadelen van de Europese Unie?
* door dat er Europees gebied meer geregeld wordt, is er minder vrijheid overgebleven voor de afzonderlijke landen

* er is weinig democratische controle door de burgers

* de EU wordt gezien als een logge en bureaucratische organisatie

* arbeiders uit de lagelonenlanden van de EU kunnen makkelijk in een ander land werken

* Nederland moet te veel betalen aan de EU
wat is het gevolg van de afspraken op sociaal-economisch terrein en sociaal-cultureel terrein?
de internationale stabiliteit en veiligheid is toegenomen. Binnen de EU hebben wij geen oorlog meer gehad
Welke afspraken zijn er op sociaal-cultureel gebied gemaakt?
1. lidstaten moeten de mensenrechten respecteren (vrouwen hebben gelijke rechten als mannen)

2. door het Europees burgerschap hebben burgers van de lidstaten speciale rechten in de andere EU landen  (bv recht van vrij reizen)

3. de EU probeert jongeren te motiveren om een studie of stage in een ander EU-land te volgen
Welke afspraken zijn er op het gebied van werk en economie gemaakt (sociaal-economisch terrein)?
1. in 2002 kwam de euro (goed voor de handel met buitenland)
2. rechten van de consument worden beter beschermd (binnen 2 jaar heb je nog recht op garantie)

3. producten binnen de EU moeten voldoen aan strenge gezondheids- en veiligheidseisen (zijn in alle landen gelijk)

4. gelijke rechten voor mannen en vrouwen
5. bescherming van het milieu
6. een verbod op dierproeven
7. prijs voor mobiel bellen/internetten is binnen de EU goedkoper geworden
Voorbeelden van Europese regels zijn:
* regels op sociaal-economisch terrein
* regels op sociaal-cultureel terrein
Wat is de invloed van de EU op Nederland?
als lid van de EU moeten wij de Europese richtlijnen omzetten naar de Nederlandse wet. Veel regels waar Nederlanders zich aan moeten houden zijn bedacht door de Europese Unie
op wat voor gebieden behalve eonomie, werken de Europese landen ook samen:
* buitenlands beleid: vluchtelingen- en asielbeleid
* justitie: bv drugshandel en terreurbestrijding
* milieu: luchtervervuiling en illegale afvallozingen in bv de RIjn
Binnen de EU is er een vrije en gemeenschappelijke handelsmarkt. wat zijn de voorwaarden voor de lidstaten?
1. vrij verkeer van goederen, diensten, geld en mensen (binnengrenzen zijn opgeheven)
2. garanderen van eerlijke concurrentie
3. er is een gemeenschappelijk landbouwbeleid