Summary Politiek en politicologie

-
780 Flashcards & Notes
22 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Politiek en politicologie
 • E Woerdman
 • or
 • 3

Summary - Politiek en politicologie

 • 1 Problemen, politiek en politicologie 21

 • Uit welke drie machten bestaat de scheiding der machten?

  De wetgevende macht, uitvoerende macht en rechtsprekende macht.

 • Wat is politiek?
  Een situatie waarbij de overheid betrokken is of zou moeten zijn.
 • Wat is een probleem?
  Mensen beschouwen de situatie als ongewenst en mensen denken de situatie te moeten en te kunnen veranderen.
 • Wat voor staat is Nederland?

  Een democratische rechtsstaat.

 • Wat is een probleem?
  Een situatie is een probleem wanneer mensen het beschouwen als ongewenst en het zou willen veranderen.
 • De in het recht vastgelegde uitgangspunten en grondslagen van de democratische rechtsstaat (waaronder de Grondwet) vormen de 'spelregels' waarbinnen onze politici handelen.

 • Mensen zijn het niet altijd eens over wat bij de politiek hoort. 3 Redenen:
  - Verschillende normen
  - Ervaren de objectieve werkelijkheid verschillend
  - Mensen denken verschillen over wat bij de politiek behoort
 • Waar houden politici zich mee bezig?

  Met het uitoefenen van macht, macht die wordt aangewend om verdelingsvraagstukken (over bijv. invloed of welvaart) op te lossen.

 • De overheid bijna tweederde van het nationaal product.
 • Het vak politicologie gaat vooral in op de organisatie van het staatsbestuur en op de wijze waarop burgers in dat bestuur kunnen participeren. Politicologie houdt zich dus bezig met de wereld van politiek en bestuur, verdelingsvraagstukken en macht.

 • Wat is een verdelingsvraagstuk? Volgens Laswell:
  De vraag hoe beschikbare middelen verdeeld moeten worden.

  Wie, wat, wanneer en hoe.
 • Van belang is om te weten wat politiek nu is en wat de verhoudingen tussen staat en samenleving zijn. De nadruk ligt hierbij op de betekenis van de democratie, de totstandkoming en uitvoering van beleid en de rol die politieke actoren daarin spelen: burgers, actiegroepen, volksvertegenwoordiging, het bestuur en de media.

 • Collectieve-actieprobleem omschrijf ik als:
  Eigenbelang conflicteert met het collectieve belang.
 • Doelstellingen / algemene leerdoelen :

  - uitleggen wat politiek is

  - uitleggen hoe de politiek in grote lijnen in elkaar zit

  - de centrale benaderingen van de politicologie noemen en omschrijven

  - de kernbegrippen van de politicologie noemen en omschrijven

  - politieke problemen analyseren aan de hand van modellen, kernbegrippen en onderzoeksresultaten

  - met een kritische houding maatschappelijke en politieke vraagstukken herkennen en toelichten

  - inhoudelijk en persoonlijk reflecteren op politiek en politicologie

 • Benoem de 4 wetenschappelijke benaderingen (TENV)
  - Theoretisch    (vereenvoudiging, generalisatie)
  - Empirisch       (Toetsen van theorie)
  - Normatief       (De gewenste politieke orde)
  - Vergelijkend   (Vergelijken naar tijd en/of plaats)
 • Waarom zijn politieke problemen interessant?

  Ten eerste omdat de politiek zich bezighoudt met het oplossen, voorkomen of verminderen van problemen. (Maatschappelijke verschijnselen die niet als problematisch worden beschouwd, krijgen doorgaans geen aandacht in de politiek.) Ten tweede omdat diverse politieke problemen invloed hebben op ons dagelijks leven. (Enkele voorbeelden zijn fietsendiefstal, luchtvervuiling door auto's of werkloosheid onder hoogopgeleiden.) Ten derde omdat we meebetalen aan de pogingen om politieke problemen op te lossen. (Zo betalen we belasting voor politie om criminaliteit te verminderen, een hoge benzineprijs om het autogebruik terug te dringen en premies om de werkloosheidsuitkeringen te bekostigen.)

 • 1.1 Politieke problemen 22

 • definitie politiek

   

  is een situatie waarbij de overheid betrokken is of zou moeten zijn

 • Wat is politiek? 

  Een situatie waarbij de overheid betrokken is of zou moeten zijn (Van Deth en Vis)

 • Politiek is ......

  Een situatie waarbij de overheid betrokken is of zou moeten zijn. (Van Deth en Vis)

  Burgers, belangenorganisaties etc. spelen ook altijd een rol.

 • wanneer is het politiek?

   

  als burgers en overheid vinden dat politiek zich ergens mee zou moeten bemoeien is het onderwerp politiek geworden

 • Wat is een politiek probleem?

  Politiek en problemen

 • Waar houdt de politicologie zich mee bezig?

  - bestudering van de politiek

  - bestudering van (het onderscheid tussen) bestuur en politiek

  - bestudering van politieke problemen

 • Wat ervaren burgers als politieke problemen? Dit is een vraag die is onderzocht door het NKO (Nationaal Keizersonderzoek). Dit onderzoek wordt sinds 1971 gehouden rond de tijd wanneer de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Het NKO maakt onder andere duidelijk hoeveel procent van de burgers een politiek probleem aanmerken.

 • definitie probleem

  mensen beschouwen de situatie als ongewenst, mensen denken de situatie te moeten en kunnen veranderen, er moet een discrepantie zijn tussen aan de ene kant een omstandigheid en de andere kant een norm of waarde

 • Wat is Nederland voor een soort staat?

  Nederland is een democratische rechtsstaat.

 • waarom bestaat er niet altijd een overeenstemming over wat een politiek probleem is?

  mensen hanteren verschillende normen om de werkelijkheid te beoordelen, mensen ervaren de objectieve werkelijkheid verschillend, mensen zijn het niet eens over wat tot politieke problemen behoort

 • Wat is een probleem?

  Een situatie is een probleem wanneer mensen de situatie als ongewenst beschouwen en wanneer mensen denken dat zij een situatie moeten veranderen

 • Wat is het kenmerk van een democratie?
  Verkiezingen.
 • Bij een probleem nemen mensen ten eerste een discrepantie waar tussen een bepaalde omstandigheid en aan de andere kant een norm of een waarde.

 • Bij verkiezingen stem je op?

  Kandidaten van politieke partijen.

  Het gaat om politieke partijen van de Tweede Kamer.

 • De Tweede Kamer heeft 150 leden.

  Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer leden die partij in de Tweede Kamer krijgt.

 • Hoe komt een regering tot stand?

  Ze moeten zoveel mogelijk stemmen hebben voor het beleid dat zij maken. Zij moeten de meerderheid van de stemmen hebben.

 • Uit welke partijen bestaat de regering nu?
  PVDA & VVD.
 • Bij de uitvoerende is er sprake van....... wat?
  Een regering die beleid gaat maken.
 • Het grote verschil met de Trias Politica is dus dat de regering zelf ook wetten gaat maken.

  PVDA & VVD hebben samen de meerderheid van de Tweede Kamer. Hun voorstellen komen er altijd door dus op die manier kunnen zij zelf wetten en regels maken.

 • De Eerste Kamer is twee jaar eerder gekozen dan de Tweede Kamer.
 • Door wie wordt de Eerste Kamer gekozen?
  Door Provinciale Staten.
 • Wat kan de Eerste Kamer?
  De Eerste Kamer kan alleen wetten, regels en voorstellen aannemen of verwerpen.
 • Doordat de Eerste Kamer wetten, regels en voorstellen kan aannemen of verwerpen heeft zij daarmee een grote verantwoordelijkheid.
 • Uit hoeveel leden bestaat de Eerste Kamer?
  Uit 75 leden.
 • Wat is op dit moment het probleem in de politiek?
  In de Eerste Kamer heeft de Tweede Kamer geen meerderheid. Het komt niet vaak voor dat partijen in de Tweede Kamer een hele grote meerderheid hebben en in de Eerste Kamer niet.
 • Staten Generaal = Eerste Kamer & Tweede Kamer tezamen.
 • De Tweede Kamer komt met voorstellen, de Eerste Kamer mag deze alleen aannemen of verwerpen.
 • De regering is.... PVDA&VVD
 • Wat gebeurt er op Prinsjesdag?
  De regering presenteert de plannen voor het komende jaar en de jaren erna.
 • Waarom wordt de overheid ook wel gezien als 'scheidsrechter' of 'probleemoplosser' ?
  Omdat de overheid als enige bevoegd is om belasting te heffen, recht te spreken en wetten en regels te maken en naleving daarvan af te dwingen. (ultiem middels het geweldsmonopolie)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Politiek en Politicologie
 • Edwin Woerdman
 • 9789001820541 or 9001820549
 • 4e [herz.] dr.

Summary - Politiek en Politicologie

 • 1 politieke problemen

 • wat is politiek?

  een situatie waarbij de overheid betrokken is of zou moeten zijn. (Van Deth en Vis)

 • wat is een politiek probleem?

  een als ongewenst en veranderbaar beschouwde situatie waarbij de overheid betrokken is of zou moeten zijn (van Deth en Vis)

 • 1.1 politieke problemen

 • Een politiek probleem is
  een ongewenste situatie waar de overheid betrokken bij is.
 • 1.2 politiek en de overheid

 • Politiek bestaat uit
  de totstandkoming en de effecten van het overheidsbeleid
 • Politiek is (Deth en Fish):
  een situatie waarbij de overheid betrokken is, of zou moeten zijn, deze definitie wordt vaak gebruikt.
 • 1.4 politiek en collectieve-actiep…

 • Collectieve- actieprobleem:
  conflicteert het eigen belang van de ene persoon met het eigen belang van een ander persoon
 • Publieke goederen:
  niet-uitsluitbaarheid en ondeelbaarheid
 • Free-riders:
  zijn mensen die het liefste willen profiteren
 • 1.6 Politicologie

 • 4 centrale vragen politicologie:
  1. welke wetenschappelijke benadering moet gebruikt worden om de beoogde kennis te verwerven?
  2. hoe moet het object van de politicologie gedefinieerd worden?
  3. welke wetenschappelijke strategie moet gebruikt worden om de beoogde kennis te verwerven?
  4. hoe moeten de centrale begrippen van de politicologie gedefinieerd worden?
 • Politicologie is:
  de wetenschap van politiek
 • 1.7.1 Theoretische politicologie

 • Theoretische politicologie:
  vanuit de theorie naar de politiek kijken, vb; trias politica
 • 1.7.2 Empirische politicologie

 • Empirische politicologie:
  het toetsen van theorieën aan feitelijke gegevens. vanuit de werkelijkheid kijken naar de politiek, onderzoek doen.
 • 1.7.3 Normatieve politicologie

 • Normatieve politicologie:
  deze benadering richt zich op het vraagstuk van de gewenste politieke orde. Waardeoordeel
 • Trickle-down-effect, (Rawls)
  het bestaan van rijken komt ten goede aan de armen
 • 1.7.4 Vergelijkende politicologie

 • Vergelijkende politicologie:
  Kijkt naar de politiek door vergelijkingen te maken
 • Diachrone methode:
  bestuderen van veranderingen en ontwikkelingen
 • Synchrone methode:
  bestuderen van verschillen en overeenkomsten die zich gelijktijdig opdoen maar op verschillende plaatsen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke samenleving zou volgens Rawls het meest rechtvaardig zijn?

Samenleving A. In samenleving A verdienen de armen (A) 500 euro per maand en de rijken (B) 7.000 euro per maand.

In Samenleving B verdienen arm (A) en rijk (B) beide 300 euro per maand.

 

Samenleving A is overduidelijk rechtvaardiger omdat er sociale en economische ongelijkheden mogen zijn in de samenleving maar wel zo, dat de armsten zo rijk mogelijk zijn.

Wat is een probleem?
Mensen beschouwen de situatie als ongewenst en mensen denken de situatie te moeten en te kunnen veranderen.
Conversie kan zich op vier plaatsen bevinden. Welke?
- Gemeenteraad (lokaal)
- Provinciale staten (provinciaal)
- Het parlement (nationaal)
- de Europese Raad van Ministers (internationaal)
Diffuse steun houdt in dat...
burgers loyaal zijn aan het politieke systeem.
Wat zijn politieke actoren en poortwachters:
- Deelnemers aan het politieke proces
- Politici en media die sommige wensen tegenhouden
Wat is het politiekesysteemmodel? Bestaat uit vier delen:
Een model van het gehele politieke proces.
1. Invoer
2. Conversie
3. Uitvoer
4. Terugkoppeling
Benoem de 4 wetenschappelijke benaderingen (TENV)
- Theoretisch    (vereenvoudiging, generalisatie)
- Empirisch       (Toetsen van theorie)
- Normatief       (De gewenste politieke orde)
- Vergelijkend   (Vergelijken naar tijd en/of plaats)
Collectieve-actieprobleem omschrijf ik als:
Eigenbelang conflicteert met het collectieve belang.
Wat is een verdelingsvraagstuk? Volgens Laswell:
De vraag hoe beschikbare middelen verdeeld moeten worden.

Wie, wat, wanneer en hoe.
Mensen zijn het niet altijd eens over wat bij de politiek hoort. 3 Redenen:
- Verschillende normen
- Ervaren de objectieve werkelijkheid verschillend
- Mensen denken verschillen over wat bij de politiek behoort