Summary Politiek

-
204 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Politiek". The author(s) of the book is/are X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Politiek

 • 1 Hoofdstuk 1

 • Vanaf welke eeuw begonnen mensen zich pas te bemoeien met de politiek?
  Vanaf de achttiende eeuw 
 • Welke groepen vallen onder de burgerij/bourgeoisie? 
  Kooplieden, ondernemers en geleerden
 • Wat waren de tegengestelde belangen tussen adel en regenten
  Adel wilde oorlog om uit te breiden, regenten juist niet om handelsbelangen te onthouden 
 • Wat waren de 'rekkelijken'? 
  Mensen die het wel met Calvijn eens waren, maar er wat soepeler over dachten 
 • Wie nam de leiding tijdens de tachtigjarige oorlog tegen Spanje?
  Calvijn 
 • Wat willen radicalen?
  De staat tot in de wortel veranderen 
 • Wat is een ander woord voor radicalen?
  Democratisch radicalisme 
 • Wat was het voornaamste doel van conservatieven? 
  Behouden. Wilden het absoluut gezag van de koning conserveren. 
 • Welke twee hoofdstromingen waren er?
  Een radicale of democratische stroming die de idealen van de Franse Revolutie hoog hield en conservatieven die de Franse Revolutie afkeurden
 • Wat wilden liberalen en radicalen? 
  Politieke vrijheid en vrijheid in het algemeen. 
 • Wie was de leidsman van de liberalen?
  Thorbecke
 • Was hield de sociale kwestie in?
  Dat mensen armoede als probleem gingen zien en het niet eerlijk vonden dat niet iedereen gelijke kansen kreeg. 
 • Wanneer kwam het feminisme op?
  Eind 19e eeuw 
 • Wat houdt een nachtwakersstaat in?
  Overdag hebben de burgers het heft in handen, 's nachts moet de overheid zorgen voor veiligheid. Nachtwakersstaat is tegenovergesteld van een verzorgingsstaat 
 • Waar pleitten liberalen voor?
  Scheiding kerk en staat, vrije markt. De belangen en idealen van de welgesteld en ontwikkelde burgerij. 
 • Wat gebeurt er met het liberalisme tussen 1848 en 1918?
  Wordt geleidelijk aan steeds conservatiever. 
 • Wat was tot 1848 de heersende stroom in Nederland? 
  Het conservatisme 
 • Waarom stemden zwervers en armen op de conservatieven?
  Omdat ze het al slecht genoeg hadden en bang waren voor nog slechtere tijden 
 • Wat is het voornaamste verschil tussen calvinisten en conservatieven? 
  Calvinisten hielden minder vast aan de bestaande orde. 
 • Wat was kenmerkend voor de calvinisten?
  Die creëerden helemaal een eigen wereldje onder leiding van Kuyper. 
 • Wat houdt soevereiniteit in eigen kring in?
  Je eigen wereldje bouwen met mensen om je heen die hetzelfde denken en leven 
 • Hoe zag de positie van de katholieken eruit tot 1848?
  Onderdrukt, werden niet erkend. 
 • Katholieken gingen uit van subsidiariteit, wat hield dit in?
  De staat moet lagere organen in de samenleving aanvullen en bijstaan
 • Wat waren vooral de aanhangers van het katholicisme? 
  Boeren, ambachtslieden, kooplui en ondernemers 
 • Wat waren christendemocraten? 
  Katholieken met radicale standpunten die wouden samenwerken met calvinisten en liberalen 
 • Waaruit kwamen het liberalisme en socialisme voort?
  De Franse Revolutie.
 • Wie was de belangrijkste persoon voor de socialisten?
  Karl Marx 
 • Wat is de marxistische theorie?

  Je hebt ondernemers en werkenden. Uiteindelijk blijven alleen de beste ondernemers over door concurrentie. Door mechanisatie zijn arbeiders uiteindelijk helemaal niet meer nodig. Daarom moeten zij zich gaan verenigen, voordat het hele systeem in elkaar valt. Uiteindelijk zou het staatsapparaat verdwijnen, omdat mensen zichzelf kunnen besturen. 

 • Wat waren anarchisten?
  Mensen die de overheid niet nodig hadden en niks moesten weten van andere politieke partijen.
 • Waarom stopte het anarchisme? 
  Er kwam een verbod op stakingen, waardoor ze niet meer konden doen waar ze voor stonden en wat hun kenmerk werd 
 • Wat is het voornaamste doel van reformisten?
  Hervormen. 
 • Waaruit zijn reformisten vaak afkomstig?
  Vakbewegingen. Streven naar betere arbeidsvoorwaarden 
 • Je hebt socialisme als hoofdstroom, hoe gaat de verdeling verder?
  Socialisme -> anarchisten en sociaal democraten. Sociaal democraten in reformisten en revisionisten 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke politicus past het stempel populist?
Koekoek 
Welk kabinet koos spreiding van kennis, inkomen en macht als motto?
Den Uyl 
Partijen zijn tegenwoordig steeds meer marketingproducten die aan de man worden gebracht aan de hand van goed georganiseerde partijen. Welke ontwikkeling ligt hieraan ten grondslag?

-          Catch all partijen. 

In welke traditie moet de universiteit in Amsterdam geplaatst worden?
ARP
Op welk punt vertelde de programs van de nationaal socialisten en katholieken verwantschap? 
Corporatisme 
Bij welke bloedgroep zal ongetwijfeld veel weerstand zijn geweest aan deelname aan de missie in Afghanistan? 
PSP
In welke groep moet de aanhang van de SGP worden gezocht?

-          Orthodox calvinisten

Onder welke bevolkingsgroep rekruteerde D66 zijn aanhang?
Hoogopgeleiden 
Welke hedendaagse partij staat het duidelijkst in de traditie van vrijzinnig democraten

-          D66 

Uit welke partij waren de initiatiefnemers van de PPR merendeels afkomstig?
KVP