Summary Politieke besluitvorming

-
ISBN-10 9086740219 ISBN-13 9789086740215
241 Flashcards & Notes
11 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Politieke besluitvorming
 • Bas Schuijt Marijke Linthorst Gerard Ruijs Theo Rijpkema Theo Schuurman
 • 9789086740215 or 9086740219
 • [Tweede fase, themakaternen voor havo en vwo, H 4-5, V 4-6], 1. dr., opl. juli 2008.

Summary - Politieke besluitvorming

 • 1.1 Het begrip politiek

 • politicologie: de wetenschap die politiek onderzoekt

   

  Politiek: een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten

  (proces van politieke besluitvorming)

   

  Politieke besluitvorming is gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen.

   

  Politiek probleem: een situatie die mensen ongewest vinden en die ze (mede) door middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien

  Problemen die de aandacht krijgen van burgers en van maatschappelijke groeperingen vormen de publieke agenda.

  Door media-aandacht of omdat belangenverenigingen aandringen bij politici komen deze publieke problemen op de politieke agenda.

   

  Overheid = regering = staatshoofd en ministers

   

 • Wat is politiek
  Een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in de bindende besluiten, ook wel het proces van politieke besluitvorming
 • Wat is een politiek probleem?
  Een situatie die mensen ongewenst vinden en die ze (mede) door middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien.
 • Wat is de publieke agenda?
  Problemen die de aandacht krijgen van burgers en van de maatschappelijke groeperingen vormen de publieke agenda, door media-aandacht of omdat belangenverenigingen aandringen bij politici komen deze problemen op de politieke agenda.
 • Wat houdt Politicologie in?
  De wetenschap die de politiek onderzoekt
 • Noem 4 betekenissen van het begrip politiek
  1. Politiek als ander woord voor beleid 
  2. Politiek als staatsinrichting
  3. Politiek als strategie of handelswijze
  4. Politiek als synoniem voor sluw/slim/achterbaks 
 • Wat zijn politieke actoren en noem er 5
  Politieke actoren oefenen invloed uit op de besluitvorming. Enkele politieke actoren zijn : Ambtenaren, Adviesorganen, Burgers, Pressiegroepen en Politieke partijen.
 • Wat houdt het begrip 'overheidsbeleid' in?
  De genomen besluiten van en de getroffen maatregelen door de overheid (alles wat de overheid doet). Wetenschappelijk : een politiek bekrachtigd plan, waarin gekozen doelen en het inzetten van middelen in een bepaalde tijdsvolgorde zijn vastgesteld.
 • 1.2 De overheid

 • Overheidsbeleid: het kiezen van een bepaalde oplossing voor een maatschappelijk probleem en het inzetten van (financiele) middelen om het beoogde politieke doel op een vastgesteld moment te bereiken

   

  Collectieve goederen: goederen waar de meeste mensen belang bij hebben omdat ze er gebruik van maken of kunnen maken

   

  Taken van de overheid:

  1. het garanderen van de openbare orde en veiligheid

  2. het onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen, binnen bestaande samenwerkingsverbanden als de EU en de NAVO, maar ook met een land als China

  3. het scheppen van werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden, infrastructuur en een voorspoedig economisch klimaat

  4. het zorgen voor welzijn, onderwijs, volksgezondheid, kunst en andere goederen op sociaal-cultureel gebied

 • Wat houdt 'overheidsbeleid' in?
  Het kiezen van een bepaalde oplossing voor een maatschappelijk probleem en het inzetten van (financiële) middelen om het beoogde politieke doel op een vastgesteld moment te bereiken.
 • Wat zijn collectieve goederen?
  Goederen waar de meeste mensen belang bij hebben omdat zij er gebruik van maken of kunnen maken. Politieke problemen gaan altijd om collectieve belangen, kwesties die voor mensen van belang zijn maar die zij zelf niet kunnen oplossen
 • Collectieve belangen zijn opgesplitst in 2 categorieën. Noem deze.
  Collectieve goederen en Collectieve diensten
 • Wat wordt bedoeld met het sociaal contract/solidariteit met betrekking tot de Collectieve belangen?
  Het vormt de basis van die voorzieningen. In ruil voor de diensten die de overheid levert, aanvaarden de burgers een beperking van hun (financiële) vrijheid.
 • Wat zijn de taken van de overheid?
  1. Garanderen openbare orde en veiligheid. (Agenten,rechters,celruimte)
  2. Garanderen van mensenrechten.
  3. Onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen. (EU, NAVO, China)
  4. Scheppen van werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden, infrastructuur en een voorspoedig economisch klimaat.
  5. Het zorgen voor welzijn,onderwijs,volksgezondheid,kunst en andere goederen op sociaal-cultureel gebied.
 • 2.1 Macht en gezag

 • Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588, Nederlandse staat dat wil zeggen:

  1. de overheid beschikt over soevereine macht

  2. er is sprake van een bevolking, waarover geregeerd wordt

  3. het grondgebied internationaal erkend is

  4. de overheid beschikt over geweldsmonopolie

   

  soevereiniteit= hoogste macht

  macht= het vermogen om je wil aan anderen op te leggen

  machtsbronnen= wetten, bevoegdheden, geld, kennis, charismatisch gezag, aantal en de mogelijkheid om geweld te gebruiken

  gezag= situaties waarin mensen de zeggenschap van anderen als legitiem accepteren

   

  Burgers bezitten politiek macht: zij hebben het vermogen om direct invloed en controle uit te oefenen op politieke besluiten

   

 • Sinds wanneer kunnen wij spreken van een Nederlandse Staat?
  Sinds de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588
 • Wat wil dit zeggen? (Nederlandse staat)
  1. De overheid beschikt over soevereine macht.
  2. Er is sprake van een bevolking, waarover geregeerd wordt.
  3. Het grondgebied is internationaal bekend.
  4. De overheid beschikt over het geweldsmonopolie.
 • Wat houdt soevereiniteit in?
  Soevereiniteit betekent de hoogste macht en geeft een overheid het recht het land zelf te besturen, zonder inmenging van andere staten.
 • Definitie van macht
  Het vermogen om je wil aan andere op te leggen, eventueel tegen hun zin in. Hiervoor moet je beschikken over machtsbronnen.
 • Noem voorbeelden van machtsbronnen.
  Wetten,bevoegdheden,morele steun,kennis,geld,charismatisch gezag, aantal en de mogelijkheid om geweld te gebruiken.
 • Wat houdt het begrip 'gezag' in?
  Situaties waarin mensen de zeggenschap van andere als legitiem (wettig,aanvaardbaar) accepteren.
 • Wat is een dictatuur?
  De macht is in handen van 1 persoon of een kleine groep mensen. Leidt gemakkelijk tot machtsmisbruik.
 • Leg uit waarom burgers politieke macht bezitten?
  Zij hebben het vermogen om direct invloed en controle uit te oefenen op politieke besluiten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Politieke besluitvorming
 • Bas Schuijt
 • 9789086740703 or 9086740707
 • 2e dr.

Summary - Politieke besluitvorming

 • 1 wat is politiek

 • politiek:

  mogelijk betekenissen:

  *overheidsbeleid

  *staatsinrichting

  *handelswijze

  * behendig

 • recht  van amendement
  de eerste kamer kan geen veranderingen in een wetsvoorstel aanbrengen
 • Politiek?

  De manier waarop mensen een gebied besturen.

 • wat is politicologie
  de wetenschap die politiek onderzoekt
 • evenredig kiesstelsel
  dat wil zeggen dat alle uitgebrachte stemme worden verdeeld over het beschikbare aantal zetels
 • Politiek in de betekenis van "beslissingen van de regering" ?

  Het overheidsbeleid om een probleem op te lossen (vb; drugspolitiek)

 • kiesdeler
  de hoeveelheid stemmen die je nodig hebt voor een zetel
 • Politiek in de betekenis van "staatsinrichting" ?

  Dit zijn alle regels voor de manier waarop een land bestuurd word.

 • kiesdrempel
  een partij moet dan een bepaald minimumpercentage stemmen halen om mee te delen in de zetels
 • Politiek als "de handelswijze of manier om een probleem op te lossen" ?

  spreekt voor zich, politiek zoekt oplossingen voor problemen en voert dit uit.

 • districtenstelsel
  wordt een land verdeeld in een naantal gebieden. de kaniddaat die in een bepaald gebied de meeste stemmen haalt, wordt afgevaardigd naar het landelijke bestuur
 • Politiek in de betekenis van "behendig, sluw, slim, achterbaks" ?

  hiermee worden de vervelende politieke spelletjes bedoelt, zoals mensen op het verkeerde pad brengen door niet alles te zeggen wat je van plan bent.

 • meerderheidsstelsel
  hierbij moet de kandidaat in een district de absolute meerderheid halen, dus meer dan 50 %
 • wat zijn de 4 politieke kerntaken? 

  - het garanderen van de openbare orde en veiligheid (bvb; genoeg agenten)

  - het onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen (bvb; Europese Unie)

  - het scheppen van werkgelegenheid en een voorspoedig economisch klimaat.

  - het zorgen voor welzijn, onderwijs, volksgezondheid, kunst en andere goederen op sociaal gebied.

 • verkiezingsprogramma
  hierin staan de belangrijkste plannen en opvattingen van de partij
 • Verzorgingsstaat? 

  staat voor een samenleving waarin de overheid alle inwoners een aanvaardbaar bestaansminium garandeert.

 • lijsttrekkers
  in interviews en op kiezersbijeenkomsten brengen deze als gezicht van hun partij vooral de belangrijkste standpunten naar voren
 • zwevende kiezers
  de mensen di niet elke keer op dezelfde partij stemmen en ook nu nog niet weten op welke partij ze dit keer zullen stemmen
 • meerderheid
  in de Tweede Kamer wordt immers gestemd over de wetsvoorstellen die de ministers hebben gemaakt, en als een regering niet wordt gesteund door de meerderheid van het parlement, is de kans groot dat wetsvoorstellen steeds worden afgewezen en dan wordt het land niet bestuurd
 • coalities
  bij het tot stand komen van een regering in ons land moet dit er altijd komen om een meerderheid te behalen,
 • informateur
  iemand die uitzoekt welke partijen gezamenlijk een beleid zouden kunnen voeren dat op voldoende steun kan rekenen in de tweede kamer
 • regeerakkoord
  hierin staan dus voor elk ministerie de hooflijnen van het beleid dat de partijen willen voeren
 • compromis
  elk van de betrokken partijen krijgt op een aantal ppunten zijn zin en moet op andere onderdelen toegeven.
 • formateur
  degene die daadwerkelijk een kabinet gaat vormen
 • kabinet
  alle ministers en staatssecretarissen vormen gezamenlijk het kabinet.
 • ministerraad
  beleidsvoornemens worden besproken in de gezamenlijke vergadering van de ministers
 • consitutionele monarchie
  dat betekent dat de positie van de koningin is vastgesteld in de constitutie, oftewel de grondwet.
 • recht van amendement
  ofwel het recht om een deel van een wetsvoorstel te wijzigen
 • recht van initiatief
  ofwel het reecht om zelf wetsvoorstellen in te dienen
 • budgetrecht
  het recht om de jaarlijkse begroting aan te nemen of te verwerpen.
 • recht van interpellatie
  het ter verantwoording roepen van bewindspersonen over het regeringsbeleid
 • recht van motie
  de mogelijkheid van de tweede kamer om een schriftelijke uitspraak te doen over het beleid van een minister.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem 3 Internationale omgevingsfactoren
-Internationale organisaties
-Internationale verdragen
-Internationale ontwikkelingen
Noem 6 Nationale omgevingsfactoren
-Economische factoren
-Culturele factoren
-Demografische factoren
-Geografische factoren
-Technologische mogelijkheden
-Sociale omstandigheden
Welke 2 soorten omgevingsfactoren heb je?
Nationale- en internationale omgevingsfactoren.
Vijf voorwaarden van agendavorming
1. Het aantal betrokkenen 
2. Ernst van het probleem
3. Oplosbaarheid
4. Erkenning van het probleem
5. Ruimte in de politieke agenda.
Wat is een politiek systeem?
Het is een stelsel waarbinnen de verlangens en eisen van individuen worden omgezet in bindende beslissingen en maatregelen.
Functies van de Massamedia
-informatiefunctie;
-Spreekbuisfunctie;
-Onderzoeksfunctie;
-Controle- en waakhondfunctie;
-commentaar- en opiniefunctie.
Welke 5 functies hebben Politieke partijen?
-Articulatiefunctie; Wensen en eisen van het publiek op de politieke agenda zetten.
-Communicatieve functie; Een standpunt nemen in ten aanzien van verschillende kwesties.
-Aggregatiefunctie; Punten omzetten tot één partijprogramma.
-Participatiefunctie; Info geven en meningsvorming te bevorderen om burgers over te halen om politiek actief te worden.
-Recruterings- en selectiefunctie; zorgen dat er politieke kandidaten zijn in de toekomst.
Welke zes machtsmiddelen zijn er?
-Lobbyen; Als organisaties met bepaalde belangen proberen om op een informele manier via direct contact met politieke besluitvormers beleid in een voor hen gunstige richting te beïnvloeden.
-Demonstraties (organiseren);
-Publiciteitscampagne opzetten;
-Eigen mensen op sleutelposities brengen;
-Bezwaarschriften indienen;
-Burgerlijke ongehoorzaamheid.
Wat zijn Pressiegroepen?
Organisaties en groepen die bewust proberen invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming.
Wat is niet-electorale participatie?
Contact op te zoeken met de media of een politicus, ook deelnemen aan een demonstratie geld als niet-electorale participatie.