Summary Positieve Psychologie

-
177 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Positieve Psychologie

 • 1.1 Inleiding

 • Positieve psychologie is niet enkel een theoretische wetenschappelijke benadering, maar biedt veel praktische handvatten, middelen en keuzes die bijdragen aan welbevinden. Coaching met positieve psychologie gaat niet alleen over 'positiever zijn', maar vooral over mensen coachen om het beste uit zichzelf te halen. Tijdens coaching leren mensen stappen zetten waarvan aangetoond is dat deze tot een gelukkiger leven leiden.
 • 1.2 De zoektocht naar geluk

 • Bij coaching met positieve psychologie gaan we niet bij voorbaat uit van een filosofie over welbevinden. We baseren ons hierbij zoveel mogelijk op wetenschappelijk onderzoek naar wat daadwerkelijk bijdraagt aan welbevinden. Daarmee onderscheidt positieve psychologie zich dus sterk van benaderingen waarvan niet is aangetoond dat die werken.
 • De definitie van positieve psychologie luidt als volgt: "Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie naar alle aspecten van ons leven die welbevinden versterken en die bijdragen aan een rijk, bloeiend en gezond leven".
 • Bij toegepaste positieve psychologie of coaching met positieve psychologie gaat het om persoonlijke begeleiding die uitgaat van een gelijkwaardige een-op-een-relatie en die tot doel heeft om welbevinden te versterken op basis van wetenschappelijke bevindingen.
 • Uitgangspunt bij positieve psychologie is dat alles wat mensen doen wordt gemotiveerd door de verwachting dat dit hun welbevinden zal vergroten.
 • 1.2.1 Het ontstaan van positieve psychologie

 • Martin Seligman en Mihaly Csikensentmihalyi zijn samen grondleggers van positieve psychologie. Seligman was al vijftig jaar zonder goede reden vaak chagrijnig. Zijn aandacht ging dan uit naar negatieve zaken en naar dingen die hij niet in zijn leven wilde. Hij besefte dat hij in de opvoeding van zijn dochter ook kon kiezen om haar sterke kanten te benoemen, te stimuleren en te ontplooien in plaats van telkens aandacht te schenken aan haar zwakke kanten. Deze ommekeer in zijn denken noemde hij het Nikki-principe.
 • Seligman besefte dat de psychologie te sterk probleemgericht was en dat er weinig aandacht was voor positieve benaderingen. Seligman vond dat er binnen het wetenschappelijke vakgebied van de psychologie evenveel aandacht zou moeten zijn voor wat mensen gelukkig maakt als voor wat mensen ongelukkig maakt.
 • 1.2.2 Seligman en Csiksentmihalyi

 • Seligman redde in New Mexico Csiksentmihalyi uit zee. De mannen ontdekten dat ze beiden onderzoek deden naar een gezond en gelukkig leven. Seligman vanuit aangeleerde hulpeloosheid, Csiksentmihalyi vanuit het begrip flow.
 • In 2000 pleiten Seligman en Csiksentmihalyi in het vaktijdschrift American Psychologist voor een radicale verandering binnen de psychologie. In plaats van alleen aandacht te vragen voor een positieve benadering formuleren ze positieve psychologie als een officiële discipline binnen de reguliere psychologie. Het onderzoek zou zich volgens hen moeten richten op de vraag wat de mechanismen en processen van optimaal functioneren van individuen, relaties en de samenleving zijn. Daarbij gaat het om:
  1. Positieve  ervaringen die mensen kunnen hebben, zoals geluk, hoop en liefde.
  2. Positieve eigenschappen, zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid.
  3. Positieve instituties: manieren waarop instellingen een positief verschil kunnen maken binnen de maatschappij.
 • Bij welbevinden en optimaal functioneren draait het om meer dan alleen de afwezigheid van problemen. Vooral gaat het om het ontwikkelen van datgene wat bijdraagt aan levensgeluk.
 • Positieve psychologie is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige discipline binnen de psychologie.
 • 1.2.3 Welbevinden

 • 'Welbevinden' is een centraal begrip binnen positieve psychologie. De World Health Organization (WHO) hanteert de volgende definitie: "Een staat van welzijn waarbij het individu zijn eigen mogelijkheden realiseert, kan omgaan met de normale stress van het leven, productief en effectief kan werken en een bijdrage kan leveren aan zijn gemeenschap".
 • Binnen de definitie van welbevinden herkennen we drie componenten:
  1. De subjectieve ervaring van welbevinden: emotioneel welbevinden.
  2. Effectief functioneren van het individu in de zin van zelfrealisatie:  psychologisch welbevinden.
  3. Effectief functioneren van het individu in de maatschappij: sociaal welbevinden.
 • 1.2.3.1 Objectief en subjectief welbevinden


 • Onderscheid tussen momenten waarop we spreken over welbevinden in algemene zin en momenten waarop we spreken over de persoonlijke beleving van een individuele coachee:
  • Bij objectief welbevinden (of algemeen welbevinden) gaat het over welbevinden in algemene zin.
  • bij subjectief welbevinden gaat het over hoe een individu zijn welbevinden persoonlijk beleeft.
 • Subjectief welbevinden is eenvoudig te meten met de Satisfaction With Life Scale (Diner e.a., 1985). Deze schaal (afgekort: SWLS) bestaat uit vijf stellingen:
  1. Mijn leven sluit op de meeste vlakken nauw aan bij mijn ideaal.
  2. Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend.
  3. Ik ben tevreden met mijn leven.
  4. Tot nu toe heb ik de belangrijkste dingen die ik wil in mijn leven.
  5. Als ik mijn leven kon overdoen, zou ik bijna niets veranderen.
  Op een schaal van 0 ('absoluut oneens') tot 7 ('absoluut eens') kun je in de SWLS aangeven in welke mate je het (on)eens bent met elke stelling. Je kunt jouw score voor satisfaction (tevredenheid/voldoening) meten door jouw punten voor d vijf vragen bij elkaar op te tellen. (uitslag: zie pagina 1-9)
  Deze test is ontwikkeld in Amerika en vergelijkt daarom jouw welbevinden met het gemiddelde in Amerika. Houd daar rekening mee.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.