Summary Powerpoints Bestuurssanctierecht

-
298 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Powerpoints Bestuurssanctierecht

 • 1 Inleiding bestuurlijk sanctierecht

 • Strafrecht is 'zo oud als de mensheid'. Wat geldt ten aanzien van bestuursrecht en bestuurlijk sanctierecht?
  • Bestuursrecht is relatief jong recht
   • pas heel laat gecodificeerd
   • nauwelijks aandacht voor 'administratieve' sancties
  • Bestuurlijk sanctierecht (bestuursstrafrecht) is nog jonger recht, maar heeft zich razendsnel ontwikkeld. 
 • Het uit een rijdende auto weggooien van een leeg plastic koffiebekertje op straat. Mag dat?
  Nee, dat mag natuurlijk niet.
  • bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte (conform gelijknamige wet)
  • BOA mag bestuurlijke strafbeschikking opleggen (conform afvalstoffenregeling)
  • Politie mag politiestrafbeschikking opleggen (conform APV of baldadigheid)
  • OM-strafbeschikking op basis van art. 5 WVW 1994 (gevaarzetting, of daarvoor dagvaarden
  • op dit moment tevens transactie, voorwaardelijk sepot
  • dagvaarden art. 10:15 Wmb jo art. 1a WED (economisch delict, misdrijf) 
 • Hoe wordt er gehandhaafd bij toezicht/controle en opsporing?
  • Toezicht/controle = bestuursrechtelijk handhaven
  • Opsporing = strafrechtelijk handhaven
 • Wat zijn administratiefrechtelijke sancties?
  Publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke normen. 
  • gericht op herstel (reparatoir)
  • situatief
  • geen leedtoevoeging  
 • Welke bepaling ziet op de last onder bestuursdwang?
  Art. 5:21 Awb
  Begunstigingstermijn voor herstel. Zo niet: op kosten van de overtreder, al dan niet met behulp van de 'sterke arm', wegnemen, beletten, verrichten, in de oude toestand herstellen.
 • Welke bepaling ziet op de last onder dwangsom?
  Art. 5:31d Awb
  Begunstigingstermijn en aard herstelwerkzaamheden. Bedrag dwangsom per tijdvak/per overtreding/ineens/met maximum.
 • Geef voorbeelden van aparte sancties in bijzondere wetten.
  Bijvoorbeeld sancties in Ambtenarenwetten:
  • waarschuwing, berisping, degradatie, strafkortingen salaris, (straf)ontslag
  • repatriëring militairen op uitzending.  
 • Wanneer is het intrekken van een begunstigende beschikking als sanctie mogelijk?
  • Normovertreding door de houder van de beschikking (niet naleven of overtreden van voorschriften)
  • Na daartoe strekken Bibob-advies
  • Achteraf gebleken onjuiste beschikking (door toedoen houder)
 • Wat is het karakter van de intrekking?
  • In Awb alleen regels over intrekken subsidie
  • Jurisprudentie: verlenen impliceert mogelijkheid intrekken
  • Soms: intrekking geregeld in bijzondere wet (bijv. DHW)
 • Kan de intrekking van een begunstigende beschikking aangemerkt worden als criminal charge?
  Vooralsnog is de intrekking niet aangemerkt als criminal charge.
 • Waar dient de Wet op de economische delicten van oudsher tot?
  De WED dient van oudsher tot handhaving van ordeningswetten (bestuursrechtelijke wetgeving). Het sanctiearsenaal van de WED is ruimer dan Sr. Om de dwangmiddelen uit de WEG te kunnen gebruiken is geen verdenking nodig, maar 'aanwijzing' is voldoende (HR 9 maart 1993, NJ 1993/633). Daarom ook interessant voor politie en justitie. Art. 28 WED geeft voorlopige maatregelen:  De officier van justitie, zelfs de economische strafrechter, mogen een soort voorziening treffen die de voorzieningenrechter treft. 
 • Rijbewijs is te beschouwen als een begunstigende beschikking. Is het intrekken of ongeldig verklaren mogelijk?
  Ja. Introductie (eerste) bestuursrechtelijke leerstraf (AVC, alcoholverkeercursus, later EMA, educatieve maatregel alcohol).
 • Welke wet uit 1990 is trendsettend en waarom? Noem een aantal doelen.
  Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). Die is niet zonder stoot of slag gekomen. Ten principale was heel Nederland het niet eens met het feit dat het bestuur straffen ging uitdelen. Als je goed in de Grondwet kijkt, dan staat daar niet dat straffen des rechters is. De geschiedenis wijst op het opleggen van vrijheidsstraffen. 

  • decriminaliseren groot aantal verkeersfeiten
  • ontlasting strafrechtsketen
  • efficiency publiekrechtelijke handhaving
  • introductie quasi strafrechtelijke boete
  • rechtsbescherming strafrechtelijke getint  
 • Noem een aantal maatschappelijke ontwikkelingen uit midden jaren negentig vorige eeuw.
  • Het straf(proces) recht lag onder vuur (Van Traa: crisis 1995)
  • Grote reorganisatie bij de politie (Politiewet 1993)
  • Subjectief veiligheidsgevoel (camera's in Ede, 1993)
  • Samenleving was risicomijdend, individualiserend en drama-democratie. 
 • Opkomst bestuurlijk sanctierecht: toezicht wordt?
  • Handhavingstoezicht, met: 'waakhonden die niet alleen blaffen, maar ook bijten'.
  • Stadswacht wordt BOA
  • Nieuwe bestuurlijke sancties in het verkeersstrafrecht: intrekking rijbewijs, leerstraffen: EMA, EMG (educatieve maatregel gedrag en verkeer), LEMA (lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer), ASP (alcoholslotprogramma)
  • Bestuurlijk ophouden art. 176a Gemeentewet  
 • Per 1 juli 2009 wordt de Awb aangevuld met de Vierde tranche. Gevolgen voor bestuurlijke sancties?
  • Nieuwe systematiek bestuurlijke sancties
  • Bestuurlijke boete wordt algemene op leedtoevoeging gerichte sanctie (art. 5:40 Awb)
 • Maak een onderverdeling in bestuurlijke sancties.
  • Herstelsanctie (reparatoir)
  • Bestraffende sanctie (leedtoevoegend)
 • Welk artikel ziet op de definities van sancties?
  Art. 5:2 Awb: bestuurlijke, herstellende en bestraffende sanctie.
 • Noem de lijn uit de uitspraken Engel, Öztürk en Jussila.
  • Maatregel naar nationaal recht strafrechtelijk van aard.
  • Maatregel heeft het karakter van een bestraffende sanctie.
  • Geringe impact sluit criminal charge niet uit. 
 • Noem de lijn uit de uitspraken Hrdalo vs. Kroatië en Çelik Bozkurt vs. Turkije.
  • Art. 6 EVRM is niet beperkt tot strafrechtelijke procedures, maar geldt ook in verbandhoudende bestuursrechtelijke procedures.
 • Wat is de lijn uit de uitspraak Nilsson vs. Zweden?
  • Schrosing van het rijbewijs voor 18 maanden is criminal charge. 
 • In de Vierde tranche van de Awb werd strafrechtelijk jargon geïntroduceerd. Geef voorbeelden.
  • Overtreding, gedraging, medepleger, samenloop, legaliteit, zwijgrecht, cautieplicht, rechtvaardigingsgrond. 
  • Art. 51 lid 2 en 3 Sr wordt van overeenkomstige toepassing verklaard. 
  • Art. 5:41 Awb: geen bestuurlijke boete voor zover de overtreding niet kan worden verweten. 
 • Wat wordt in de Awb verstaan onder overtreding en overtreder?
  • Overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 
  • Overtreder: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 
 • Wat is de reikwijdte van de Awb m.b.t. bestuurlijke sancties?
  • De Awb bevat regels over sancties, te verdelen in herstelsancties en bestraffende sancties
  • De Awb kent twee herstelsancties
  • De Awb kent bestraffende sancties, maar geeft alleen regels over de bestuurlijke boete
  • De Awb sluit niet uit dat er nog meer bestraffende sancties zijn (art. 5:3 en 5:54 Awb), waarop de regels van de bestuurlijke boete van overeenkomstige toepassing zijn
 • Waarop zien de Wetten Victoria, Damocles en Victor en welke bepalingen zijn relevant?
  Sluiting van panden, art. 174a Gemeentewet en art. 13b Opiumwet.
 • Waarop ziet de Wet tijdelijk huisverbod?
  • Last tot verlaten woning
  • Verbod ophouden bij de woning
  • Contactverbod
 • Waarop ziet de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
  • Gebiedsontzegging
  • Gedragsmaatregel
  • Zorgbevel
 • Waartoe heeft de aanscherping van handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving geleid?
  • Gefixeerde boete
  • Afgedwongen huisbezoek
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geen OM-strafbeschikking bij contra-indicatie. Geef voorbeelden. 1A en 1B Aanwijzing.
 • rechtspersonen (tenzij geldboete)
 • asielzoeker (tenzij BRP-adres bekend)
 • illegale vreemdeling (volgens OM vreemdelingenbeleid worden illegalen in principe gedagvaard, niet mogelijk: dan geldtransactie of strafbeschikking met geldboete, en na betaling direct uitzetten)
 • personen zvwov (tenzij adres bekend waarnaar strafbeschikking kan worden gestuurd of in persoon uitreiken met directe betaling)
 • anonymi (want: SB moet naam en adres bevatten)
 • niet bij feitgecodeerde misdrijven
 • politiek of publicitair gevoelige zaak (uitvaardigen in principe niet mogelijk, slechts bij hoge uitzondering wel mogelijk, denk aan bekende Nederlander)
In beginsel worden alle zaken die zich daarvoor lenen door middel van een strafbeschikking afgedaan. Voor het uitvaardigen van een strafbeschikking kunnen echter contra-indicaties bestaan. Deze kunnen zien op de aard van het strafbare feit of op de persoon van de dader. De contra-indicaties kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën. Leg uit.
 • Dwingende contra-indicaties: dit zijn gevallen waarin het uitvaardigen van een strafbeschikking niet is toegestaan. Dit zijn de wettelijk uitgesloten gevallen, namelijk alle misdrijven met een maximale strafbedreiging boven de zes jaren gevangenisstraf. 
 • Facultatieve contra-indicaties: De Aanwijzing OM-afdoening spreekt van 'geen strafbeschikking, tenzij...'. Blijkens de toelichting gaat het hier bijvoorbeeld om feiten die beleidsmatig gezien in principe niet in aanmerking komen voor afdoening met een strafbeschikking, maar waarvoor dit wel mogelijk is als het een zeer lichte variant betreft. Men kan bijvoorbeeld denken aan een zedendelict waarop maximaal zes jaren gevangenisstraf staat. Zedendelicten komen beleidsmatig niet voor afdoening met een strafbeschikking in aanmerking, maar als de norminbreuk slechts zeer beperkt is gebleven en nauwelijks impact op het slachtoffer heeft gehad, dan is voor te stellen dat toch voor een strafbeschikking kan worden gekozen. 
 • Facultatieve indicaties: 'strafbeschikking, tenzij...'. Nu betreft het feiten die in principe met een strafbeschikking afgedaan, maar waarvoor dit in specifieke gevallen niet gewenst is. Hier kan men direct aan de recidiverende winkeldief denken. Ook als is een product van zeer beperkte geldwaarde ontvreemdt, zal de recidive aanleiding zijn om te dagvaarden. 
Art. 257c lid 2 Sv stelt het horen van de verdachte, bijgestaan door een raadsmand (rechtsbijstand) verplicht. De wet bepaalt dat de taakstraf of de rij-ontzegging 'slechts' kan worden opgelegd, als de verdachte tevoren is gehoord. Wat zij de beweegredenen voor deze hoorplicht?
De beweegredenen voor deze hoorplicht zijn deels ingegeven door de zorgvuldigheid, maar ook vanwege proceseconomische motieven. 
 • De zorgvuldigheid van de voorbereiding brengt met zich dat de verdachte de kans moet hebben om bijvoorbeeld zijn bezwaren tegen een voorgenomen rij-ontzegging aan te voeren, uit te leggen waarom hij wel of niet aan een werkstraf kan voldoen, of bij een geldboete in te gaan op de persoonlijke (financiële) omstandigheden. 
 • Het proceseconomische belang zit in de gevallen waarin de verdachte reeds bij de hoorzitting te kennen geeft niet te zullen instemmen met de voorgenomen bestraffing en/of al aanstonds te kennen geeft de beoordeling van de strafrechter te wensen. Daarnaast speelt het argument dat de officier van justitie niet de mogelijkheid heeft aan een straf of maatregel vervangende hechtenis te koppelen, nu de Grondwet de oplegging van vrijheidsbeneming aan de rechter heeft voorbehouden.  
Wanneer kan sprake zijn van strijd met de behoorlijke procesorde?
 • Als het OM, na herhaalde aanmaning van de strafrechter, in gebreke blijft een compleet procesdossier aan de rechter te overleggen, inclusief een afschrift van de strafbeschikking;
 • Dat het OM voorzichtig moet zijn om (te) snel te dagvaarden na een mislukte uitreiking van een strafbeschikking, indien komt vast te staan dat de uitreiking van de strafbeschikking niet volgens de wettelijke bepalingen op het juiste adres heeft plaatsgevonden, Hof Den Haag, 26 maart 2013. 
De mogelijkheid bestaat om de verdachte te dagvaarden nadat er eerst een strafbeschikking tegen hem is uitgevaardigd. Hoe dient het OM hierbij te handelen?
Het OM dienst te handelen overeenkomstig de beginselen van een behoorlijke procesorde.
Het is wel weer mogelijk dat de ovj de strafbeschikking intrekt (dat kan zelfs in de fase dat bestrafte in verzet is gegaan), of de inhoud daarvan wijzigt (maar dan kan art 68 Sr van toepassing zijn). Weer een andere complicatie kan zich voordoen als de ovj de strafbeschikking niet ten uitvoer legt en alsnog dagvaardt. Waarover spreekt de minister in de memorie van toelichting?
De minister spreekt in zo'n geval van een 'voortgezette vervolgingshandeling'. Wordt de verdachte gedagvaard omdat de strafbeschikking niet ten uitvoer is gelegd, dan is de strafbeschikking niet meer voor tenuitvoerlegging vatbaar. De tenuitvoerlegging die reeds is aangevangen, wordt geschorst. De strafrechter beoordeelt de strafzaak in dit geval op basis van de artikelen 348 en 350 Sv. Niet de strafbeschikking staat centraal, al kan deze wel een rol spelen. Zo kan de omstandigheid dat de verdachte een opgelegde boete niet heeft kunnen betalen of een opgelegde taakstraf niet heeft willen voltooien, van belang zijn bij de keuze van de strafsoort door de strafrechter. De strafrechter is echter in geen enkel opzicht gebonden door de strafbeschikking: hij komt zelfstandig tot een oordeel.
Samenvatting bestuurlijke sancties
- Zijn in korte tijd met velen gekomen
- Dragen dikwijls bij aan normherstel
- Zijn veelal geconcentreerd rond de burgemeester
- Kunnen (creatief) worden ingezet bij ondermijning, onduldbare overlast, criminaliteit en/of daar waar het strafrecht (nog) niet adequaat is
- Dienen kritisch te worden benaderd omdat
  • niet de rechter de sanctie oplegt
  • een evenkie van de penitentiaire beginselen bij strafsancties ontbreekt;
  • (te) gemakkelijk geen criminal charge wordt aangenomen 
Voor degenen die een ASP kregen vóór ABRvS 4 maart 2015: geen gevolgen.ASP bestaat nog steeds, maar wordt niet meer opgelegd.Wat legt het CBR in plaats van het ASP nu op?
In plaats van het ASP legt het CBR nu een cursus alcohol & verkeer of onderzoek alcoholgebruik op.
Alcoholslotprogramma: oordeel ABRvS
ABRvS 4 maart 2015, ECLI:622
 • De Afdeling is van oordeel dat de minister de mogelijke ingrijpende gevolgen van de oplegging van het ASP niet afdoende heeft afgewogen.
 • In een substantieel aantal gevallen kan de Regeling onevenredig uitwerken omdat het ASP moet worden opgelegd aan bestuurders, zonder dat daarbij rekening kan worden gehouden met hun persoonlijke omstandigheden. 
 • De Regeling maakt ten onrechte geen onderscheid tussen gevallen waarin deze ingrijpende gevolgen zich wel en niet voordoen, en biedt het CBR evenmin ruimte om in de gevallen waarin deze zich voordoen een geïndividualiseerde afweging te verrichten.
 • Aldus is de evenredigheid van de opgelegde maatregel onvoldoende gewaarborgd, zodat art. 17, eerste lid, van de Regeling in strijd is met art. 3:4, tweede lid, Awb en derhalve onverbindend is. 
 • De Afdeling is zich ervan bewust dat reeds eerder de verbindendheid van de Regeling aan de orde is gesteld en dat de Afdeling toen tot een andere conclusie is gekomen dan in deze uitspraak.
 • De ernst en omvang van de gevolgen die de oplegging van het ASP in concrete gevallen heeft, die eerst duidelijk werden door het toenemend aantal zaken dat aan de rechtbanken en de Afdeling is voorgelegd, hebben de Afdeling evenwel genoopt om dat oordeel te heroverwegen en thans tot het in deze uitspraak vervatte oordeel te komen. 
Alcoholslotprogramma: oordeel HR
HR 3 maart 2015, ECLI:434
 • De wetgever heeft de samenhang tussen de procedure die leidt tot het ASP en de strafvervolging niet geregeld en daarmee geen regeling getroffen die bepaalt hoe de strafrechter in die gevallen waarin het ASP is opgelegd, dient om te gaan met de samenloop van die maatregel en de in de strafzaak te nemen beslissingen op het gebied van de procedurele afstemming, de vervolgbaarheid en/of de mogelijke verdiscontering van het gewicht van het opgelegde ASP in de sanctietoemeting.


 • Bij de huidige regelgeving is de strafvervolging van een verdachte in strijd met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen waarin de verdachte op grond van datzelfde feit de verplichting tot deelname aan het ASP is opgelegd.


 • Die beginselen kunnen immers meebrengen (en brengen hier ook mee) dat een inbreuk op het beginsel dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit, de niet-ontvankelijkheid van het OM tot gevolg heeft.