Summary Powerpoints Bestuurssanctierecht

-
298 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Powerpoints Bestuurssanctierecht

 • 1 Inleiding bestuurlijk sanctierecht

 • Strafrecht is 'zo oud als de mensheid'. Wat geldt ten aanzien van bestuursrecht en bestuurlijk sanctierecht?
  • Bestuursrecht is relatief jong recht
   • pas heel laat gecodificeerd
   • nauwelijks aandacht voor 'administratieve' sancties
  • Bestuurlijk sanctierecht (bestuursstrafrecht) is nog jonger recht, maar heeft zich razendsnel ontwikkeld. 
 • Het uit een rijdende auto weggooien van een leeg plastic koffiebekertje op straat. Mag dat?
  Nee, dat mag natuurlijk niet.
  • bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte (conform gelijknamige wet)
  • BOA mag bestuurlijke strafbeschikking opleggen (conform afvalstoffenregeling)
  • Politie mag politiestrafbeschikking opleggen (conform APV of baldadigheid)
  • OM-strafbeschikking op basis van art. 5 WVW 1994 (gevaarzetting, of daarvoor dagvaarden
  • op dit moment tevens transactie, voorwaardelijk sepot
  • dagvaarden art. 10:15 Wmb jo art. 1a WED (economisch delict, misdrijf) 
 • Hoe wordt er gehandhaafd bij toezicht/controle en opsporing?
  • Toezicht/controle = bestuursrechtelijk handhaven
  • Opsporing = strafrechtelijk handhaven
 • Wat zijn administratiefrechtelijke sancties?
  Publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke normen. 
  • gericht op herstel (reparatoir)
  • situatief
  • geen leedtoevoeging  
 • Welke bepaling ziet op de last onder bestuursdwang?
  Art. 5:21 Awb
  Begunstigingstermijn voor herstel. Zo niet: op kosten van de overtreder, al dan niet met behulp van de 'sterke arm', wegnemen, beletten, verrichten, in de oude toestand herstellen.
 • Welke bepaling ziet op de last onder dwangsom?
  Art. 5:31d Awb
  Begunstigingstermijn en aard herstelwerkzaamheden. Bedrag dwangsom per tijdvak/per overtreding/ineens/met maximum.
 • Geef voorbeelden van aparte sancties in bijzondere wetten.
  Bijvoorbeeld sancties in Ambtenarenwetten:
  • waarschuwing, berisping, degradatie, strafkortingen salaris, (straf)ontslag
  • repatriëring militairen op uitzending.  
 • Wanneer is het intrekken van een begunstigende beschikking als sanctie mogelijk?
  • Normovertreding door de houder van de beschikking (niet naleven of overtreden van voorschriften)
  • Na daartoe strekken Bibob-advies
  • Achteraf gebleken onjuiste beschikking (door toedoen houder)
 • Wat is het karakter van de intrekking?
  • In Awb alleen regels over intrekken subsidie
  • Jurisprudentie: verlenen impliceert mogelijkheid intrekken
  • Soms: intrekking geregeld in bijzondere wet (bijv. DHW)
 • Kan de intrekking van een begunstigende beschikking aangemerkt worden als criminal charge?
  Vooralsnog is de intrekking niet aangemerkt als criminal charge.
 • Waar dient de Wet op de economische delicten van oudsher tot?
  De WED dient van oudsher tot handhaving van ordeningswetten (bestuursrechtelijke wetgeving). Het sanctiearsenaal van de WED is ruimer dan Sr. Om de dwangmiddelen uit de WEG te kunnen gebruiken is geen verdenking nodig, maar 'aanwijzing' is voldoende (HR 9 maart 1993, NJ 1993/633). Daarom ook interessant voor politie en justitie. Art. 28 WED geeft voorlopige maatregelen:  De officier van justitie, zelfs de economische strafrechter, mogen een soort voorziening treffen die de voorzieningenrechter treft. 
 • Rijbewijs is te beschouwen als een begunstigende beschikking. Is het intrekken of ongeldig verklaren mogelijk?
  Ja. Introductie (eerste) bestuursrechtelijke leerstraf (AVC, alcoholverkeercursus, later EMA, educatieve maatregel alcohol).
 • Welke wet uit 1990 is trendsettend en waarom? Noem een aantal doelen.
  Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). Die is niet zonder stoot of slag gekomen. Ten principale was heel Nederland het niet eens met het feit dat het bestuur straffen ging uitdelen. Als je goed in de Grondwet kijkt, dan staat daar niet dat straffen des rechters is. De geschiedenis wijst op het opleggen van vrijheidsstraffen. 

  • decriminaliseren groot aantal verkeersfeiten
  • ontlasting strafrechtsketen
  • efficiency publiekrechtelijke handhaving
  • introductie quasi strafrechtelijke boete
  • rechtsbescherming strafrechtelijke getint  
 • Noem een aantal maatschappelijke ontwikkelingen uit midden jaren negentig vorige eeuw.
  • Het straf(proces) recht lag onder vuur (Van Traa: crisis 1995)
  • Grote reorganisatie bij de politie (Politiewet 1993)
  • Subjectief veiligheidsgevoel (camera's in Ede, 1993)
  • Samenleving was risicomijdend, individualiserend en drama-democratie. 
 • Opkomst bestuurlijk sanctierecht: toezicht wordt?
  • Handhavingstoezicht, met: 'waakhonden die niet alleen blaffen, maar ook bijten'.
  • Stadswacht wordt BOA
  • Nieuwe bestuurlijke sancties in het verkeersstrafrecht: intrekking rijbewijs, leerstraffen: EMA, EMG (educatieve maatregel gedrag en verkeer), LEMA (lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer), ASP (alcoholslotprogramma)
  • Bestuurlijk ophouden art. 176a Gemeentewet  
 • Per 1 juli 2009 wordt de Awb aangevuld met de Vierde tranche. Gevolgen voor bestuurlijke sancties?
  • Nieuwe systematiek bestuurlijke sancties
  • Bestuurlijke boete wordt algemene op leedtoevoeging gerichte sanctie (art. 5:40 Awb)
 • Maak een onderverdeling in bestuurlijke sancties.
  • Herstelsanctie (reparatoir)
  • Bestraffende sanctie (leedtoevoegend)
 • Welk artikel ziet op de definities van sancties?
  Art. 5:2 Awb: bestuurlijke, herstellende en bestraffende sanctie.
 • Noem de lijn uit de uitspraken Engel, Öztürk en Jussila.
  • Maatregel naar nationaal recht strafrechtelijk van aard.
  • Maatregel heeft het karakter van een bestraffende sanctie.
  • Geringe impact sluit criminal charge niet uit. 
 • Noem de lijn uit de uitspraken Hrdalo vs. Kroatië en Çelik Bozkurt vs. Turkije.
  • Art. 6 EVRM is niet beperkt tot strafrechtelijke procedures, maar geldt ook in verbandhoudende bestuursrechtelijke procedures.
 • Wat is de lijn uit de uitspraak Nilsson vs. Zweden?
  • Schrosing van het rijbewijs voor 18 maanden is criminal charge. 
 • In de Vierde tranche van de Awb werd strafrechtelijk jargon geïntroduceerd. Geef voorbeelden.
  • Overtreding, gedraging, medepleger, samenloop, legaliteit, zwijgrecht, cautieplicht, rechtvaardigingsgrond. 
  • Art. 51 lid 2 en 3 Sr wordt van overeenkomstige toepassing verklaard. 
  • Art. 5:41 Awb: geen bestuurlijke boete voor zover de overtreding niet kan worden verweten. 
 • Wat wordt in de Awb verstaan onder overtreding en overtreder?
  • Overtreding: een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 
  • Overtreder: degene die de overtreding pleegt of medepleegt. 
 • Wat is de reikwijdte van de Awb m.b.t. bestuurlijke sancties?
  • De Awb bevat regels over sancties, te verdelen in herstelsancties en bestraffende sancties
  • De Awb kent twee herstelsancties
  • De Awb kent bestraffende sancties, maar geeft alleen regels over de bestuurlijke boete
  • De Awb sluit niet uit dat er nog meer bestraffende sancties zijn (art. 5:3 en 5:54 Awb), waarop de regels van de bestuurlijke boete van overeenkomstige toepassing zijn
 • Waarop zien de Wetten Victoria, Damocles en Victor en welke bepalingen zijn relevant?
  Sluiting van panden, art. 174a Gemeentewet en art. 13b Opiumwet.
 • Waarop ziet de Wet tijdelijk huisverbod?
  • Last tot verlaten woning
  • Verbod ophouden bij de woning
  • Contactverbod
 • Waarop ziet de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
  • Gebiedsontzegging
  • Gedragsmaatregel
  • Zorgbevel
 • Waartoe heeft de aanscherping van handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving geleid?
  • Gefixeerde boete
  • Afgedwongen huisbezoek
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.