Summary Praktijkboek leerlingenzorg

-
ISBN-10 9001809278 ISBN-13 9789001809270
187 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktijkboek leerlingenzorg". The author(s) of the book is/are Brigitte Bongaards, Joop Sas. The ISBN of the book is 9789001809270 or 9001809278. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktijkboek leerlingenzorg

 • 1 Kleine historie zorgverbreding

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Leerplichtwet

 • 1911 speciaal onderwijs was het idee, zelfstandige scholen.

  Buitengewoon onderwijs: LOM, MLK, IOBK (in hun ontwikkelijk bedreigde kleuters, doof, slechtziend, blind, slechthorend, mytyl (lichamelijk gehandicapt, ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare kinderen), ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen)

  Meer mogelijkheden voor extra hulp.

   

 • In welk jaar is de leerplichtwet ingevoerd?
  1900
 • de bond van Nederlandse Onderwijzers schreef in 1911 in een rapport, dat de overplaatsing van en probleemkind naar een vorm van speciaal onderwijs niet alleen dit kind ten goede zal komen, maar: 'groter waarde ontlenen die scholen aan het feit, dat de gewone school daardoor ontlast wordt van de leerlingen , die de voortgang van de normale kinderen verhinderen'. 
 • lom =
  kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
 • mlk =
  moeilijk lerende kinderen
 • iobk =
  in hun ontwikkeling bedreigde kleuters
 • mytyl =
  lichamelijk gehandicapte kinderen 
 • zmlk = 
  zeer moeilijk lerende kinderen
 • zmok = 
  zeer moeilijk opvoedbare kinderen
 • Naast het gespecialiseerde onderwijs ontstonden ook in samenwerking met universiteiten Pedagogische Instituten (PI-scholen). Hier werden kinderen met ernstige problemen langdurig geobserveerd om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen. 
 • ICB = 
  Innovatiecommissie basisonderwijs
 • In het begin van de jaren zeventig moest het speciaalonderwijs veranderen. Dit moest gebeuren door: 
  1. verbeteren van het basisonderwijs
  2. een intensievere samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs
  3. Het onderwijs moest beter aansluiten op kinderen uit de lagere sociaal-economische milieu's. 

  Daarom verschenen er verschillende beleidsnota's. In 1975 verscheen de Contourennota. 
 • In het begin van de jaren zeventig moest het SO veranderen. Dit moest gebeuren door:
  1. Het verbeteren van het basisonderwijs
  2. Een intensievere samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs
  3. Het onderwijs moest beter aansluiten op kinderen uit de lagere sociaal-economische milieu's. 
 • Vanuit de ICN verscheen een reeks beleidsnota's die erop gericht waren het onderwijs aan vier- tot twaalfjarigen te verbeteren. Gedurende de jaren 1974 tot 1980 bracht de ICB een groot aantal adviezen uit aan de minister van Onderwijs over het reorganiseren en inhoudelijk verbeteren van de toen nog van elkaar gescheiden kleuter- en lagere school. 
 • In het eerste advies van het ICB in 1974 stond dat er soepelere overgang moest komen van de kleuter- naar de lagere school. Het doel van deze experimenten was om uiteindelijk te komen tot een 'basisschool'. 
 • In het zesde advies van de ICB (1977) stelde men dat voorkomen moest worden dat grote aantallen leerlingen nog langer vastliepen in het onderwijs als gevolg van stagnaties in hun ontwikkelings- en leerproces. 
 • 1.2 Beleidsverandering

 • 1975 Contourennota: speciaal onderwijs, basisschool en samenwerkingsprojecten

  speciaal basisonderwijs steeds meer in trek; gevolg wachtlijsten

  groot verschil van groep 2 (spelen) naar groep 3 (leren); gevolg leidde tot toename van aanmeldingen voor IOBK (in hun ontwikkeling bedreigde kleuter)

  Vergroting van de zorgdbreedte: onderling uitwisselen van kennis; doel was minder verwijzingen en meer terugplaatsingen naar het reguliere onderwijs (uiteindelijk doel niet bereikt)

  Handelingsplannen kwamen in het onderwijs

   

 • Volgens het zesde advies van het ICB (1977)moesten: 
  • De basisscholen hun onderwijsproces moet afstemmen op de mogelijkheden van de individuele leerling.
  • Er meer overleg en samenwerking komen tussen het reguliere en het buitengewoon onderwijs. 

  Door de samenwerkingsverbanden veranderden er een aantal dingen:
  • De kennis over speciale behoeften van de leerkrachten in het basisonderwijs werd vergroot.
  • Hierdoor werd de stroom van het basisonderwijs naar het buitengewoon onderwijs minder.
  • In het buitengewoon onderwijs verschoof de aandacht naar de leerkracht als centrale factor, de manier van lesgeven, de omgang met kinderen en vooral de planmatigheid van pedagogisch en didactisch handelen. 
  • De nadruk kwam te liggen op het werken met een handelingsplan.
 • Waarom moest het buitengewoon speciaal onderwijs flink veranderen?
  Omdat het onderwijs beter moest aansluiten bij de sociaal-economische milieus.
 • welke redenen waren er voor het heroriënteren van het speciaal onderwijs?
  - breuk voor de continuïteit van het onderwijs
  - niet de verwachte resultaten
  - de werkwijze verschilden niet fundamenteel van die van het basisonderwijs  
  - uitzonderingspositie van de kinderen die werd gevolgd door negatieve etikettering 
  - het haalde het kind uit zijn eigen omgeving
  - het was erg duur.
 • Wat was één van de redenen die de ICB constateerde op de nog gescheiden basisschool? 
  Gebrek aan continuïteit die jonge kinderen ondervonden bij de overstap van de kleuters naar de lagere school.
 • eerste advies van ICB
  Meer continuïteit in de ontwikkeling van de kinderen. kleuterscholen en lagere scholen moeten beter aansluiten op elkaar.
 • zesde advies van ICB
  Zittenblijven en het hoge aantal aan verwijzingen naar het speciaal onderwijs zullen verdwijnen.
 • wat is het verbeteren van de zorgbreedte?
  Meer specialisten voor op de basisschool om de stroom naar het specialonderwijs te verminderen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

In welk jaar is de leerplichtwet ingevoerd?
11
lom =
11
mlk =
11
iobk =
11
Page 1 of 36