Summary Praktijkdiploma Loonadministratie arbeidsrecht en sociale zekerheid

-
ISBN-13 9789463170154
255 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktijkdiploma Loonadministratie arbeidsrecht en sociale zekerheid". The author(s) of the book is/are D R In ' t Veld AA Mr J H van Deuren. The ISBN of the book is 9789463170154. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktijkdiploma Loonadministratie arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht

 • Welke recht speelt in Nederland een rol?
  Het Nederlandse recht, het Europese recht en het internationale recht.
 • Voor wie zijn de rechtsregels belangrijk?
  Voor alle inwoners van ons land en de verschillende organisaties.
 • Wat zijn natuurlijke personen?
  Natuurlijke personen zijn alle mensen.
 • Wat zijn rechtspersonen?
  Rechtspersonen zijn organisaties die als zodanig door de wet aangewezen worden, met eigen rechten en plichten.
 • Leg in het kort uit wat een rechtspersoon is en door wie een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd.
  Een rechtspersoon is een organisatie (aangewezen door de wet) met eigen rechten en plichten. Een rechtspersoon neemt zelfstandig deel aan het economisch verkeer en wordt in het rechtsverkeer altijd vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon.
 • Noem een aantal rechtspersonen.
  Besloten vennootschap (B.V.), de staat, de provincie, de gemeente, de naamloze vennootschap (N.V.), de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting, een kerkgenootschap.
 • Waar halen wij het recht uit wat in Nederland van kracht is?

  • gewoontes;
  • wetten en wetboeken;
  • jurisprudentie
  • internationale verdragen.
 • Hoe noem je het recht wat is vastgelegd in wetten?
  Het geschreven recht.
 • Geef een ander woord voor ongeschreven recht.
  Het gewoonterecht.
 • Wanneer wordt een gewoonte gerekend tot het gewoonterecht?
  Als het een gebruik is waaraan iedereen zich moet houden dus als binnen een bepaalde kring personen in een bepaalde situatie de overtuiging aanwezig is dat een ongeschreven regel moet worden toegepast.
 • Komen gewoontes overal in het land voor?
  Nee, sommige gewoontes komen alleen voor in een bepaalde regio of sector.
 • Vroeger was een groot deel van ons geschreven recht gewoonterecht. In de loop van tijd is veel gewoonterecht vastgelegd. Waarin?
  In wetten, wetboeken, ministeriële regelingen en gemeentelijke en provinciale verordeningen.
 • Wat wordt bevorderd door het schriftelijk vastleggen van rechtsregels?
  De rechtszekerheid.
 • Hoe noem je het vastleggen van regels in wetten en wetboeken?
  Codificatie
 • Wat is het voordeel van codificatie (vastleggen van regels in wetten/wetboeken)?
  Iedereen kan kennisnemen van de rechtsregels en de rechtsregels gelden voor iedereen.
 • Wat kan er gebeuren wanneer bepaalde rechtsregels in de loop van tijd achterhaald zijn?
  Dit kan in de praktijk betekenen dat burgers van een land zich niet meer houden aan deze regels.
 • Wat staat beschreven in een wet? Geef enkele voorbeelden.
  In een wet worden rechtsregels gegeven met betrekking tot een (beperkt) onderwerp.
  B.v. de Wet flexibel werken of de Wet op de ondernemingsraden.
 • Wat staat beschreven in een wetboek? Geef enkele voorbeelden.
  In een wetboek staan rechtsregels van een omvangrijk rechtsterrein.
  B.v. het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 • Wat bevat het Burgerlijk Wetboek?
  Dit wetboek bevat onder meer arbeidsrecht (boek 7), regels met betrekking tot rechtspersonen, vermogensrecht en regels met betrekking tot verjaring.
 • Wat bevat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering?
  Dit wetboek bevat regels voor het voeren van een juridische procedure, ook staan er regels in voor het leggen van beslag.
 • Wie legt uit hoe de wet geïnterpreteerd moet worden?
  De rechter, in zijn uitspraak verklaart hij dan hoe bepaalde rechtsregels toegepast moeten worden in een bepaalde situatie.
 • Wat is jurisprudentie?
  De verzameling van uitspraken van rechters.
 • Uitspraken van rechters worden veelal gepubliceerd, waar kun je uitspraken over het arbeidsrecht terugvinden?
  In het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en op de website van de rechterlijke macht: www.rechtspraak.nl.
 • Waarin zijn de afspraken vastgelegd tussen landen ? En hoe noem je deze?
  In internationale verdragen.
  Traktaat,  conventie, handvest.
 • Hoe noem je een verdrag tussen twee landen?
  Een bilateraal verdrag.
 • Hoe noem je een verdrag tussen meerdere landen?
  Een multilateraal verdrag.
 • Noem enkele internationale verdragen.
  het Handvest van de Verenigde Naties (1945), het EEG-verdrag (1957), het Europees Sociaal Handvest (1996), het Verdrag van Maastricht (1992) en de Europese Conventie ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (1950).
 • Sommige internationale verdragen bevatten afspraken waaraan niet alleen de landen zelf maar ook de inwoners van een land zich moeten houden. Er zijn veel internationale afspraken tussen de landen van de Europese Gemeenschap. Waarin worden deze afspraken vastgelegd?
  De EU-Richtlijnen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt bedoeld met vorderingsrecht en wanneer verjaard dit?
Het vorderingsrecht ontstaat op de dag waarop loon is ingehouden of waarop door de werknemer een bedrag is betaald op grond van het nietige beding (art. 7:631 lid 6, 7 en 8 BW) De vordering verjaart 6 maanden na het ontstaan.
Wat wordt bedoeld met matigingsrecht?
Een rechter kan de terugbetaling door de werkgever matigen als hem dit billijk lijkt, het matigingsrecht is beperkt tot de omvang van de door de werknemer geleden schade.
Een bepaling in de arbeidsovereenkomst in strijd met het recht op vrije besteding van het loon is nietig (art. 7.631 lid 2 BW), wat kan een werknemer doen wanneer er desondanks een dergelijk beding in zijn overeenkomst is opgenomen?
Een werknemer kan een beroep doen op de nietigheid van dat beding en het bedrag terugvorderen dat hij uit hoofd van het nietige beding aan de werkgever heeft betaald.
Een werkgever kan de werknemer niet verplichten zijn loon op een bepaalde wijze te besteden (art.7:631 lid 2 BW), hierop zijn uitzondering, benoem de voornaamste.
 • deelname in een fonds waarop de Pensioenwet van toepassing is en ten aanzien waarvan aan de voorschriften van die wet is voldaan;
 • bijdrage van premiebetaling voor een verzekering overeenkomstig de voorschriften door de Pensioenwet gesteld (art. 7:631 lid 3 onder a en b BW)
Wat wordt bedoeld met gedwongen winkelnering?
Dat de werkgever het loon of een deel daarvan niet mag uitbetalen in zogenoemde tegoedbonnen die een werknemer kan besteden in speciale winkels.
Wanneer vindt de wettelijke uitbetaling plaats van vakantiegeld en mag dit ook plaatsvinden in een andere maand?
Juni is de wettelijke uitbetaling van vakantiegeld.
Werkgever en werknemer kunnen ook afspreken dat dit plaatsvindt in b.v. mei. Ook kan de vakantiebijslag zijn overeengekomen in het loon van de werknemer, wel is belangrijk dat dit duidelijk vermeldt staat in de arbeidsovereenkomst.
Staat het recht op een dertiende maand of winstuitkering in de wet beschreven?
Nee, dit kan wel geregeld zijn in de cao of tussen werkgever en werknemer onderling.
Volgens de WML heeft iedere werknemer ook recht op 8% vakantiebijslag over zijn loon. Voor de minimumvakantiebijslag is een maximum vastgesteld, wat is het maximum en zijn werkgever en werknemer vrij om hogere bedragen af te spreken?
Niet meer dan driemaal het minimumloon (art.15 lid WML)

De wet geeft minimale grenzen aan. Werkgever en werknemer zijn vrij om hogere bedragen af te spreken. In veel cao's zijn de afspraken over de hoogte van de vakantiebijslag nauwkeurig vastgelegd maar dit kan ook afgesproken zijn in de arbeidsovereenkomst. Is er niets afgesproken dan geldt de wettelijke minima.
Welke inkomsten worden in de WML niet aangemerkt als loon (art.6 WML)?
 • verdiensten uit overwerk;
 • vakantiebijslagen;
 • winstuitkeringen;
 • uitkeringen aan werknemers bij bijzondere gelegenheden, b.v. kerstgratificatie;
 • bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
 • eindejaarsuitkeringen.
Naast het minimumloon voor volwassenen kennen we het minimumloon voor jeugdigen (werknemers tussen de 15 en 23 jaar). Naarmate de werknemer ouder wordt stijgt het minimumjeugdloon. Hoe wordt het minimumjeugdloon vastgesteld?
Aan de hand van vaste percentages van het minimumloon.