Summary Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

-
ISBN-10 9046905659 ISBN-13 9789046905654
497 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktijkgericht onderzoek in bedrijf". The author(s) of the book is/are Jan Leen Jef Mertens. The ISBN of the book is 9789046905654 or 9046905659. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

 • 1.1 wat is praktijkgericht onderzoek

 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Praktijkgericht onderzoek word omschreven als onderzoek dat is geworteld in de beroepspraktijk en bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk.

  Dit vindt plaats door het generen van kennis en inzichten, maar ook door het leveren van toepasbare producten en ontwerpen en concrete oplossingen voor die beroepspraktijk.
 • 1.2 De handelingscyclus

 • Wat is een handelingscyclus en wat zijn de stappen van een handelingscyclus?
  Doelgericht veranderen van de huidige situatie tot de gewenste situatie om tot de gewenste situatie te komen wordt de handelingscyclus gebruikt. 

  1. Probleemidentificatie
  2. Diagnose 
  3. Ontwerp 
  4. Verandering 
  5. Evaluatie
 • Benoem de fasen van de regulatieve cyclus van Van Strien
  1. Probleemstelling
  2. Diagnose
  3. Plan
  4. Ingreep
  5. Evaluatie
 • Bewerking op de regulatieve cyclus van Van Aken
  1. Probleemkluwen 
  2. Probleemkeuze 
  3. Diagnose (analyse)
  4. Plan (ontwerp)
  5. Ingreep
  6. Evaluatie
 • Wat zijn de fase van de Algemene bedrijfskundige probleemaanpak (Management Problem Solving Method)?
  1. Probleemidentificatie 
  2. Formulering van de probleemaanpak 
  3. Probleemanalyse 
  4. Formulering van alternatieve oplossingen 
  5. Beslissing (het kiezen van de oplossing)
  6. Implementatie van de oplossing
  7. Evaluatie van de oplossing
 • Wat zijn de fasen van de DOVE-cyclus (interventiecyclus)?
  1. Diagnose 
  2. Ontwerp 
  3. Veranderen 
  4. Evalueren
 • 1.3 De onderzoekscyclus

 • Uit welke twee varianten bestaat de onderzoekscyclus?
  1. Praktijkgericht onderzoek
  2. Wetenschappelijk onderzoek
 • Waarvoor wordt de werkcyclus voor praktijkgericht onderzoek/ onderzoekscyclus gebruikt en welke fases heeft het?
  Bij praktijkgericht onderzoek gaat het niet om begrijpen, maar om ingrijpen; je wilt een bestaande situatie verbeteren. Daarom wordt er gebruik gemaakt van de werkcyclus voor praktijkgericht onderzoek.

  1. Probleemanalyse
  2. Onderzoeksontwerp
  3. Dataverzameling
  4. Data-analyse
  5. Conclusies en aanbevelingen
  6. Rapportage en presentatie
 • 1.4 Kwaliteitseisen aan praktijkgericht onderzoek

 • Wat zijn de vereiste aan onderzoeksresultaten?
  Onderzoeksresultaten moeten nuttig zijn voor de opdrachtgever (relevantie) en de opdrachtgever moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het onderzoek (deugdelijkheid).
 • Wanneer is het onderzoek deugdelijk?
  Een onderzoek is deugdelijk wanneer het voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en validiteit.

  Bij betrouwbaarheid gaat het om het uitsluiten van toeval, dus de resultaten van je onderzoek moeten onder andere omstandigheden en in een andere periode ongeveer hetzelfde zijn. 'Hoe' onderzoek je?

  Validiteit/ Geldigheid is de mate waarin een test meet wat deze zou moeten meten. Bij validiteit gaat het om de juiste keuze van de indicatoren die je onderzoekt, zijn deze representatief voor het onderwerp dat je onderzoekt. 'Wat' onderzoek je?
 • Wat zijn de soorten validiteit?
  - Interne validiteit: Hiermee wordt bedoelt dat er wordt voorkomen dat er verkeerde verbanden worden gelegd; klopt de redenering?  

  - Constructvaliditeit: Hiermee wordt bedoelt dat er is gemeten wat er gemeten moest worden.
 • Deugdelijk en ondeugdelijk onderzoek volgens De Leeuw.
  Zie afbeelding
 • Wat is het gebied tussen deugdelijkheid en ondeugdelijkheid in?
  Praktijkgericht handelen: Met de juiste methoden en theorieën uit het vakgebied kan je toch bruikbare resultaten opleveren. Het gebied van het meer operationele, routinematige niveau.
 • Wat gebeurt er zodra je complexere vraagstukken krijgt?
  Dan ga je opereren op beleidsmatig niveau en dan pas betrek je de onderzoekscyclus erbij.
 • Wat zijn de fase van grondigheid?
  1. Praktijkgericht handelen
  2. Praktijkgericht onderzoeken
  3. Wetenschappelijk onderzoeken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem alle typen praktijkgerichte onderzoeken
1. Probleemanalystisch onderzoek
2. Diagnostisch onderzoek
3. Ontwerpgericht onderzoek
4. Verandergericht onderzoek
5. Evaluatieonderzoek
Wat is het verander model van burk-litwin
Dit model draait om het definiëren en vaststellen van een oorzaak-gevolgrelatie.
Wat zijn sleutelvaardigheden
Het gaat hierbij om datgene waarin de organisatie goed in is en zich weet te onderscheiden.
Benoem het 7s-model
Is voor het achterhalen van sterktes en zwaktes in de onderneming:
1. Structuur
2. Systeem
3. Stijl van management
4. Staf
5. Sleutelvaardigheden
6. Strategie
7. Significante waarden
Wat is het INK-model
Dit is een integraal model voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van organisaties
Waar gaat het om bij probleemanalystisch onderzoek
Hierbij gaat het om het vaststellen van het probleem zelf
Benoem de ethische voorwaarden
- doen de respondenten vrijwillig aan het onderzoek mee?
- wordt er aan de respondenten van te voren duidelijk uitgelegd wat het doel van de werkwijze is?
- worden de gegevens van de respondenten vertrouwelijk, maar het liefst anoniem verwerkt.
- hebben de uitkomsten van het onderzoek geen nadelige gevolgen voor de respondenten?
- wordt het onderzoek op een eerlijke manier uitgevoerd?
De vragen die zich in de handelingscyclus voordoen, noemen we handelingsvragen. De handelingsvragen kunnen betrekking hebben op:
- probleemidentificatie
- diagnose
- ontwerp
- verandering
- evaluatie
(P-DOVE)
Wat is een ondeugdelijk onderzoek
Een onderzoek dat niet-valide en niet-betrouwbaar is. "gevaarlijk"
Wat is construct validiteit
= er is gemeten wat gemeten moest wordne