Summary Praktisch Arbeidsrecht

-
ISBN-10 9001780024 ISBN-13 9789001780029
286 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch Arbeidsrecht". The author(s) of the book is/are C J Loonstra. The ISBN of the book is 9789001780029 or 9001780024. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch Arbeidsrecht

 • 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden

 • Bij de vraag of een vrijgevallen vacature wordt opgevangen door een andere medewerker, wordt het volgende argument in overweging genomen; en wat is dan doorslaggevend?
  bedrijfseconomische argumenten; doorslaggevend zal zijn of de baten opwegen tegen de kosten
 • Welke 7 soorten aanstellingen zijn er
  1: vaste kracht
  2: tijdelijke kracht
  3: uitzendkracht
  4: oproepkracht
  5: thuiswerker (telewerker)
  6: freelancer
  7: werker die gedetacheerd wordt
 • Als een vaste medewerker de organisatie verlaat, welk contract krijgt de opvolger in het algemeen dan aangeboden? Geldt dit meestal hetzelfde?
  vast contract wordt gezocht naar iemand anders met een vast contract; oproepkracht weg, wordt gezocht naar andere oproepkracht etc.
 • 1.1 vaste kracht

 • Wat is het verschil tussen een tijdelijk en vast contract in het burgerlijk wetboek?
  In het bwb wordt gesproken over arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen bij deze overeenkomst schrijft de wet voor dat de opzegging dmv een OPZEGGING ten einde komt. Verder is er geen verschil tussen tijdelijke en vaste contracten.
 • Kent de wet de term "vaste kracht" of "vast dienstverband"?
  Nee; arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 1.3 uitzendkracht

 • Met wie heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst zodra hij is uitgezonden?
  Met het uitzendbureau
 • Waarom is het gebruik maken van een uitzendkracht duurder dan het in dienst nemen van een werknemer?
  Het uitzendbureau heeft zijn activiteiten gericht op het maken van winst en daarvoor moet de inlener betalen.
 • Hoeveel weken kan de werkgever gebruik maken van ieder moment eindigen van overeenkomst bij een uitzendkracht? Heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst in deze periode?
  Er is geen arbeidsovereenkomst voor een periode van 26 weken waarin elk moment de overeenkomst kan eindigen.
 • Nadeel gebruik maken van uitzendbureau
  werknemer is niet direct ingewerkt, hoge bemiddelingskosten aan uitzendbureau
 • 1.4 oproepkracht

 • Wat zijn oproepkrachten en wat is het voordeel?
  Mensen die op onregelmatige tijden kunnen inspringen. Voordeel kennen de onderneming reeds en kunnen in noodsituaties snel en efficient hun diensten aanbieden. Meestal zijn dit vrouwen waarvan de zorgtaken afnemen en willen terugkeren in het arbeidsproces, scholieren en studenten.
 • Komt het woord oproepkracht in de wet voor?
  nee
 • Tot welke categorie behoort de oproepkracht?
  flexibele arbeidsrelaties
 • Welke termen worden voor oproepkracht gebruikt?
  Nulurencontract; onderneming geeft geen garantie voor minimaal aantal uren werken per week/maand.
  min-maxcontractanten; onderneming zegt aantal uren toe minimaal per week/maand en ook maximaal gebruik
  doza's; oproepkrachten die alleen voor donderdagavond en zaterdag kunnen worden opgeroepen
 • de rechtspositie van de oproepkracht is de laatste jaren verbeterd. Noem de 2 rechtsvermoedens
  1: rechtsvermoeden 'arbeidsovereenkomst'; indien wekelijks of tenminste voor 20 uur per maand voor 3 aaneengesloten maanden arbeid wordt verricht, dan wordt vermoed dat deze arbeid op grond van een arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden. Bewijsvoordeel: ondernemer moet aantonen dat oproepkracht toch niet een arbeidsovereenkomst heeft.
  2: arbeidsomvang; Indien een arbeidsovereenkomst ten minste 3 maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in de 4 de maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang vd arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.
  vb 10,20 en 30 uren gewerkt, in de 4de maand verlangen tenminste 20 uur arbeid te verrichten.
 • Onder welke omstandigheden heeft de oproepkracht bij iedere oproep altijd tenminste recht op  loon voor drie uren, ongeacht of er minder dan drie uren arbeid is verricht?
  - er een arbeidsovereenkomst is met een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week en waarvan de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd. 
  - er een overeenkomst is gesloten met een omvang van de arbeid die niet of niet eenduidig is vastgelegd.
  DIT GELD OOK VOOR MIN-MAX CONTRACTEN WAARBIJ DE WERKTIJDEN NIET VASTLIGGEN.  
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geef de hierarchie aan van pvt, or en pv
1:or
2: pvt; personeelsvertegenwoordiging; indirecte vertegenwoordiging en bestaat uit tenminste 3 personen die rechtstreeks gekozen zijn door en uit de werknemers in de onderneming. 
3: pv; personeelsvergadering; een vergadering (minstens 2 maal per jaar) waarvoor alle daarvoor in aanmerking komende werknemers worden uitgenodigd (dus max 49); aangelegenheden van de onderneming aan de orde stellen
Mag de or te kust en te keur commissies instellen?
Nee, de ondernemer moet goedkeuring geven, bij bezwaar beslist de kantonrechter
Welke commissies kan een or instellen?
1: vaste commissies; oefenen een bepaalde taak uit ter vervanging van de or. Die specifieke taak wordt dan naar de betreffende commissie overgeheveld. 
bv: vgw-commissie=veiligheid, gezondheid en welzijn; en gelijke behandeling wordt commissie gelijke behandeling
2: onderdeelcommissies; oefenen alle rechten van de or uit voor een bepaald onderdeel van de onderneming
3: voorbereidingscommissies; worden ingesteld om een onderwerp te 'verkennen' alvorens de or het behandelt.
Wat kan de ondernemer doen als de or geen toestemming geeft over onderwerpen uit art, 27?
Ondernemer kan eerst naar de bedrijfscommissie en dan naar de kantonrechter stappen met het verzoek vervangende toestemming te geven. De ondernemer kan dus de or overrulen, maar zal daartoe zelf het initiatief moeten nemen.
Over welke onderwerpen mag de ondernemer geen besluiten nemen alvorens hij toestemming heeft verkregen van de or (art. 27)?
1: een pensioenregeling, winstdelingsregeling, spaarregeling
2: een werktijd- of vakantieregeling
3: een belonings- of functiewaarderingssysteem
4: een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden of het ziekteverzuim
5: een regeling op het gebied van een aanstellings-, ontslag-, of het bevorderingsbeleid
6: regeling omtrent de registratie van persoonsgegevens
(ook het ophangen van video camera's in de organisatie ter controle van personeel)
Mag een ondernemer over sociaal-organisatorische onderwerpen besluiten nemen zonder de or?
nee
Welke stappen moet de ondernemer in acht nemen de procedure van recht goed na te komen en later niet in de problemen te komen?
1: de or breed en zorgvuldig over zijn voorgenomen plannen informeren
2; de procedure-eisen van art. 25 exact naleven
3: alle door de or in zijn advies geuitte bezwaren serieus nemen en (eventueel gemotiveerd van de hand wijzen)
Wat gebeurt er als de or negatief advies geeft en de ondernemer is toch van plan door te gaan?
Ondernemer is verplicht uitvoering van het besluit een maand op te schorten. Gedurende deze maand kan de or zich beraden over de vraag of hij tegen het besluit van de ondernemer in beroep zal gaan bij de ondernemingskamer.
Bij welke onderwerpen moet de or worden ingeschakeld voor het geven van advies (artikel 25)?
1: verkopen en verkrijgen van een onderneming
2: beeindigen van de werkzaamheden van de onderneming
3: in belangrijke mate inkrimpen of uitbreiden van de onderneming
4: in belangrijke mate wijzigen van de organisatie van de onderneming
5: invoeren of wijzigen van een belangrijke technologische voorziening
Wie is er verantwoordelijk voor dat de or informatie heeft om zijn taak te vervullen?
Or is zelf verantwoordelijk de ondernemer te vragen inlichtingen te verschaffen. Dan is de ondernemer verplicht om tijdig alle inlichtingen te geven die deze redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. De ondernemer is daartoe dus uitsluitend verplicht indien de or dar uitdrukkelijk om vraagt!