Summary Praktisch Bestuursrecht

ISBN-13 9789001845087
240 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch Bestuursrecht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001845087. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch Bestuursrecht

 • 1.1 Wat is bestuursrecht?

 • wat wordt bedoeld met Openbaar bestuur
  het uitvoeren van bestuurstaken waarbij het algemeen belang wordt behartigd
 • Wat zijn rechtsnormen
  regels in het bestuursrecht m.b.t.
  • de organisatie van het openbaar bestuur
  • het verlenen van bestuursbevoegdheden aan bestuursorganen
  • de rechtsnormen vaan het openbaar bestuur zich moet houden bij de uitoefening van bestuursbevoegdheden
  • rechtsnormen die gelden voor de burger en regels voor de handhaving ervan
  • de juridische bescherming voor de burger tegen het optreden van het openbaar bestuur 
 • omschrijf publiekrecht
  rechtsgebied waarbij de relatie van het openbaar bestuur met de burger centraal staat
 • 1.2.1 Legaliteitsbeginsel

 • wat is een ander woord voor wetmatigheid van bestuur
  legaliteitsbeginsel
 • leg uit: legaliteitsbeginsel
  uitgangspunt dat voor het overheidsoptreden een wettelijke grondslag nodig is
 • wat is een omgevingsvergunning
  toestemming van het openbaar bestuur voor het uitvoeren van projecten in de fysieke leefomgeving die zijn genoemd in art 2.1 en 2.2 Wabo
 • wat is een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)
  omgevingsvergunningen kunnen pas worden verleend nadat er een Verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door een ander bestuursorgaan
 • 1.2.2 Specialiteitsbeginsel

 • omschrijf het specialiteitsbeginsel
  uitgangspunt dat een bestuursorgaan bij het voorbereiden van een besluit alleen die belangen mag afwegen die vallen binnen het kader van een bijzondere wet
 • wat is het fundament voor bestuursrecht
  voor het optreden van openbaar bestuur is een grondslag nodig in de wet (legaliteitsbeginsel) en bij het afwegen van de belangen moet het openbaar bestuur binnen het kader blijven van de toepasselijke wet (specialiteitsbeginsel)
 • 1.3 Bronnen van bestuursrecht

 • welke 3 rechtsbronnen zijn van belang voor het bestuursrecht
  1. wet- en regelgeving en verdragen
  2. jurisprudentie
  3. ongeschreven recht, m.n. enkele algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • wie is de formele wetgever
  Regering en Staten-Generaal
 • Wat is het hiërarchische normenstelsel
  ordening van regelgeving waarbij de ene regeling hoger in rang is dan de andere
 • soms het bestuursrechtelijk normenstelsel op
  • Verdrag
  • EU-verordening en EU-richtlijn
  • Grondwet
  • Wet in formele zin
  • AMvB
  • Ministeriële regeling
  • Provinciale verordening
  • Gemeentelijke / Waterschapsverordening
  • Beleidsregels
  • Vergunningvoorschriften
 • wat is een Europese verordening
  regeling van het Europees Parlement en Europese Raad
 • wat zijn Europese richtlijnen
  regelingen van de Europese Commissie
 • wat zijn 'wetten in formele zin'
  Wetten van de formele wetgever
 • wat is een AMvB
  regeling afkomstig van de regering
 • Wat zijn Ministeriële regelingen
  regelingen van een minister
 • wat is een Provinciale Verordening
  regeling van Provinciale Staten
 • wat is een Gemeentelijke verordening
  regeling vastgelegd door de gemeenteraad
 • wat is een waterschapsverordening
  regeling van het waterschapsbestuur
 • wat zijn beleidsregels
  richtlijnen voor het openbaar bestuur en gelden allen voor het orgaan dat ze heeft vastgesteld of waarvoor ze zijn bedoeld
 • wat zijn vergunningvoorschriften
  normen die gelden in het individuele geval, namelijk voor degene aan wie de vergunning is verleend
 • wat is gelede normstelling
  systeem waarbij normen in het individuele geval mede worden bepaald door normen in diverse regelingen die dikwijls in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.