Summary Praktisch burgelijk procesrecht

ISBN-13 9789001846138
285 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch burgelijk procesrecht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001846138. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch burgelijk procesrecht

 • 1 Kennismaking en ontwikkelingen

 • Wat is formeel recht?
  De procesregels.
 • Wat is materieel recht?
  Dit zegt iets over de inhoud. Wetboek van strafrecht.
 • Wat zijn de functies van het burgerlijk procesrecht?
  1. Handhaven/beïnvloeden burgelijke rechten en plichten
  a.Effectueren (procedure starten)
  b.Vaststellen
  c.Iets tot stand brengen
  d.Wijzigen
  e.beëindigen

  2. Voorkomt gerechtelijke procedures(afschrikken)3.Voorkomt eigeninrichting
 • Je hebt materieel en formeel recht. Wat is de procespartij in beginsel?
  Die zijn zowel materieel als formeel.
 • Je hebt materieel en formeel recht. Wat is de procespartij in beginsel bij een persoon onder bewind?
  Het bewindvoerderskantoor is de formele procespartij en de persoononder bewind is de materiele procespartij.
 • Wat zijn de taken van een gerechtsdeurwaarder?
  1. Betekenen/uitbrengen exploot
  2. Beslagleggen
  3. Tenuitvoerleggen van een uitspraak
 • Wat doet een rechtbank?
  Art. 2 jo 42 Wet RO. De rechtbank neemt in eerste aanleg kennis van alle burgerlijke zaken, behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen.
 • Wat doen de gerechtshoven?
   Art. 2 jo 60 Wet RO. Oordelen in hoger beroep over de daarvoor vatbare vonnissen, beschikkingen en uitspraken in burgerlijke zaken, strafzaken en belastingzaken van de rechtbanken in hun ressort.
 • Wat doet de hoge raad?
  Art. 2 jo 78 Wet RO. Neemt kennis van het beroep in cassatie tegen de handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen van de gerechtshoven en de rechtbanken.
 • Je kunt op twee manieren procederen bij de rechtbanken. Welke twee manieren zijn dit?
  Uitgangspunt is dagvaardingsprocedure anders verzoekschriftprocedure.
 • Wanneer heb je te maken met een dagvaardingsprocedure?
  Art. 78 jo 261 RV
 • Wanneer heb je te maken met een verzoekschriftprocedure?
  Art. 261 RV jo de desbetreffende wet. In het wetsartikel moet verzoek staan.
 • Wat betekent absolute competentie bij een dagvaardingsprocedure?
  Bij wie moet ik terecht? Uitgangspunt is art. 42 Wet RO. Vervolgstap is kijken of je naar de kantonrechter moet. Art. 93 a t/m d RV.
 • wat betekent relatieve competentie?
  Welke rechtbank is bevoegd? Art. 99 RV woonplaats van de gedaagde, tenzij de wet anders bepaalt. Heeft de gedaagde geen bekende woonplaats? Dan werkelijk verblijf gedaagde.
 • Mag je afwijken van de hoofdregel art. 99 RV?
  van sector kanton mag je niet afwijken tenzij aangegaan na het geschil en zwakkere partij die zich tot rechter wendt. Art. 100 t/m 110 RV geven uitzondering op de hoofdregel.
 • Wat gebeurt er als je bij de verkeerde rechtbank bent?
  Art. 110 RV. Bij kantonzaken oordeelt de rechter er ook zelf over, dus hoef je het niet aan te voeren. Bij andere zaken moet je dit verweer wel voeren anders gebeurt er niks. Vervolg is dat de rechter zichzelf onbevoegd verklaart en de procespartij verwijst naar de goede rechter.
 • Hoe ziet een dagvaardingsprocedure eruit?
  1. Betekenen van de dagvaardingà art. 45 RV jo 111 RV (inhoud exploot+betekening). Art. 46 RV + 63 RV. De deurwaarder moet de afschrift van de exploot geven aan de gedaagde. Origineel gaat weer terug naar de advocaat.
  2. inschrijving ter rolleà art. 125 RV. het geding is aanhangig op de dag van de dagvaarding.
  3. conclusie van antwoordà art. 128 lid 2 RV. Gedaagde mag een conclusie van antwoord nemen op de eerste van de rechter nader bepaalde roldatum. art. 82 RV vertelt hoe je dit moet doen.
  4. comparitie van partijenà art. 131 RV. samenkomst van partijen. Doel hier is schikken. art. 87 jo 88 RV
  5. conclusie van repliek en dupliekà art. 132 RV. gebeurt schriftelijk
  6. eindvonnisà art. 229 en verder RV. art. 230 RV staat wat er in de vonnis staat met motivering.
 • bij het betekenen van de dagvaarding moet de gerechtsdeurwaarder naar de gedaagde in persoon. zijn hier uitzonderingen op?
  Hoofdregel is dat de deurwaarder altijd de dagvaarding in persoon afgeeft. Mocht de gedaagde er niet zijn of niet willen opendoen, dan mag hij dit afgeven aan een huisgenoot of een ander als het aannemelijk is dat hij dit doorgeeft aan de gedaagde of de dagvaarding in een gesloten envelop in de brievenbus leggen.
 • Kan de deurwaarden de dagvaarding in plaats van de gedaagde ook aan kantoor van deurwaarder of advocaat gedaagde geven?
  Art. 63 RV. Als het gaat om verzet hoger beroep of cassatie dan kan je ook naar het kantoor van deurwaarder of advocaat gaan. Dit moet wel gaan om de advocaat in eerste aanleg van de gedaagde.
 • Wat betekent substantiëringsplicht?
  Verweer van de gedaagde en de gronden daarvan moeten ook in de dagvaarding. In de dagvaarding moet dan ook de reactie van de eiser in.
 • Uit hoeveel kopieën bestaat een exploot?
  moet ten minste bestaan uit een exploot en een afschrift.
 • Wat betekent eis van petitum?
  Wat je nou daadwerkelijk eist. Dus de vordering in de dagvaarding zetten. Een conclusie wat onderaan in de dagvaarding staat.
 • Wat gebeurt er als er een fout in de dagvaarding staat?
  Dan is de dagvaarding nietig. Een gebrek mag je herstellen maar dan wel opnieuw dagvaarding versturen. art. 120 RV
 • Wat is het termijn van de dagvaarding?
   art. 114 RV. Er moet minimaal een week tussen de betekening van de dagvaarding en de rechtszaak zitten. Zie ook de artikelen 115,116 en 117 RV.
 • Door wie wordt de exploot van de dagvaarding naar de rechtbank verstuurd?
  Dit wordt gedaan door de eiser. Dit moet maximaal een dag van te voren van de rechtszaak. art. 125 lid 2 RV.
 • Wat gebeurt er als de gedaagde niet op eerste rolzitting verschijnt, griffie niet betaalt, geen advocaat heeft?
  Dan verstek art. 139 RV. Dat kom je op de stapel liggen waarover een rechter een uitspraak doet. In die tussenliggende periode heb je nog de mogelijkheid om verstek te zuiveren (art. 142 RV). LET OP ZOLANG HET EINDVONNIS NOG NIET IS GEWEEST.
 • wat betekent principaal verweer?
  Hoofdzaken/inhoud van het verweer.
 • Wat betekent exceptie?
  Vooraf aanstippen van iets.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Van welk hoofdbeginsel van ons burgerlijk procesrecht is het rechtsmiddel “verzet” een uitvloeisel?
Hoor en Wederhoor
Hoe dient het bewijsmiddel, salarisstroken te worden gekwalificeerd?
schriftelijk bewijs dat geen akte is
Kan Piet zelf in de procedure tot echtscheiding reactie op het inleidende processtuk van Eva indienen of moet dit door middel van een advocaat?
Piet kan niet zelf een verweerschrift indienen in de echtscheidingsprocedure. Alleen een advocaat mag voor hem een verweerschrift indienen. Zie 816 lid 1 Rv 
Vervolg casusDe procedure (in conventie) wordt door De Vennootschap onder firma Kegelaars verloren, zij worden veroordeeld tot betaling van beide facturen. Als de vennootschap onder firma niet wil betalen, wordt het vonnis, dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, na twee maanden betekend. Onderbouw of dit vonnis wel of niet een declaratoir, constitutief en/of condemnatoir vonnis betreft.
Het betreft de veroordeling tot betaling van een openstaande factuur c.q. facturen. Dit is een condemnatoir vonnis. 
Niet declaratoir: stelt geen rechtstoestand vast .
Niet constitutief: brengt geen nieuwe rechtstoestand in het leven.
Vervolg casus:De advocaat van For Sale B.V., mr. Draaivinger , vergeet de zaak in te schrijven ter rolle van de eerst dienende dag. Hoe dient de advocaat van For Sale B.V. dit gebrek te herstellen?
Gelet op art. 125 lid 4 Rv verliest de zaak daarmee haar aanhangigheidtenzij binnen 2 weken na de in de dagv. vermelde roldatum een geldig herstelexploot is uitgebracht 
Conclusie. De advocaat moet dus binnen 2 weken een herstelexploot uitbrengen 
De executie van een vonnis hoeft niet direct plaats te vinden. Een vonnis is echter ook niet tot in lengte van dagen te executeren. Wat is de verjaringstermijn van de bevoegdheid tot het tenuitvoerleggen van vonnissen? Waar vinden we deze verjaringstermijn?Wat is de verjaringstermijn van de veroordeling tot het voldoen van periodieke betalingen (die binnen een jaar betaald moeten worden) en waar vinden we deze termijn?
De verjaringstermijn is 20 jaren. Dit is te vinden in art. 3:324 lid 1 BW. in lid 3 is bepaald dat bij periodieke betalingen (binnen een jaar te betalen) de verjaringstermijn 5 jaren bedraagt.
Welke vier stappen kent de nieuwe basisprocedure in zijn meest eenvoudige vorm?
1.Procesinleiding, verweerschrift, mondelinge behandeling en de uitspraak/vonnis/beschikking
In het kort geding wordt aan Bernard het gevorderde achterstallige loon toegewezen. Leo start een bodemprocedure en vraagt de bodemrechter om Bernard in het ongelijk te stellen. Leo stelt dat de bodemrechter niet gebonden is aan het oordeel van de kortgedingrechter. Heeft Leo gelijk?
Ja art. 257 RV blijkt dat de beslissingen bij voorraad geen nadeel toebrengen aan de zaak ter principale.
Ter zitting betoogt de advocaat van Rachid en Monique dat de dagvaarding nietig is omdat deze niet aan alle eisen voldoet. Aannemersbedrijf heeft namelijk verzuimd om bewijs aan te dragen. Klopt de stelling van de advocaat van Rachid en Monique? Motiveer uw antwoord aan de hand van relevante wetsartikelen.
Nee, ondanks de hoofdregel van nietigheid in art. 120 lid 1 RV geldt voor de bewijsaandraagplicht art. 111 lid 3 RV dat het ontbreken hiervan niet tot nietigheid leidt art. 120 lid 4 BW
Toen de deurwaarder bij Rachid en Monique aan de deur kwam, was er niemand thuis. Hij heeft de dagvaarding in een gesloten envelop op het adres van Rachid en Monique achtergelaten. Zij vragen zich nu of af er wel rechtsgeldig betekend is. Ze komen bij u en vragen u om advies. Is de dagvaarding rechtsgeldig betekend volgens u?
 Art. 46 lid 1 RV jo art. 47 lid 1 RV.