Summary Praktisch burgerlijk procesrecht

-
ISBN-10 9001593291 ISBN-13 9789001593292
419 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch burgerlijk procesrecht". The author(s) of the book is/are C Phillips J P H Timmermans N H P G Sommers. The ISBN of the book is 9789001593292 or 9001593291. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Praktisch burgerlijk procesrecht

 • 1 Kennismaking met BPR

 • Wat zijn de algemene uitgangspunten van het BPR? (9)
  1. Recht op rechtspraak en bijstand
  2. Onafhankelijke en onpartijdige rechter
  3. Hoor en wederhoor
  4. Behandeling en beslissing binnen redelijke termijn
  5. Openbaarheid van zitting en uitspraak
  6. Motiveringsbeginsel
  7. Geen rechtsweigering en volledige beslissing
  8. Beginsel van partijautonomie
  9. Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden
 • Art. 6 EVRM speelt voornamelijk een belangrijke rol in het BPR, dit artikel gaat namelijk over het recht op een eerlijk proces.
 • Recht op rechtspraak en bijstand: Door iedereen moet een geschil kunnen worden voorgelegd aan een rechter en iedereen heeft recht op juridische bijstand in een procedure. Art. 17, 18 en 112 GW.
 • Onafhankelijke en onpartijdige rechter: De rechter dient onafhankelijk te zijn, dit betekend dat hij geen verantwoording verschuldigd is aan de overheid of aan collega rechters. Ook moet een rechter onpartijdig dus objectief en onbevooroordeeld oordelen. Art. 36 Rv> Wraken, art. 40 Rv> verschonen.
 • Hoor en wederhoor: Beide partijen moeten in gelegenheid gesteld worden om hun standpunten in een zaak naar voren te brengen. Ook moeten partijen in de gelegenheid gesteld worden om een reactie te geven op alle informatie die een rechter gebruikt om een oordeel te vellen. Art. 19 Rv.
 • Behandeling en beslissing binnen redelijke termijn, art. 20 lid 1 en 2 Rv.
 • Openbaarheid van zitting en uitspraak: zittingen moeten in beginsel openbaar plaatsvinden. Uitzonderingen zijn:
  - de goede zeden, openbare orde of nationale veiligheid komen in gevaar
  - i.v.m. Belangen minderjarigen 
  - i.v.m. De bescherming van het privé leven van een procespartij
  Art. 27 lid 1 en 29 lid 1 Rv
 • Motiveringsbeginsel: De uitspraak van de rechter moet grondslag bevatten voor de beslissing en de argumenten waarop de rechter zijn beslissing heeft gebaseerd. Art. 30 Rv.
 • Geen rechtsweigering en volledige beslissing: De rechter dient in alle gevallen een beslissing te nemen over het geschil dat aan hem is voorgelegd. Hij mag niet weigeren een uitspraak te doen. Daarnaast moet de uitspraken alle geschilpunten bevatten. Art. 26 Rv, art. 13 Wet algemene bepalingen en art 23 Rv.
 • Beginsel van partijautonomie: Grondslag voor de beslissing van de rechter wordt gevormd door de stellingen van de procespartijen. Art 24 Rv.
 • Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden: Indien nodig moet de rechter op eigen initiatief de rechtsgronden aanvullen. Art. 25 Rv.
 • 2 Deelnemers aan het BPR

 • Procederen met advocaat is verplicht, art. 79 lid 2 Rv, tenzij het gaat om procedures bij de kantonrechter. Art. 79 lid 1 RV. Of wanneer het gaat om een kortgedingprocedure. Art. 255 lid 1 Rv. 
 • Andere rechtshulpverleners verrichten in grote lijnen dezelfde werkzaamheden als een advocaat. Een partij kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, wel moet de partij zelf aanwezig zijn bij bijstand. Art. 80 lid 1 en 2 Rv.
 • Wat zijn de 3 kerntaken van een deurwaarder?
  1. Het uitbrengen van exploten (art. 45 tot en met 66 Rv)
  2. Het leggen van een conservatoir beslag 
  3. Het ten uit voer leggen van uitspraken van de rechter
 • 3 soorten gerechten:
  1. Rechtbank
  2. Gerechtshoven
  3. Hoge raad
 • 3 Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg

 • Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg wordt geregeld in Boek 1 titel 2 Rv, art. 78-261. Daarnaast gelden algemene bepalingen te vinden in art. 1-78 Rv.
 • Hoofdregel is dat een civiele procedure gestart moet worden met een dagvaarding, bij bepaalde zaken met een verzoekschrift. Art. 261 jo. 78 lid 1 Rv.
 • Absolute competentie:
  In eerste aanleg is de rechtbank bevoegd tenzij wet anders bepaald. Art. 42 Wet RO. 

  Civiel kamer van de rechtbank is bevoegd, tenzij de kamer voor kantonzaken bevoegd is. Art. 93 Rv. 
 • Art. 98 Rv, kantonrechter bevoegd wanneer:
  • Vordering max. 25.000 euro bedraagt
  • Vordering van onbepaalde waarde maar onder 25.000 euro
  • Arbeidszaken, huurzaken en verwante zaken (consumenten koop)
  • Zaken waarin de wet uitdrukkelijk kantonrechter als bevoegde rechter aanwijst. 
 • Objectieve cumulatie: De eiser heeft verschillende vorderingen op de gedaagde en neemt deze vorderingen in een dagvaarding op. (Samenhang niet nodig)
  Bij 2 of meer waardevorderingen, op tellen en bepalen welke rechter bevoegd.
  Bij 1 waarde- en 1 aardvordering neemt kanton in behandeling. (Samenhang wel nodig)
 • Subjectieve cumulatie: Er zijn verschillende eisers of gedaagden in een zaak. (Samenhang is nodig) Art. 107 Rv. Bij bepalen van welke afdeling, wordt er naar de vorderingen afzonderlijk gekeken.
 • Relatieve competentie rechter: 
  Rechter van woonplaats gedaagde is bevoegd o.g.v. Art. 99 lid 1 Rv. Tenzij wet anders bepaald. 
  Lid 2> Wanneer geen bekende woonplaats dan rechter van werkelijke verblijfplaats. 
  Uitzonderingen: art. 100 t/m 110 Rv, medebevoegdheid en uitsluitend bevoegd mogelijk. (art. 99 Rv.)
 • Functies dagvaarding:
  1. Oproepen van de tegenpartij om in de procedure te verschijnen op genoemde datum
  2. Gedaagde mededelen wat eiser vordert en de redenen hiervoor
 • Inhoud dagvaarding:
  Art. 45 e.v. Rv heeft formaliteiten en administratieve informatie
  Art. 111 lid 2 en 3 Rv geven extra eisen voor het exploot over de eis, gronden, bewijs, etc.
 • Gebrek in de dagvaarding:
   Dagvaarding is in beginsel nietig wanneer er een onjuistheid in staat of wanneer er een eis ontbreekt. Art. 120 lid 1 Rv.
  Art. 120 lid 2 Rv geeft de mogelijkheid tot een herstelexploot. 
  Art. 121 Rv geeft aan dat wanneer de gedaagde niet verschijnt en de rechter een gebrek in dagvaarding ontdekt dat de rechter een nieuwe roldatum vast stelt. 
  Art. 122 lid 1 Rv bepaald dat een dagvaarding in beginsel niet tot nietigheid leidt wanneer de gedaagde verschijnt. Wanneer gedaagde zich op nietigheid beroept wordt dit beoordeelt.
 • Verloop van de procedure
  1. De dagvaarding
  2. Conclusie van antwoord
  3. Comparitie na antwoord
  4. Vonnis 
 • Verschillen kanton en civiel:
  1. Termijnen, kanton> 4 weken, civiel > 6 weken
  2. Kanton> advocaat voor partijen niet verplicht Art. 79 lid 1 Rv. 
  3. Civiel> stukken kunnen slechts schriftelijk, kanton> kan mondeling. Art. 82 lid 1 en 2 Rv.
  4.  Gedaagde is bij kanton geen griffierecht verschuldigd, bij civiel wel.
 • Verstek verlenen:
  Wanneer gedaagde niet verschijnt in eerste rolzitting/ niet voldoet aan griffierechten, zal rechter verstek tegen verweerder verlenen. Art. 139 Rv.
  Zuiveren van verstek is mogelijk art. 142 Rv.
  Gewone procedure wordt tegen extra kosten voor gedaagde gevolgd. Art. 141 Rv.
 • Tweede schriftelijke ronde:
  Rechter geeft partijen nog een keer de gelegenheid om stellingen en argumenten op papier te zetten art. 132 lid 1 en 2 Rv. 
  Conclusie van repliek en dupliek.
 • Eis in reconventie
  Tegeneis van gedaagde art. 136-138 Rv.
  Art. 137 Rv: Eis in reconventie kan uitsluitend bij conclusie van antwoord
  Art. 138 Rv: 2 procedures worden in 1 behandeld 
  Eis in reconventie hoeft geen verband te houden met eis in conventie
 • Wijziging van eis
  Zolang rechter nog geen eindvonnis heeft mag de eiser zijn eis wijzigen. Art. 129/130 Rv. 
  Gedaagde mag bezwaar maken o.g.v. Art. 130 lid 1 Rv. 
  Rechter beoordeeld toelaatbaarheid wijziging.
 • Vrijwaring: Een van de partijen vraagt de rechter om een derde in de procedure te mogen dagvaarden.
  Voeging en tussenkomst: Derde voegt zich vrijwillig toe aan procedure. Voeging wanneer ter ondersteuning van 1 van de partijen is. Tussenkomst wanneer derde zijn eigen rechten tegenover partijen wilt te doen gelden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is mediation?
- Vrijwillig 
- Vertrouwenlijkheid/ geheimhouding (mediationovk)
- Afspraken in vastellingsovk 
Wat is bindend advies?
Niet in de wet geregeld (geschillencommissies, rijdende 'rechter')

Kwalificeerde als een vaststellingsovk (art. 7:900 Bw)

Bindend-adviesovk (bij het sluiten ovk of bij een geschil)

- Conusmenten beschermd (art. 6:236 Sub n BW, zwarte lijst)
Niet ten uitvoer te leggen: je moet nakoming vragen bij de gewone rechter
Wat is een compromis
Art. 1024 Rv. Partijen kiezen na het geschil voor een arbitrage
Wat is een arbitrage ovk?
Arbitraal beding: bij de ovk wordt arbitrage aangewezen als rechtsgevolg
Wat is arbitrage?
Particuliere instantie, bijv. Raad van arbitrage voor de bouw. 

Arbiters (scheidsmannen): juristen of deskundigen (oneven aantal), snel (relatief) en deskundig, maar ook duur. 
Wat is de gesubsidieerde rechtsbijstand?
Inhoud en voorwaarden 
toevoeging en eigen bijdrage (financiële normen)
Wat zijn de kosten van de juridische procedure?
- Kosten rechtshulpverlener (honorarium, verschotten en kantoorkosten)
- Kosten gerechtelijke instantie (griffierecht), 
- Kosten deurwaarder 

Bij verlies: proceskostenveroordeling
Wat is het buitengewone rechtsmiddel herroeping?
- Bedrog 
- Valste stukken 
- Info achterhouden 
- Nieuwe uitspraak 
Wat is het buitengewone rechtsmiddel derdenverzet?
- Geen wettelijk termijn 
- Derde is benadeeld 
- Kan leiden tot verbetering of vernietiging bestreden uitspraak
Wat zijn de 2 buitengewone rechtsmiddelen?
1. Derdenverzet (art. 376-380 Rv)
2. Herroeping (art. 382-391 Rv)