Summary Praktisch burgerlijk procesrecht

-
ISBN-10 9001862756 ISBN-13 9789001862756
104 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Praktisch burgerlijk procesrecht
 • J P H Timmermans N H P G Sommers
 • 9789001862756 or 9001862756
 • 2017

Summary - Praktisch burgerlijk procesrecht

 • 1.1 Materieel en formeel burgerlijk recht

 • Waarop ziet het publiekrecht toe?
  Op de rechtsverhouding tussen de overheid en de burger.
 • Wat regelt het privaatrecht?
  De verhouding tussen burgers onderling.
 • Rechtsgebieden binnen het publiekrecht zijn bijvoorbeeld het strafrecht en het bestuursrecht.
 • Rechtsgebieden binnen het privaatrecht zijn bijvoorbeeld het verbintenissenrecht, het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.
 • Het privaatrecht bevat grotendeels regelend recht.
 • Wat houdt regelend recht in?
  Dat de rechter bij een geschil in beginsel eerst kijkt naar de afspraken tussen partijen en pas daarna - wanneer partijen bepaalde aspecten niet of nauwelijks hebben geregeld - naar de aanvullende regels van het Burgerlijk Wetboek.
 • Wat omvat het materiële burgerlijk recht?
  Het omvat inhoudelijke rechten en plichten: rechtsregels om situaties, verhoudingen en handelingen juridisch te definiëren en te kwalificeren.
 • Wat omvat het formeel burgerlijk recht?
  Het omvat vormvoorschriften en procedureregels —in een civiele procedure door een persoon diens materiële rechten en plichten kunnen worden geëffectueerd, vastgesteld, tot stand gebracht, gewijzigd en beëindigd.
 • Omdat het formeel burgerlijk recht gaat over de manier waarop een procedure moet worden gevoerd, wordt er ook wel gesproken over burgerlijk procesrecht.
 • 1.2 Functies van burgerlijk procesrecht

 • Wat zijn de functies van het burgerlijk procesrecht?
  • Handhaven en beïnvloeden van materiële burgerlijke rechten en plichten;
  • Het voorkomen van een gerechtelijke procedure;
  • Het voorkomen van eigenrichting.
 • Wat voor een functie heeft het 'voorkomen van een gerechtelijke procedure'?
  Een preventieve functie.
 • Wat houdt het 'voorkomen van eigenrichting' in?
  Dat de burger met eigen middelen zijn recht gaat halen zonder hulp van de overheid en zonder dat hij daartoe wettelijk bevoegd is.
 • 1.3 Bronnen van het burgerlijk procesrecht

 • Welke rechtsbronnen gelden binnen het burgerlijk procesrecht voornamelijk?
  De wet, verdragen en juridsprudentie.
 • Welke wetgeving wordt gebruikt binnen het burgerlijk procesrecht?
  Het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) en de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO).
 • Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beschrijft concrete regels voor het voeren van een procedure bij de burgerlijke rechter.
 • In de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) staat beschreven hoe de rechterlijke macht in Nederland is georganiseerd.
 • Rechtsbronnen Burgerlijk procesrecht
 • Artikel 6 EVRM.
 • Welke internationale regelgeving is relevant voor het Nederlandse burgerlijk procesrecht?
  1. EEX-Verordening
  2. EG-Bewijsverordening
  3. EG-Betekenisverordening
  4. EVRM
 • 1.4 Algemene uitgangspunten

 • Wat is het uitgangspunt in het Nederlandse recht?
  Dat er recht wordt gesproken door een onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke instantie.
 • Wat houdt wraking in?
  Dat wanneer een partij op gerechtvaardigde gronden twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter, de partij een verzoek tot wraking van die rechter kan doen op grond van artikel 36 Rv.
 • Wat houdt verschoning in?
  Dat wanneer een rechter zelf van mening is dat hij in een bepaalde zaak niet onpartijdig kan zijn, dan kan hij verzoeken zich te laten vervangen door een andere rechter op grond van artikel 40 Rv.
 • Wanneer kan een rechter beroep doen op verschoning?
  Wanneer hij bijvoorbeeld ontdekt dat hij een van de procespartijen persoonlijk kent.
 • Wat houdt het beginsel van hoor en wederhoor (ook wel het gelijkheidsbeginsel) in?
  Dat beide partijen in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun standpunten in een zaak naar voren te brengen op grond van artikel 19 Rv. Beide partijen moeten evenveel gelegenheid krijgen om hun vorderingen en verweren kenbaar te maken en over en weer op elkaar te reageren.
 • Wat gebeurt er wanneer het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden?
  Dan is er sprake van vormverzuim.
 • Waarop heeft het openbaarheidsbeginsel betrekking?
  Op de openbaarheid van de zitting en de openbaarheid van de uitspraak.
 • Welke redenen kunnen er zijn om op de openbaarheid van de zitting een uitzondering te maken?
  • Wanneer het de nationale veiligheid in een democratische samenleving betreft;
  • Wanneer het de bescherming van het privé-leven van procespartijen betreft;
  • Wanneer het in het belang is van minderjarigen.
 • Is er op de openbaarheid van uitspraken ook een uitzondering?
  Nee, uitspraken zijn in alle gevallen openbaar op grond van artikel 29 lid 1 Rv.
 • Wat houdt het beginsel van partijautonomie in?
  Dat de grondslag voor de beslissing van de rechter wordt gevormd door de stellingen van de procespartijen.
 • Wat houdt ambtshalve aanvulling van rechtsgronden in?
  Dat indien een procespartij zijn vordering of verweer baseert op een onjuiste rechtsgrondslag, de rechter de partijen te hulp moet schieten door de juiste rechtsgronden aan te vullen.
 • Wat is de voorwaarde om rechtsgronden ambtshalve te mogen aanvullen?
  De procespartij moet voldoende feiten en omstandigheden aanvoeren om de juiste rechtsgrond te kunnen onderbouwen. De rechter mag namelijk geen feiten aanvullen op grond van artikel 24 Rv.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Praktisch burgerlijk procesrecht
 • J P H Timmermans, N H P G Sommers, M P E M Geurden Cuypers
 • 9789001809478 or 9001809472
 • 2e dr.

Summary - Praktisch burgerlijk procesrecht

 • 1.1 materieel en formeel burgerlijk recht

 • het burgerlijkprocesrecht omvat vormvoorschriften en procedureregels waarmee in een civiele procedure door een persoon diens materiële rechten en plichten kunnen worden geëffectueerd, vastgesteld, tot stand gebracht, gewijzigd en beëindigd. 

 • Materieel burgerlijk recht: inhoudelijke rechten en plichten van de burger
  Formeel burgerlijk recht: geeft aan welke procedures gevolgd moeten worden.
 • Het materieel burgerlijk recht bepaalt welke rechten en plichten iemand heeft. Het formeel burgerlijk recht aan welke procedureregels deze zijn verbonden.
 • wat regelt het burgerlijk procesrecht

  regels over de wijze van procesvoering binnen het privaatrecht.

  privaatrecht (civiel recht, burgerlijk recht) = tussen burgers onderling (bijv. verbintenissen recht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht)

  publiekrecht = tussen overheid en burger (bijv. strafrecht, bestuursrecht)

 • Wat houdt bpr in?
  vormvoorschriften en procedureregels voor een rechtsgang 
 •  

  wat is regelend recht?

   

  de rechter kijkt eerst naar de afspraken tussen de partijen, wanneer beide partijen bepaalde aspecten niet of nauwelijks hebben geregeld, naar de aanvullen de regels van het BW.

 • wat is materieel burgerlijk recht?

  inhoudelijke rechten en plichten; rechtsregels om situaties, rechtsverhoudingen en handelingen juridisch te definiëren en kwalificeren. 

 • Welke rechtsgebieden horen onder andere bij het privaatrecht?
  het verbintenissenrecht, het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht
 •  

  wat is formeel burgerlijk recht?

  geeft antwoord op de vraag volgens welke procedure regels de materiële rechtsregels kunnen worden geëffectueerd. (aan welke spelregels moeten beide  partijen zich houden) = burgerlijk procesrecht

 • Welke rechtsgebieden horen onder andere bij het publiekrecht?
  het strafrecht en het bestuursrecht.
 • 1.2 functies van het burgerlijk procesrecht

 • wat zijn de functies van het burgerlijk procesrecht?

  - het handhaven en beïnvloeden van materiële burgerlijke rechten en plichten

  - het voorkomen van een gerechtelijke procedure

  - het voorkomen van eigenrichting

 • Wat zijn de drie belangrijkste functies?
  1. handhaven en beïnvloeden van materiële burgerlijke rechten en plichten
  2. het voorkomen van een gerechtelijke procedure
  3. het voorkomen van eigenrichting


 • Het burgerlijk procesrecht heeft verschillende functies:
  - Handhaven en beïnvloeden van materiële rechten en plichten
  - Voorkomen van een gerechtelijke procedure
  - Voorkomen van eigenrichting
 • Het burgerlijk procesrecht verschaft een persoon bepaalde middelen om zijn burgerlijke rechten en plichten te handhaven en beïnvloeden. Hierna volgen enkele onderdelen van deze definitie:
  • het effectueren van rechten en plichten
  • het vaststellen van rechten en plichten
  • het tot stand brengen van rechten en plichten
  • het wijzigen van rechten en plichten
  • het beëindigen van rechten en plichten
 • handhaven en beïnvloeden van materiële burgerlijke rechten en plichten
  het bpr verschaft iemand de middelen om zijn rechten en plichten te handhaven
 • Het voorkomen van een gerechte procedure.
  Een twee functie van burgerlijk procesrecht is het zogenoemde 'preventiefunctie'. De middelen die het burgerlijk procesrecht biedt, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, kunnen een preventieve werking hebben.

 • het voorkomen van een gerechtelijke procedure: Preventie functie
  door de dreiging met een procedure zijn burgers vaker bereid om alsnog hun plichten te vervullen.
 • Voorkomen van eigenrichting.
  Het voorkomen van eigenrichting is een derde belangrijke functie van het burgerlijk procesrecht. 
  Eigenrichting houdt in dat een persoon zelf en met eigen middelen zijn recht gaat halen zonder hulp van de overheid en zonder dat hem daartoe een wettelijke bevoegdheid is gegeven. 
  Doordat het burgerlijk procesrecht middelen tot handhaving van de civiele rechtsorde ter beschikking stelt, wordt eigenrichting zo veel mogelijk voorkomen. 
 • Voorkomen van eigenrichting:
  Doordat bpr middelen biedt tot handhaving van de rechtsorde, wordt eigenrichting zoveel mogelijk voorkomen. 
 • 1.3 bronnen van het burgerlijk procesrecht

 • de vindplaats van bepaalde rechtsregels wordt de rechtsbron genoemd ( de wet, verdragen en jurisprudentie, gewoonte, algemene rechtsbeginselen.

   

  De belangrijkste wetten voor het burgerlijk procesrecht zijn het Wetboek voor burgerlijke rechtsvordering (Rv) en de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO). Verder verdragen i.v.m. tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken in het buitenland en betekenen van dagvaardingen aan een gedaagde die in het buitenland woont. Art. 6 EVRM i.v.m. het recht op een eerlijk proces.

 • Bronnen van het burgerlijk procesrecht zijn:
  • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
  • Wet op rechtelijke organisatie
  • Internationale regelgeving
  • Jurisprudentie
 • Waar staan de belangrijkste wetten in het BW?
  Wetboek van Rechtsvordering (RV)
  Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)
 • De belangrijkste wetten binnen het burgerlijk procesrecht zijn het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) en de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet R.O.)
 • Rv beschrijft concrete regels voor het voeren van een procedure bij de burgerlijke rechter. Rv geeft een wettelijk kader voor het procederen ten overstaan van de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad evenals voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging van de uitspraken.

 • Enig internationale regelgeving die relevant is voor het Nederlands burgerlijk procesrecht:
  • EEX-verodening
  • Bewijsverdrag
  • EG-bewijsverordening
  • Haags Betekenisverdrag
  • EG-Betekenisverordening 
  • EVRM
 • Indeling van de boeken Rechtsvordering:
  artikel 1 tm 429 = hoe er bij de rechter moet worden geprocedeerd
  artikel 430 tm 616 = regels over de tenuitvoerlegging van het vonnis, vonnissen, beschikkingen en authentieke aktes 
  Boek 1 en 2 zijn voor ons van belang!
 • Wet Rv beschrijft concrete regels voor het voeren van een procedure bij de civiele rechter.
 • Hoe is de indeling van Rv

  boek 1 (artt. 1 - 429) de wijze waarop bij de burgerlijke rechter moet worden geprocedeerd en aan welke algemene voorschriften procedures moeten voldoen.

  boek 2 (artt. 430 - 616) betreft de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten.

  boek 3 (artt 621 - 1019 cc RV) gaat over ' rechtspleging van onderscheiden aard' d.w.z. specifieke procedurevoorschriften voor bepaalde zaken zoals de wijze van procederen in verkeerszaken, nalatenschapzaken en conservatoir beslag.

  boek 4. (artt 1020 -1077) worden regels m.b.t. arbitrage gesteld

   

   

   

 • Bronnen van het bpr:
  Wet op RV
  Wet op RO
  Internationale verdragen en regelgeving
  Jurisprudentie
 • Wet R.O. beschrijft hoe de rechterlijke macht in Nederland is georganiseerd
 • procesreglementen bij verschillende rechterlijke instanties; daarin staan staan nadere invullingen en praktische toepassingen van bepaalde regels uit Rv

 • wat staat er in de Wet RO

  in de Wet op de rechterlijke organisatie staat beschreven hoe de rechterlijke macht in Nederland is georganiseerd

 • ook in het burgerlijk procesrecht is er een grote invloed van het Europese en het internationale recht

 • Rechtsregels staan beschreven in
   Wetten
  internationale verdragen
  Verordeningen
  Jurisprudentie
  Gewoontes
  Algemene rechtsbeginselen g.

  Bronnen die geldig zijn als rechtsbron: 1. Wetten 2. Verdragen 3. Jurisprudentie
 • wat is de EEX-verordening?

  in de EEX-verordening wordt bepaald welke rechter in burgerlijke- en handelszaken in een Europees conflict bevoegd is , evenals op welke manier uitspraken van buitenlandse rechters in andere lidstaten erkend en uitgevoerd worden.

 • Art. 6 EVRM= vecht op een eerlijk proces (fair trial), deze speelt een belangrijke vol bij burgerlijk procesrecht.
 • wat is het Bewijsverdrag

  doel van het verdrag is de wederzijdse samenwerking op het gebied van rechtshulpverlening in burgerlijke en handels zaken te verbeteren, met name wat betreft het verrichten van onderzoekshandelingen en andere gerechtelijke handelingen. (t.b.v. 43 landen

 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV)
  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) Dit wetboek beschrijft concrete regels voor het voeren van een procedure bij een burgerlijke rechter. Bijv. op welke wijze een zaak moet worden voorgebracht en aan welke regels de betrokken personen zich moeten houden. Het schetst een kader voor procederen ten overstaande van de vechtbank, het gevechtshof, de Hoge Raad, maar ook voor gerechtelijke tenuitvoerleggingen van uitspraken.
 • wat is de EG-bewijsverordening

  ziet op dezelfde zaken als het Bewijsverdrag, de verordening gaat echter specifiek over de verkrijging van bewijs. (alleen binnen de EU van kracht)


 • 1. EXX-Verordening (herschikking) / Brussel I-bis
   Internationale regelgeving Staten en overheden werken steeds meer samen, waardoor juridische grenzen vervagen. Rechtbanken en advocaten komen regelmatig met buitenlandse partners in aanraking, omdat geschillen grensoverschrijdend zijn. Deze regelgeving bestaat uit:

  1. EXX-Verordening (herschikking) / Brussel I-bis

  Dit is een verordening van de EU. Dit besluit is van toepassing binnen alle lidstaten en dat een algemeen verbindende kracht heeft. In Brussel I-bis wordt bepaald welke rechter in burgerlijke en handelszaken in een Europees conflict bevoegd is, evenals de manier waarop uitspraken van buitenlandse rechters erkend en uitgevoerd worden. De Brussel I-bis is van toepassing op procedures die zijn ingesteld voor 10 januari 2015.
 • wat is het Haags Betekeningsverdrag 

  is erop gericht de onderlinge rechtshulp, vooral op het gebied van betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken te verbeteren.

 • EG-Bewijsverordening
   Dit betReft de samenwerking tussen gevechten en lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging. Het doel is om deze te verbeteren, vereenvoudigen en te bespoedigen. Ook dit is een verordening van uit de EU.
 • wat is de EG-Betekeningsverordening

  ziet op dezelfde zaken als het Haags Betekeningsverdrag  (alleen binnen de EU van kracht)

 • EG Betekenisverordening
  Deze zorgt voor het vergemakkelijken van de betekening (uitreiking van gerechtelijke stukken) en kennisgeving van stukken tussen verschillende lidstaten. Ook dit is een verordening van uit de EU.
 • waarom EVRM

  vanwege met name art. 6 EVRM ; recht op een eerlijk proces.

 • Europees Verdrag tot Bescherming van Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM)
  Het EVRM is tot stand gekomen binnen de Raad van Europa met als doel het bereiken va een grotere eenheid tussen de lidstaten door het handhaven en verder verwezenlijken van de vechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Hierbij is art. 6 EVRM van groot belang in NL.
 • Jurisprudentie
   Veel wettelijke bepalingen eisen nadere invulling of aanvulling. De rechter vult deze in of aan in gerechtelijke uitspraken. Zo worden rechtsregels geïnterpreteerd op een wijze die bij de rechtsontwikkelingen past.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.