Summary Praktisch burgerlijk recht

-
ISBN-13 9789030692225
129 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch burgerlijk recht". The author(s) of the book is/are Ghysels, G Roodhooft, J. The ISBN of the book is 9789030692225. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch burgerlijk recht

 • 3.1.1 Het wettelijk stelsel

 • Samenstelling van vermogens: drie vermogens
  Eigen vermogen 1
  Eigen vermogen 2 
  Gemeenschappelijk vermogen
 • Eigen vermogens 
  Baten: onderscheid tussen 2
  -goederen die eigen zijn uit hun aard
  -goederen die eigen zijn mits bewijs
 • Wat gebeurt er als een echtgenoot niet kan bewijzen dat iets zijn eigen vermogen is?
  Dan wordt het geacht gemeenschappelijk vermogen te zijn.
 • Bewijs tussen echtgenoten en bewijs tegenover derden
  Bewijs tussen echtgenoten is veel soepeler. Zij mogen alles gebruiken om iets te bewijzen.
  Bewijs tegenover derden is strenger ter bescherming van derden
 • Eigen vermogen lasten
  -Schulden van voor het huwelijk
  -schulden ten laste van erfenissen of schenkingen (tijdens het huwelijk)
  -schulden uit strafrechtelijk vordering of een onrechtmatige daad zijn in principe ook eigen
 • Gemeenschappelijk vermogen
  baten
  -inkomsten + vervangings- of aanvullende inkomsten 
  -inkomsten uit eigen goederen
 • Gemeenschappelijk vermogen:
  Lasten
  - schulden aangegaan door beide echtgenoten
  -schulden ten behoeve van het huishouden of de opvoeding van de kinderen 
  -interesten die op eigen schulden moeten worden bepaald hebben ook een gemeenschappelijk karakter
 • Bestuur van de vermogens 
  Eigen vermogen
  -bestuurt volledig vrij zijn eigen vermogen
  - er zijn enkele beperkingen-->art 215
 • Bestuur van de vermogens:
  Gemeenschappelijk vermogen
  -volledige gelijkheid
 • Wat zijn de drie verschillende vormen van het besturen van het gemeenschappelijk vermogen:
  -Een van de echtgenoten verricht alleen een bepaalde bestuursdaad
  -voor bepaalde handelingen een gezamenlijk bestuur vereist
  - gelijklopend (afzonderlijk handeling treffen, mede echtgenoot moet deze handeling respecteren)
 • Het verhaal van de schuldeisers:
  !eigen schulden!
  -kan verhaald worden op diens eigen vermogen en inkomsten
 • Wanneer kan de schuld van één echtgenoot verhaald worden op het gemeenschappelijk vermogen:
  -als het gemeenschappelijk vermogen verrijkt werd
  -aansprakelijkheid ten gevolge van een misdaad of een onrechtmatige daad ( op voorwaarde dat men eerst de schuld gaat verhalen op het eigen vermogen en als dit ontoereikend is kan men beroep doen op maximaal de helft van het gemeenschappelijk vermogen)
 • Het verhaal van de schuldeisers:
  !gemeenschappelijk schulden!
  -kunnen verhaald worden op het eigen vermogen en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten
 • Wanneer kan een schuldeiser geen verhaal doen op het eigen vermogen van de mede echtgenoot?
  -kunnen niet verhaald worden op het eigen vermogen van de niet-contracterende echtgenoot, enkel op de contractant's eigen vermogen en gemeenschappelijk vermogen.
 • Als een schuldeiser geen verhaal kan doen op het eigen vermogen van de mede echtgenoot, om wat voor schulden gaat het hier dan?
  -schulden die worden aangegaan ten behoeve van het huishouden of de opvoeding van de kinderen-->als deze buitensporig zijn 
  -interesten die bijzaak zijn van een schuld van een van de echtgenoten
  -schulden die worden aangegaan door één van de echtgenoten bij uitoefening van zijn beroep
  -onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de neerdalende lijn
 • De ontbinding van het stelsel
  wanneer wordt het huwelijk ontbonden?
  -overlijden 
  -echtscheiding
  evt. Wijzigingen bij een huwelijkscontract
 • Wat zijn de gevolgen van de ontbinding van een huwelijk?
  1.Vereffening
  -   Opmaken notariële inventaris
  -   Vergoedingsrekeningen opmaken, eventueel extra vergoeding als beroepsuitoefening van een echtgenoot gebeurt via een vennootschap
  -    Balans van het GV (gemeenschappelijk vermogen) opmaken
  -    Beheersrekening opstellen
  2.     Verdeling
  -In gelijke helften en in natura 
 • 3.1.2 Het huwelijkscontract

 • Wat is een huwelijkscontract?
  -een plechtig contract waarin alle van het wettelijk stelsel afwijkende stelsel of bedingen moeten worden opgenomen
  -voor een notaris worden opgemaakt-Vóór het huwelijk of tijdens
  -In persoon of d.m.v. authentieke volmacht (verschijnen)

  -Grote vrijheid (grenzen: OO(openbare orde)/goede zeden)
 • Hoe wordt een huwelijkscontract gewijzigd?
  -Notaris: opmaken wijzigingsakte
  -Soms met inventaris van RG en OG
  •op verzoek van 1 van de echtgenoten;
  •in geval van wijziging van stelsel;
  •        notaris stelt wijzigingsakte op 
  •        -->geeft dit door aan de ambtenaar van burgerlijke stand
           -->aan notaris die origineel contract bijhoudt
           --> en evt aan de griffie van de ondernemingsrechtbank als een                   van de echtgenoten ondernemer is 

  •Ook samenlevingscontracten
  •Raadpleging mogelijk door belanghebbenden 
 • Andere stelsel: 
  Scheiding van goederen
  Wat zijn de motieven om dit stelsel toe te passen
  -als een of beide echtgenoten ondernemers zijn (risico verminderen)
  -als een van beide een belangrijk vermogen bezit en men dit niet wil mengen.
 • Welke vermogens zijn er bij scheiding van goederen?
  2 vermogens 
  -eigen vermogen 1
  -Eigen vermogen 2
  --> en een beperkt toegevoegd gemeenschappelijk vermogen
 • Op wie en welk vermogen kunnen schuldeisers verhaal doen?
  -enkel op de echtgenoot's vermogen die de schuld aanging
  -en voor de helft op de onverdeelde goederen.
 • Bedongen gemeenschap
  •Stelsel van de “grote liefde”
  •GV uitbreiden of algehele gemeenschap
  •EV = enkel strikt persoonlijke zaken
 • Wat betekent clausule inbreng?
  Een van de echtgenoten brengt uit zijn eigen vermogen een goed in het gemeenschappelijk vermogen
 • Wat betekent clausule Overeenkomsten van ongelijke verdeling
  Bij ontbinding zal het GV niet in twee gelijke helften worden opgesplitst
 • Wat betekent clausule contractuele erfstelling?
  Bij ontbinding gaat het eigen vermogen van de ene echtgenoot naar de andere echtgenoot in 'volle' eigendom
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.