Summary Praktisch Economisch Recht

-
314 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Praktisch Economisch Recht

 • 1 Inleiding

 • Wat is economisch recht?
  In het economisch recht gaat het om alle rechtsregels die in het economisch leven moeten worden nageleefd.
 • 1.1 Wat is economisch recht?

 • Voor wie geldt economisch recht?
  Die regels betreffen zowel de ondernemingen als de consumenten. Dus zowel B2B als B2C en omgekeerd.
 • Is economisch recht privaat recht of publiek recht?
  Zowel privaat recht als publiek recht.
 • Wat valt er allemaal binnen economisch recht. Welk deelgebieden?
  Economisch recht omvat het ondernemingsrecht en het marktrecht.
 • Wat is de benaming van het wetboek?
  Wetboek van economisch recht.
 • Hoe wordt het wetboek van koophandel ondertussen genoemd?
  Het wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen.
 • Hoe wordt een handelaar nu genoemd?
  Handelaar wordt vervangen door onderneming.
 • 1.1.1 Ondernemingsrecht

 • Wat is ondernemingsrecht?
  Ondernemingsrecht is het geheel van rechtsregels over de oprichting, de organisatie en de werking van de onderneming bij de uitoefening van haar economische activiteiten.
 • Wat komt er allemaal voor in het ondernemingsrecht? Er zijn er 4
  • Algemene verplichtingen
  • Regels aangaande de handelstussenpersonen 
  • Regels omtrent vennootschappen en verenigingen
  • Regels omtrent de ondernemingen in moeilijkheden (Insolventierecht)
 • 1.1.2 Marktrecht

 • Wat is marktrecht?
  Marktrecht omvat meer bepaald het geheel van de regels die door de ondernemingen moeten worden gerespecteerd bij het verdelen van de goederen en diensten op de markt.
 • Wat is het doel van marktrecht?
  Het beschermen van de consument/concurrent.
 • Welke zaken worden allemaal behandeld binnen het marktrecht? Er zijn er 3.
  Normen inzaken:
  • Eerlijke mededinging
  • De marktpraktijken
  • Het consumentenkrediet.
 • 1.1.3 Onderscheid burgerlijk recht

 • Wat is kenmerkend aan economisch recht?
  Het is wordt gezien als een bijzonder en afwijkend recht.

  Afwijken betekent dat er regels zijn die afwijken en verschillen van de overeenkomstige regels uit het burgerlijk recht.  

  Bijzonder wil zeggen dat het toepassingsgebied niet algemeen is, maar specifiek ondernemers en ondernemingsactiviteiten betreft.
 • Onderscheid tussen economisch recht en burgerlijk recht?
  Burgerlijk recht is alles wat te maken heeft met de burger. Dit is het algemeen recht. De bijzondere en afwijkende economische regels genieten voorrang op de algemene bepalingen van het burgerlijk recht.
 • 2 Fundamentele elementen van het economisch recht

 • Wat zijn de 3 fundamentele elementen van het economisch recht?
  • De bronnen 
  • De ondernemingsrechtbank
  • Het bewijs bij ondernemingszaken
 • 2.1 Bronnen van het economisch recht

 • Welke 4 bronnen wordt gebruikt in economisch recht?
  • Wetgeving
  • Rechtspraak
  • Gewoonte
  • Rechtsleer
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Heeft de niet-onderneming een protestverplichting?
Nee. De consument mag ervoor kiezen om in de rechtbank voor de eerste keer te protesteren tegen een factuur. Waarom? 


 • Aanvaarding is feitelijk vermoeden: het betalen van de factuur, wilt voor de consument niet zeggen dat hij het eens is met de factuur. Dit is enkel een vermoeden.


 • Gebrek aan betwisting kan niet beschouwd worden als een aanvaarding BEHALVE als de afwezigheid van betwisting een omstandig stilzwijgen uitmaakt


 • De onderneming kan in de algemene voorwaarden niet opnemen dat de consument protestverplichting heeft!!!! (= nietig!)


Heeft de onderneming een protestverplichting? Leg uit
Ja, de onderneming heeft een protestverplichting. Indien een onderneming het niet eens is met een factuur, moet hij daartegen protesteren. 

Voorwaarden: 
 1. Ze moet uitleggen waarom ze vind dat ze het er niet mee eens is!
 2. Via mail of aangetekende brief
 3. Binnen een korte termijn!! (meestal 1 week)   
Wanneer heeft een factuur bewijskracht?

 • Geschillen tussen ondernemingen onderling = ALLEEN als factuur is aanvaard 

 • Geschillen van een niet-ondernemer tegen een ondernemer= ALTIJD bewijskracht 

 • Geschillen van een ondernemer tegen een niet-ondernemer= ALLEEN als de factuur is aanvaard 
Wat is de bewijsvoering bij ondernemingsrecht?
Je mag in principe alle bewijsmiddelen gebruiken, TENZIJ dat de wet ander bepaalt. Dit is dus veel soepeler dan bij burgerlijk recht. De reden hiervoor is omdat je vaak geen tijd hebt om alles op geschrift te zetten.
Wat zijn de 2 vuisregels van het burgerlijk recht in verband met bewijs?
 • verbintenissen uit overeenkomsten die het bedrag van 3500 euro overstijgen, moet je bewijzen met een geschrift 
  • authentieke akte
  • onderhandse akte 


 • materiële feiten / feitelijke gebeurtenissen mogen bewezen worden met: 
  • vermoedens 
  • getuigen 
Diegene die iets beweert, moet dit bewijzen: geef vertaling
Actori incumbit probatio
Artoctori incumbit probatio
Diegene die iets beweert, moet het bewijzen
Wat is de buitengewone procedure?
er is een discussie tussen 2 ondernemingen en 1 onderneming betaalt niet, dan heeft de eisende partij het recht om naar de deurwaarder gaan en de dw zal dan een aanmaning sturen naar de tegenpartij, indien er geen reactie is, kan de deurwaarder een PV (proces verbaal van niet-betwisting) opmaken = heeft dezelfde waarde als een vonnis. 

= invordering van niet-betwiste geldschulden  
Geef een voorbeeld waar de verkorte procedure van toepassing is.
Ik ben organisator van een evenement, die volgende week plaatsvind: ik heb contract met coca cola en ik heb een bestelling geplaatst, we zijn het niet eens over de prijs die ik moet betalen. Via de gewone procedure duurt dit veel te lang en het evenement is er over een week! Daarom gaan we dan een procedure beginnen via het kortgeding.

-De rechter zal dan een voorlopige beslissing nemen, een definitieve beslissing gebeurt alleen via de gewone procedure. 
Wanneer gebeurt er een verkorte procedure?
Bij zaken die spoedeisend zijn. De voorzitter in kortgeding kan dan een voorlopige beslissing nemen. De echte beslissing gebeurt via de gewone procedure, maar die duurt soms te lang.