Summary Praktisch Europees Recht

ISBN-13 9789001846107
117 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch Europees Recht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001846107. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Praktisch Europees Recht

 • 1 Europese Unie

 • Wat betekent staatssoevereiniteit?
  Dit betekent dat andere staten niet kunnen bepalen hoe Nederland zijn regelgeving vormgeeft, deze macht ligt Aleen bij de nationale overheid.
 • Staatssoevereiniteit
  Ultieme beslissingsbevoegdheid op grondgebied
 • Op welke manieren kan staatssoevereiniteit worden beperkt?
  de soevereiniteit kan vrijwillig overgedragen of onvrijwillig worden beperkt.
 • Wat houdt staatssoevereiniteit overdragen in?
  Een staat kan beslissen om de beslissingsbevoegdheid over te dragen aan bijvoorbeeld een internationale organisatie.
 • Als lidstaten geen soevereiniteit wilt afstaan hoe wordt de organisatie dan genoemd?
  intergouvernementele organisatie bv de internationale telecommunicatie- unie.
 • Als een lidstaat wel besluit om staat soevereiniteit af te staan hoe wordt deze organisatie genoemd?
  supranationale organisatie bijv. EGKS. Supranationale organisaties staan boven de lidstaten terwijl een intergouvernementele organisatie een samenwerking is tussen lidstaten.
 • Wat betekent een Non-gouvernementele organisaties (ngo)
  dit is groep personen die onafhankelijk van staten een internationale organisatie oprichten en die hebben vaak ideële doelstellingen. bijvoorbeeld green peace, rode kruid, Amnesty, WNF
 • Welke verdragen gelden er op dit moment?
  De VEU en VWEU
 • In welk artikel staan de doelstellingen van de Europese Unie?
  art. 3 VEU
 • Noem de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie?
  1. vrede en welzijn 
  2. vrijheid en veiligheid 
  3. de interne markt 
  4. monetaire unie 
  5 extern mensenrechtenbeleid 
 • waaruit bestaat de interne markt?
  1. vrijverkeer 
  2. staatssteun 
  3. mededinging
 • Wat houdt vrij verkeer in ?
  Dit betekent dat de handelsstroom tussen lidstaten niet belemmerd mag worden. Een lidstaat kan bijvoorbeeld niet meer verbieden dat een product uit een andere lidstaat verkocht worden.
 • Wat betekent staatssteun?
  er kan bijvoorbeeld een subsidie worden gegeven op de Nederlandse appels. hierna gaat de productiekosten omlaag en wordt de verkoopprijs lager. zonder de subsidies hadden consumenten waarschijnlijk voor de goedkopere franse apples gekozen. Subsidie is niet zomaar toegestaan omdat het de interne markt kan schade en oneerlijke concurrentie kan veroorzaken.
 • Wat betekent mededinging ?
  bedrijven kunnen met hun marktgedrag de interne markt verstoren. ze kunnen namelijk prijsafspraken maken met elkaar, de zelfde prijs vragen, waardoor alle consumenten teveel betalen.
 • Wat houdt kartelvorming in?
  kartelvorming is een ander woord voor mededinging. (prijsafspraken tussen bedrijven) kartelvorming is verboden. Wanneer een bedrijf een machtspositie bezit, kan hij hier misbruik van maken door hoge prijzen te vragen waardoor de interne markt wordt verstoord. Dit is ook verboden.
 • Wat zijn de voordelen van de interne markt?
  1. het welvaartsvoordeel stijgt => afzetmarkt stijgt hierdoor. 
  2. uitbreiding keuzemogelijkheden voor consument. 
  3. prijsdaling => gemakkelijk om met andere landen te handelen zorgt voor meer concurrentie en daardoor voor prijsdalingen. 
 • Wat zijn de nadelen van de interne markt?
  1. meer concurrentie is voordeling voor de consument maar nadeling voor het bedrijf. Nederlandse bedrijven moeten concurreren met bedrijven uit Bulgarije, daar is het loonniveau langer en daarom kan er goedkoper worden geproduceerd. 

  2. het verplaatsen van Nederlandse bedrijven naar landen met een lager loonniveau heeft als nadeel dat er Nederlandse werknemer worden ontslagen. 

  3. interne markt leidt tot specialiteit. Productie vindt bijvoorbeeld plaats daar waar de lonen het laagst zijn. Nederland ontwikkelt zich als een kenniseconomie, maar als er ooit problemen komen met de EU, is Nederland afhankelijk van andere landen voor de productie van veel goederen. 
 • wat houdt het beginsel loyale samenwerking in?
  lidstaten doen niks wat strijdig is met het verdrag en voeren trouw alle verplichtingen uit die uit Europees recht voortvloeien. bijvoorbeeld Nederland mag geen wet aan nemen die het vrij verkeer van goederen belemmert . art. 4 lid 3 VEU.
 • Wat houdt het begint attributiebeginsel in?
  De EU is Aleen bevoegd als daarvoor een grondslag bespaar in het verdrag. bijvoorbeeld art. 38 VwEU geeft de EU de mogelijkheid om beleid op het gebied van landbouw te ontwikkelen. art 5 lid 2 VEU
 • Subsidiariteitsbeginsel
  De lidstaten bepalen zoveel mogelijk zelf. Pas als het beter gezamenlijk geregeld kan worden, is de EU bevoegd. bijvoorbeeld het effect van regels tegen luchtverontreiniging is groter als de EU deze opstelt dan als Nederland die alleen doet. art 5 lid 3 VEU.
 • Gelijkheidsbeginsel
  Discriminatie op grond van nationaliteit is verboden. bijvoorbeeld de Nederlandse overheid mag personen uit andere lidstaten niet anders behandelen dan Nederlanders. art 18 VwEU
 • Wat is het idee achter het gelijkheidsbeginsel?
  dat is dat de interne markt optimaal kan functioneren en aan iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden worden geboden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.