Summary Praktisch Gemeenterecht

-
ISBN-10 9001792294 ISBN-13 9789001792299
440 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch Gemeenterecht". The author(s) of the book is/are F H Eijkelhof Saskia de Boer. The ISBN of the book is 9789001792299 or 9001792294. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch Gemeenterecht

 • 1 De (gemeentelijke) overheid

 • Wat is het verschil tussen attributie, delegatie en mandaat ?
  Attributie: Wet, wat mag wie 
  Delegatie: Overdragen van een wettelijke bevoegdheid
  Mandaat: Namens de burgemeester 
 • 1.1 de overheid algemene kenmerken

 • Overheid: het zijn meer dan 1600 organisaties. Bij overheid kunnen we van openbaarbestuur spreken. Het openbaarbestuur bestaat uit organisaties en personen die niet zelf tot de overheid behoren maar belast zijn met de uitvoering van een bepaalde overheidstaak. 

 •  

   

   

   Wat behoort tot de overheid?

   

   

  Niet alleen de Rijksoverheid, de 12 provincies, de waterschappen en de gemeenten maar ook de zelfstandig bestuursorganen (ZBO), zoals de Kamer van Koophandel, de Autoriteit van Financiële Markten, de Dienst Uitvoerend Onderwijs etc.

  Ook de rechterlijke macht (OM) in NL behoort tot de overheid.

 • 1.1.1 De overheid

 • Als we het hebben over de overheid, dan hebben we het over meer dan 1.600 organisaties (niet alleen de regering en de gemeente). We kunnen beter spreken over  het openbaar bestuur in NL. Openbaar bestuur bestaan namelijk uit overheidsorganisaties en uit organisaties en personen die niet zelf tot de overheid behoren, maar belast zijn met uitvoering van een bepaalde overheidstaak.

 • Niet alleen Rijksoverheid, de twaalf provincies, waterschappen en meer dan vierhonderd gemeenten behoren tot de overheid, maar ook zogeheten zelfstandige bestuursorganen (ZBO), zoals KvK, Autoriteiten Financiële Martken (AFM), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast behoren zogeheten openbare lichamen voor bedrijf en beroep (bijv. Productschap Akkerbouw, tot de overheid. Ook rechterlijke macht in NL behoort tot de overheid en daaronder valt volgens Wet RO ook het OM.

 • Overheid heeft verschillende rollen. Deze is niet alleen wetgever, maar ook bestuurder, uitvoerder, rechtspreker en handhaver. Bij de overheid maken we onderscheid tussen organen die wel en die niet rechtstreeks worden gekozen. Gemeenteraden en Tweede kamer worden rechtstreeks door de bevolking gekozen, maar burgemeesters en ministers niet.

 • 1.1.2 Voor wie is de overheid?

 • In de praktijk blijkt dat er vaak verschillend wordt gedacht over de vraag waar de grens van bemoeienis ligt. Deregulering is het begrip dat daar vaak bij om de hoek komt kijken. Overheid is niet altijd op alle terreinen nadrukkelijk aanwezig maar stelt soms alleen algemene voorwaarden. Overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden wordt bijvoorbeeld aan werkgevers en vakbonden overgelaten. Organisatie of vereniging van ouders kan binnen zeker grenzen zelf een school oprichten.

 • De overheid houdt zich bezig met de behartiging van algemene belangen. Noem een aantal voorbeelden
  belang van veiligheid, bescherming van het milieu en de werkgelegenheid
 • Regels zijn er niet voor niets, deze zijn nodig als instrument om beleid te realiseren, gedrag van burgers en bedrijven te beïnvloeden en te sturen en om algemene belangen te behartigen en veilig te stellen. Overdaad aan regels kan echter de samenleving verstarren. Dat is slecht voor ondernemersklimaat, imago van overheid en remt economische ontwikkelingen af. Wanneer regels burgers/bedrijven te veel afremmen en hen onnodig op kosten jagen, kan dat leiden tot vermindering van acceptatie en naleving ervan met alle (handhavings)problemen van dien.

 • Bij welke vragen komt het begrip deregulering om de hoek kijken?
  Waarmee moet de overheid zich bezighouden en wat kunnen burgers en ondernemers prima zelf doen? Hebben we overal wetten voor nodig of kunnen we er in bepaalde gevallen best zonder? 
 • Waar zijn regels voor nodig en wat zijn de nadelen en waar kan dat toe leiden?
  Nodig als instrument om beleid te realiseren, om gedrag van burgers en bedrijven te beïnvloeden en te sturen en om algemene belangen te behartigen en veilig te stellen. Nadeel is dat regels en de uitvoering daarvan onnodig veel administratieve lasten en kosten voor burgers en bedrijven met zich mee kunnen brengen. Een overdaad kan de samenleving verstarren. Dat is slecht voor het ondernemersklimaat, het imago van de overheid en het remt economische ontwikkelingen af. Het leidt er ook toe dat burgers en bedrijven regels gaan negeren met alle (handhavings)problemen van dien.
 • Welke mogelijkheid heeft de overheid om de naleving van wettelijke regels af te dwingen?
  Gebruik maken van het bestuursrecht, het strafrecht of het privaatrecht. Bestuursrechtelijk kan dit door het opleggen van een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of door het intrekken van een beschikking zoals een vergunning. Strafrechtelijk kan geschieden door de politie, buitengewone opsporingsambtenaren en het openbaar ministerie en de strafrechter. Privaatrechtelijke handhaving, bijvoorbeeld van contracten of het eigendomsrecht, loopt via de burgerlijke rechter
 • 1.1.3 De machtspositie van de overheid

 • Overheid vormt het hoogste gezag op een bepaald grondgebied voor één of meer aangewezen overheidstaken. OM heeft als taak het vervolgens van strafbare feiten voor totale grondgebied van NL, terwijl gemeenteraad verschillende taken heeft, maar alleen voor grondgebied van één gemeente

 • Waarom heeft de overheid een bijzondere machtspositie?
  Alleen de overheid heeft de bevoegdheid om in te grijpen in de rechten en vrijheden van burgers en ondernemers en kan bij overtredingen straffen opleggen. Bijvoorbeeld een bestuurlijke boete indien men zich niet houdt aan het rookverbod in een café. Deze boete is geregeld in de Tabakswet.
 • Overheid maakt bij het behartigen van algemene belangen dikwijls gebruik van wetgeving en ingrijpen in de rechten en vrijheden van burgers en ondernemers en kan bij overtredingen straffen opleggen. Alleen de overheid heeft die bevoegdheid en dat verschaft hen een bijzondere machtspositie.

 • Wat zijn de verschillen tussen het publiek- en privaatrecht?
  De wetten waarin algemene belangen worden geregeld behoren tot het publiekrecht. Privaatrecht gaat uit van een zekere gelijkheid tussen partijen (denk aan het sluiten van een koopovereenkomst waarbij partijen wilsovereenstemming nastreven) terwijl publiekrecht zich kenmerkt door een ongelijkheid van partijen. De overheid kan dwingend en eenzijdig geboden en verboden uitvaardigen en die handhaven door middel van het opleggen van straffen. Daar valt - anders dan in het privaatrecht - niet over te onderhandelen. Daarnaast beschikt de overheid over het geweldsmonopolie. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van politie. 
 • Wetten waarin algemene belangen worden geregeld behoren tot het publiekrecht. Daar waar privaatrecht uitgaat van zekere gelijkheid van partijen, bijv. sluiten van koopovereenkomst waarbij partijen wilsovereenstemming nastreven, kenmerkt publiekrecht zich juist door ongelijkheid van partijen. Overheid kan namelijk dwingend en eenzijdig geboden en verboden uitvaardigen en die handhaven d.m.v. opleggen van straffen.

 • Met welke nationale en internationale rechters kan de overheid in aanraking komen?
  Nationaal met de bestuursrechter, strafrechter en met de burgerlijke rechter. Afhankelijk van de aard van het geschil. Voorbeelden van bestuursrechters zijn de rechtbank-sector bestuursrecht, de Centrale Raad van Beroep (CrvB), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Internationaal onder meer het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
 • Overheid beschikt ook over geweldsmonopolie, dat wil zeggen dat overheid als enige in onze samenleving kan beslissen om geweld toe te passen (bijv. politie inzetten bij voetbalrellen).

 • Machtspositie van overheid is niet onbeperkt. NL is een rechtstaat en dat brengt met zich mee dat ook de overheid bij gebruik van bevoegdheden gebonden is aan nationale en internationale rechtsregel en rechtsbeginselen. Naast (politieke) controle door volksvertegenwoordigende organen, zoals parlement, provinciale staten en gemeenteraden, heeft overheid te maken met controle door rechter. Overheid moet zich kunnen verantwoorden voor gebruik van machtspositie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.