Summary Praktisch gezondheidsrecht

-
ISBN-10 9001815553 ISBN-13 9789001815554
335 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch gezondheidsrecht". The author(s) of the book is/are D Y A van Meersbergen. The ISBN of the book is 9789001815554 or 9001815553. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Praktisch gezondheidsrecht

 • 0.10 Structuur, financiering en kwaliteit

 • Op welke wijze is het mogelijk om via de wet bijzondere medische verrichtingen de zorg te reguleren?
  door een vergunningenstelsel en door financiering van ontwikkelingsgeneeskunde
 • Wat is het doel van de wmo en hoe wordt dat bereikt?
  om iedereen zowel in actieve als passieve zin zo veel mogelijk aan de samenleving te laten deelnemen
  Gemeenten moeten de wet uitvoeren en ervoor zorgen dat personen een huishouden kunnen voeren, zich kunnen verplaatsen in en om de woning, zich lokaal kunnen verplaatsen en medemensen kunnen ontmoeten.
 • De directie van een instelling wordt geconfronteerd met een werknemer die een andere werknemer seksueel heeft misbruikt. Is de instelling verplicht om dit te melden aan de inspectie op grond van de kwaliteitswet zorginstellingen?
  Nee, op grond van art. 4a Kwz moet de zorgaanbieder elke vorm van seksueel misbruik melden aan de inspectie.
   waarbij een patiënt of cliënt betrokken is. Seksueel misbruik van hulpverleners onderling is uitgesloten.
 • Wanneer is er sprake van een zorgaanbieder?
  de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een instelling in stand houdt of de natuurlijke personen die gezamenlijk een instelling vormen.
 • Valt een huisartsenpraktijk waar twee huisartsen samenwerken onder de werking van de kwaliteitswet zorginstellingen?
  Ja, De twee huisartsen vormen samen een zorgaanbieder
 • Valt een huisartsenpraktijk waar een huisarts samen met twee assistenten samenwerkt onder de werking van de kwaliteitswet zorginstellingen?
  Nee
 • Vallen hulpverleners die niet onder de werking van de kwaliteitswet zorginstellingen vallen, onder een andere bepaling die hen verplicht de kwaliteit van de zorg te beheersen?
  Ja, in art. 40 Wet BIG is een bepaling opgenomen die ziet op de zelfstandig werkende beroepsbeoefenaar
 • Valt tandheelkundige zorg van volwassenen in het eerste, tweede of derde compartiment van het verzekeringsstelsel?
  Het eerste compartiment bevat AWBZ-zorg. Het tweede compartiment bevat de verzekerde zorg op grond van de Zvw. Het derde bevat de aanvullende zorgverzekering. Tandheelkundige zorg van volwassenen valt niet onder de AWBZ en de Zvw. Het valt dus in het derde compartiment.
 • 1.1 omschrijving van het rech

 • Wat is een subjectief recht?

  bevoegdheid of aanspraak die iemand in een gegeven situatie in redelijkheid heeft ten opzichte van een ander

 • Subjectief recht: bevoegdheid of aanspraak die iemand in een gegeven situatie in redelijkheid heeft ten opzichte van een ander. (fiets uitlenen) geschreven recht. 

 • 1.2 functies van het recht

 • Welke functies heeft het recht?
  1. gedrag beïnvloeden
  2. conflicten vermijden
  3. conflicten oplossen
  4. zwakkeren in de samenleving beschermen (bv. patiëntenrecht)
 • Welke 2 functies heeft het recht?
  maatschappij ordenen en regels op te stellen voor het geval er conflicten ontstaan tussen mensen.
  zwakkeren beschermen
 • 1.3.1 Publiek en privaatrecht

 • Wat is publiekrecht?
  Publiekrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en de maatschappij (de burgers) en tussen de overheidsorganen onderling (bv. strafrecht)
 • Het publiekrecht wordt traditioneel ingedeeld in:
  1. Staatsrecht
  2. Bestuursrecht
  3. Strafrecht

  Staatsrecht: Het staatsrecht regelt de inrichting en de bevoegdheden van de staat en zijn onderdelen (provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen).


  Bestuursrecht: Het bestuursrecht omvat de regels die ten behoeven van het bestuurlijk optreden van bestuursorganen zijn vastgesteld (bv. inspectie voor gezondheidszorg)


  Strafrecht: Omschrijft welke gedragingen in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden, strafbaar zijn en welke sancties dan mogen worden opgelegd.
 • Wat is het privaatrecht?
  Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen personen onderling en is vastgelegd in het burgerlijk wetboek (bv. erfrecht en verbintenisrecht)
 • Wat is het verschil tussen het publiek en privaatrecht?
  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers, terwijl het privaatrecht de verhouding regelt tussen burgers onderling
 • Hoe wordt privaatrecht ook wel genoemd (2)
  burgelijk recht of civielrecht
 • natuurlijke personen in privaatrecht
  mensen
 • rechtspersonen in privaatrecht
  stichting, vereniging, nv, bv, de overheidsorganen
 • handelsrecht, opgenomen in het wetboek van koophandel, behoort tot het burgelijk recht.
  Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. In veel landen maakt het deel uit van het privaatrecht. Het kan zijn opgetekend in een aparte wet die onder het privaatrecht wordt gerekend of het kan geïntegreerd zijn in een algemeen wetboek.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Doel civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim?
verkrijgen van schadevergoeding
aan welke vereisten moet worden voldaan om aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad aan te nemen? (4)
hij schade heeft geleden,
dat er sprake is van een onrechtmatige gedraging,
dat die toerekenbaar is en
dat er sprake is van een causaal verband tussen de gedraging en de schade.
Bij het opstellen van beleid met betrekking tot de gezondheidszorg kan de overheid advies inwinnen van verschillende adviesorganen:
- De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
Publiekrechtelijk adviesorgaan dat tot taak heeft de regering en het parlement te adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren beleid op het gebied van de volksgezondheid en de dienstverlenende activiteiten waarin het zorgelement een belangrijke rol speelt.
- De Gezondheidsraad
Een wetenschappelijk college met als taak om regering en Kamerleden voor te lichten en te adviseren over de stand van de wetenschap op het gebied van de volksgezondheid.
Klachtgerechtigd =
De IGZ kan zich met een klacht wenden tot een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg dat is ingesteld op grond van de Wet BIG.
Staatstoezicht bestaat uit 2 onderdelen:
- de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
- de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid is geregeld in de Gezondheidswet (Gezw) en heeft primair als taken:( 3 antwoorden)
- het verrichten van onderzoek naar de staat van de volksgezondheid en de invloeden daarop
- het houden van toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften op dit gebied en het opsporen van overtredingen daarvan
- de minister van Volksgezondheid op diens verzoek of uit eigen beweging de nodige inlichtingen en adviezen geven
Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg =
dat de zorgaanbieder moet zorgdragen voor een heldere verantwoordelijkheidstoedeling.
Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
kwaliteitsinstrument voor patiëntveiligheid. Ziekenhuizen kunnen risico’s signaleren en verbeteringen doorvoeren en beleid vormen, evalueren en aanpassen. Onderdeel van een VMS is een meldingsprocedure voor het melden van incidenten (veilig incident melden = VIM).
Meldingsplicht =
dat bepaalde calamiteiten die in een instelling plaatsvinden bij de IGZ moeten worden gemeld.
Moratorium =
tijdelijk verbod middels amvb, omdat men nog niet zeker is of de verrichting ongewenst is.