Summary Praktisch gezondheidsrecht

ISBN-13 9789001862879
259 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Praktisch gezondheidsrecht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001862879. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Praktisch gezondheidsrecht

 • 1 Recht en gezondheidsrecht

 • Wat is het verschil tussen subjectief en objectief (positief) recht?
  Subjectief is bevoegdheid die iemand in een gegeven situatie in redelijkheid heeft. 
  Objectief recht is complex van regels en voorschriften dat vanuit een gemeenschap met een dwingend karakter aan burgers is opgelegd.
 • Wat is publiekrecht
  Regelt verhoudingen tussen overheid en maatschappij en tussen overheidsorganen onderling
 • Indeling van publiekrecht
  1. staatsrecht
  2. bestuursrecht
  3. strafrecht
  4. Internationaal recht
 • Wat is privaatrecht?
  Regelt rechtsbetrekkingen tussen personen, met inbegrip van wat hun toebehoort
 • Wat zijn rechtspersonen
  juridische constructies zoals een stichting, die als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon kunnen optreden
 • Indeling privaatrecht
  1. personen- en familierecht
  2. Rechtspersonen
  3. Vermogensrecht in algemeen
  4. erfrecht
  5. zakelijke rechten
  6. algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
  7. bijzondere overeenkomsten
  8. verkeersmiddelen en vervoer
  10. internationaal privaatrecht
 • Persoon --> natuurlijke personen en rechtspersonen
  natuurlijke personen; mensen
  rechtspersonen: door recht zelf geschapen: vereniging
 • Verschil materieel recht en formeel recht?
  materieel: bevoegdheden en verplichtingen van deelnemers aan het rechtsverkeer vastgelegd (geef inhoud weer van het recht) 
  formeel: regels zijn vastgelegd die bij het gerechtelijk procederen in acht moeten worden genomen.  
  (op welke wijze een proces moet worden gevoerd)
 • verschil tussen dwingend en regelend (aanvullend)  recht?
  dwingend: bevat regels waar niet van mag worden afgeweken
  regelend: mag van worden afgeweken
 • rechtsbronnen
  1. wetgeving
  2. verdragen
  3. jurisprudentie
 • Wat is wetgeving?
  omvat geheel van algemeen verbindende voorschriften. 
  afkomstig: regering en Staten-Generaal gezamenlijk, maar ook van regering alleen of van een of meer ministers.  ook door provincie of gemeente.
 • rangorde tussen verschillende regelingen:
  Grondwet
  wet in formele zin
  algemene maatregel van bestuur
  ministeriële regeling
  provinciale verordening
  gemeentelijke verordening
 • totstandkoming van wetten
  1. initiatief van regering/leden van 2e kamer
  2. memorie van toelichting bij beoogde wet
  3. naar ministerraad --> akkoordbevinding
  4. ministerraad: wetsvoorstel indienen
  5. Raad van State(hoogste adviescollege) 
  6. wetsvoorstel + rest: naar Tweede Kamer (nu openbaar)
  7. Eerste Kamer 
  8. Inwerkingtreding
 • Rol van de Tweede Kamer
  1. commentaar, vragen en suggesties in voorlopig verslag
  2. minister --> memorie van antwoord
  3. nota van wijzigingen (zo nodig) 
  4. amendementen (wijzigingsvoorstellen) 
  5. wetsvoorstel aangenomen bij meerderheid van voorstemmers van minstens de helft plus één.
 • Rol Eerste Kamer/Senaat
  1. geen recht van amendement --> wel door een novelle bij minister in te dienen. 
   2. in geheel aannemen of niet
 • Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
  bevat algemeen verbindende voorschriften van de regering.
 • Vedragen
  verdrag is een publiekrechtelijke overeenkomst die Nederland met een andere mogendheid/staat of met en verdragsorganisatie aangaat.
 • EVRM
  Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
 • Werkingsverdrag
  VwEU: Verdrag betreffende de werking van de EU
 • Jurisprudentie/ rechtersrecht
  stabiele rechterlijke oordelen over de uitleg of toepasselijkheid van wettelijke of verdragsregels die naar aanleiding van concrete beslissingen geformuleerd en doorgaans door de hoogste rechter op een bepaald rechtsgebied, bijvoorbeeld HOge Raad, getoetst zijn.
 • Wat zijn grondrechten
  fundamentele mensenrechten en de belangrijkste bouwstenen van het recht. Ze vormen een belangrijke leidraad in het staatsbestel en zijn in verdragen waar Nederland bij is aangesloten in de Grondwet vastgelegd.
 • Verschil tussen klassieke grondrechten en sociale grondrechten
  klassieke: rechten van individuen waarop staatsorganen- in beginsel- geen inbreuk mogen maken
  sociale: zijn er niet om elementaire vrijheden te beschermen, maar om te bevorderen dat de mens zich in en dankzij de samenleving zo veel mogelijk kan ontplooien.
 • Rechtspleging
  het geheel van regels met betrekking tot organisatie van rechtspraak en wijze waarop een proces verloopt
 • Rechtspraak
  1. rechtbanken (11)
  2. gerechtshoven (4)
  3. Hoge Raad  (1)
 • Rechtbanken
  1. kanton
  2. civiel
  3. strafrecht
  4. bestuursrecht
 • Sector Kanton:
  - civielrechterlijke vorderingen tot en met 25000 euro
  - betrekking op individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, huur(koop) en pacht
  - zaken uit personen- en familierecht
  - strafbare feiten uit categorie overtredingen
 • Sector Civiel:
  - boven 25000 euro
  - aantal zaken uit personen- en familierecht
  - andere civiele zaken
 • Sector strafrecht:
  - alle feiten die in de Wet op de economische delicten strafbaar zijn gesteld en alle strafbare feiten die als misdrijf worden aangeduid
 • Sector bestuursrecht:
  - beoordeelt rechtmatigheid van overheidsbesluiten waartegen een belanghebbende bij het betrokken bestuursorgaan zonder succes bezwaar heeft aangetekend.
 • Gerechtshoven:
  - civiel recht
  - belastingrecht
  - strafrecht 

  Hoger beroep: zaak opnieuw behandeld
 • hoge Raad
  cassatierechtspraak: beroep tot vernietiging van eerdere rechterlijke uitspraken
  -- als zaak al in hoger beroep is geweest
  - op één van de twee cassatiegronden berust 
  1. schending of verkeerde toepassing van het recht
  2. vormverzuimen: niet in acht nemen van de voorgeschreven procedureregels.
 • Novum
  nieuwe feit: 
  deskundige in de zaak komt tot een nieuwe inzicht
 • Openbaar ministerie
  -- geven leiding bij opsporing strafbare feiten
  - vervolgen van verachten
  - uitvoeren strafvonnissen
 • Procesrecht
  formeel recht/
  verloop van een proces vastgelegd
 • strafprocesrecht
  omvat regels die in acht genomen moten worden vanaf het constateren van het strafbare feit tot en met de berechting daarvan -> Wetboek van Sstrafvordering (Sv)
 • Bestuursrecht
  op welke wijze door een burger opgekomen kan worden tegen ween besluit van een bestuursorgaan. --> Algemene wet bestuurstrecht (Awb)
  1. bezwaar
  2. administratief beroep
  3. beroep
 • bezwaar
  gevraagd om besluit te heroverwegen 
  eerst bezwaar, dan beroep 
  - binnen 6 weken ingediend na besluit
 • administratief beroep
  niet besuursorgaan zelf neemt besluit, maar door ander bestuursorgaan.
 • Beroep
  beroepschrift 
  bestuursorgaan moet verweerschrift indienen. 
  Rechter bepaald vervolgens verloop van procedure
 • Gezondheidsrecht
  het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgerlijk, bestuurs- en strafrecht in dat verband 

  alle rechtsregels die betrekking hebben op gezondheidszorg vallen onder het gezondheidsrecht
 • Functies van gezondheidsrecht
  1. rechten van personen in gezondheidszorg beschermen
  2. ordenen
 • Bronnen van gezondheidsrecht
  wetgeving
  verdragen
  jurisprudentie 
  EVRM

  zelfregulering: richtlijnen van de organisaties van beroepsbeoefenaren
 • Grondrechten en gezondheidsrecht
  - recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer
  - recht op een gelijke behandeling
  - verbod op discriminatie 
  - recht op onaantastbaarheid van lichaam
  - recht op gezondheidszorg
 • Rechtspleging en gezondheidsrecht
  sachdeclaim na verkeerde behandeling gaat hetzelfde als andere civielrechtelijke procedures. 
  Specifiek voor gezondheidzorg: 
  - wettelijke tuchtrecht
  - Scheidsgerecht Gezondheidszorg:
  bindend uitspraak in geschillen tusen aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden in gezondheidszorg. 
  - Geschillencommissie Zorginstellingen: geschillen waarbij schade geleden is tot en met bedrag van 5000 euro.
 • Wat is objectief recht/ positief recht?
  Recht dat op een bepaalde tijd in een bepaalde gemeenschap geldt.
 • Wat zijn functies van het recht?
  1. maatschappij ordenen
  2. zwakkeren in samenleving beschermen tegen overheid en tegen anderen
 • Noem verschillende indelingen van het recht
  1. publiek- en privaatrecht
  2. materieel en formeel recht
  3. dwingend en regelend recht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

noem twee adviescolleges voor de overheid:
1. de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
2. Gezondheidsraad
Welke bevoegdheden om haar taken te kunnen uitvoeren heeft de IGZ?
- bevoegdheid om bepaalde plaatsen te betreden
- bevoegdheid om inlichtingen te vorderen
- bevoegdheid om inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden en kopieën hiervan te maken
- bevoegdheid om monsters te nemen
- verplichting van een ieder om aan een toezichthouder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden medewerking te verlenen
Uit welke twee onderdelen bestaat de Staatstoezicht?
1. Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ)
2. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Welke taken heeft het Staatstoezicht?
- verrichten van onderzoek naar staat van de volksgezondheid en de invloeden daarop
 -  houden van toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften op dit gebied en het opsporen van overtredingen daarvan
- minister van Volksgezondheid op diens verzoek of uit eigen beweging de nodige inlichtingen en adviezen geven
Welke 6 basiselementen onderscheidt de VMS?
1. beleid en strategie
2. cultuur
3. veilig incidenten melden (VIM)
4. prospectieve risico-inventarisatie
5. continu verbeteren 
6. patiëntenparticipatie
Wat kan je met het veiligheidsmanagmentsysteem (VMS)?
kunnen ziekenhuizen risico's signaleren die zich voordoen in de patiëntenzorg en aan de hand daarvan verbeteringen doorvoeren.
Ook is het mogelijk om op grond van uitkomsten beleid vast te stellen en dit beleid te evalueren en zo nodig aan te passen.
waar staan letters IGZ voor?
Inspectie Gezondheidszorg
waar zorgt de wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) voor?
geeft minister een instrument in handen om bepaalde medische verrichtingen te kunnen stimuleren, concentreren, af te remmen of te verbieden. 
de minister kan daartoe een algeheel verbod voor een verrichting geven, een vergunningsregeling treffen of een bepaalde verrichting stimuleren door financieren te verschaffen.
wat is een zorgproduct? en wat is een zorgactiviteit?
is een geleverde dienst van het ziekenhuis en specialist.
een professionele directe of indirecte activiteit die voor een patiënt wordt uitgevoerd met de bedoeling direct of indirect de gezondheid van die patiënt te verbeteren of te handhaven.  

vervanger van dbc's.
wat is een diagnosebehandelcombinaties (dbc's)?
is het geheel van activiteiten en verrichtingen van ziekenhuis en specialist, voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een patiënt de specialist in het ziekenhuis raadpleegt. 
bevat de totale kosten voor het behandeltraject vanaf de diagnose tot en met eventuele ziekenhuisbehandeling en bijbehorende nacontroles. 
bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis. --> vastgelegd in de dbc-prestatiecode.