Summary Praktisch Goederenrecht

-
ISBN-10 9001593348 ISBN-13 9789001593346
579 Flashcards & Notes
7 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Praktisch Goederenrecht
 • C Phillips
 • 9789001593346 or 9001593348
 • 2020

Summary - Praktisch Goederenrecht

 • 1 basisbegrippen van het goederenrecht

 • Absoluut recht
  Recht dat een persoon op een goed kan hebben en dat ten opzichte van eenieder geldt
 • Afhankelijk recht
  Een recht dat niet zelfstandig kan bestaan, het kan alleen samen met een ander recht bestaan. Namelijk een vorderingsrecht dat voortkomt uit een geldlening.
 • Akte
  Een schriftelijk en ondertekend stuk dat tot bewijs kan dienen.
 • Appartementsrecht
  Recht op het exclusieve gebruik van een gedeelte van een gebouw, tevens een recht van mede-eigendom op het gehele gebouw.
 • Authentieke akte
  Schriftelijk en ondertekend stuk dat in de vereiste vorm is opgemaakt door een openbaar ambtenaar. Wordt opgemaakt om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig als bewijs te dienen.
 • Beding
  Voorwaarde, bepaling
 • Beding niet-verandering
  Bepaling in een hypotheekakte waarin is opgenomen dat de hypotheekgever geen veranderingen mag aanbrengen aan het registergoed zonder toestemming van hypotheekhouder
 • Bedrog
  Iemand beweegt een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling door opzettelijk onjuiste mededelingen te doen, feiten te verzwijgen die wel meegedeeld moeten worden of door een andere kunstgreep
 • Bedreiging
  Iemand beweegt een ander tot het verrichten van een rechtshandeling door hem of een derde met enig nadeel in persoon of in goed te bedreigen.
 • Beheerbeding
  Bepaling in hypotheekakte waarin is opgenomen dat de hypotheekhouder het registergoed in beheer mag nemen, in het geval dat hypotheekgever ernstig tekort is geschoten in zijn verplichting jegens de hypotheekhouder.
 • Bekwame spoed
  ZSM
 • Beperkt recht
  Recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, dat met het beperkte recht bezwaard is.
 • Beschikkingsbevoegd
  Als iemand het recht heeft om het goed te verpanden. Een eigenaar is beschikkingsbevoegd, een huurder of lener is dit niet.
 • Bestanddeel
  Een zaak die volgens verkeersopvatting deel uitmaakt van een andere zaak, of een zaak die zodanig met een andere zaak is verbonden dat deze niet zonder meer van die andere zaak is los te maken.
 • Bevoorrechte positie
  De rechthebbende van een absoluut recht op een goed heeft een bevoorrechte positie bij het faillissement van een derde bij wie het goed zich op dat moment bevindt.
 • Bevrijdende verjaring/extinctieve verjaring
  Eigendomsverkrijging doordat het goed al 20 jaar niet in het bezit van de oorspronkelijke rechthebbende is.
 • Bezit
  Macht die een persoon over een zaak uitoefent; het houden van een goed voor zichzelf.
 • Bezitloos pandrecht
  Het verpande goed blijft in de macht van de pandgever. Meestal goederen die voor de pandhouder lastig zijn op te slaan of goederen die de pandgever zelf nodig heeft.
 • Bezitsoverdracht
  Bezitter stelt de verkrijger in staat de macht over het goed uit te oefenen, die hij er zelf over uit kon oefenen.
 • Bezitsoverdracht met feitelijke handeling
  (symbolische) overhandiging van het goed aan de verkrijger
 • Bezitsoverdracht zonder feitelijke handeling
  Levering CP, brevi manu of longa manu.
 • Bezitsverschaffing
  Bezitsoverdracht. Verkrijger in staat stellen de macht over het goed uit te oefenen.
 • Bezitter te goeder trouw
  Bezitter die zich als rechthebbende beschouwt en zich redelijkerwijs ook als zodanig mag beschouwen
 • Bezitter te kwader trouw
  Bezitter die weet dat hij geen rechthebbende is, maar zich wel zo gedraagt.
 • Bezwaren
  Een goed belasten met een beperkt recht - vestigen van een beperkt recht op een goed.
 • Boedelmenging
  Samensmelten van twee vermogens bij het sluiten van een huwelijk of GP, wat resulterend in gemeenschap van goederen
 • Buitenrechtelijke verklaring
  Vormvrije verklaring van benadeelde gericht tegen degene die partij is bij een rechtshandeling
 • Burgerlijke vrucht
  Recht dat in het maatschappelijk verkeer wordt beschouwd als vrucht van goederen
 • Canon
  Geldbedrag dat erfpachter dient te betalen aan de eigenaar van een onroerende zaak, om die zaak te mogen gebruiken.
 • Cedent
  Vervreemder van een vorderingsrecht op naam
 • Cessie
  Overdracht van een vorderingsrecht op naam
 • Cessieakte
  Akte ten behoeve van de overdracht van een vorderingsrecht op naam
 • Consumentkoop
  Een natuurlijke persoon koopt een roerende zaak, niet-registergoed in een normale winkel
 • Derdenbescherming
  Een verkrijger wordt beschermd tegen de beschikkingsonbevoegdheid van een vervreemder
 • Dienend erf
  Onroerende zaak die bezwaard is ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - met de last om iets te dulden of om iets te laten.
 • Doorhaling
  Nadat een recht van hypotheek teniet is gegaan, wordt de registratie daarvan in de openbare registers doorgehaald.
 • Eigenaar
  De rechthebbende - iemand aan wie iets toebehoort
 • Eigendomsrecht
  Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Persoon kan alles met de zaak doen wat hij wil, binnen de grenzen van de wet.
 • Endossement
  Het plaatsen van en ondertekenen van de orderclausule op de achterkant van een orderpapier.
 • Erfdienstbaarheid
  Last waarmee het dienende erf is bezwaard, ten behoeve van het heersende erf. Deze last kan bestaan uit het dulden van iets of het laten van iets.
 • Erfgenaam
  Erfopvolger van de erflater
 • Erflater
  Degene die is overleden en vermogen als erfenis nalaat
 • Erfopvolging
  De opvolging van een erflater in zijn volledige vermogen door de erfgenaam
 • Erfpacht
  Erfpachter heeft de bevoegdheid om de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. De erfpachter heeft hetzelfde genot als de eigenaar, maar hij mag de bestemming niet zonder toestemming van de eigenaar veranderen.
 • Fusie
  Het vermogen van de ene rechtspersoon gaat over in het vermogen van de andere rechtspersoon. Smelten samen tot het vermogen van een nieuwe rechtspersoon.
 • Gemeenschap van goederen
  Gezamenlijk vermogen van echtgenoten of GP
 • Goederen
  Alle zaken er vermogensrechten
 • Goederenrecht
  Rechtsgebied betreffende de rechtsrelatie tussen een persoon en een goed.
 • Goederenrechtelijke overeenkomst
  Onderdeel van de levering; aanbod en aanvaarding van de overgang van een goed.
 • Goede trouw
  Men wist niet en kon redelijkerwijs niet weten dat feiten of het recht waarop de goede trouw betrekking heeft niet juist waren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Praktisch goederenrecht
 • Charlotte Phillips
 • 9789001809454 or 9001809456
 • [2e dr.].

Summary - Praktisch goederenrecht

 • 1 basisbegrippen van het goederenrecht

 • Welke rechtsgebieden vormen samen het vermogensrecht? En wat is het verschil tussen deze rechtsgebieden?

  Goederenrecht en verbintenissenrecht. Goederenrecht is de rechtsrelatie tussen een persoon en een goed. Verbintenissenrecht is de rechtsrelatie tussen personen onderling.

 • Wat is het goederenrecht?
  Dat is een rechtsgebied dat gaat over de rechtsrelatie tussen een persoon en een goed.
 • Artikel 3:1 BW bepaalt dat goederen alle zaken en vermogensrechten zijn.

 • De relatie tussen een persoon en haar / zijn spullen noemen we ook wel een goederenrechtelijke rechtsrelatie.
 • 1.1 goederen, zaken en vermogensrechten

 • Waaruit bestaat het vermogensrecht?

  Goederen en verbintenissenrecht

 • In het goederenrecht staan de begrippen goederen, zaken en vermogensrechten centraal.
 • 1.1.1 Goederen

 • Art. 3:1 BW bepaalt dat goederen alle zaken en alle vermogensrechten zijn.
 • Wat zijn goederen?
  Alle zaken en vermogensrechten
 • Er zijn twee soorten goederen. Welke zijn deze?
  Zaken en vermogensrechten.
 • 1.1.2 Zaken

 • Art 3:2 BW zegt dat een zijn aan twee criteria dient te voldoen, namelijk:
  • voor menselijke beheersing vatbaar
  • een stoffelijk object
 • Wat zijn zaken?
  De voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten
 • Iets is voor menselijk beheersing vatbaar, wanneer we het kunnen vastpakken.
 • 1. Voor menselijke beheersing vatbaar: een object dat je vast kunt pakken en er macht over kunt uitvoeren
  2. Stoffelijke objecten: Voorwerp dat uit een bepaald materiaal bestaat
 • Een stoffelijk object wil zeggen dat iets uit een bepaald materiaal, een bepaalde stof bestaat.
 • Wat zijn geen zaken?
  Dieren
 • 1.1.3 Vermogensrechten

 • Art 3:6 BW, beschrijft de vermogensrechten. Dit artikel bestaat uit de volgende onderdelen:
  • rechten die afzonderlijk of tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn; of
  • die ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen; of
  • die verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.
 • Wat zijn vermogensrechten?
  Een recht met vermogenswaarde die in geld is uit te drukken
 • In de eerste plaats van vermogensrecht gaan on rechten die overdraagbaar zijn. De overdracht kan zowel zelfstandig plaatsvinden als tezamen met een ander recht. Hiermee wordt bedoel dat de eigenaar van een bepaald recht dit recht aan een ander mag overgeven.
 • Drie categorieën van vermogensrechten:
  1. Rechten die afzonderlijk of tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn
  2. Rechten die ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen
  3. Rechten die verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel
 • Ten tweede zijn vermogensrechten rechten die erop gericht zijn de rechthebbende, dit is meestal de eigenaar, stoffelijk (materieel) voordeel te verstrekken. Hierbij kun je denken aan het recht op smartengeld.
 • Overdraagbaar = Kan dus gaan om rechten die overgedragen worden. Dit kan zowel zelfstandig als met een ander recht.
 • Ten derde zijn vermogensrechten rechtenn die zijn verkregen in ruil voor stoffelijk voordeel of in ruil voor toegezegd stoffelijk voordeel. 
 • Stoffelijk voordeel = Rechten die erop gericht zijn de rechthebbende (meestal de eigenaar), stoffelijk (materieel) voordeel te verstrekken.
 • In ruil voor stoffelijk voordeel = Rechten die zijn verkregen in ruil voor stoffelijk voordeel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Praktisch goederenrecht
 • Charlotte Phillips
 • 9789001765514 or 9001765513
 • 1e dr.

Summary - Praktisch goederenrecht

 • 1 Basisbegrippen van het goederenrecht

 • Goederenrecht= relatie tussen persoon en zijn spullen
  Verbintenissenrecht= relatie tussen personen
  Goederenrecht + verbintenissenrecht = vermogensrecht, onderdeel van het privaatrecht.
 • wat zijn goederen?
  goederen zijn zaken die voor menselijke beheersing vatbaar zijn
 • 1.1 Goederen, zaken en vermogensrechten

 • Wat is het goederenrecht?
  Het goederenrecht is het rechtsgebied dat gaat over de rechtsrelatie tussen personen en goederen.
 • Wat is het verbintenissenrecht?
  Het verbintenissenrecht is het rechtsgebied dat de rechtsrelatie tussen personen bestrijkt.
 • Vermogensrecht
  Het goederenrecht en het verbintenissenrecht vormen samen het vermogensrecht. Het vermogensrecht is een van de twee hoofdonderdelen van het privaatrecht en regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling die op geld waardeerbaar zijn.
 • Privaatrecht
  Het privaatrecht, ook wel burgerlijk recht genoemd, houdt zich in beginsel bezig met alle juridische betrekkingen tussen burgers onderling. Het tweede hoofdonderdeel van het privaatrecht is het personen- en familierecht.
 • Welke begrippen zijn goederen in de zin van art. 3:1 BW?
  Een mobiele telefoon: een mobiele telefoon is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar, want je kunt het vastpakken en het is een stoffelijk object. Het bestaat namelijk uit een bepaald materiaal, een bepaalde stof. 
  Een vakantiewoning: een vakantiewoning is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar en het is een stoffelijk object. 
  De lucht boven Nederland: de lucht boven Nederland is geen goed, het is namelijk niet voor menselijke beheersing vatbaar.
  Een computer: een computer is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar, want je kunt het vastpakken en het is een stoffelijk object. Het bestaat namelijk uit een bepaald materiaal, een bepaalde stof.
  Een geldvordering: een geldvordering is een goed, te weten een vermogensrecht: het is een vorderingsrecht en dus overdraagbaar. De rechthebbende gaat er namelijk financieel op vooruit. 
  Het water uit de rivier de Maas: is geen goed, het is namelijk niet voor menselijke beheersing vatbaar. 
  Een hond: is geen goed o.g.v. art. 3:2a lid 1 BW. Wel zijn de regels met betrekking tot zaken o.g.v. het tweede lid van toepassing op dieren. 
  Een caravan: is een goed, te weten: een zaak. Het is voor menselijke beheersing vatbaar en het is een stoffelijk object. 
  Een recht op loonbetaling: is een goed, te weten: een vermogensrecht. Het is een vorderingsrecht dus is het overdraagbaar. Tevens strekt het ertoe de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen daar deze er financieel op vooruit gaat.              
 • 1.1.1 Goederen

 • Twee soorten goederen:
  1. alle zaken (art. 3:2 BW)
  2. alle vermogensrechten (3:6 BW)
 • Goederen (3:1 BW) bestaat uit

  Zaken (3:2 BW) en vermogensrechten (3:6 BW)

  This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen handelingsonbekwaamheid en beschikkingsonbevoegdheid?
Handelingsbekwaamheid is de bevoegdheid om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Maar een eigenaar is beschikkingsbevoegd en iemand die handelingsonbekwaam is kan nog wel eigenaar zijn van iets.
Wanneer is er sprake van ontnomen beschikkingsbevoegdheid van een rechthebbende? (2 voorbeelden)
 • Bij een faillissement
 • Bij onderbewindstelling
Wanneer is er sprake van beperking van beschikkingsbevoegdheid van een rechthebbende? (2 voorbeelden)
 • Bij beslaglegging
 • Als gevolg van een huwelijk
Wat betekent derdenbescherming?
Dat onder bepaalde omstandigheden een verkrijger beschermd kan worden tegen de beschikkingsonbevoegdheid van een vervreemder.
Voor een rechtsgeldige overdracht van een goed dient de vervreemder beschikkingsbevoegd te zijn. Wat houdt dit in?
Onder beschikken wordt verstaan: vervreemden en bezwaren. Een rechthebbende is in beginsel beschikkingsbevoegd. Hij is bevoegd om te vervreemden en te bezwaren.
Wat is het gevolg van vernietiging?
Het gevolg is dat er geen geldige overdracht heeft plaatsgevonden.
Wat is de terugwerkende kracht van een vernietiging?
De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.
Wat is de verjaringstermijn van een rechtsvordering tot vernietiging van een rechtshandeling?
3 jaar.
Wat moet er gebeuren om een rechterlijke uitspraak te verkrijgen?
Om een dergelijke uitspraak te verkrijgen, moet een rechtsvordering tot vernietiging worden ingesteld tegen degene die partij is bij de rechtshandeling. Wanneer de rechter een beroep op een vernietigingsgrond aanvaardt, vernietigt de rechterlijke uitspraak de betreffende rechtshandeling.
Wanneer kan een rechtshandeling via een buitenrechtelijke verklaring worden vernietigd en wanneer niet?
Wanneer het een vernietiging betreft van een rechtshandeling ten aanzien van een registergoed die heeft geleid tot inschrijving in de openbare registers, kan er slechts gebruik worden gemaakt van een buitenrechtelijke verklaring wanneer alle partijen hiermee instemmen. Is er geen overeenstemming, dan kan de rechtshandeling alleen via een rechterlijke uitspraak worden vernietigd.