Summary Praktisch internationaal recht

-
ISBN-10 9001807909 ISBN-13 9789001807900
416 Flashcards & Notes
57 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Praktisch internationaal recht
 • M S Beck Soeliman G J W M Kipping
 • 9789001807900 or 9001807909
 • 2012

Summary - Praktisch internationaal recht

 • 1 Kennismaking met het internationaal recht

 • Het internationale recht speelt een grote rol in het dagelijks leven.
 • Het internationale recht speelt een grote rol in het dagelijks leven. Ook de wetgever kent een belangrijke plaats toe aan het internationale recht. Art. 90 GW zegt: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.
 • Wat is de definitie van het internationaal publiekrecht?
  Het geheel van internationale rechtsregels die publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen regelen tussen internationale rechtssubjecten.
 • Wat is een synoniem van het internationaal publiekrecht?
  Volkenrecht
 • Wat zijn de kenmerken van de internationale rechtsorde?
  - Decentraal karakter
  - Horizontaal karakter
  - Grote invloed van politieke factoren
 • Wat houdt het toetsingsverbod in?
  De rechter mag wetten niet toetsen aan de Grondwet. Lagere wetten mag wel getoetst worden aan de Grondwet.
 • Monisme is:
  internationaal recht maakt automatisch deel uit van de nationale rechtsorde. Omzetting van internationaal recht naar nationaal niveau is niet nodig.
 • Dualisme is:
  Internationaal recht moet omgezet of getransformeerd worden naar nationaal recht via een aparte wet.
 • Nederland kent een gematigd monistisch stelsel
  Juist
 • Wat zijn de hoofdbronnen van internationaal publiekrecht?
  - Verdragen
  - Internationaal gewoonterecht
  - Algemene rechtsbeginselen 
  - Rechterlijke beslissingen 
  (art. 38 IGH)
 • Wat zijn de aanvullende bronnen van het internationaal publiekrecht?
  - Bindende besluiten internationale organisaties
  - Doctrine
  - Eenzijdige handelingen en verklaringen
  - Ius cogens 
  - Soft law
 • Wat is doctrine?
  Leeropvatting van geleerde
 • Wat is ius cogens?
  Dwingend recht
 • Wat is soft law?
  juridische relevante maar niet bindende regels (vergelijkbaar met beleidsregels).
 • Wat houdt de samenloop van internationaal publiekrechtelijke bronnen in?
  Een gewoonterechtelijke regel kan worden opgenomen in een verdrag.
 • Tussen hoeveel staten is een bilateraal verdrag gesloten?
  2
 • Tussen hoeveel staten is een multilateraal verdrag gesloten?
  Meerdere staten
 • Hoe zit het met een gemengd verdrag?
  Is gesloten tussen staten en een internationale organisatie.
 • De procestotstandkoming van een verdrag is:
  Onderhandeling --> vastelling/ondertekening --> goedkeuring --> bekrachtiging/toetreding --> inwerkingtreding --> bekendmaking
 • Wat betekent pacta sunt servanda?
  Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen of belofte maakt schuld.
 • Wat betekent consent to be bound?
  Staten zijn alleen verbonden aan verdragen wanner zij hun instemming hebben gegeven om gevonden te zijn.
 • Hoe kunnen verdragen worden geïnterpreteerd?
  - Objectieve methode: betekenis volgens het normale spraakgebruik
  - Subjectieve methode: kijkt naar de context
  - Teleologische methode: de doelstelling van verdragen 
  - A-contrario: op grond van tegenstelling
  - Analogie: vergelijkbare situatie
 • Wat zijn de rechtsbeginselen?
  - Pacta sunt servanda
  - Billijkheidsbeginsel
 • Wat zijn de criteria van een staat?
  - Grondgebied
  - Bevolking 
  - Soeverein gezag 
  - (Erkenning)
 • Wat is de belangrijkste rechtssubject?
  Staat
 • Wat zijn de rechtssubjecten die afhankelijk zijn van een staat?
  - Bevrijdingsbewegingen
  - De-factoregeringen/regimes
  - Internationale organisaties
  - Natuurlijke personen
  - Rechtspersonen: NGO's + multinationals
  - Het volk 
 • Wat zijn de vormen van Nederlandse rechtsmacht binnen de internationale rechtsorde?
  - Territoriale rechtsmacht
  - Functionele rechtsmacht 
  - Personele rechtsmacht 
 • Wat valt er onder territoriale rechtsmacht?
  De staat heeft de macht om voor hun eigen grondgebied regels te maken m.b.t. de binnenwateren, luchtruim en territoriale zee (max 12 zeemijl=22 km)
 • Wat valt er onder functionele rechtsmacht?
  Je mag jouw zeegebied gebruiken hoe je wil. Betreft:
  - De aansluitende zone
  - Continentaal plaat
  - Exclusieve en economische zone
 • Wat valt er onder personele rechtsmacht?
  De bevoegdheid om personen te vervolgen.
 • Wat is intergouvernementeel?
  Is opgericht door staten. Er wordt geen soevereiniteit afgedragen.
 • Wat is supranationaal?
  Lidstaten kunnen tegen hun wil gebonden worden.
 • Wat is non-gouvernementeel?
  Is opgericht door personen. Ze zijn onafhankelijk van staten.
 • Wat is de oprichtingsverdrag van de VN (Verenigde Naties)
  het VN-Handvest
 • Wat is de oprichtingsverdrag van het internationaal Gerechtshof?
  Het Statuut IGH
 • Wat is de oprichtingsverdrag van het internationaal Strafhof?
  Het Statuut ISH
 • De organen van de VN:
  - Een Algemene Vergadering
  - Een Veiligheidsraad
  - Een Economische en Sociale Raad
  - Een trustraad
  - Een Internationaal Gerechtshof
  - Een Secretariaat
  (art. 7 lid 1 VN-Handvest)
 • Wat is het doel van de VN?
  Vrede & Veiligheid
 • Wat is het doel van de Europese Unie?
  Economische integratie
 • Wat is het doel van de Raad van Europa?
  Democratie, mensenrechten en rechtsstaat.
 • Wat is het vetorecht?
  Een vetorecht is het recht om een besluit dat met meerderheid van stemmen is genomen, te verbieden.
 • Aan welke staten komt het vetorecht toe?
  Vetorecht is toebedeelt aan de permanente leden.
 • Wat is de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof?
  Geldt alleen voor ernstige misdrijven.
 • Waarom is het EU supranationaal?
  De lidstaten hebben namelijk een groot deel van hun beslissingsbevoegdheid c.q. soevereiniteit overgedragen aan de EU, waardoor deze regels kan opleggen aan de lidstaten. De EU heeft dus bevoegdheden heeft gekregen van de lidstaten die boven (= supra) de bevoegdheden van de staten staan.
 • Waarom is het EU intergouvernementeel?
  De EU is opgericht op basis van twee verdragen door soevereine staten. Staten kunnen hier vrijwillig lid van worden en ook weer uittreden. Daarnaast kunnen veel EU-besluiten allen worden genomen als alle lidstaten er mee in stemmen (unanimiteit). Een staat kan dan dus een EU-besluit tegen houden.
 • De doelstellingen van de VN:

  •Internationale vrede & veiligheid
  •Vriendschappelijke betrekkingen
  •Internationale samenwerking
  •Harmonisatie optreden naties
  •Staten verlenen VN bijstand
  •Niet-lidstaten ook gebonden aan beginselen wat betreft int. vrede & veiligheid
  •Nationale rechtsmacht niet aantasten
  (art. 1 VN-Handvest)
 • Beschikt de ISH internationale rechtspersoonlijkheid?
  Ja
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Praktisch Internationaal recht
 • Beck Soeliman
 • or
 • 1st

Summary - Praktisch Internationaal recht

 • 1 Week 1

 • Wat is er volgens psychologen mis met artikel 338 sv?
  De rechte houdt zich vooral bezig met de vraag of de verdachte schuldig is, hij hoeft niet expliciet stil te staan bij de vraag of de verdachte onschuldig is. Op grond van artikel 359 lid 3 is er sprake van cherry picking, de rechter hoeft ondanks dat er ontlastende bewijs middelen zijn, alleen rekening te houden met de belastende bewijsmiddelen.

  De strafrechter is in beginsel vrij in de selectie en waardering van bewijsmateriaal en de rechter had tot voor kort een beperkte motiveringsplicht.
 • Wat is een rechterlijke dwaling?
  Van een gerechtelijke dwaling is sprake, wanneer iemand is veroordeeld voor een misdrijf dat hij niet heeft begaan of wordt veroordeeld voor een misdrijf dat niet heeft plaatsgevonden.
 • Hoe zie je de rechtspsychologische overwegingen terug in de uitspraken over de ongelukken met de klimmer?
  Het hof nam de in de psychologie gangbare beschrijving van automatisch handelen over:

  de zekeraar was met zijn vriendin aan het praten die toevallig naast hem aan het klimmen was, toen zijn vriendin naar beneden kwam, koppelde hij het zekeringstouw van zijn klimpartner los. hij dacht dat het niet meer nodig was nu zijn vriendin veilig op de grond stond.

  Het hof vond echter dat de zekeraar zich steeds scherp bewust is geweest van zijn verantwoordelijkheid.

  Hij had het protocol niet geheel nagelopen, omdat hij niet steeds omhoog had gekeken, werd goedgemaakt door spanning op het touw te houden. Van enige vorm van nalatigheid of nonchalance was geen sprake.

  Het hof is van oordeel dat de in de gang van psychologische gangbare beschrijving van geautomatiseerd handelen over. Het gaat dan om handelingen die de mogelijkheid in zich bergen dat ze door andere handelingen in een verkeerde richting worden gestuurd, doordat ze op onbewust niveau worden gecreëerd.

  De reeks van geautomatiseerde handelingen die betrekking hebben op het zekeren van de klimmer zijn onopgemerkt overgegaan in de geautomatiseerde reeks van handelingen rondom het afdalen van de vriendin.
 • Welke drie factoren zijn van belang bij het verspreiden van geruchten?
  1. Amique voorvallen, er zijn dingen voorgevallen, die anders zijn dan normaal.
  Bijvoorbeeld gym in de onderbroek
  2. Angst, In de media verschijnen continu berichten over bijvoorbeeld de zaak Robert M.
  3. Persoonlijke betrokkenheid, Ouders van beide kinderen en andere ouder vonden de situatie erg bedreigend, op het schoolplein worden de ervaringen uitgewisseld.
  4. Bemoeienis van autoriteiten, het idee dat er echt iets mis moet zijn als zelfs de autoriteiten er zich mee bemoeien.
 • Welke factoren zijn van belang bij het verspreiden van geruchten/
  1. horen.
  2. geruchten
  3. getrapte geruchten
 • Wat wordt verstaan onder een goed verhaal?
  Een goed verhaal beschrijft niet alleen hoe het delict gepleegd wordt en door wie, maar legt ook uit hoe de dader onder de gegeven omstandigheden in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand kon komen dat het het delict pleegde.
 • Leg de stelling uit dat een goed verhaal de helft van een veroordeling is?
  een goed verhaal van het ministerie is het halve bewijs, de andere helft wordt gevormd door verankering van elementen van dat verhaal in de werkelijkheid met behulp van bewijsmiddelen.
 • Verklaar waarom in de zaak Rijkbloem iemand werd veroordeeld ondanks het gebrekkige bewijs.
  Omdat het bewijs wat er was goed in het verhaal van het openbaar ministerie paste. Verder was er een tunnelvisie, omdat de moeder van Nicole en Nicole zelf niet werden gefouilleerd. De focus lag duidelijk op Danny.
 • Hoe kan het probleem van interpretatie van feiten worden opgelost?
  Door intuitief een voorlopige beslissing te nemen over het toepasbare recht en dan vervolgens terug te redeneren.
 • Wat wordt bedoeld met het proces van collaborative storytelling.
  Er ontstaat dan als het waren een geheel eigen waarheid op grond van allerlei kleine aanwijzingen en wederzijdse beinvloeding.
 • Wat houdt het begrip tunnelvisie in?
  Een eenzijdige blik tijdens het opsporingsonderzoek waarbij mogelijke alternatieven over het hoofd worden gezien of worden weggeredeneerd om zo de eigen veronderstellingen in stand te houden.
 • Hoe ontstaat tunnelvisie op individueel niveau?

  1. Het foute ijkpunt, foute veronderstellingen bij het begin van het opsporingsonderzoek.
  2. De onjuiste omgang met nieuwe info, tegenstrijdige info wordt genegeerd.
  3. Bijstellen van het verhaal, achteraf aanpassen van de uitkomst (hindsight sias) feiten die belabberd zijn worden opgeslagen.
 • Hoe ontstaat tunnelvisie op groepsniveau?
  Als er in een team nauwelijks ruimte bestaat om elkaar te wijzen op mogelijke fouten in het opsporingsonderzoek.

  Voorbeeld: partijdig leiderschap, onderzoeksleider stuurt aan op een uitkomst en biedt geen ruimte aan andere leden voor afwijkende meningen.

  Hoge druk is ook een optie.
 • Wat kun je doen tegen tunnelvisie?
  - Ongefundeerde ijkpunten, goed aangeven op basis van welke info een bepaald idee over de zaak is gegroeid.
  - Eenzijdige presentatie van info, verschillende alternatieven informatie aandragen om te voorkomen dat de zaak te eenzijdig wordt gepresenteerd.
  - achteraf bijstellen van het verhaal, het verhaal wat aan het einde wordt geformuleerd wordt getoetst. (uiteindelijke verhaal vergelijken met eerdere verslaglegging.
 • Welke rol speelt speelt de wijze van verhoren in gerechtelijke dwalingen?
  Als er in een verhoor onjuiste info wordt gegenereerd, dan kan dit gevolgen hebben, omdat dit als bewijslast kan worden gebruikt.
 • Welke expertise hebben de verhoorders juist niet?
  Om een getuigenverhoor goed te laten verlopen is kennis over de werking van het episodisch vermogen onmisbaar (herinneringen aan gebeurtenissen).

  Kennis over de werking van het geheugen en factoren die de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen beinvloeden, onvoldoende doordringen tot het politieveld.
 • welke problemen levert de communicatie over gevoelige onderwerpen op met kinderen
  1. de loyaliteit
  2. het vocabulair
  3. de welwillendheid
  4. de suggestibiliteit
  5. de procedures.
 • Wat houdt de poppenmethode in?
  Anatomisch gevormde poppen. die je kunt gebruiken in gesprek met kinderen over seksueel misbruik, bijvoorbeeld door de edele delen aan te wijzen.
 • Geef een voorbeeld van het MWWS
  Nathaly Holoway
 • Wat is het MWWS
  Missing White Women Syndrom, wordt gebruikt als beschrijving op disproportionele mediaberichten voor blanke vrouwelijke slachtoffers. "het belaagde-jonge-meisje type krijgt verhoudingsgewijs meer aandacht in de media.
 • In hoeverre is de poppenmethode betrouwbaar?
  De methode is in veel gevallen betrouwbaar, maar er kan vooralsnog niet vanit gegaan worden dat dit in iedere situatie betrouwbaar is. De cijfers laten zien dat 1 a 2 op de 10 een onjuiste uitkomst geeft. Er moet dan ook steunbewijs zijn.
 • Wat betekent operant leren?
  Het gedrag van het kind wordt perfect gestuurd door de goed- en afkeuring van de interviewster.
 • Leg het begrip operant leren uit aan de hand van de casus Donker
  De verhoorder van Heleen stuurde haar naar positieve beantwoording van de vraag door te laten blijken dat het goed was wanneer zij ja zei. Bijvoorbeeld door zinnen als "goed dat je dat durft te zeggen", "knap van je". Door deze positieve reactie van de interviewster kreeg Heleen de indruk dat zij beloond werd als ze "ja" zei. Zo kwam het er uiteindelijk op neer dat ze alle vragen met betrekking tot sexueel misbruik positief werden beantwoord.
 • Met welke dillemma's worden deskundigen in de rechtszaal geconfronteerd?
  De taal van deskundigen is wetenschappelijk en een geheel andere taal dan de juridische taal van de rechter.

  De rechter verlangt een zekerheid, die een deskundige in de regel niet kan geven.

  Meningverschillen. verschillende wetenschappers spreken elkaar tegen.

  Hardheid? hoe hard is de kennen van de experts eigenlijk? resultaten uit oorspronkelijk onderzoek blijven vaak niet overeind.

  Verantwoordelijkheid (afschuiven), de politie voegt alleen deskundig oordeel bij in het dosser als het in hun straatje past.
 • 6 trucs om een onjuiste bekentenis uit te lokken.
  1. de verdachte twijfelt aan zijn geheugen.
  2. de verdachten laten praten in een hypothese, gevolg is dat de verdachte na langdurig te zijn verhoord ook echt gaat geloven dat de verzonnen siutaties ook werkelijk hebben plaatsgevonden.
  3 De verdachte confronteren met verzonnen bewijsmateriaal
  4 de verdachte confronteren met en dan niet verzonnen verklaringen van anderen (other-witness-truc)
  5 het weggeven van informatie over het delict.
  6 de verdachte mag raden, de verdachte wordt uitgenodigd om zelf mogelijke scenario's te verzinnen over wat er zou zijn gebeurd.
 • Komt het vaak voor dat een valse bekentenis wordt afgedwongen?
  vaak hebben de verhoorders een tunnelvisie, waardoor zij er alles aan zullen doen om een belastende verklaring te krijgen om hun gevoel of gedachtengang over het misdrijf te bewijzen.
 • Hoe werd bij de zaak Cees B een onjuiste bekentenis uitgelokt?
  1. other withness- truc met vals bewijsmateriaal (tijdlijn die niet zou kloppen/ de drie getuigen die B's zijn fiets zagen.
  2. voorzien van intieme kennis.
  3. twijfel aanpraten over zijn geheugen.
  4. het benadrukken van de voordelen van bekennnen.
 • Noem die fouten die in de zaak Cees B gemaakt zijn.
  1. de verbalisanten hadden last van tunnelvissie.
  2. De manier van verhoren door de verbalisanten. (suggestie en techniek van imaginatie)
  3. de verhoorders die de kritiek van specialisten op dit terrein zonder meer terzijde schoven.
 • Hoeveel waarde hecht een rechter aan het feit dat een verdachte zijn bekentenis van verloop van tijd heeft ingetrokken?
  De rechter mag een verklaring, getekend of niet, gewoon als bewijs aanmerken. Als een verdachte een eerder afgelegde verklaring intrekt, dan zal de verdachte niet als betrouwbaar overkomen naar de rechter toe.
 • Waardoor ontstond er in de zaak Cees B een escalatie van beschuldigingen?
  ..?
 • Waarom staat de verdachte met 1-0 achter in het strafproces?
  De verdachte staat in feite al met 1-0 achter op het moment dat hij zijn voet over de drempel van de rechtzaal zet.

  De motiveringsopdracht van de rechter is feitelijk een confirmerende opdracht. (hij is bezig met de vraag of de verdachte schuldig is, niet onschuldig) 338 sv.

  Tegenbewijs wordt makkelijk geneutraliseerd.

  De eerste informatie is dat de verdachte de dader is. (voordragen t.l.l.)

  De politie wil de zaak rondmaken.

  Verklaringen waarbij de confrontatie met de verdachte geen herkenning oplevert, worden doorgaans niet in het dossier opgenomen.

  De getuigen die in de verkeerde richting gestuurd worden, blijven volharden in hun, onjuiste, beslissing.

  Er is is te weinig kennis onder juristen over psychische processen.

  Hoofdstuk 8
 • Heeft iemand met een black-out, red-out of brown out geen herinnering aan het voorval ten tijde van de black, red, en brown out?
  6
 • Heeft iemand met een black-out, red out of brown out geen herinnering ten tijde van de black, red en brown out?
  Black out, Iemand met een black out weet heel goed wat hij op dat moment doet. De herinneringen kunnen de volgende dag wel vergeten zijn, tenzij er sprake is van hersenletsel of epilepsie.

  Red out, bij woede ligt geheugenverlies niet voor de hand. Woede blijkt het geheugen te bevorederen er is sprake van doelgericht handelen, van bewustzijn en controle. Bij extreme paniek kan het zo zijn dat iemand geen herinnering heeft aan het hele incident, want bij accute dreiging wordt de geheugencappaciteit beperkt.

  Bij een brown out is er een tijdelijke bewustzijnsverlaging, waarbij een voltage in de stroomvoorziening even een dip heeft.
 • Hoe ontstaat een valse bekentenis?
  1. de verdachte confronteren met trucs. (presenteren van niet bestaand forensisch bewijs. bijvoorbeeld of other whtisnes (niet bestaande verklaringen van anderen.
  2. De verdachte laten twijfelen aan zijn eigen geheugen. (hoe meer iemand twijfelt hoe makkelijker de verleidingstechnieken kunnen worden toegepast. geheugenswantrouwen.
  3 praten in hyptoheses (ve schijnbaar op neurale manier laten praten). laten raden en de juiste antwoorden worden opgeschreven.
  4. minimalisatie en maximalisatie
  minimalisatie, voorstellen dat het delict in feite onschuldig is.
  maximalisatie, good cop bad cop, de ene verhoorder uit ernstige bedreigingen en de andere stelt zich coulant op.
  5. het weggeven van informatie over het delict., als de verhoren te lang duren, neemt het risico toe dat de verhoorder onbewust daderinformatie prijsgeeft.
 • Hoe werkt het scenario denken?
  a. scenario's worden bewezen (niet de bewijsmiddelen)
  b. scenario's moeten worden bewezen tegen alternatieve scenario's
  c. om te bewijzen dat een verdachte schuldig is, moet het schuldig-scenario niet alleen welgevormd zijn, maar ook verankerd zijn in feiten van algemene bekendheid.
  d. daarnaast moeten de bewijsmiddelen beter passen bij het schuldig scenario dan bij alle andere scenario's
 • De vijf factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van een verklaring van een getuige en het verband.
  ?
 • beschrijf vijf fouten die kunnen leiden tot een onjuiste herkenning van een verdachte door een getuige?
  ?
 • Welke motieven zijn er om te liegen?
  1. liegen om zelf niet verdacht te zijin
  2. belanghebbende zijn.
  3. wraakneming.
  4. frustratie.
 • Hoe kan een rechter zich indekken tegen foute beslissingen a.g.v. liegende getuigen?
  1. 1 verklaring moet altijd ondersteund worden door aanvullend bewijs.
  2. getuige die potentiële verdachte is telt niet mee.
  3. motiveren waarom bij tegenstrijdig bewijs de ene verklaring wel en de andere niet telt.
  4. medeverdachte niet horen over aandeel van andere verdachten.
  5, verklaring van een opsporingsambtenaar is onvoldoende
 • Wat zijn betrouwbare gedragsindicatoren om te achterhalen of iemand liegt?
  1. uh en niet uh spraakverstoringen
  2. langzame spreeksnelheid
  3. hogere stem.
  4. afname van been-, voet- en armbewegingen.
  5. vooral afname subtiele niet-functionele hand- en vingerbewegingen.
  6 niet wegkijken of glimlachten, maar wel angstige gelaatsafdrukking.
 • wie is in staat om relatief goed te achterhalen of een getuige liegt?
  De geheime dienst in 64 procent van de gevallen.
 • Hoe hangt zekerheid samen met de betrouwbaarheid van een verklaring
  Als een getuige zeker overkomt, dan heeft dit grote invloed op een rechter. Er zijn een aantal factoren die de geloofwaardigheid van een verklaring bepalen:
 • Hoe hangt de snelheid samen met de betrouwbaarheid van een verklaring?
  Hoe sneller een getuig doorgaans reageert bijvoorbeeld tijdens een herkenningsprocedure, hoe juister zijn verklaring doorgaans is.
 • Hoe hangen emoties samen met de betrouwbaarheid van een verklaring?
  misdrijven gaan met veel emoties gepaard,

  1. een emotionele getuige heeft over het algemeen betere en levendige herinneringen dan een niet emotionele getuige.
  Weapon focus, focus op wapen maar niet op dader. (selectief waarnemen)
  2. getuigen en slachtoffers knnen zich van de ervaringen die veel emoties oproepen vooral de centrale details herrineren en veel minder de belangrijke details. (tunnelvisie)
 • Hoe werkt het geheugen?

  gebeurtenissen worden beter onthouden

  1. massief geheugenverlies ontstaat door hersenletsel.
  2. hervonden herinneringen zijn pseudoherrineringen, het is een methode die een therapeut gebruikt door het stellen van suggestieve vragen.
 • Hoe kun je bepalen of een getuige liegt?
  Er zijn drie hulpmiddelen die kunnen helpen betalen of een verdachte liegt.

  Polygraaf (leugendetector).
  1. SKT (schuldigkennistechniek
  2. Neurolinguistisch programmeren
  3. Scan (scientific content analysis
 • Wie kan bepalen of een getuige liegt?
  De geheime dienst (CIA) in 64 procent van de gevallen.
 • Wat is een dillemma?
  bij een dilemma moet je een keuze maken. Er is sprake van een botsende (elkaar uitsluitende) mogelijkheden. Neem je de bus of neem je de trein, neem je een glas water of een biertje. Bij botsende waarden moet je een keuze maken.
 • Wat maakt een dillemma tot een moreel dilemma?
  Twee waarden zijn in het geding. Ga ik op zondag werken zoals de baas wil of volg ik mn eigen geweten en doe ik dat niet (waarden loyaliteit tegenover trouw.)
 • Beschrijf twee opvattingen over de opvatting of de mens vrij is?
  Determinisme, men gaat er van uit dat alles van te voren vastligt, voor het bestaan van een vrije wil is geen ruimte.

  Indertenimse, gaat wel uit van de vrije wil "de mens is gedoemd tot vrijheid."
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

solidariteitbeginsel
solidariteit is het noodzakelijk correctief op de vrijheid, want een ongebreidelt gebruik van vrijheid gaat altijd ten kosten van een ander. solidariteit erkennen.

eerbiedig van de natioanle indenititeit
'
het verlange naar veiligheid en zekerheid
fundamentele vrijheden
vrede eenheid en gelijkheid brengen vrijheid tot stand. het gaat hierom vrij verkeer van van werknemers, de vrijheid van vestging, het vrijr verrichten van diensten, het vrije verkeer van goederen alsmede het vrij verkeer kapitaal
28 lidstaten
28 lidstaten v.d. EU: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, UK, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Cyprus, Malta, Bulgarije, Roemenië en Kroatië.  Dus geen: Groenland, Noorwegen en Zwitserland. turkije, ijsland,

joegoslvische republiek macedonie,albanie en bosnie, herzegovina en kosovo zijn kanidaat idstaat  : Onderhandelingen over toetreding, voortgang is beperkt à geen lidstaat van de EU. 

5e EU-uitbreiding: vrede, stabiliteit en economische welvaart op een verenigd Europees continent (i.p.v. een gescheiden bestaan door Ijzeren Gordijn/Koude Oorlog).
verdrag van lissabon
de opstelling van de verdrag van lissabon verliep buitengewoon voorspoedig. dat kwam vooral doordat staatshoofde en regeringleiders in de conclusie van de vergadering van de europese raad zelf gedetailllieerd hadden vastgelegd op welke wijze en in hoeverre de verniewingen waarover men het bij de onderhandelingen over het grondwettelijke verdrag een was geworden. het verdrag werd plechtig getekend ondertekend door de staatshoofde en regeringsleiders van de toen nog 27 eu lid staten kroatie, pas in 2013 toegestreden tot de eu. het ratificatieproces was moeizaam, naam de horden in NL en frankrijk maar stranden in Ierland. de president van polen en tjesvhie hebben afgewacht. door het verdrag van Lissabon worden de europese unie en de europese gemeenschap versmolten tot een europese unie. het begrip gemeenschap wordt over de hele linie vervangen door het begrip unie. de unie komt inplaats van de europese gemeenschap en wordt haar opvolgerster, het recht van de unie werd bepaald door 3 verdragen, vedrag bertefende europese unie, vedrag betreffende de werking van de europese unie,verdrag tot oprichting van de europese gemeenschap voor autoomenenergie
3 pijlers
europese gemeenschap koepel werd 3 pijlers, de eerste pijler werd gevormd  door de europese gemeenschappen. EEG , de 2e pijler bestond uit de samenwerking tussen de lidstaten in het gemeenschapellijke buitenlandse en veiligheidsbeleid. de derde pijler had betrekking op de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken
verdrag van lisabon
door het verdag van lissabon worden de europese unie en de europese gemeenschap versmolten tot een europese unie. het begrip gemeenschap wordt over de hele linie vervangen door het begrip unie, de unie komt in de plaats van europese gemeenschap en wordt haar opvolgster.
vedrag van lissabon
2007  Verdrag van Lissabon Het Verdrag van Lissabon is een verdrag van de Europese Unie, getekend in Lissabon op 13 december 2007. Het is in wezen geen op zichzelf staand verdrag: het veranderde het functioneren van de Unie via een reeks amendementen op de verdragen van Rome en Maastricht. De geconsolideerde versies van deze documenten vormen de wettelijke basis voor de Europese Unie. Na ratificatie door alle 27 EU-lidstaten trad het verdrag in werking op 1 december 2009. Het doel van het verdrag was; het door het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice op gang gebrachte proces te voltooien teneinde de doeltreffendheid en de democratische legitimiteit van de Unie te versterken en haar optreden samenhangender te maken.
vedragen van amsterdam en nice
1 mei 1999 en 1 februari in werking getreden. deze verdragherzieningen moesten ervoor zorgen dat de EU ook na uitbreiding met een groot aantal lidstaten haar slagvaardigheid zou behouden. beiden vedragen leiden daarom tot institutionele hervorming. vergeleken met eerdere herzieningsronden bleef de politieke wil om de europese integratie te intensiveren, verhoudingswijze zwak,
3 pijlers van de europese unie
de eerste pijler werd gevormd door de europese gemenschappen EEG hernoemd tot EG, EGKS tot 2002 en EGA. 

de tweede pijler bestond uit de samenwerking tussen de lidstaten in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. 

de 3e pijler had betrekking op de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.
verdrag van maastricht
met de oprichting van de europese unie EU, via het verdrag van maastricht brak een nieuwe fase aan in het europese eenwordingsproces. dit verdrag dat op 7 februari 1992 werd ondertekend, maar door enkele problemen bij de ratificatie procedure pas op 1 novemeber  1993 in werking kon treden markeert een nieuwe etappe in het proces tot standbrenging van een steeds hechter verband tussen de volkeren van europa. het verdrag bevat de oprichtingsakte van de europese unie zonder deze zelf echter te voltooien